İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3633
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :38
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UM.Z-3633
Şikayetçi:
 Eduline Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti., Perpa Ticaret Merkezi B Blok K:5 No:235 Şişli/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Denizli Servergazi Devlet Hastanesi Baştabipliği, Bereketli Belediyesi Karşısı Bereketli/DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.10.2007 / 28151
Başvuruya konu ihale:
 2007/128573 İhale Kayıt Numaralı “Cluster Sunucu ve Veri Tabanı Yönetim Sistemi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.11.2007 tarih ve 07.0789.0134/2007-58E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Denizli Servergazi Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 21.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Cluster Sunucu ve Veri Tabanı Yönetim Sistemi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Eduline Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 20.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.09.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  03.10.2007 tarih ve 28151 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

           İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Denizli Servergazi Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 21.09.2007 tarihinde yapılan “Cluster Sunucu ve Veri Tabanı Yönetim Sistemi Alımı” ihalesine ilişkin olarak doküman satın aldıkları, ancak teknik şartnamenin 3.3.1 ile 3.4.1 maddesindeki düzenleme nedeniyle teklif veremedikleri, zira söz konusu maddelerin 4734 sayılı Kanunun 5 ve 12 nci maddelerine aykırı olduğu, teknik şartnamede yer alan server, storage, monitör ve KVM Switch ürünlerinin farklı üreticiler tarafından imal edilmiş olmasının bilgi teknolojileri sistem alt yapılarında herhangi bir olumsuzluk yaratmadığı, firmalarının teknik şartnamedeki bütün şartlara uymasına rağmen bu iki maddedeki düzenleme nedeniyle teklif veremedikleri iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 İnceleme konusu ihalenin Denizli Servergazi Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 21.09.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Cluster Sunucu ve Veri Tabanı Yönetim Sistemi Alımı” işi olduğu, ihaleye 4 isteklinin katıldığı ve 2 isteklinin değerlendirme dışı bırakılarak geçerli teklifler arasında ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi üzerinde ihalenin bırakılarak ihalenin sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır.

 

 İdarece hazırlanan teknik şartnamenin KWM Switch başlıklı 3.3. maddesinin birinci bendinde; “Teklif edilen kvm switch diğer ürünlerle aynı olmalıdır.”, Monitör başlıklı 3.4. maddesinin birinci bendinde ise; “Teklif edilen ürünlerle aynı marka olmalıdır.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

 4734 sayılı Kanunun “Temel ilkeler” başlıklı 5. maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmüne,

 

 Anılan Kanunun 12 nci maddesinde ise; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

 

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

 

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

 

           Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.”,

 

Hükmüne yer verilmiştir.

 

16.10.2007 tarih ve 13803 sayılı Kurum yazısıyla Akademik bir kuruluştan şikayete konu alıma ilişkin olarak; “Şikayet dilekçesi, idarenin cevabi yazısı ve idarece hazırlanan  teknik şartnamenin incelenmesi suretiyle; rekabetin engelleyip engellemediği ve 4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesine aykırılık oluşturulup oluşturulmadığı hususlarında”  teknik görüş sorulmuştur.

 Gelen teknik görüşte; “Bahse konu ihalenin teknik şartnamesinde bildirilen 3.3.1. ve 3.4.1. madde hükümleri ihaleye girebilecek firma sayısını 5 civarına düşürmekte fakat bu rekabeti önleyici bir etki yapmamaktadır. Ayrıca şartnamenin diğer hükümleri bu firmaların ürünleri için yeterince ayrıntılı yazılmış opsiyonlar içermektedir. Böylece birden fazla firma ihaleye teklif verebilir...Bilgi işlem merkezlerinde farklı marka ürünler kullanıldığı zaman cihazlar için tek bir sorumlunun bulunmaması sebebiyle, sorunların çözümleri uzamaktadır. Çünkü cihazlar interkonnekte bir yapıya sahiptirler. Bu yapı sorunun kaynağının bulunmasını zorlaştırır…Bu bilgiler ışığında bu ihaleye yurtiçinden beşten fazla marka ve bu markaların yetkili satıcıları girebilir.” cevabı verilmiştir.

 

 Sonuç olarak, ihale dosyasında var olan bilgi ve belgelerle teknik görüşün birlikte değerlendirilmesi sonucunda, yapılan düzenlemelerde, 4734 sayılı Kanunun 5 ve 12 nci maddelerine aykırılık bulunmadığından şikayetçinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.  

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

           g) Doküman yönünden yapılan incelemede,

 

          Teknik şartnamenin “Genel Koşullar ve Kısaltmalar Tablosu” başlıklı 2 nci maddesinin 12 nci bendinde; “Teklif verecek firmalar; bu iş benzeri ve kapsamındaki iş deneyim ve tecrübesini belgelendirmelidir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

          Söz konusu düzenleme idari şartnamede ve ilanda yer almamaktadır. İdare tarafından Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerin idari şartnamenin 7.3. maddesinde ve  Kanunun 24 üncü maddesine göre ilanda düzenlenmesi gerekmektedir.

 

         Ayrıca, idare tarafından yapılan söz konusu düzenleme  Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde yer alan; “İş deneyimi olarak, ihale konusu işin özelliği dikkate alınarak istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25 inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarelerce belirlenecek bir oranda ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir.”  hükmüne de aykırıdır.

 

         Teknik şartnamenin “Veri Tabanı Yönetim Sistemi” başlığı altında yer alan 36 ncı maddede; “Teklif edilen VTYS’nin, veri ambarı alanında multi-terabyte veri kapasitesinde en az 30 ve yukarı sayıdaki eş zamanlı kullanıcı destekleyen yaşayan (production) müşteri referans örnekleri olmalıdır.” düzenlemesi bulunmaktadır. Söz konusu düzenlemenin de Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

       ı) Ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki işlemlerde eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede,

 

       Söz konusu ihalede idari şartname ve ilanda; “Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır” ve “İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.”  düzenlemeleri yer almaktadır.

 

        4734 sayılı Kanunun 35. maddesinde, “32 nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir.” hükmü yeralmaktadır. Yine Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari şartnamenin 27.3 maddesinde de, “Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.”  hükmü de bulunmaktadır.

 

        İdare tarafından ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif kabul edilen Kent BT (Ömür Cirit)’in teklif dosyası içerisinde sunmuş olduğu geçici teminat mektubunun süresinin 22.10.2007 tarihine kadar geçerli olduğu belirtilmiş, ihalenin 21.09.2007 tarihinde yapıldığı dikkate alındığında söz konusu geçici  teminat mektubunun süresinin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır. Kanunun 37 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre değerlendirme dışı bırakılması gereken Kent BT (Ömür Cirit)’in teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif kabul edilmesi mevzuata aykırıdır.

 

         Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

         Açıklanan nedenlerle;

 

         4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul