İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3622
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :26
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UM.Z-3622
Şikayetçi:
 Çağdaş Medikal Ltd. Şti., Düz Mahallesi Sırrıpaşa Cad. 67/2 ORDU
 İhaleyi yapan idare:
 Akçaabat Devlet Hastanesi Baştabipliği, Samsun Cad. Sahil Yolu Üzeri 61300 Akçaabat/TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.10.2007 / 28492
Başvuruya konu ihale:
 2007/77384 İhale Kayıt Numaralı “113 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı İhalesinin 2, 30, 31, 32, 34, 68, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 104, 105 inci Kalemlerine İlişkin Kısmı”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.11.2007 tarih ve 07.08.07.0092/2007-49E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Akçaabat Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 19.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “113 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı ihalesinin 2, 30, 31, 32, 34, 68, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 104, 105 inci Kalemlerine” ilişkin olarak Çağdaş Medikal Ltd. Şti.’nin 14.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.10.2007 tarih ve 28492 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince; 2, 30, 31, 32 ve 34 üncü kalemlere ilişkin ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teklif ettikleri cihazların CE standartlarına uygun olarak dizayn edilmiş ve Türkiye’deki tüm tıbbi kurumlarda kullanılıyor olmasına karşılık, verdikleri numunelerin değerlendirilmesi sonucunda, idarece bu malzemelerin kullanım hatası taşıdığının belirlendiği, bununla birlikte 31, 95, 96, 97, 101, 104 üncü kalemlere numune vermedikleri halde, bu malzemeler hakkında hatalı rapor verildiği, ayrıca 68 inci kalem ile ilgili olarak ihalenin geç sonuçlanabileceği düşüncesiyle kendilerinden, numune hariç, iki adet hemoroit stapler sipariş edildiği ve ameliyatta kullanıldığı, ancak bu kalemin ihalesinin sonucunun belli olmadığı; diğer taraftan kendilerinin vermiş oldukları fiyatlar ile ihale üzerinde bırakılan diğer isteklilerin fiyatları arasında aşırı fiyat farkı bulunduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünde; “İstekliler teklif ettikleri ürünlerin numunelerini ihale teklif zarfları ile birlikte sunacaklardır. Numunesi olmayan teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

13.08.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile başvuru sahibinin sunmuş olduğu numunelerin uygun olmadığı gerekçesiyle, başvuru konusu kalemlerdeki teklifi değerlendirme dışı bırakılmış, 2, 31, 32 ve 68 inci kalemlerde geçerli teklif kalmadığından da bu kalemlerin alınmamasına karar verilmiştir.

 

İdari şartnamede yapılan düzenleme kapsamında alınan numunelere ilişkin herhangi bir değerlendirme raporu veya tutanağın ihale komisyonunca tutulmadığı belirlenmiş olmakla birlikte, sunulan numunelerin değerlendirildiği hususunun alınan ihale komisyon kararından anlaşıldığı, buna göre şikayet konusu edilen kalemlerin numunelerinin değerlendirilmesi sonucunda;

“İhalenin 2 nci kaleminde; numune üzerinde etken maddesi yazmadığından,

 

İhalenin 30 uncu kaleminde; ağız diş yapısının uygun olmadığı, doku kavrama kapasitesinin güçlü yapıda olmadığı ayrıca ergonomik kullanımı olmadığı tespit edildiğinden,

 

İhalenin 31 inci kaleminde; aletin ergonomik yapıya sahip olmadığı, ayrıca polar laparoskopik kablo giriş yerinin üst kısmında olmasının kullanım rahatlığı sağlamadığı gözlenmiştir. Bu giriş yerinin eldeki koter kablosuyla ve koter cihazıyla uyumlu olmadığından,

 

İhalenin 32 nci kaleminde; el aletinin ergonomik yapıya sahip olmadığı, ağız diş yapısının atravmatik olmadığı tespit edildiğinden,

 

İhalenin 34 üncü kaleminde; tutacın ergonomik olmadığı, çene açıklığının uygun olmadığı, tutaç üzerindeki monopolar koter bağlantısının şaft ile dik açı oluşturacak şekilde olmasından dolayı monopolar kablo deformasyonu meydana geldiği tespit edildiğinden,

 

İhalenin 68, 95, 96, 97 ve 98 inci kalemlerinde; numunelerin boşa ateşlemesi sonucu;

 

1-Zımbaların diziliş şekillerinin düzensiz olduğu,

 

2-Zımbaların kapanışlarının düzgün B formasyonu oluşturmadığı,

 

3-Anastomoz hattından çıkarken zımba hattını deforme ettiği,

 

4-Anastomoz sonrası stapler üzerindeki bıçakların dokuyu tam kesmediği, zımbaların bir kısmının kapanıp bir kısmında kapanmadan boş vaziyette operasyon bölgesine döküldüğü görüldüğünden,

 

5-Teknik şartnamenin 13 üncü maddesinde belirtilen “Steril orijinal pakette uç kısmında sütur için delik bulunan trokar olacaktır.” maddesine uymadığından,

 

6-İki hastada numune olarak kullanıldığı, birisinde dikiş kaçırdığı ve hastanın anal bölgesinde ekstra bir müdahale ile dikişi alınarak çıkarıldığı gözlendiğinden,

 

İhalenin 101 ve 102 inci kalemlerinde; numunelerin boşa ateşlemesi sonucu zımbaların kapanışlarının düzgün B formasyonu oluşturmadığı ve bıçağın kartuş üzerinde olmadığı tesbit edildiğinden,

 

İhalenin 104 ve 105 inci kalemlerinde; numunelerin boşa ateşlemesi sonucu; zımbaların kapanışlarının düzgün B formasyonu oluşturmadığı, düzgün zımba formasyonu için stapler çenelerini birbirine paralel kapanmadığı, boş kartuş ile doku travması olmaması için kilitlenme özelliği olmadığından,

 

Çağdaş Med. Ltd. Şti. nin teklifinin uygun bulunmadığı”

 

Hususları ortaya konulmak suretiyle başvuru sahibinin ilgili kalemlerdeki teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

Başvuru sahibinin, değerlendirme dışı bırakılma işlemine ilişkin olarak 07.09.2007 tarihli dilekçe ile açıklama talep ettiği, bunun üzerine idarenin 10.09.2007 tarihli açıklama yazısında ihale komisyon kararında belirtilen hususların tekrar edildiği anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin, ihalenin 31, 95, 96, 97, 101, 104 üncü kalemlerine numune vermedikleri halde, bu malzemeler hakkında hatalı rapor verildiği hususundaki iddiası ile ilgili olarak, ihale işlem dosyası kapsamında isteklilerce sunulan numunelerin teslim alındığına dair tutanak bulunmadığından, başvuru sahibi tarafından bu kalemlere ilişkin numune verilip verilmediği konusunda bir tespit yapılamamış olmakla birlikte, ihale komisyon kararından bu kalemlerle ilgili olarak sunulan numuneler üzerinden bir değerlendirmenin yapıldığı ve numune sunulmadığına yönelik bir tespitin bulunmadığı anlaşılmıştır. Diğer taraftan başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının doğru olduğunun kabul edilmesi durumunda, teklif etmiş olduğu ürüne ait numune sunmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.  

 

Tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin, hazırlanan ihale dokümanı hükümlerinin dikkate alınması suretiyle yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda, alım konusu edilen 2, 30, 31, 32 ve 34 üncü kalemlere ilişkin verilen numunelerin değerlendirilmesi işlemleri incelendiğinde, 2 nci kaleme ait teklifin ihale dışı bırakılma gerekçesi olarak, numune üzerinde etken maddenin yazmadığı hususu gösterildiği halde, 1 ve 3 üncü kalemleri kapsar şekilde hazırlanan teknik şartnamenin ilgili bölümünde, ürün üzerinde etken madde yazması gerektiğine dair bir düzenlemenin bulunmadığı, diğer taraftan 30, 31, 32 ve 34 üncü kalemlere ilişkin yapılan değerlendirmede ise; “cihazın kullanımın ergonomik olmaması, ağız diş yapısının uygun olmaması, doku kavrama kapasitesinin güçlü yapıda olmaması ve çene açıklığının uygun olmaması, …” gibi kişiden kişiye değişebilen ve subjektif nitelik taşıyan gerekçelerin ortaya konulduğu anlaşılmıştır.

 

Ayrıca isteklilerce verilen numunelerin idarece değerlendirmeye konu yapılabilmesi için numunelerin hangi kriterleri sağlaması gerektiğinin ihale dokümanında belirtilmesi ve sunulan numunelerin hangi kriterler çerçevesinde değerlendirileceğinin ihale dokümanında belirtilmesi gerekmektedir. Başvuruya konu ihalede, ihalenin 2, 30, 31, 32 ve 34 üncü kalemlerine ilişkin olarak numunelerin nasıl değerlendirileceği ve numunelerin taşıması gereken kriterler hususunda teknik şartnamede somut bir düzenleme yapılmadığı görülmüştür.

 

Bu bağlamda, idarece talep edilen numunelere ilişkin değerlendirme kriterlerinin ihale dokümanında belirtilmemesine karşın idarece, istekliler tarafından bilinmeyen kriterler baz alınarak bir değerlendirme yapılması “saydamlık” ilkesi başta olmak üzere 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen temel ilkelere aykırılık teşkil ettiğinden ihalenin 2, 30, 31, 32 ve 34 üncü kalemlerinin bu gerekçe ile iptal edilmesi gerekmektedir.

 

Geriye kalan diğer kalemlerle ilgili olarak gerçekleştirilen numune değerlendirmesi işlemleri incelendiğinde ise, teknik şartnamenin ilgili hükümlerinin dikkate alınmak suretiyle değerlendirme yapıldığı ve alınan numunelerin teknik şartnamenin hangi maddelerine uygun bulunmadığının objektif olarak ortaya konulduğu ve teknik şartnamede de bu konuya yönelik yeterli düzenleme yapıldığı anlaşıldığından, bu kalemlere ilişkin ihale  dışı bırakma kararının uygun olduğu belirlenmiştir.

 

Sonuç olarak; başvuru sahibinin teklif verdiği, 68, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 104, 105 inci kalemlere ilişkin idare tarafından gerçekleştirilen işlemler yerinde bulunmakla birlikte; 2, 30, 31, 32 ve 34 üncü kalemlere ilişkin olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemlerinin iptal edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1- İhalenin 2, 30, 31, 32 ve 34 üncü kalemlerine ilişkin olarak, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline,

 

2- İhalenin 68, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 104 ve 105 inci kalemlerine ilişkin olarak, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin  ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul