İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3625
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :30
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UM.Z-3625
Şikayetçi:
 Yontar Makina San. ve Tic. Ltd. Şti., Tem Otoyolu Hadımköy Gişeler Mevkii 34538 Büyükçekmece/ İSTANBUL (AVR)
 İhaleyi yapan idare:
 Kayseri İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı,İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Gültepe Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı 18 38030 Melikgazi/KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.10.2007 / 28898
Başvuruya konu ihale:
 2007/100264 İhale Kayıt Numaralı “Beton Santrali, Beton Parke Taşı Makinesi, Beton Parke Taşı Kalıbı, Harç Dağıtım Grubu, Kum Eleği” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.11.2007 tarih ve 07.08.17.G022/2007-55E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kayseri İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nca 17.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Beton Santrali, Beton Parke Taşı Makinesi, Beton Parke Taşı Kalıbı, Harç Dağıtım Grubu, Kum Eleği Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yontar Makina San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 27.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.10.2007 tarih ve 28898 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

            Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi uyarınca düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İstekli olarak katıldıkları ihalenin Tezgüller Makine ve Kalıp İnş. San. Tic. A.Ş.’nin üzerinde kaldığının bildirildiği, ihale konusu işin komple bir tesis alımı işi olduğu, idarece benzer nitelikteki tesis alımlarına ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgelerinin ibraz edilmesinin istenildiği, diğer bir ifadeyle; teklif sahiplerinin idareye sunacağı tek bir iş bitirme belgesinin, beton santrali, tam otomatik beton parke taşı makinesi, beton parke taşı kalıbı, bordur kalıbı, 0,5 ms ve 1 m3 kapasiteli havai harç dağıtım ve kum eleğinin tümünü kapsaması gerektiği, ihale konusu tesisi daha önce başarı ile yapmış firmalardan tek bir sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenirken, teklif verecek isteklilerin önceden böyle bir tesisi kurmuş olmasının dolayısıyla tesis kurmada deneyimli olmasının amaçlandığı, oysa ihale üzerinde kalan Tezgüller Makine ve Kalıp İnş. San. Tic. A.Ş’nin, idari şartnamede ve yukarıda belirtilen şekilde komple tesis olarak idareye belgesini ibraz edebileceği bir iş yapmadığı, bu nedenle de  şartnameye uygun iş deneyim belgesi vermediği, ihale dışı bırakılması gerektiği,

 

2) Tezgüller Makine ve Kalıp İnş. San. Tic. A.Ş.’nin 24 saniyede bir baskı yapabilme ve sekiz saatte 1000 ile 1100 m2 taş üretebilme kapasitesinde yapmış olduğu ve bu kapasitede halen çalışan, tam otomatik beton parke taşı makinesinin olmadığı, sundukları makinenin istenilen kapasitede çalışmadığı, çalışan makinelerin maksimum fiili kapasitesinin ise, takriben 700 m2/8 saat civarında olduğu, kataloglarında belirttikleri kapasiteye göre teklif verdikleri, oysa kendi sundukları makinelerinin ise tüm şartları taşıdığı, iki farklı kapasitedeki tesis arasında %40’lık üretim farkı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuruya konu ihaleye ilişkin idari şartnamenin 2 nci maddesinde, ihale konusu işin İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği bünyesindeki köylerin alt yapı hizmetleri için beton santrali, beton parke taşı makinesi, beton parke taşı kalıbı ve bordür taşı kalıbı, harç dağıtım grupları ve kum eleği alımı işi olduğu belirtilmiş, 18 inci maddesinde isteklilerin tekliflerini her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecekleri düzenlenmiş, 21 inci maddesinde işin tamamı için teklif verileceği belirtilmiş ve 36 ncı maddesinde ise tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği yolunda düzenlemeye yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 2 nolu alt bendinde; “İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya %50’si oranında denetlediği ve yahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler,” hükmü yer almaktadır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde: “Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesi uyarınca bu belgelerin istenildiği mal alım ihalelerinde, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgelerin isteklilerce verilmesi zorunludur…

 

İş deneyimi olarak, ihale konusu işin özelliği dikkate alınarak istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25 inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarelerce belirlenecek bir oranda ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir.

 

          İş ortaklıklarında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 30 unu sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan fazla olması ve pilot ortakla diğer ortakların iş deneyim tutarları toplamının asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması şarttır. Pilot ortağa ait iş deneyim belgesinin idarece belirlenen yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklardan iş deneyim belgesi aranmaz. Konsorsiyumlarda ise, koordinatör ortak ve diğer ortakların, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel üzerinden, istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması gerekir.

 

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu alım veya benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi ve iş durum belgesidir.

 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihaleye konu alımla nitelik ve/veya nicelik bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniği gerektiren,  tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibarıyla  benzer özellikteki işlerdir.

 

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki mal alımlarının benzer alım kabul edileceği ilgili idarece tespit edilir ve ön yeterlik ve ihale dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Şikayete konu ihaleye ait idari şartnamenin “iş deneyim belgeleri” başlıklı 7.3.1. maddesinde: “isteklinin son 5 yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler. İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin %40 oranında, ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgeleri ibraz edilecektir.” şeklinde düzenleme yapıldığı, anılan düzenlemeye ihale ilanının 4.3.1. maddesinde de yer verildiği anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm/VIII/B/a bendinde; “İş deneyim belgeleri, bir taahhüt kapsamında 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara yönelik gerçekleştirilen mal tedariklerinde isteklinin başvurusu üzerine, taahhüdün gerçekleştirildiği idare tarafından düzenlenerek sözleşmeyi yapan idarenin yetkili makamı tarafından onaylanacaktır.

 

İş deneyim belgesi; yazılı bir sözleşmeye bağlı olarak 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara taahhüt edilen işlerde, tek sözleşme esas alınarak …ilgilinin mesleki tecrübesini tevsik amacıyla düzenlenmektedir.

 

4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara yönelik gerçekleştirilen taahhütlerin yüklenicileri, iş deneyim belgesi için; sözleşme, kabul tutanağı, ödeme belgeleri, faturalar ile varsa tasfiye tutanağı, iş artış olurları ve devir sözleşmesini ekleyerek, ilgili kurum veya kuruluşa başvuracaklardır.

 

Öte yandan, özel sektöre bir taahhüt kapsamında yerine getirilen işlerin yüklenicileri için ayrıca iş deneyim belgesi düzenlenmesi söz konusu değildir. Buna göre, bir taahhüt kapsamında özel sektörde yerine getirilen mal tedariklerinde iş deneyimini tevsik için yükleniciler, işe ait sözleşmenin yanı sıra, bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura asılları veya örnekleri veya bu örneklerin noter onaylı suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter onaylı suretlerini, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunacaklardır. Bu kapsamda yapılan mal tedarikleri için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, sadece bu belgenin ibraz edilmesi halinde anılan belge iş deneyimini tevsik için kullanılamayacak ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale üzerine kalan Tezgüller Makine ve Kalıp İnş. San. Tic. A.Ş.’nin sunduğu iş ortaklığı beyannamesinin incelenmesinden, pilot ortak olan Tezgüller Makine ve Kalıp İnş. San. Tic. A.Ş.’nin ortaklık oranının % 55, özel ortak olan Nace Makine Sanayi’nin ortaklık oranının ise % 45 olduğu görülmektedir.

 

Tezgüller Makine ve Kalıp İnş. San. Tic. A.Ş.’nin sunduğu kendi adına düzenlenmiş olan iş deneyim belgelerinin incelenmesi sonucunda;

 

1) Murat Küçükdağlı Beton Parke, Büz Fabrikası’ndan alınan 30.12.2005 tarihli bordür makinesi ve full otomatik beton parke makinesi işine ait, 08.10.2005 sözleşme tarihli, sözleşme bedeli 599.500 YTL olan iş deneyim belgesi,

 

2) Akbaba Taah. İnş. İml. San. Tic. A.Ş.’den alınan 02.04.2004 tarihli full otomatik beton blok makinesi işine ait, 02.04.2004 sözleşme tarihli, sözleşme bedeli 410.000.000.000 TL olan iş deneyim belgesi

 

3) As Beton Elemanları İnş. Taah. Nakliyat Tic. Ltd. Şti.’nden alınan 09.02.2006 tarihli beton parke taşı makinesi (full otomatik) ve ekipmanları, beton parke taşı ve bordür taşı kalıpları, harç dağıtım grubu işine ait, 17.01.2006 sözleşme tarihli, sözleşme bedeli 303.000 YTL olan iş deneyim belgesi sunulduğu,

 

Nace Makine Sanayi adına sunulan iş deneyim belgelerinin incelenmesi sonucunda;

 

1) Nace Pazarlama ve Tic. A.Ş.’den alınan 21.06.2007 tarihli 90’lık sabit kırma eleme tesisi işine ait, 01.12.2006 sözleşme tarihli, ilk ve son keşif tutarı 505.000 YTL olan iş deneyim belgesi,

 

2) Nace Pazarlama ve Tic. A.Ş.’den alınan 04.06.2007 tarihli primer sekonder kırma eleme tesisi işine ait, 07.08.2006 sözleşme tarihli, ilk ve son keşif tutarı 593.000 YTL olan iş deneyim belgesi,

 

3) Nace Pazarlama ve Tic. A.Ş.’den alınan 05.08.2005 tarihli 1 takım otomatik beton santrali işine ait, 31.12.2004 sözleşme tarihli, ilk ve son keşif tutarı 293.924 YTL olan iş deneyim belgesi,

 

4) Nace Pazarlama ve Tic. A.Ş.’den alınan 15.09.2006 tarihli 1 takım otomatik beton santrali işine ait, 21.03.2006 sözleşme tarihli, ilk ve son keşif tutarı 297.000 YTL olan iş deneyim belgesi,

 

5) Nace Pazarlama ve Tic. A.Ş.’den alınan 25.09.2005 tarihli kırma eleme tesisi işine ait, 14.04.2005 sözleşme tarihli, ilk ve son keşif tutarı 410.000 YTL olan iş deneyim belgesi sunulduğu anlaşılmıştır.

 

Yukarıda belirtilen düzenlemelerde, özel sektörde yerine getirilen mal tedariklerinde iş deneyimini tevsik için yüklenicilerin, işe ait sözleşmenin yanı sıra, bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura asıllarını veya örneklerini veya bu örneklerin noter onaylı suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshalarını veya bu nüshaların noter onaylı suretlerini, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunacakları belirtilmesine rağmen, ihale üzerinde kalan Tezgüller Makine ve Kalıp İnş. San. Tic. A.Ş. tarafından özel sektör tarafından düzenlenen iş deneyim belgeleriyle ilgili olarak herhangi bir bilgi ve belgenin ihale komisyonuna sunulmadığı, ihale komisyonunca da bu hususun değerlendirilmediği anlaşıldığından, anılan firmanın iş deneyim belgelerinin yeterli kabul edilmesinin mevzuata uygun olmadığı ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği görülmüş ve başvuru sahibinin iddiaları yerinde bulunmuştur.

 

Başvuru sahibi firma tarafından ise, İzbeton A.Ş. İzmir Büyükşehir Belediyesi Beton ve Asfalt Enerji Üretim ve Dağıtım Tesisleri, Su ve Kanalizasyon Tic. ve San. A.Ş.’den alınan 02.02.2007 tarihli beton hazırlama tesisi ve parke üretim makineleri montajı sonunda 1 adet komple beton hazırlama tesisi, 1 adet komple gezer kova ve ray sistemi, 1 adet KPM 1036 full otomatik komple parke taşı makinesi, 3 adet parke kalıbı, 500 adet parke üretim paleti sistemini kapsayan üretim tesisi taşeron firma tarafından üretime hazır halde imal ve monte edilmesi işine ait, 01.05.2006 sözleşme tarihli, sözleşme bedeli 848.000,00 YTL olan iş deneyim belgesi sunduğu anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, İdari şartnamenin 7.4.1. maddesinde benzer iş olarak; “beton santrali, beton parke taşı makinesi, beton parke taşı kalıpları, harç dağıtım grubu, kum eleği” işinin kabul edileceği düzenlenmiş, ihale ilanının 4.4. maddesinde aynı düzenlemeye yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin 7.3.1. maddesinde ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgelerinin ibraz edileceği belirtilmiş, şartnamenin 7.4.1. maddesinde benzer iş tanımı yapılmış ve bu hususlar ihale ilanında da düzenlenmiştir. Ancak yukarıda belirtilen işlerden herhangi birinin iş deneyim belgesinde bulunmasının yeterli olup olmadığı ya da komple tesis anlamında iş deneyim belgesinin ibrazının istenilip istenilmediğine ilişkin olarak açık ve net bir düzenlemenin bulunmadığı, bu hususun gerek teklif verme aşamasında isteklileri, gerekse tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idareyi tereddüte düşürdüğü anlaşıldığından, anılan ihalenin bu nedenle iptal edilmesi gerekmektedir.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 53 üncü maddesinde ihale konusu işin teslim programı ile denetim, muayene ve kabul işlemlerinin, sözleşme tasarısına ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre Yapılan İhalelere İlişkin Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenleneceği belirtilmiş ve 53.3. maddesinde ise: “Muayene ve kabul şekil ve şartları: İdare tarafından oluşturulacak teknik bir heyet ‘Muayene ve Kabul Komisyonu’ bu montaj işinin kabulünü yapacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Beton parke taşı üretim makinesi teknik şartnamesinin 73 üncü maddesinde: “Makine Kabulü; kabul heyetince makinenin 24 saniyede bir baskı yapabilme ve sekiz saatte 1000 ile 1100 m2 taş üretebilme kapasitesinin tespitinden sonra yapılacaktır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Yukarıda yer alan düzenlemeler çerçevesinde; istekliler tarafından teklif edilen cihazın özelliklerinin teknik şartnamede belirtilen kriterleri karşılayıp karşılamadığı hususunun ancak “Muayene Kabul Komisyonunca” cihaz üzerinde yapılacak “muayene” işleminden sonra anlaşılabilecek bir husus olduğu, şikayete konu ihalede idarece muayene ve kabul işlemlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre Yapılan İhalelere İlişkin Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılacağı yolunda idari şartnamenin 53 üncü maddesinde düzenleme yapıldığı, anılan hususun, beton parke taşı üretim makinesi teknik şartnamesinin 73 üncü maddesinde de belirtildiği, ayrıca istenilen tüm özelliklerin teknik şartnamede detaylı olarak düzenlendiği, anılan düzenlemelere ilişkin olarak ihale dokümanına herhangi bir itirazda bulunulmamış olduğu, ihaleye teklif veren istekliler tarafından teklif edilen cihazın teknik şartnamede belirtilen kriterleri karşıladığının taahhüt edildiği, teklif mektubunun bir bütün olduğu, ihale üzerinde kalan firma tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunun içeriğinde, ihaleye ait ihale dokümanını oluşturan bütün belgelerin incelendiğinin, okunduğunun ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapılmadan bütün koşullarıyla kabul edildiğinin belirtildiği anlaşıldığından, şikayete konu hususlarla ilgili olarak başvuru sahibinin bu konudaki iddiaları yerinde görülmemiştir.

 

Kaldı ki, ihale üzerinde kalan isteklinin teknik şartnameye uygun olmayan bir ürünü idareye teslim etmesi durumunda, muayene ve kabul komisyonu tarafından gerekli tespit yapılarak idarece sözleşme hükümlerinin uygulanması gerektiğinden, isteklinin teknik şartnameye uygun mal teslim edip etmediği hususunun da ancak idarece sözleşmenin uygulanması aşamasında tespit edilebileceğinden bu aşamadaki sorumluluk idarede olmak üzere tekliflerin değerlendirilmesi aşamasına yönelik olarak başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır. Fakat yukarıda belirtildiği gibi, şikayete konu ihalenin iptal edilmesi gerekeceğinden, bu husus esasa etkili görülmemiştir.

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının  iptali gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul