İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3623
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :27
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UM.Z-3623
Şikayetçi:
 Genç Medikal Tıbbi Malz. Tic. Temz. Nak. İnş.Taah. ve Turz. Ltd. Şti., İnönü Mahallesi Kahramanmaraş Cad. 3 Nolu Pulathane Sok. No:1/2 TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, Kavak Meydan Mah. Maraş Cad. 61040 TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.10.2007 / 29938
Başvuruya konu ihale:
 2007/121228 İhale Kayıt Numaralı “Tıbbi Cihaz Alımı-2 nci Kalem Cerrahi Aspiratör (Çift Kavanozlu)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.11.2007 tarih ve 07.08.37.0092/2007-52E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’nce 17.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tıbbi Cihaz Alımı” ihalesinin “2 nci Kalem Cerrahi Aspiratör (Çift Kavanozlu)” alımına ilişkin olarak Genç Medikal Tıbbi Malz. Tic. Temz. Nak. İnş.Taah. ve Turz. Ltd. Şti.’nin 11.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.10.2007 tarih ve 29938 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İdarenin ihalenin 2 inci kaleminin iptaline yönelik kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalenin 2 inci kalemine kendileriyle birlikte toplam üç isteklinin katıldığı, ancak bir firmanın teklif dosyasında CE belgesinin bulunmaması, bir firmanın teklifinin teknik şartnameye uygun olmaması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, kendilerinin ise tek kalmaları ve teknik şartnamede rekabeti engelleyici maddelerin bulunması gerekçesiyle söz konusu kalemin ihalesinin iptal edilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

İdare tarafından söz konusu ihalenin 2 nci kaleminin iptaline ilişkin belirtilen gerekçe ile sınırlı olarak ihale dosyası üzerinde yapılan incelemede;           

 

28.09.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin 2 nci kalemine ilişkin olarak, Karmed Tıb. Malz. San. Tic. Ltd. Şti.’ nin CE belgesi sunmadığı, Nasa Med. Tıb. Ger. İth. İhr. Ltd. Şti.’nin teklif etmiş olduğu cihazın teknik şartnameye uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, başvuru sahibi tek teklif kaldığından ve teknik şartnamede, rekabeti kısıtlayıcı maddelerin bulunması nedeniyle rekabet ortamı sağlanamadığından bu kalemin iptaline karar verildiği görülmüştür.

 

            İdare tarafından tutulan 28.09.2007 tarihli Tutanakta, Nasa Med. Tıb. Ger. İth. İhr. Ltd. Şti.’nin teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde istenen vakum gücünü karşılamadığı, 7 inci maddesinde motor gücü 135 watt olarak istenmesine karşılık teklif edilen cihazın motor gücünün 100 watt olduğu ve teknik şartnamede isteklilerin teklif etmiş oldukları cihazları bir hafta süreyle idareye deneme amaçlı olarak teslim etmeleri gerektiği yönündeki düzenlemeye istinaden, anılan istekli tarafından getirilen cihazın teklif edilen Atmos C olmadığı ve emme gücünün zayıf olduğunun tespit edildiği ifade edilmiştir.

 

            İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde;

 

İdari şartnamenin 7.3.5 maddesinde yer alan “Teklif edilen cihazların ulusal veya uluslar arası standartlara uygunluğunu gösteren belgelerden biri ile Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine göre dahil olduğu sınıfa ait AT sertifikaları ve ekleri ihale dosyasında sunulacaktır.” düzenlemesine rağmen Karmed Tıb. Malz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif edilen ürüne ait CE belgesinin teklif dosyası kapsamında sunulmadığı,

 

Nasa Med. Tıb. Ger. İth. İhr. Ltdi. Şti. tarafından da idari şartnamenin 7.3.6 maddesinde “Teklif edilen cihazlarla ilgili dokümanlar, orijinal kullanım kılavuzları, katalog, broşür ve tanıtım belgeleri” istenmesine rağmen teklif edilen ürünle ilgili olarak katalog, broşür vs. sunulmadığı, ayrıca idari şartnamenin 7.3.4 maddesine göre sunulması gereken teklif edilen ürünle ilgili olarak yetkili satıcı olunduğuna dair belgenin sunulmadığı, anılan istekli tarafından sunulan teknik şartnameye uygunluk beyanının teknik şartname maddelerini karşıladığı belirlenmesine karşılık, ürünün satış ve servis hizmetleri konusunda üretici firma tarafından yetki verilen SBS Dış Tic ve Tekstil A.Ş. unvanlı firmanın teknik şartnameye uygunluk beyanının, idare tarafından tutulan 28.09.2007 tarihli Tutanakta belirtildiği gibi, teknik şartnamenin ilgili maddelerini karşılamadığı, bu anlamda aynı ürüne ait iki beyan arasında çelişki bulunduğu,

 

Görülmüştür.

 

Bu çerçevede, idarece tesis edilen Karmed Tıb. Malz. San. Tic. Ltd. Şti. ve Nasa Med. Tıb. Ger. İth. İhr. Ltdi. Şti.’nin değerlendirme dışı bırakılma işleminin yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

           

4734 sayılı Kanunun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun anılan hükmü gereği, idarelerin bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etme hususunda takdir yetkileri mevcut olup, idarelerce bu yetkinin kamu yararı, hizmetin gerekleri ve 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde hüküm altına alınan temel ilkeler çerçevesinde kullanılması gerekmektedir.

           

Şikayete konu edilen kaleme ilişkin olarak, idare tarafından teknik şartnamede rekabeti engelleyici maddelerin bulunduğunun belirlendiği, bu durumda teknik şartnamenin rekabet ortamını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği, ayrıca üç isteklinin katıldığı bahse konu kalemde iki isteklinin değerlendirme dışı bırakılması ile ihalede tek teklif kalması durumunda idarenin ihaleyi bu istekliye bırakıp bırakmama konusunda takdir hakkı bulunduğu hususları karşısında, ihalenin iptal edilmesinde mevzuata aykırılık görülmemiştir.                  

 

Bu çerçevede; 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde hüküm altına alınan ihaleyi iptal etme konusunda idarelere verilen takdir yetkisinin idarece yukarıda belirtilen sınırlar dahilinde kullanıldığı anlaşıldığından, idarenin iptal kararının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

           

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin  ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul