İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3634
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :39
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UM.Z-3634
Şikayetçi:
 Asistan Medikal Tıbbi Cihaz ve Malz. San. Tic. Ltd. Şti. Öğretmenevleri Mh. Ahmet Turan Ertuğ Cad. Güneş Apartmanı Altı No:9 Şahinbey/GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 Gaziantep Üniversitesi, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Üniversite Kampusu 27310 Şehitkamil / GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.10.2007 / 30607
Başvuruya konu ihale:
 2007/110027 İhale Kayıt Numaralı “24 Kalem Sarf Malzemesi (24. Kalem Allerji Testi Aplikatörü) Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.11.2007 tarih ve 07.0853.0160/2007-62 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 07.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “24 Kalem Sarf Malzemesi Alımı” ihalesinin “24. Kalem Allerji Testi Aplikatörü Alımına” ilişkin olarak Asistan Medikal Tıbbi Cihaz ve Malzeme San. Tic. Ltd. Şti.’nin 26.10.2007 tarih ve 30607 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; şikayete konu “24 kalem tıbbi sarf malzeme alımı” ihalesinde 24. kalemdeki “Alerji Testi Aplikatörü” için üç istekli tarafından teklif verildiği, kendileri dışındaki iki firmanın teklif ettiği ürünün CE belgesinin olmadığı, en düşük fiyatı teklif eden firmanın ürünü teknik şartnameye uygun olmadığından teklifin idarece değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin ikinci en düşük fiyatı teklif eden firma üzerinde bırakıldığı, ancak bu firmanın ürününün de Teknik Şartnamenin 1 ve 4. maddelerine uygun olmadığı, ürünün CE belgesinin bulunmadığı, anılan firmanın ürününün FDA belgesinin bulunmasının Türkiye’de satılabilmesi için yeterli olmadığı, Sağlık Bakanlığının Genelgesi uyarınca ihalelerde TSE, ISO, VDE, FDA, IEC, TÜV, UL, DIN gibi belgelerin istenilmemesi gerektiği, ihalelerde CE belgesinin varlığının yeterli olduğu iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 11.09.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 24.09.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 26.10.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi ve ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığı yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 

 

                                                                                                               Adem KAMALI

                                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul