İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3627
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :32
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UM.Z-3627
Şikayetçi:
 Reproset Matbaa Mak. ve Malz. Tic. ve San. A.Ş., Huzur Mahallesi İmamçeşme Sokak 6 34418 Seyrantepe/İSTANBUL(Avr.)
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya Devlet Hastanesi Baştabipliği, Varlık Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.11.2007 / 31495
Başvuruya konu ihale:
 2007/154074 İhale Kayıt Numaralı “Bilgisayarlı Radyoloji Cr. Sistemi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.11.2007 tarih ve 07.08.77.0105/2007-64 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Antalya Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 09.10.2007 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak başvuru sahibinin 05.11.2007 tarih ve 31495 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

1- 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2- Dilekçenin bir örneğinin İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurulara Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince Sağlık Bakanlığına gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Ön İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalenin 4734 sayılı Kanunun 21/b maddesi kapsamında pazarlık usulü ile yapıldığı, bu durumun mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 02.10.2007 tarihinde ihale dokümanı satın aldığı, idareye başvuru süresi olan 15 günlük süre geçtikten sonra 24.10.2007 tarihinde başvurduğu anlaşılmıştır.

Kaldı ki, idareye şikayet, Kuruma ise itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesi için, yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun, hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin olması gerektiği, ihale üzerinde kalan isteklilerin, teklifleri kapsamında sundukları belgelerle ilgili idari işlem veya eylemleri 4734 sayılı Kanunda öngörülen şikayet ve itirazen şikayet başvurularına konu edebilmeleri için hukuken korunması gerekli bir hakkının ihlal edilmesi gerekmektedir.

 

İtirazen şikayet başvurusunda bulunanın söz konusu ihaleye teklif vermeye davet edildiği ve yapılan değerlendirmede teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, bu nedenle de söz konusu ihalenin pazarlık usulü ile yapılması ile herhangi bir menfaatinin haleldar olmadığı anlaşılmıştır.

 

          Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükmüne, 22 nci maddesinde ise, ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

          Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi ve ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığı yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 

 

                                                                                                               Adem KAMALI

                                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul