İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3624
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :28
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UM.Z-3624
Şikayetçi:
 Ultra Medikal Cihz. San. ve Tic. Ltd. Şti., 19 Mayıs Mah., İnönü Cad., Sümer Sok., Sümko Sitesi, No:1-2 Blok D.3 Kozyatağı/İSTANBUL(Ana)
 İhaleyi yapan idare:
 Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü,Necatibey Cad., Kat 4, No:18, 34425 Karaköy/İSTANBUL(Avr)
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.11.2007 / 31781
Başvuruya konu ihale:
 2007/149856 İhale Kayıt Numaralı “3 Kalem Radyoloji Cihazları Alımı İhalesinin 3. Kalem Dijital Mamografi Cihazı Kalemine İlişkin Kısmı
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.11.2007 tarih ve 07.08.82.G022/2007-61 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından 12.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “3 Kalem Radyoloji Cihazları Alımı İhalesinin 3. Kalem Dijital Mamografi Cihazı Kalemine İlişkin olarak Ultra Medikal Cihz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 06.11.2007 tarih ve 31781 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 12.11.2007 tarihinde yapılacak olan ihaleye ait teknik şartnamede değişiklik yapılmasına ilişkin taleplerinin teklif verme tarihinden 13 gün önce yapılmış olmasına rağmen idarece kabul edilmediği, teknik şartnamenin 3.1.5 ve 3.1.7 inci maddelerinin firmalarının ihale dışı bırakılması amacıyla hazırlandığı, iki firmanın ürünlerini tanımladığı, kendi cihazlarının özelliklerinin daha işlevsel olduğu, kullanım kolaylığı ve çabukluğu sağladığı, ihaleye katılımları engellenmediği takdirde ihale bedeli üzerinden yaklaşık % 45 oranında tasarruf sağlanabileceği, teslim tarihinin 31.12.2007 olarak belirlendiği; 12.11.2007 tarihinde yapılacak bir ihale için kanuni süreler de göz önüne alındığında sözleşme safhasına gelinebilecek tarihin 12.12.2007 olduğunu ve bu tarihten itibaren malın teslim tarihine kadar olan 15 günlük sürenin malların temini için yetersiz bir süre olduğu iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarda belirtilen hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 01.10.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 26.10.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

          Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükmüne, 22 nci maddesinde ise, ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi ve ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığı yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.  

 

 

                                                                                                               Adem KAMALI

                                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul