• Karar No: 2007/UM.Z-3629
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :34
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UM.Z-3629
Şikayetçi:
 Konya Çizgi Diş Deposu Paz. ve Tic. Ltd. Şti., Şerafettin Caddesi Sevindir İşhanı No:17/2 KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Konya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği, Dumlupınar Mah. Lale Cad. Gülserhat Sok. KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.10.2007 / 29018
Başvuruya konu ihale:
 2007/92639 İhale Kayıt Numaralı “Diş Üniti ve Hasta Koltuğu Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.11.2007 tarih ve 07.08.21.0110/2007-65E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Konya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği’nce 16.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Diş Üniti ve Hasta Koltuğu Alımı” ihalesine ilişkin olarak Konya Çizgi Diş Deposu Paz. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 24.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.10.2007 tarih ve 29018 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalenin idarece iptal edildiği, ancak iptal edilme gerekçesinin yerinde olmadığı idialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme ihalenin iptal gerekçesi ile sınırlı olarak aşağıda yapılmıştır:

 

İdari şartnamenin, 7.3.6 maddesinde, "İhale konusu iş için teklif veren firmalar ihale günü demonstrasyon için teklif ettiği ürün numunesini eksiksiz olarak kuracak, ürünün teknik özelliklerini belirten katoloğunu Türkçe açıklamalı olarak verecektir." düzenlemesi,

 

Diğer Hususlar kısmının 3. maddesinde, “İhale komisyonu Kamu İhale Kanununun 39. maddesine istinaden bütün teklifleri reddedebilir ve ihalenin iptal edilmesinde idare serbesttir.”

 

düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarece düzenlenen 17.08.2007 tarihli tutanakta, teklif veren firmalara demonstrasyon için yer gösterildiği ve İdari şartnamenin 7.3.6 maddesine istinaden süre verildiği, bu sürede Konya Çizgi Diş Deposu ve Ünaldı Medikal’in gösterilen yere demonstrasyon için cihazlarını kurdukları belirtilmiştir.

 

22.08.2007 tarihli ihale komisyonu kararında, ihale Komisyonuna söz konusu ihale için 16.08.2007 tarihinde 4 (dört) adet teklif verildiği, teklif veren firmalara şartnamenin 7.3.6. maddesinde ihale günü istenen demonstrasyon için yer gösterildiği ve bu durumun tutanakla imza altına alındığı, teklif veren firmalardan birinci teklif sahibi Merkez Diş Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ile dördüncü teklif sahibi Aziziye Diş Deposu San. Tic. Ltd. Şti.’nin demonstrasyon için ürün numunesi getirmediğinden tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer teklif sahipleri Ünaldı Medikal San. Tic. Ltd. Şti. ve Konya Çizgi Diş Deposu Paz. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif etmiş oldukları ürünlerin demonstrasyonlarını kurduğu ve inceleme safhasına geçildiği,

 

İkinci teklif sahibi Ünaldı Medikal San.Tic.Ltd.Şti.´nin ürününün incelenmesi neticesinde, teknik şartnamenin; 2.1.18. maddesinde yer alan, "Koltuk üzerinde pilot lambalı ana şalter düğmesi olmalıdır" ve 2.1.19. maddesinde yer alan, "Koltuk üzerinde koltuk devrelerini koruyacak özellikle sigorta olmalıdır" şartlarının firma tarafından sunulan numunede sağlanmadığının komisyonca tespit edildiği, firma tarafından da, anılan özelliklerin aynı markanın bundan önceki versiyonlarında olduğunun, teklif edilen modelde olmadığının kabul ve beyan edildiği,

 

Dördüncü teklif sahibi Konya Çizgi Diş Deposu Paz. ve Tic.Ltd.Şti.´nin ürününün incelenmesinde ise, teknik şartnamenin; 2.1.18. maddesinde yer alan, "Koltuk üzerinde pilot lambalı ana şalter düğmesi olmalıdır" ve 2.1.19. maddesinde yer alan, "Koltuk üzerinde koltuk devrelerini koruyacak özellikle sigorta olmalıdır" şartlarının firma tarafından sunulan numunede sağlanmadığının komisyonca tespit edildiği, teknik şartnamenin 2.5.5.maddesinde "Chip-air ve Chip-water özelliği olmalıdır" şartı bulunduğu halde, söz konusu üründe, chip-water özelliğinin olmadığının görüldüğü,

 

İhale Komisyonunun yukarıdaki gerekçeler neticesinde şartnameye uyan ürün olmadığından, devlet ve hazine menfaati yönünden malzemelerin alınmaması ile şartnamenin diğer hususlar kısmının 3 üncü maddesi de işletilerek ihalenin iptaline, nihai kararın İta Amirinin onayına sunulmasına
   Oybirliği ile karar verildiği,

 

İfade edilmiştir.

 

        İhalenin iptal edildiğine ilişkin alınan kararın isteklilere 22.08.2007 tarihinde bildirildiği, Ünaldı Medikal San.Tic.Ltd.Şti. ve Konya Çizgi Diş Deposu Paz. ve Tic. Ltd. Şti.´nin, idarece, ihalenin iptal edildiğine ilişkin alınan karara itiraz ettikleri, yapılan itirazlara istinaden idarenin bilirkişi incelemesi yaptırdığı, inceleme sonucunda düzenlenen tutanakta, ihaleye teklif veren her iki firmanın teklif ettikleri cihazların teknik şartnameye uyduğu  belirtilmesine rağmen, ihale komisyonu tarafından yeniden yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından 24.09.2007 tarihli kararın alındığı anlaşılmıştır.

 

24.09.2007 tarihli ihale komisyonu kararında, 22.08.2007 tarihli ihale komisyonu kararında yer alan ifadelerin yanında, yapılan itirazlar üzerine, ihale komisyonunun tekrar toplandığı, yapılan değerlendirme neticesinde her iki firmanın ihale günü yaptıkları demonstrasyonda, teknik şartnameye göre iki ana şalter düğmesi ve iki adet sigorta olması gerekirken teklif edilen ürünlerde, sadece 1 adet sigorta ve 1 adet ana şalter düğmesinin olduğunun saptandığı, bu özelliğin teknik şartnameye uygun olmadığı, bunun açılımı yapılacak olursa; teknik şartnamenin 2.1.18 maddesi ile ilgili olarak, birinci ana şalterin diş üniti ve hasta koltuğunun tüm enerjisini keserek koltuğu koruma altına almasını sağlamadığı, yani diş üniti üzerinde kullanılan 12 ve 24 volt havayı, suyu ve koltuk üzerinde kullanılan şebekenin 220 volt enerjisini kesmekte olduğu, ikinci şalterin ise, koltuk üzerindeki asansör sistemini hareket ettiren enerji sistemini kestiği, şartnamenin 2.1.19 maddesi ile ilgili olarak, birinci ana sigortanın diş üniti ve hasta koltuğunu koruma altına alma amaçlı yapılan güvenlik sigortası olduğu, diş üniti üzerinde kullanılan 12, 24 ve 220 volt enerjiyi kontrol eden panel sigorta olduğu, ikinci sigortanın koltuk üzerinde kullanılan 220 volt enerjiyi kontrol altında tuttuğu, bu özelliklerin kurumlarında kullanılan diş ünitlerinin hepsinde mevcut olduğu ve teknik şartnamenin 2.1.18 ve 2.1.19 maddesinde aranan özellikler olduğu,

 

Ayrıca, Konya Çizgi Diş Deposu´nun ihale günü yaptığı demonstrasyonda, "chip-water´´ özelliğinin olmadığını kabul ettiği, sonradan bu eksikliğin tamamlanacağını taahhüt ettiği, ancak bu durumun, idari şartnamenin 7.3.6 maddesindeki ihale konusu iş için teklif veren firmaların ihale günü demonstrasyon için teklif ettiği ürün numunesini eksiksiz olarak kuracağı, ürünün teknik özelliklerini belirten katalogunu Türkçe açıklamalı olarak vereceği hükmünü de ihlal ettiği,

 

Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı komisyonun ilk kararı ve görüşü doğrultusunda, ihalenin selameti ve sıhhati ile devlet ve hazine menfaati yönü ile idari şartnamenin “Diğer Hususlar” kısmının 3 üncü maddesi olan “İhale komisyonu Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesine istinaden bütün teklifleri reddedebilir ve ihalenin iptal edilmesinde idare serbesttir.” hükmüne göre ihalenin iptaline, nihai kararın ihale yetkilisinin onayına sunulmasına
   Oybirliği ile karar verildiği,

 

Hususları yer almakta olup, ihale komisyonu tarafından alınan söz konusu kararın da isteklilere bildirildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü yer almaktadır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, ihalenin iptal edilme gerekçesi, mevzuat hükümleri ve İdarece yapılan düzenlemeler ile birlikte değerlendirildiğinde; idare tarafından, idari şartnamenin 7.3.6 ncı maddesi gereği, teklif edilen cihazlar üzerinde yapılan demonstrasyon işlemi neticesinde, teknik şartnameye uygun cihaz bulunmadığı, dolayısıyla, ihalede geçerli teklif kalmadığı  gerekçesiyle, 10 adet Diş Üniti ve Hasta koltuğu alımı ihalesinin Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesine istinaden, ihale komisyonu kararı üzerine, idarece 25.09.2007 tarihinde iptal edildiği ve belirtilen gerekçelerde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul