İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3587
  • Toplantı No: 2007/066
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/066
Gündem No :80
Karar Tarihi:05.11.2007
Karar No :2007/UM.Z-3587
Şikayetçi:
 Teknomed Medikal Sistemler İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti, Kavacık Mah. Cumhuriyet Cad. Özgür Sok. Remzi Özer İş Merkezi No:31/1 Beykoz/ İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Necatibey Cad. No:18 Kat:7 Karaköy / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.09.2007 / 26814
Başvuruya konu ihale:
 2007/74984 İhale Kayıt Numaralı “40 Adet Röntgen Cihazı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.01.2007 tarih ve 07.07.47.0160/2007-52E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından 02.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “40 Adet Röntgen Cihazı Alımı (300 Ma Tek Tüp Tek Masa - HF)” ihalesine ilişkin olarak Teknomed Medikal Sistemler İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 31.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.09.2007 tarih ve 26814 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; şikayete konu Röntgen Cihazı alımı ihalesinde, idari şartnamede istenilen eğitim verecek personel listesi ve personelin yeterliliğini gösteren belgelerin bulunmaması, teknik servis personel listesinde bulunan kişilerden ikisi dışında sigorta bildirgelerinin olmaması, şirket bilançolarının incelenmesi sonucunda idari şartnamede istenen asgari %10 oranının sağlanmasına rağmen bu durumun riskli bir firma oldukları kanaati uyandırması ve bilançoda banka kredilerinin gösterilmemiş olması sebebiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, söz konusu belgelerin teklif dosyalarında bulunduğu ve firmalarının idari şartnamede öngörülen unsurları karşıladığı, dolayısıyla ihalenin en avantajlı teklifi sunan firmaları üzerinde bırakılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Teknomed Medikal Sistemler İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin olarak ihale komisyonu kararında belirtilen beş ayrı gerekçe ve bu gerekçelerin yerinde olup olmadığına ilişkin değerlendirme ve tespitler aşağıda yer almaktadır.

 

1) İdari Şartnamenin 7.3.3.(a) maddesi ile istenilen teknik personelden bazılarının yeterlilik belgelerinin dosyada bulunmadığı gerekçe gösterilerek başvuru sahibinin teklifinin  değerlendirme dışı bırakılması kararının yerinde olup olmadığı hususuna ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamesinin 7 nci maddesinde ihaleye katılabilmek için isteklilerden istenilen belgeler ve yeterlilik kriterleri belirtilmiştir. Şartnamenin, isteklilerin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin şartlara yer verilen 7.3.3. maddesinde;

 

a)Kalite kontrolünün isteklinin birimi tarafından yerine getirilmesi halinde yeterli personele ve kalite kontrolünün yapılabilmesi için gerekli tesislere sahip olduğuna ilişkin belgeleri vermek zorundadır. (Teknik personelin SSK primi yatırıldığına dair SSK’dan alınan belgeler, personelin yeterliliğini gösteren Diploma ve/veya sertifikalar.)

 

b)Kalite kontrolünün teknik kuruluşlar tarafından yapılması halinde bu kuruluşun standartlara uygunluğu ile bir akreditasyon kuruluşunca akredite edilip edilmediğine ilişkin belgelerin ve ilgili kuruluş ile ihale konusu iş ile ilgili yapılan teknik servis ve bakım sözleşmesinin aslını veya noter tarafından onaylanmış suretini sunmak zorundadır.    

c) İhale konusu cihazlara ilişkin eğitim taahhüdü ve eğitimi verecek personel listesi ve personelin yeterliliğini gösteren belgeleri (diploma ve/veya sertifikalar) ibraz etmek zorundadır.

 

İş ortaklığını oluşturan ortaklardan birinin veya pilot ortağın idarece istenen belgeleri vermesi yeterlidir.” 

şeklinde düzenleme bulunmaktadır. 

 

Teknomed Medikal Sistemler İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifi ile ilgili olarak ihale komisyonu karar tutanağında; İdari Şartnamenin 7.3.3.(a) maddesinde istenilen teknik servis personel listesinin bulunduğu, ancak söz konusu listede yer alan kişilerden dördünün yeterlilik belgelerinin dosyada bulunmadığı belirtilmiştir.

 

Anılan firmanın teklif dosyasında; ihaleyi gerçekleştiren idareye hitaben düzenlenmiş olan 02.08.2007 tarihli bir belgede isteklinin teknik servis ekibinde yer alan dokuz kişinin ismi yer almaktadır. Dosyada bulunan başka bir belgede; İstanbul Ticaret Odası bilirkişisi tarafından anılan firmanın teknik personeli hususunda düzenlenmiş olan 28.07.2005 tarihli “Bilirkişi Raporu”nda özetle; anılan firmanın İstanbul’daki merkez adresine gidilerek inceleme yapıldığı ve servis verebilecek teknik personelin isimlerinin belirlendiği belirtilmektedir;  

 

Dosyanın incelenmesinden, anılan firmanın idareye sunduğu teknik servis listesinde ismi yazılı olan dokuz kişiden bazılarının diplomalarının dosya içinde idareye sunulduğu, bazı kişilerin eğitim durumları ve mesleki yeterlilikleri hususunda belge bulunmadığı, bazılarının şirket ile ilişkilerinin belirsiz olduğu, bazılarının şirkette çalıştıklarına ve sosyal güvenlik primi ödendiğine dair belge bulunduğu görülmektedir. İdareye sunulan bilgi ve belgeler anılan firmanın personelinin sayısı, mesleki tecrübesi, ihale konusu cihazlar konusunda servis hizmeti ve eğitim vermede yeterli olup olmadığı gibi konular da  hakkında net bir bilgi vermemekte ve tereddüde neden olmaktadır.  

 

 

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin dördüncü alt bendi uyarınca isteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgelerin ve yine (b) bendinin yedinci alt bendi uyarınca kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgelerin gerekli görülmesi halinde ihalelerde idarelerce istenilmesi mümkündür.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 28 inci maddesinde;   

 

“İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler ihale konusu alımın özelliğine göre söz konusu işin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.

 

İhale konusu alımın/işin niteliğine göre, bu Yönetmelikte düzenlenen bilgi ve/veya belgelerden yeterlik değerlendirmesi için isteneceklerin ve bu belgelerde aranacak yeterlik kriterlerinin ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilmesi zorunludur. …” hükmü,

 

            Anılan Yönetmeliğin 37 nci maddesinde;

 

            “İhale konusu alımın/işin özelliğine göre, teklif edilen malın üretim aşamalarında istenilen kalite ve özelliklerde üretilebilmesini teminen gerekli yeterliğe sahip personel çalıştırıldığına dair belgeler ile ihale konusu malın ve daha sonra gerektiğinde yedeklerin, yedek parçaların kolay ve hızlı temin edilebilirliği ile servis ve bakım-onarım hususlarında iyi bir organizasyon yapısına sahip olunduğuna ilişkin belgeler istenilebilir.

 

İş ortaklığını oluşturan ortaklardan birinin veya pilot ortağın idarece istenen belgeleri vermesi yeterlidir.” hükmü,

 

Anılan Yönetmeliğin 39 uncu maddesinde; 

 

“İstekliden, kalite kontrolünün ne şekilde gerçekleştirildiğine dair belgeler istenilebilir. Bu belgelerin istenilmesi durumunda;

 

a) Kalite kontrolünün isteklinin birimi tarafından yerine getirilmesi halinde yeterli personele ve kalite kontrolünün yapılabilmesi için gerekli tesislere sahip olduğuna ilişkin belgelerin,

 

b) Kalite kontrolünün teknik kuruluşlar  tarafından yapılması halinde bu kuruluşun standartlara uygunluğu ile bir akreditasyon kuruluşunca akredite edilip edilmediğine ilişkin belgelerin,

 

verilmesi gerekmektedir.

 

İş ortaklığında ortaklık oranına bakılmaksızın bu belgeleri en az bir ortağın sağlaması gerekir.”  hükmü yer almaktadır. 

 

            İdari Şartnamenin 7.3.3 maddesindeki ifade değerlendirildiğinde; 

 

           

7.3.3.(a) maddesi ile; kalite kontrolünün isteklinin birimi tarafından yerine getirilmesi halinde, idarenin isteklilerden kalite kontrolünün yapılabilmesi için yeterli personel ve gerekli tesis istediği, ancak istenilen personelin niteliğinin, sahip olunması gereken mesleki bilgi ve tecrübenin veya diploma ve/veya sertifikaların ve söz konusu personelin sayısının belirtilmediği, dolayısıyla hem idarece istenilen teknik personel sayısı hem de bu personelin niteliği ve isteklinin ve/veya üreticinin bünyesinde çalışma süresi konusunda bir tespitin İdari Şartnamede  bulunmadığı,   

                                

7.3.3.(b) maddesi ile; kalite kontrolünün teknik kuruluşlar tarafından yerine getirilmesi halinde, bu kuruluşun standartlara uygun olmasının istenildiği, ancak söz konusu kuruluşun hangi standartlara sahip olması gerektiğinin belirtilmediği görülmektedir.

 

İdari Şartnamenin 7.3.3.(a) maddesi veya 7.3.3.(b) maddesindeki bu belirsizlikler, tekliflerin sağlıklı bir şekilde hazırlanması ve değerlendirilmesini engelleyici nitelikte olduğu gibi, idarenin gerekçesinin yerinde olup olmadığı yönünden de değerlendirme yapılmasına imkan vermemektedir.

 

2) İdari Şartnamenin 7.3.3.(a) maddesi ile istenilen teknik personel için başvuru sahibinin verdiği listede yer alan kişilerden sadece iki kişinin SSK bildirgelerinin dosyada bulunmasının, diğer kişilerin SSK bildirgelerinin ise, dosyada bulunmamasının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının gerekçesi olup olmayacağı hususuna ilişkin olarak;

 

İhale Komisyonu karar tutanağında başvuru sahibinin teklifi ile ilgili olarak, teklif dosyasında belirtilen teknik servis personelinden sadece ikisinin sigorta prim bildirgelerin dosyada bulunduğu hususunda değerlendirme yapılmış ve bu durum İdari Şartnamenin 7.3.3.(a) maddesine aykırı bulunmuştur.

 

Başvuru sahibinin dosyasında bulunan bilgi ve belgelere göre; kimin şirket bünyesinde çalıştığı, kimin teknik personel olduğu hususu açık ve net değildir.  

 

Ancak, İdari Şartnamede yer verilen düzenlemede, istenilen teknik personelin sayısı ve niteliği, şirkette çalışma süreleri konusunda belirsizlik bulunduğundan yukarıda 1. maddede yapılan değerlendirmeler bu durum için de geçerli bulunmaktadır.

 

3) İdari Şartnamenin 7.3.3.(c) maddesi ile isteklilerden teklif edilen cihazlar için eğitim verecek teknik personel ismi istenildiği, teknik personelin isimlerinin dosyada bulunduğu, bu nedenle bu isimlerin ayrıca liste olarak sunulmaması nedeniyle teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerekçesinin yerinde olup olmadığı hususuna ilişkin olarak;

 

Yukarıda 1 inci maddede yapılan değerlendirmede belirtildiği üzere, İdari Şartnamenin 7.3.3 numaralı maddesinde isteklilerin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin düzenlemelere yer verilmiş ve bu kapsamda 7.3.3. maddesinin (c) bendinde;

 

            “İhale konusu cihazlara ilişkin eğitim taahhüdü ve eğitimi verecek personel listesi ve personelin yeterliliğini gösteren belgeleri (diploma ve/veya sertifikalar) ibraz etmek zorundadır. ”  şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

            İhale komisyonu karar tutanağında; Şartnamenin 7.3.3.(c) maddesinde istenilen ve ihale dosyasında bulunması zorunlu olan, eğitim verecek personel listesinin ve personelin yeterliliğini  gösteren belgelerin anılan firmanın dosyasında bulunmadığının tespit edildiği ve teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı ifadesi yer almaktadır. Ancak, İdari Şartnamenin 7.3.3.(c) maddesindeki düzenlemeye bakıldığında, idarenin isteklilerden eğitim verecek personel talep etmekle birlikte bu personelin sayısı ve sahip olması gereken nitelikleri hususunda bir açıklık bulunmadığı, teklifin değerlendirme kriterlerinin belirsiz olduğu görülmektedir. Bu belirsizlikler, tekliflerin sağlıklı bir şekilde hazırlanması ve değerlendirilmesini engelleyici nitelikte olduğu gibi, idarenin gerekçesinin yerinde olup olmadığı yönünden de değerlendirme yapılmasına imkan vermemektedir.

 

4) İdari Şartnamenin 7.2.2.(b) maddesinde isteklinin bilançosundaki öz kaynak oranının en az % 10 olması gerektiğine dair şart bulunduğu, firmanın bilançosunda söz konusu oranın % 10 olduğu, firmanın bilançosundaki % 10 oranını riskli görerek teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerekçesinin yerinde olup olmadığı hususuna ilişkin olarak;

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 32 nci maddesinde;   

 

            “Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesi uyarınca isteklinin bilançosunun istenildiği mal alım ihalelerinde, isteklilerce, ihalenin veya son başvurunun yapıldığı yıldan bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun veya gerekli görülen bölümlerinin yoksa bunlara eşdeğer belgelerin verilmesi zorunludur. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya gerekli görülen bölümlerini yoksa bunlara eşdeğer belgelerini sunamayan istekliler iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler.

 

Bu belgelerin istenildiği durumlarda; 

 

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,

 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,

 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

 

yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır.

 

…” hükmü yer almaktadır. 

 

İdari Şartnamenin 7.2.2. maddesinde; “İsteklilerin bilançosu veya eşdeğer belgeleri” başlığı altında; 

 

            “İsteklilerce, ihalenin veya son başvurunun yapıldığı yıldan bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun veya gerekli görülen bölümlerinin yoksa bunlara eş değer belgelerinin verilmesi zorunludur. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya gerekli görülen bölümlerini yoksa bunlara eşdeğer belgelerini sunamayan istekliler iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler.

 

İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgelerinin;

 

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,

 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar / toplam aktif ) en az 0,10 olması,

 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

 

yeterlilik kriterleridir ve sayılan üç kriter birlikte aranır.

 

…” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İhale Komisyonu karar tutanağında; İdari Şartnamenin 7.2.2 (b) numaralı maddesinde isteklinin bilançosundaki öz kaynak oranının % 10 olacağına dair şart bulunduğu, anılan firmanın idareye sunduğu 2006 yılı bilançosunda bu oranın % 10 olduğu, bu durumun komisyonda anılan firmanın riskli bir firma olduğu kanaatine neden olduğu hususunda açıklama yapılmıştır.   

 

Başvuru sahibinin 2006 yılı bilançosundaki değerlere göre; öz kaynak oranı; öz kaynaklar / toplam aktif = 0.1 olarak bulunmaktadır. Bu değer idarenin istediği kriterin karşılandığını göstermektedir. Dolayısıyla, İdarenin bu husustaki kararı yerinde görülmemiştir.    

 

5) İdari Şartnamenin 7.2.2.(c) maddesinde; isteklinin sunduğu bilançodaki kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75 olacağına dair şart bulunduğu, firmanın banka borcu bulunmadığından bilançoda banka borcu yazılmamasının teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe olup olmayacağı hususuna ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin 7.2.2.(c) maddesinde isteklinin bilançosundaki; “Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması” gerektiğine dair şarta yer verilmiştir.

 

İhale komisyonu karar tutanağında; anılan firmanın banka borçları bilançoda gösterilmediğinden İdari Şartnamenin 7.2.2.(c) maddesinde istenilen 0,75 oranın sağlanıp sağlanmadığının anlaşılamadığı, banka borçlarının gösterilmemiş olmasının ihale komisyonundan birşeylerin saklandığı kanaatine neden olduğu hususunda değerlendirme yapıldığı görülmüştür. İdarenin bu husustaki tereddüdünün giderilebilmesi için anılan firmadan açıklama talep edilmemiştir. İdareye sunulan bilançodaki bilgilerin gerçeği yansıtmadığına dair bir tespit ihale işlem dosyasında bulunmamaktadır. Dolayısıyla, idarenin değerlendirmesi somut tespitlere dayandırılmamıştır. Firmanın gerek idareye gerekse Kuruma verdiği dilekçelerinde de banka borcu bulunmadığı belirtilmiştir. Anılan firmanın bilançosundaki 2006 yılına ait değerlerden firmanın kısa vadeli banka borcu bulunmadığı, kısa vadeli banka borcunun sıfır olması neticesinde İdari Şartnamenin 7.2.2.(c) maddesinde istenilen kriterin karşılandığı anlaşıldığından, idarenin bu gerekçesi yerinde bulunmamıştır.

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

 
   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul