İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3632
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :37
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UM.Z-3632
Şikayetçi:
 Akbaş Müteahhitlik - Halim AKBAŞ, Özsan Sanayi Sitesi 1. Blok No:13 MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 Akçadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Hükümet Binası Kat-4 Akçadağ/MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.10.2007 / 27848
Başvuruya konu ihale:
 2007/145058 İhale Kayıt Numaralı “Sıcak Yemek Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.11.2007 tarih ve 07.07.86.0110/2007-60E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Akçadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 13.09.2007 tarihinde Pazarlık Usulü (4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi) ile yapılan “Sıcak Yemek Alımı” ihalesine ilişkin olarak Akbaş Müteahhitlik’in 14.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  01.10.2007 tarih ve 27848 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Satın aldıkları ihale doküman ekleri ve standart formlarda ihale kayıt numarası bulunmadığı,

 

            2) Teknik şartnamede öğün adedi 220.735 adet olarak belirtilmesine rağmen, birim fiyat teklif mektubunda bu rakamın 55.932 olduğu, bu sebeple teklif veremedikleri, bu şartname ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin ihlal edildiği,

 

            3) İdari Şartnamede iş deneyim ve iş bitirmeden bahsedildiği halde oranlarının belirtilmediği, benzer iş olarak kabul edilecek işlerin belirtilmediği,

 

            4) İdarece ilgili ihalenin 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendine göre yapıldığının belirtildiği, ihalenin maddede belirtilen rakamın altında yapılamayacağı için söz konusu ihale usulünün uygulanamayacağı,

 

            5) Söz konusu ihalenin mal alımına yönelik olmasına rağmen, kaliteye yönelik belgelerin personele ilişkin olduğu, bu belgelerin TSE’den istenmesinin marka belirtilmesi anlamına geldiği

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında, İdarelerce ihale onayının alınmasından sonra, ihale ilanı veya davetinden önce Kurumdan ihale kayıt numarası alınır.” hükmü bulunmaktadır.

 

 Kamu İhale Genel Tebliğinin “I- İhale Kayıt Numarası (İKN)” başlıklı bölümünde,

 

“Kurum tarafından yürürlüğe konulan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine yönelik uygulama yönetmeliklerinde yer alan “idarelerce ihale onayının alınmasından sonra, ihale ilanı veya davetinden önce Kurumdan İhale Kayıt Numarası alınır” hükmü uyarınca İhale Kayıt Numarası alınması zorunludur.

İstisna kapsamında yapılan ihaleler için de İhale Kayıt Numarası alınması zorunludur.     

Her bir ihale işlem dosyası için İhale Kayıt Formu doldurularak Kurumdan alınan İhale Kayıt Numarası, ait olduğu ihale ile ilgili tüm işlemlerde ve Kurumla internet üzerinden veya yazılı olarak  yapılacak  yazışmalarda kullanılacaktır.

İhale Kayıt Numarası ihale onayı ile bağlantılı olup, ihale onayı değiştirildiğinde ve/veya iptal edildiğinde idarece İhale Kayıt Numarası da iptal edilecektir. Aynı işle ilgili olarak yeni bir ihale onayı alındığında ise, idarece yeni bir İhale Kayıt Numarası alınacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Ayrıca, muhtelif standart formlarda, “Bu standart form ihale dokümanına eklenmeden önce ihale kayıt numarası idare tarafından doldurulacaktır.” şeklinde açıklamada bulunulmuştur.

 

 İdareden alınan belgelerin incelenmesi neticesinde, idare tarafından, incelenen ihaleye ilişkin ihale kayıt numarası alınmış olmakla birlikte, standart formların ilgili bölümlerine ihale kayıt numarasının  yazılmadığı anlaşılmıştır.

 

Her ne kadar,  idare tarafından söz konusu işlemin yapılması gerekmekte ise de, anılan işlemin yapılmamasının ihalenin sonucunu etkileyecek nitelikte olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhaleye ait Teknik Şartnamede, ihale konusu malın miktarı “220.735 adet yemek” olarak belirtilmesine rağmen, Birim Fiyat Teklif Cetvelinde, 55.932 öğün olarak belirtildiği görülmüştür. “Günler Bazında Alınacak  Malzeme Listesi ve Sayısı” başlıklı çizelgede, 18 çeşit yemek kaleminden toplam kaç adet alınacağı belirtilmiş olup, söz konusu miktarın 220.735 olduğu anlaşılmış, Birim Fiyat Teklif Cetvelinde bulunan rakamın öğün miktarını, Teknik Şartnamede bulunan rakamın ise, alınacak toplam yemek sayısını gösterdiği, dolayısıyla, ihale dokümanında çelişkili düzenleme yapıldığına ilişkin iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.  

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 35 inci maddesinde, “ Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesi uyarınca bu belgelerin istenildiği mal alım ihalelerinde, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgelerin isteklilerce verilmesi zorunludur.

 

a) İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler:

 

İş deneyimi olarak, ihale konusu işin özelliği dikkate alınarak istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25 inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarelerce belirlenecek bir oranda ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir.

 

          İş ortaklıklarında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 30 unu sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan fazla olması ve pilot ortakla diğer ortakların iş deneyim tutarları toplamının asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması şarttır. Pilot ortağa ait iş deneyim belgesinin idarece belirlenen yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklardan iş deneyim belgesi aranmaz. Konsorsiyumlarda ise, koordinatör ortak ve diğer ortakların, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel üzerinden, istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması gerekir.

 

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu alım veya benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi ve iş durum belgesidir.

 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihaleye konu alımla nitelik ve/veya nicelik bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniği gerektiren,  tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibarıyla  benzer özellikteki işlerdir.

 

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki mal alımlarının benzer alım kabul edileceği ilgili idarece tespit edilir ve ön yeterlik ve ihale dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmü yer almaktadır.

             

            İdari Şartnamenin; 14.2.1 inci maddesinde, “İş Deneyim veya İş Bitirme Belgesi”, 14.4 üncü maddesinde ise, “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.”   ibaresinin bulunduğu, belirtilen maddelerde başkaca bir düzenleme yapılmadığı görülmüş olup, anılan düzenlemelerin İdari Şartnamede konu başlığı olarak yer alması ve maddelerde konu ile ilgili olarak herhangi bir açıklama bulunmaması nedeniyle, idarece, isteklilerden söz konusu belgenin istenilmediği sonucuna varılmıştır. Nitekim Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Mal Alım İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamede, “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.” başlıklı bölümün idarelerce iş deneyimi istenilen ihalelerde doldurulacağı belirtilmiştir. Bu bölümde herhangi bir açıklama yapılmaması da,  her ne kadar idari şartname usulüne uygun düzenlenmemiş ise de, İş Deneyim veya İş Bitirme Belgesinin idarece istenilmediği sonucuna varılmıştır.   

             

4)      Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun “Pazarlık Usulü” başlıklı 21 inci maddesinin (f) bendine göre, İdarelerin yaklaşık maliyeti Kamu İhale Kurumu’nun 2007/1 sayılı Tebliği ile  belirlenen ve 01.02.2007 – 31.01.2008 dönemini kapsayan miktar olan  96.268,- YTL. (Doksanaltıbin ikiyüzaltmışsekiz Yeni Türk Lirası)’na kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları anılan bende göre yapılabilecektir.

 

            Yapılan incelemede, söz konusu alıma ilişkin İhale Onay Belgesinde belirtilen yaklaşık maliyetin 96.268,- YTL’nin üzerinde olduğu anlaşılmış olup, incelenen ihalenin Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile yapılması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 37 nci maddesinde, “İhale konusu alımın/işin özelliğine göre, teklif edilen malın üretim aşamalarında istenilen kalite ve özelliklerde üretilebilmesini teminen gerekli yeterliğe sahip personel çalıştırıldığına dair belgeler ile ihale konusu malın ve daha sonra gerektiğinde yedeklerin, yedek parçaların kolay ve hızlı temin edilebilirliği ile servis ve bakım-onarım hususlarında iyi bir organizasyon yapısına sahip olunduğuna ilişkin belgeler istenilebilir.

 

İş ortaklığını oluşturan ortaklardan birinin veya pilot ortağın idarece istenen belgeleri vermesi yeterlidir.” hükmü yer almakta olup, idarelerin, belirtilen madde çerçevesinde, İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeleri de isteyebileceği  sonucuna varılmıştır.

 

            İdari Şartnamenin “Yeterlik Başvurusu İçin Gerekli Belgeler” başlıklı 14.1.k maddesinde; TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ve İSO Kalite Belgesinin yanısıra, TSE-İSG-OHSAS ile TSE – HACCP belgelerinin de istenildiği anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin” başlıklı maddesinde “İlgili idarelerin görüşleri ve yapılan başvurular çerçevesinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinde yapılan değişiklikle maddenin birinci  fıkrasında yer alan "tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları yönetim sistem (HACCP) belgesi, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistem (OHSAS) belgesi, bilgi teknolojisi-bilgi güvenliği yönetim sistem belgesine…..ilişkin düzenleme yapabilir" hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. İdarelerce anılan Yönetmeliğinin 45 inci maddesi çerçevesinde ihalelerde; tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları yönetim sistemi (HACCP), iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi  (OHSAS)  ile bilgi teknolojisi-bilgi güvenliği yönetim sistemine ilişkin belgeler  ve bu sistemlere ilişkin belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen  sertifikalar  istenmeyecektir.”düzenlemesi yer almaktadır.

 

         

 

          Her ne kadar, incelenen ihale “Mal Alımı İhalesi” olarak yapılmış ise de, alınan malın mahiyeti nedeni ile istenildiği anlaşılan söz konusu belgelerin bu ihalede de istenilmemesi gerekmektedir.

 

Kamu Genel Tebliğinin “XI- Mal Alım İhalelerinde Teknik Şartnameler ve Kalite Belgeleri” başlıklı bölümünde, “Bazı idarelerce ihale dokümanında Yönetmeliğin ilgili maddelerine  aykırı olarak kalite ile ilgili belge ve sertifikaların belirli bir belgelendirme kuruluşunun ismi belirtilerek istenildiği görülmektedir. İhale dokümanında kalite belgelerine ilişkin bir düzenleme yapıldığında herhangi bir belgelendirme kuruluşunun isminin belirtilmemesi gerekmektedir. İsteklilerce sunulan kalite ile ilgili belge ve sertifikaların değerlendirilmesi, bu belgelerin Yönetmelikteki düzenlemeye uygun olup olmadığı çerçevesinde yapılmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

         

Yukarıda belirtilen belgelerin TSE dışındaki belgelendirme kuruluşlarından da sağlanabileceği göz önüne alındığında söz konusu belgelerin TSE’den alınmış olması şartı da, belgeleri diğer kuruluşlardan almış olan firmalar açısından ihaleye katılımın engellenmesi sonucunu doğurmaktadır.

 

            B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde, “Yemek Hazırlama ve Dağıtım” işi hizmetin tanımı içerisinde yer almaktadır.

 

İhaleye ait teknik şartnamede ihale konusu işin adı, “SICAK YEMEK ALIMI” şeklinde belirtilmiş, İdari Şartnamede ise, İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler  başlığı altında, ihale konusu hizmetin adı “Öğlen Yemeği (Sıcak Yemek) olarak ifade edilmiştir. Ancak ihale işlem dosyası içerisinde bulunan işe ait idari şartname, standart formlar ile sözleşme tasarısının Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan dokümanlar kullanılarak oluşturulduğu, idari şartnamenin 7 nci maddesinde belirlenen bir takım yeterlik kriterlerinin hizmet alımı ihalelerine özgü nitelik taşıdığı görülmüştür.

 

İhalenin konusu, idarece ihale dokümanı kapsamında verilen çizelgede yer alan sıcak yemeğin hazırlanarak 337 öğrenciye 177 iş günü her öğlen verilmesi işidir. 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki hizmetin tanımı ile işin niteliği ve süresi dikkate alındığında işin, belli bir döneme ilişkin hizmetin sunumundan ibaret olduğu anlaşıldığından, ihalenin mal alımı olarak gerçekleştirilmesinde 4734 sayılı Kanun ile ilgili mevzuat bakımından uyarlık bulunmamaktadır.

 

Diğer taraftan,

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinde; şikâyet sunulduktan sonra, başvuruyu esastan sonuçlandıran kararla birlikte ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınmadıkça idarenin sözleşme imzalayamayacağı, ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine ilişkin gerekçeli karar ile başvuruyu esastan sonuçlandıran kararın sözleşmenin imzalanmasından en az yedi gün önce şikâyette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirileceği, idarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşmenin hükümsüz sayılacağı düzenlenmiştir.

 

            Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 14.09.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunması üzerine, aynı tarihte idarece şikayeti esastan sonuçlandıran kararla birlikte ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının alındığı, İdarenin bu kararlarının alındığı tarihte şikayetçiye  tebliğ edildiği ancak idarenin 7 günlük süreyi beklemeden 21.09.2007 tarihinde sözleşmeyi imzaladığı, dolayısıyla imzalanan sözleşmenin 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen hükümsüzlük halini taşıdığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul