İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3636
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :42
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UM.Z-3636
Şikayetçi:
 Met Tıp Cihazları San. ve Tic. Ltd. Şti., Şehit Adem Sokak 9/12 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa Devlet Hastanesi Baştabipliği, Hasta yurdu Cad. 31 16339 Tophane Osmangazi/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.10.2007 / 30211
Başvuruya konu ihale:
 2007/88132 İhale Kayıt Numaralı “7 Kalem Ameliyat Masası Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.11.2007 tarih ve 07.08.43.0178/2007-31E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bursa Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 13.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “7 Kalem Ameliyat Masası Alımı” ihalesine ilişkin olarak Met Tıp Cihazları San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 08.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 23.10.2007 tarih ve 30211 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1)   Raporun A-1 maddesi yönünden iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

2) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Teknik şartnamenin 2.10 ve 2.14. maddesinde tolerans değerler yerine net rakamlar yazılarak rekabetin engellendiği, teknik şartnamede tolerans değerlerin yer alması için idareye yapılan şikayet başvurusunun reddedildiği,

 

2) İhale üzerinde kalan firmanın teklif ettiği ameliyat masasının sabitlemesinin ayak pedalı yerine el ile yapılması nedeniyle teknik şartnamenin 2.16. maddesini, taşıyıcı sütununun paslanmaz çelik olması gerekirken, plastik malzemeden imal edilmesi nedeniyle teknik şartnamenin 2.20. maddesini karşılamadığı iddia edilmektedir

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 2.10. maddesinde, “Masa tablası 110 cm’ye kadar yükseltilebilmeli ve 75 cm’ye kadar alçaltılabilmelidir.” düzenlemesi ile,

 

Aynı şartnamenin 2.14. maddesinde, “Masanın sırt bölümü yataydan 70 derece yukarı ve 45 derece aşağı hareket edebilmelidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibi tarafından 30.07.2007 tarihinde, teknik şartnamenin 2.7., 2.10., 2.11. ve 2.14. maddelerinde zeyilname yapılması talebiyle idareye şikayet başvurusunda bulunulmuş, idarece teknik şartnamenin 2.11. maddesi zeyilname ile değiştirilmiş ancak teknik şartnamenin  diğer maddelerine yönelik zeyilname talebi reddedilmiştir.

 

            Her ne kadar başvuru sahibinin teklifi, teklif ettiği ameliyat masalarının teknik şartnamenin 2.7., 2.10., 2.14., ve 2.17. maddelerini karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmış ise de, başvuru sahibi tarafından sadece teknik şartnamenin  2.10  ve 2.14. maddelerine aykırılık gerekçeleri itirazen şikayete konu edilmiştir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

            Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

            Şikayetçinin 30.07.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 03.08.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 23.10.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

Teknik şartnamede yer alan değerlerin asgari değerler olduğu, teklif edilecek ürünün bu değerlerden fazla hareket kabiliyetinin olabileceği, teknik şartnamede ön görülen rakamların sabit değerleri değil, asgari değerleri ifade ettiği, nitekim ihale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği ürünün katalog bilgilerinden ameliyat masasının 112 cm’e kadar yükseltilebildiği, 68 cm’e kadar alçaltılabildiği, masanın sırt bölümünün 80° yukarı ve 50° aşağı hareket edebildiği, incelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddiaları somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            a) Teknik şartnamenin 2.16. maddesinde, “Masa dört tekerlek sayesinde rahatlıkla yer değiştirebilmeli ve ayak pedalı yardımıyla istenilen noktada sabitlenebilmelidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği “C600” model ameliyat masasına ait katalog bilgilerinden, ameliyat masasının tekerlek sistemine sahip olduğu, ancak katalog resminden tekerleklerin tamamının gözükmediği, sistemde opsiyonel olarak ayak kontrol sisteminin mevcut olduğu anlaşılmıştır.

 

            b) Teknik şartnamenin 2.20. maddesinde, “Masanın aksesuar parçaları ve bunları bağlayan bölümler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Masa sütunu, tabya yükseltilip alçaltılırken iç içe giren, paslanmaz çelikten yapılan teleskopik yapıda kapaklarla korunmuş olmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Ameliyat masasında kullanılan malzemenin plastik veya paslanmaz çelikten imal edilip edilmediği tek başına katalog resminden anlaşılabilecek bir husus değildir.

           

            Teknik şartnamenin 7.5. maddesinin, “Teklifleri değerlendirme komisyonu, gerekli gördüğü hallerde demonstrasyon isteyebilir. Firmalar demonstrasyonu nasıl ve hangi şartlarda sağlayacaklarını bildireceklerdir.” düzenlemesi uyarınca, teklif edilen ürün üzerinde ihale komisyonu tarafından demonstrasyon yapılmış ve ihale üzerinde kalan istekli ile ekonomik bakımdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin teklif ettiği ameliyat masalarının teknik şartnameyi karşıladığı yönünde karar verilmiştir. 

 

            İdarece, katalog bilgileri ile ürün üzerinde yapılan demonstrasyon sonucuna göre masanın teknik şartnamenin 2.16. maddesi ile 2.20. maddesinde istenilen teknik özellikleri karşıladığı ve teknik şartnameye uygunluk beyanında da ameliyat masasının istenilen özellikleri taşıdığının taahhüt edildiği belirtilerek idareye yapılan şikayet başvurusunun reddine karar verilmiştir.

 

Sonuç olarak, gerek ürüne ait katalogdan edinilen bilgilere, gerekse idarece yapılan demonstrasyona göre ihale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği ameliyat masalarının teknik şartnamenin 2.16 ile 2.20. maddesini karşıladığı, ihale üzerinde kalan istekli tarafından teknik şartnameye uyguluk beyanında da ameliyat masalarının teknik şartnamenin anılan maddelerini karşıladığı yönünde taahhütte bulunulduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin bu hususa yönelik iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

1) İdari şartnamenin 7.3.3.7. maddesinde, “Teklif edilen cihazların kullanıldığı yerler hakkında referans belgesi teklif ile birlikte ihale dosyasına verilecektir.” düzenlemesi ile,

 

Teknik Şartnamenin 7.3. maddesinde;“Teklif edilen cihazın halen kullanıldığı Ülkelerde veya Türkiye’de kullanıldığı yerler hakkında referans verilecektir. Bu referans belgesinde sadece teklif edilen marka ve model cihazlara ait referanslar, kullanıcı hekim ve kurum olarak ve telefon ve fakslarıyla birlikte ayrıntılı olarak verilecektir. Bu referanslardan gerektiğinde yazılı görüş alınarak değerlendirme yapılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde ihale konusu mal alımlarının teknik kriterlerine ihale dokümanın bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verileceği,  anılan Kanunun “İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği ve İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar” başlıklı 27 nci maddesinin (e) bendinde, isteklilerde aranılacak şartlara, belgelere ve yeterlik kriterlerine ihale dokümanında yer verileceği hüküm altına alınmıştır. Anılan Kanunun her iki maddesi birlikte değerlendirildiğinde, yeterlik kriterlerinin idari şartnamede, alıma konu malın teknik özelliklerine ise ihale dokümanın bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verileceği açıktır.

 

İdari şartnamede isteklilerin mesleki ve teknik yeterliğine ilişkin olarak, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimleri istenilmekte iken, teknik şartnamede teklif edilen cihaza ilişkin referans listesinin istenildiği görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar başlıklı VIII bölümünün (I) no’lu alt bölümünde Deneyime İlişkin Referans ile ilgili olarak açıklandığı üzere; Uygulama yönetmeliklerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmiş olup, iş deneyim yada benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenemeyeceği, bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerekmektedir.

                                                                                                                                          

            İncelenen ihalede, ihaleye katılacak olan firmalardan teklif edilen cihazla ilgili referans listesi istenildiği, bu referanslardan gerektiğinde yazılı görüş alınarak değerlendirme yapılacağına ilişkin düzenlemenin istenilen referansı bir yeterlik kriteri haline getirdiği, ihale komisyonunca yapılan değerlendirmede bu kriter nedeniyle teklifi değerlendirme dışı bırakılan bir istekli bulunmamakta ise de söz konusu düzenlemenin ihaleye katılması muhtemel olan isteklilerin, ihaleye katılımını engelleyebilecek nitelikte olduğu anlaşıldığından ihalenin iptaline karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

 

 

Hakan GÜNAL                                                                    Adem KAMALI

                                Üye                                                                                              Üye

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul