İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3588
  • Toplantı No: 2007/066
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/066
Gündem No :81
Karar Tarihi:05.11.2007
Karar No :2007/UM.Z-3588
Şikayetçi:
 Baylan Ölçü Aletleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10046 Sokak No:14 Çiğli / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Altınova Belediye Başkanlığı,Merkez Mah. Hükümet Cad. No:9 Altınova / Ayvalık / BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.09.2007 / 27315
Başvuruya konu ihale:
 2007/102972 İhale Kayıt Numaralı “Akıllı Kartlı Elektronik Su Sayacı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.11.2007 tarih ve 07.0766.0160/2007-61E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Altınova Belediye Başkanlığı’nca 20.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Akıllı Kartlı Elektronik Su Sayacı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Baylan Ölçü Aletleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 04.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 25.09.2007 tarih ve 27315 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun düzeltici işlem olarak belirlenmesine,  

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; şikayet konusu ihalenin dokümanında idarenin zeyilname ile yapmış olduğu değişikliğin mevzuata aykırı olduğu, rekabetin engellendiği ve belli bir firma lehine avantaj sağlandığı, ihale sırasında ihaleye katılanların teklif mektuplarının ve belgelerinin okunmadığı, ihale üzerinde bırakılan firmanın ISO:14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesine sahip olup olmadığının bilinmediği, idari şartnamede ihaleye katılacak firmaların 5 yıllık üretimde bulunmaları şartının haksız rekabete sebebiyet verdiği, idarenin firmalarını iş deneyim belgeleri bulunmaması sebebiyle değerlendirme dışı bırakması yönündeki işlemin mevzuata aykırı iddia edilmekte ve ihalenin iptali talep edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin, idarenin ihale dokümanında zeyilname ile yapmış olduğu değişikliğin mevzuata aykırı olduğu, rekabeti engellediği ve belli bir firma lehine avantaj sağladığı iddiasına ilişkin olarak;

 

Altınova Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen “Akıllı Kartlı Elektronik Su Sayacı Alımı” ihalesine ait ilânın 4 üncü maddesinde; ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler hususunda düzenleme yapılmış olup bu kapsamda ilânın 4.1.2.3.(a) maddesinde;

 

“İhale konusu mala ilişkin olarak imalatçı firmanın Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınmış Ulusal Tip Onay Belgesi ile birlikte AT Tip Onay Belgesi bulunması zorunludur,” ve

 

İlânın 4.1.2.3.(d) maddesinde; “Sistem içerisinde kullanılan akıllı kartlar ISO 14443 Standardına uygun, kontaksız yapıda olacaktır. Akıllı kartlarda, City Card uygulamalarında kullanılabilecek miktarda boş hafıza bulunmalıdır.”  şeklinde düzenleme yapılmıştır.   

 

İlândaki düzenleme İdari Şartnamenin 7.1.(n).(a) ve 7.1.(n).(d) maddelerinde de yer almaktadır.  

 

İdarenin 10.08.2007 tarihinde düzenlediği zeyilname ile ihale ilânında ve İdari Şartnamede yazılı yukarıdaki şartlar değiştirilmiştir. Söz konusu zeyilnamede; 

 

“1)…..İhaleye ait idari şartnamenin 7.1 maddesinin, (n) bendinin, (a) fıkrasındaki “ile birlikte” ibaresi kaldırılarak “veya” ibaresi eklenmiştir. Gerekçe olarak Avrupa Topluluğu’nda ihale konusu olan akıllı kartlı elektronik su sayaçları kullanılmamakta olduğundan ihaleye katılacak olan firmaların AT Tip Onay Belgesi bulunması zorunluluğunu ortadan kaldırmak için değiştirilmiştir.

 2)……İdari şartnamenin 7.1 maddesinin, (n) bendinin, (d) fıkrası ile ihale ilanındaki 4.1.2.3 maddesinin (d) fıkrası dikkate alınmayacaktır. Gerekçe olarak rekabet koşullarının oluşmadığı tespit edildiğinden dolayı bu zeyilname düzenlenmiştir.”

 

Şeklinde açıklama yapılarak ihaleye katılım kriterlerinde değişiklik yapılmıştır.

 

Ancak, ihale ilânı 06.08.2007 tarihli Kamu İhale Bülteni ve yerel gazetede yayınlanmış olup ihale ilânına yansıyan hususlarda zeyilname ile yapılan değişiklik mevzuata uygun olarak düzeltme ilânı ile duyurulmamıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde;

 

“13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

 

Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilânların yayımlanmasını takibeden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir." hükmü yer almaktadır. 

 

Anılan Kanunun 24 üncü maddesinde ise; ihale dokümanında belirtilmeyen hususlara  ilânlarda yer verilemeyeceği hükme bağlanmıştır.

            Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinde;

 

“İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır (standart formlar KİK002.0/M, KİK003.0/M ve KİK004.0/M).

 

İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.

 

 İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.”hükmü,

 

Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde ise; 

 

“Bu Yönetmeliğin 22 ve 23 üncü maddelerinde belirtilen hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

 

Ancak, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânların  23 üncü madde hükümlerine uygun olmadığının anlaşılması durumunda ilânların yayımlanmasını takip eden on (10) gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir. Bu durumda yapılacak düzeltme ilanının, düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı yayın organında ve aynı formatta yayımlanması sağlanır.”

 

Hükmü yer almaktadır.    

 

Yukarıda yer verilen hükümler uyarınca; ilânda yer alan ihaleye katılım şartının kaldırılması ve/veya değiştirilmesi ancak süresinde yayımlanan bir düzeltme ilânı ile veya ilânın yenilenmesi ile mümkün olabilecektir. Bu durumda, 06.08.2007 tarihli ilânda yer verilen koşulun kaldırıldığı ve/veya değiştirildiği  ilânın yayımlanmasını takip eden 10 gün içinde düzeltme ilânı ile duyurulmadığından veya ihale ilânı yenilenmediğinden ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Bu durumda, ihaleye katılım kriterlerindeki değişiklik mevzuata aykırı olarak gerçekleştirildiğinden zeyilname ile yapılan değişikliğin yerinde olup olmadığı hususu işin esasına etkili bulunmamaktadır.  

 

2) Başvuru sahibinin ihale sırasında ihaleye katılanların teklif mektuplarının ve belgelerinin okunmadığı dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan firmanın ISO:14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesine sahip olup olmadığının bilinmediği iddiasına ilişkin olarak;

 

İdarenin şikayete verdiği 06.09.2007 tarihli cevabında ihale sırasında ihaleye katılan tüm firma yetkililerinin huzurunda, dosyalarında bulunan evrakların sesli biçimde okunduğu ve başvuru sahibinin temsilcisinin bu hususta bir itirazının bulunmadığı, ihale üzerinde bırakılan firmanın ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistem Belgesine sahip olduğunun tespit edildiği belirtilmiştir. İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede İdarece üzerinde ihale bırakılan firmaya ait söz konusu belgenin dosyada mevcut olduğu görülmüştür.

 

3) Başvuru sahibinin idari şartnamede ihaleye katılacak firmaların 5 yıllık üretimde bulunmaları şartının haksız rekabete sebebiyet verdiği iddiasına ilişkin olarak;

İhale ilânın 4.1.2.3.(c) maddesinde ve İdari Şartnamenin 7.1.c maddesinde yapılan düzenleme ile; ihaleye katılan firmaların en az 5 yıldan beri üretimde bulunduklarını ve referanslarını belgelendirmeleri istenilmiştir.   

 

4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta ihalelere ilişkin temel ilkeler ve isteklilerde aranacak ekonomik, mesleki ve teknik yeterlik kuralları belirlenmiştir. İdarenin mevzuatta belirlenen kurallar dışında, isteklilerde ihalelere katılımı daraltıcı ve rekabeti engelleyici şartlar düzenlememesi ve aramaması esastır. Buna göre ihaleye katılımda firmaların 5 yıldan beri üretimde bulunuyor olmaları şartının aranması 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine  aykırıdır. Ancak yapılan incelemede hem başvuru sahibi firmanın hem de İdarece üzerinde ihale bırakılan firmanın en az 5 yıldan beri üretimde bulunma şartını karşıladığı, bu hususta ihale öncesinde İdareye yapılmış bir şikayet bulunmadığı, ihalede herhangi bir firmanın bu şart nedeniyle mağdur olduğuna yahut hakkının etkilendiğine dair bir tespit bulunmadığı, başvuru sahibinin bu husustaki şikayetinin işin esasına etkili olmadığı anlaşılmıştır.

 

4) Başvuru sahibinin, idarenin firmalarını iş deneyim belgeleri bulunmaması sebebiyle değerlendirme dışı bırakması yönündeki işlemin mevzuata aykırı olduğu iddiasına ilişkin olarak;

 

23.08.2007 tarihinde onaylanan ihale komisyonu kararında, başvuru sahibinin ihale dosyasında standart formlardan iş deneyim belgesinin olmadığı gerekçesiyle ihale dışı bırakıldığı belirtilmiştir. Yine teklif zarfı değerlendirme sonucu tutanağında, iş deneyim belgesi standart formuna karşılık olarak yazılan Çerkezköy Belediyesi tarafından verilen belgenin iş deneyim belgesi olarak kabul edilemeyeceği belirtilmiş, dolayısıyla isteklinin iş deneyim belgesinin bulunmadığı sonucuna ulaşıldığı ifade edilmiştir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş Deneyim Belgeleri” başlıklı 35’inci maddesine göre;

 

“…Bir taahhüt kapsamında özel sektörde yerine getirilen mal tedariklerinde ise iş deneyimini tevsik için yükleniciler, işe ait sözleşmenin yanı sıra, bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura asılları veya örnekleri veya bu örneklerin noter onaylı suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter onaylı suretlerini, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Buna göre, özel sektöre bir taahhüt kapsamında yerine getirilen işlerin yüklenicileri için ayrıca iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, sadece bu belgenin ibraz edilmesi halinde anılan belge iş deneyimini tevsik için kullanılamaz ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmaz…”

 

Yapılan incelemede, ihale işlem dosyasında başvuru sahibinin özel sektörde faaliyet gösteren bir firmaya yüklendiği taahhüt kapsamında gerçekleştirdiği “1500 adet Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Akıllı Su Sayacı ve Ön Ödemeli Su Satış Sistemi” işine ait sözleşme ve faturanın noter onaylı örneklerini sunduğu, bu belgelerin mevzuat gereği iş deneyim belgesi olarak kabul edilmesi gerekirken idarece kabul edilmediği ve teklifinin bu sebeple değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale komisyonu kararında başvuru sahibinin tek değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olarak bu hususun gösterildiği anlaşılmış, ihale komisyonunun değerlendirme dışı bırakma yönündeki işlemi mevzuata uygun bulunamamıştır. Ancak, ihale ilânına ilişkin olarak yukarıda 1. madde de belirtilen mevzuata aykırı husus ihalenin iptalini gerektirmekte olup bu aşamada düzeltici işlem kararı ile ihale sürecine devam edilemeyeceğinden, başvuru sahibinin iş deneyim belgesinin geçerliliği hususunda yapılan tespit işin esasına etkili bulunmamaktadır.  

 

Diğer taraftan, sözleşmenin mevzuata uygun olarak imzalanıp imzalanmadığı hususuna ilişkin olarak;

 

İhaleye ilişkin kesinleşen ihale kararları isteklilere 23.08.2007 tarihinde posta yoluyla gönderildiği, başvuru sahibine 31.08.2007 tarihinde tebliğ edildiği, başvuru sahibince İdareye 04.09.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunulduğu, İdarenin 06.09.2007 tarihli şikayeti ret kararının başvuru sahibine 11.09.2007 tarihinde tebliğ edildiği ve bu karar üzerine 25.09.2007 tarihinde kayıtlara alınan dilekçe Kuruma başvurulduğu anlaşılmıştır. İdare ihale üzerinde bırakılan firmayı 20.09.2007 tarihinde sözleşmeye davet etmiş ve sözleşme 25.09.2007  tarihinde imzalanmıştır.

                                                        

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde; şikayetin verilmesini izleyen 30 gün içinde idarece gerekçeli bir karar alınacağı, ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

Kanunun anılan hükümleriyle, şikayet ve inceleme süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya 30 gün içinde karar verilmemesi halinde 15 gün içinde Kuruma başvuru hakkının varlığının doğal sonucu olarak, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen 15 günlük süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuru süreleri” başlıklı 6. maddesinde;

 

             (1) İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren onbeş gündür.

 

          (2) Kuruma itirazen şikayet süresi; Kanunda ve bu Yönetmelikte özel süre öngörülmeyen hallerde onbeş gündür. Bu süre, idareye yapılan şikayet üzerine alınan kararın bildirimini veya otuz gün içinde idarece karar verilmemesi halinde bu sürenin bitimini izleyen günden itibaren başlar.

 

          (3) Başvuruyu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı da alınan hallerde bu kararların bildirimini izleyen üç gün içerisinde alınan kararlara karşı başvuru sahibi tarafından Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.”

 

Hükmü bulunmaktadır.

 

Anılan Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasında da; “Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesindeki durum hariç, idareye yapılan şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın bildiriminden veya idarece otuz gün içinde karar alınmaması halinde bu sürenin  bitimini izleyen günden itibaren onbeş gün geçmedikçe veya Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu nihai kararla sonuçlandırılmadıkça sözleşme imzalanamaz….” hükmü yer almaktadır.

 

İncelenen ihalede, idareye şikayet üzerine alınan kararın başvuru sahibine bildiriminden itibaren Kuruma itirazen şikayet başvuru süresi olan onbeş günlük sürenin İdarece  beklenilmediği, dolayısıyla sözleşmenin mevzuata aykırı olarak imzalandığı anlaşılmıştır.  

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

 Kararda oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Başvuru konusu ihalenin idari şartnamesinin 7.1.c maddesinde “Firmalar en az 5 yıldan beri üretimde bulunduklarını ve referanslarını tekliflerinde belgelendirecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

4734 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta ihalelere ilişkin temel ilkeler ve isteklilerde aranacak ekonomik, mesleki ve teknik yeterlik kuralları belirlenmiştir. Buna göre idarenin mevzuatta belirlenen kurallar dışında, isteklilerde ihalelere katılımı daraltıcı ve rekabeti engelleyici şartlar düzenlememesi ve aramaması esastır. İdari şartnamenin 7.1.c maddesindeki düzenlemenin;

 

4734 sayılı Kanunun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinde " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” şeklinde yer alan hükmüne,

               

Ayrıca,

İdarenin bu şekildeki düzenlemesinin “mesleki ve teknik yeterlik kriterlerinin belli bir istekliyi tarif edecek şekilde yapılmaması” gerektiği kuralına aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

İncelemeye konu ihalenin yukarıda yer alan nedenlerle de iptal edilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk kararına katılıyoruz.

 

 

 

Adem Kamalı

üye

 

Hakan GÜNAL

Üye

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul