İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3630
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :35
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UM.Z-3630
Şikayetçi:
 Prima Medikal Gereçler San. ve Tic. Ltd. Şti., Hasan Halife Mahallesi Balipaşa Cad. No:28/1 Fatih/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Manavgat Devlet Hastanesi Baştabipliği, Şelale Yolu Üzeri 07600 Manavgat/ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.10.2007 / 28906
Başvuruya konu ihale:
 2007/120936 İhale Kayıt Numaralı “5 Kalem Tıbbi Demirbaş Alımı (4. Kalem Ameliyat Tavan Lambası)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.11.2007 tarih ve 07.08.15.0110/2007-64E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Manavgat Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 12.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “5 Kalem Tıbbi Demirbaş Alımı” ihalesinin “4. Kalem Ameliyat Tavan Lambası” alımına ilişkin olarak Prima Medikal Gereçler San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 01.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.10.2007 tarih ve 28906 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleyi kazanan firmanın teklif ettiği ameliyat tavan lambasının teknik şartnameye uymadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Teknik şartnamenin;

 

14 üncü maddesinde, “Lamba başlıklarında; en fazla 150 W. gücünde halojen ampul bulunmalı ve en fazla150 W gücünde yedek halojen ampul bulunacaktır. Halojen ampulün ömrü de en az 1000 saat olacaktır.”, 

 

            18 inci maddesinde ise, “Ana lamba başlığının, lamba merkezinden 1 metre mesafede en az 17 cm aydınlatma alanında en az ışık gücü 145.000 lüks olacaktır.”

 

            düzenlemeleri yer almaktadır.

 

            İdari Şartnamenin 7.3.4 üncü maddesi ile, “Teknik şartnameye maddeler halinde uygunluk yazısı”nın, 7.3.6 ncı maddesinde ise, teklif edilen cihazla ilgili teknik dokümanların istenildiği,

 

            İhaleyi kazanan istekli tarafından idareye sunulan  “Teknik şartnameye uygunluk taahhütnamesi”nde, teknik şartnamenin 14. maddesine ilişkin olarak, “Lamba başlıklarında  1 Adet 70 W. gücünde metal buharlı halojen ampul ve 150 W gücünde yedek halojen ampul bulunmaktadır. Halojen ampulün ömrü 1300 saattir.”, şartnamenin 18 inci maddesine ilişkin olarak ise, “Ana lamba başlığının, lamba merkezinden 1 metre mesafede en az 17 cm aydınlatma alanında ışık gücü 160.000 lüks tür.” ifadeleri yer almaktadır.

 

            İhaleyi kazanan istekli tarafından idareye sunulan teklif dosyasında,  İdari Şartnamenin 7.3.6 ncı maddesinde istenilen belge kapsamında, kullanım kılavuzunun bulunduğu anlaşılmış olup, anılan kılavuzda, teknik özellikler başlığı altında, teknik şartnamenin 18 inci maddesinde istenilen ışık çapı ile ilgili bilgi bulunduğu, bu değerin 160.000 lüks olduğu görülmüş olup, teknik şartnamenin söz konusu maddesini karşıladığı anlaşılmıştır.

 

            Teknik şartnamenin 14 üncü maddesinde yer alan düzenlemeye ilişkin iddianın, ihaleyi kazanan istekli tarafından idareye sunulan teknik şartnameye uygunluk taahhütnamesi ve ihale dosyasında bulunan diğer bilgi ve belgeler çerçevesinde değerlendirilmesi sonucunda, bu iddianın da  yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, teknik şartnamenin “F. Kabul Muayene” başlıklı bölümünde, cihazların kabul ve muayenelerinin idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacağı, kontrol ve muayenede, şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğunun araştırılacağı, ayrıca, yedek parça aksesuar ve sarf malzemelerinin kontrol ve sayımının yapılacağı düzenlenmiş olup, şikayete konu hususlarla ilgili olarak, Kurum tarafından yapılan  inceleme İdareden alınan belgeler üzerinde yapılmakta olup, incelenen ihale sürecinde, idarece yapılan değerlendirmelerin mevzuata uygun ve yerinde olup olmadığı  hususlarının hukuki sorumluluğu  idareye aittir. Teklif edilen cihazın teknik şartnameyi tam olarak karşılayıp karşılamadığı hususu “Muayene Kabul Komisyonunca” cihaz üzerinde yapılacak “muayene” işleminden sonra anlaşılabileceğinden, başvuru sahibinin bu konudaki iddiaları yerinde görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul