İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3638
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :44
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UM.Z-3638
Şikayetçi:
 Dekim Ecza ve Kimyevi Maddeler Tic. A.Ş., Vekili:Av. Aydın BUĞRA İLTER, Mithatpaşa Caddesi 742/1 Küçükyalı/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Seydişehir Devlet Hastanesi Baştabipliği,Kızılcalar Mahallesi 42360 Seydişehir/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.10.2007 / 29140
Başvuruya konu ihale:
 2007/106796 İhale Kayıt Numaralı “132 Kalem İlaç ve Serum Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.11.2007 tarih ve 07.08.24.0178/2007-30E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Seydişehir Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 04.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “132 Kalem İlaç ve Serum Alımı” ihalesine ilişkin olarak Dekim Ecza ve Kimyevi  Maddeler Tic. A.Ş.’nin 24.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.10.2007 tarih ve 29140 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

2) İhale komisyonu ile ihale yetkilisi hakkında Seydişehir Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Teminat mektubunda, “Bu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı 7000-YTL olarak tarafınıza ödenecektir.” ibaresinin yer alması nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, teminat mektubunun kanunen taşıması gereken zorunlu unsurları taşıdığı, söz konusu ibarenin fazladan yazılmasının teminat mektubunun sıhhatini etkilemeyeceği, teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak rekabetin engellendiği iddia edilmektedir           

 

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin, iddialarla sınırlı olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            Başvuru sahibinin teklifi, teminat mektubunda, “Bu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı 7000-YTL olarak tarafınıza ödenecektir.” ibaresinin fazladan yer alması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 22.06.2005 tarih ve 25853 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Standart Form KİK 029.0/M ile değişiklikten önceki Standart Form KİK 029.0/M  karşılaştırıldığında; her iki standart formda esasta bir değişikliğin olmadığı, değişiklikten önce teminat mektubunda ayrı bir paragraf halinde yazılan “İşbu  teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı……  olarak tarafınıza ödenecektir” ibaresinin değişiklik ile “Not-2- Teminat mektubunun Türk parası dışında bir para birimi üzerinden düzenlenmesi halinde, teminat mektubunun sonuna  “İşbu  teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı…… [İlgili Yabancı Para Birimi] olarak tarafınıza ödenecektir.” paragrafına yer verilecek, ancak, teminat mektubu yabancı para birimi üzerinden düzenlenmekle birlikte, idarenin mali mevzuatı gereği ancak Türk parası cinsinden tahsilatın yapılabildiği durumlarda ise, bu paragrafın yerine “İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazmin tarihinde geçerli Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden ödenecektir.” paragrafına yer verilecektir.” şeklinde yazıldığı görülmüştür.

 

            Anılan Yönetmeliğin ekinde yayımlanan standart formlardaki “Not”, “Dipnot” gibi ibarelerin standart formun şekil ve içeriğine ilişkin olmadığı, bu gibi ibarelerin standart formun içeriğinin nasıl doldurulacağına ilişkin açıklayıcı bilgiler niteliğinde olduğu, nitekim istekliler tarafından sunulan geçici teminat mektuplarının tamamında “Not”, “Dipnot” gibi ibarelerin çıkarılarak doldurulduğu görülmüştür. 

 

4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasında; “İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir…”

 

37 nci maddesinin ikinci fıkrasında; “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir…” hükümleri yer almaktadır

 

Yine 4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesinde; “Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir.” hükmü ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teminatlar” başlıklı 51 inci maddesinde; “İsteklilerden 4734 sayılı Kanun hükümleri ve Tip İdari Şartnamelerde yapılan düzenlemeler esas alınarak geçici teminat istenir. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur.(standart formlar KİK029.0/M, KİK029.1/M, KİK029.2/M)” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Diğer taraftan, özellikle teminat mektuplarının hukuki niteliği ile ilgili olarak Borçlar Kanunu’nun 110 uncu maddesinde ; “Bir üçüncü şahsın fiilini başkasına taahhüt eden kimse bu üçüncü şahıs tarafından taahhüdün ifa edilmemesi halinde zarar ve ziyan tediyesine mecburdur.” hükmü bulunmaktadır.

 

Yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde, teklifin esasını değiştirecek nitelikte eksikliklerin bulunması halinde teklif mektubu ve teminat mektubunun kabul edilemeyeceği ve teklifin 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereği değerlendirme dışı bırakılacağından hareketle, başvuru sahibi tarafından sunulan teminat mektubunun son paragrafında yer alan ve yabancı para cinsinden teklif verilmesi halinde yazılması gereken ibarenin fazladan yazıldığı, taahhüdün hangi banka tarafından yapıldığı ve bu teminat mektubunun hangi işe ait olduğu ile teminat süresinin açıkça belirtildiği, teminat mektubunun nakde çevrilmesinin gerekmesi halinde, ihaleyi yapan idareye anılan teminat mektubu üzerinde tasarruf yapma yetkisinin verildiği, yabancı para cinsinden teklif verilmesi halinde yazılması gereken sözkonusu ibarenin Türk Parası cinsinden verilen teklife ait geçici teminat mektubuna fazladan yazıldığı ve geçici teminat mektubunun kapsam ve şeklini değiştirmediği, bu haliyle başvuru sahibinin teminat mektubunun tüm hukuki sonuçlarını doğuracağı anlaşıldığından, anılan gerekçeyle başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

         

İdareye gönderilen 23.10.2007 tarihli Kurum yazısına verilen cevapta, 23.10.2007 tarihi itibariyle sözleşmenin imzalanmadığı belirtilmiş, başvuru dilekçesindeki iddialar somut ve ciddi nitelikte görüldüğünden 30.10.2007/2007/AK.M-824.1 sayılı Kurul kararı ile iddiaların incelenmesine geçilerek İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca iddialarla sınırlı inceleme yapılmıştır.

 

İhale işlem dosyası incelendiğinde;

Gül Ecza Deposu-Güner Zeynep YÜCELER ile 03.10.2007 tarihinde,

Göksu Ecza Dep. Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ile 01.10.2007 tarihinde,

Öz-Sel Ecza Depoları Tic. ve Paz. A.Ş. ile 25.09.2007 tarihinde,

Beşer Ecza Dep. ve İlaç Paz. A.Ş. ile 09.10.2007 tarihinde,

Gürcan Ecza Dep. Üzeyir Güler-Mehmet Ali CANSEVER ile 25.09.2007 tarihinde,

Erciyes Ecza Dep. A.Ş. ile 03.10.2007 tarihinde,

Kon-Yazır İlaç Ecza Dep. Med. ve Kimyevi Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile 25.09.2007 tarihinde,

sözleşmelerin imzalandığı görülmüştür.

 

Şikayet süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya otuz gün içinde karar verilmemesi hallerinde, on beş gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceğinden, Kuruma yapılacak başvurular için öngörülen süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

İncelenen ihalede, başvuru sahibince posta yoluyla idareye yapılan şikayet başvurusunun 27.09.2007 tarihinde idare kayıtlarına alındığı, idarece, 25.09.2007, 01.10.2007, 03.10.2007 ve 09.10.2007 tarihlerinde sözleşmelerin imzalandığı görülmüştür.

 

İdareye şikayet başvurusu yapıldıktan sonra ihale yetkilisince şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın yanı sıra ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınmadan 01.10.2007 tarihli işlemle şikayetin reddine karar verildikten sonra bu karar, istekliye tebliğ edilmeden ve Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen on beş günlük itirazen şikayet süresi beklenilmeden,  Gül Ecza Deposu-Güner Zeynep YÜCELER, Göksu Ecza Dep. Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş., Beşer Ecza Dep. ve İlaç Paz. A.Ş.  ve Erciyes Ecza Dep. A.Ş. ile 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşmelerin imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak, 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddelerindeki sürelere uyularak Öz-Sel Ecza Depoları Tic. ve Paz. A.Ş., Gürcan Ecza Dep. Üzeyir Güler-Mehmet Ali CANSEVER ile Kon-Yazır İlaç Ecza Dep. Med. ve Kimyevi Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile 25.09.2007 tarihinde usulüne uygun olarak sözleşme imzalandığından bu kısım yönünden itirazen şikayet başvurusunun kısmen uygun bulunmadığına, diğer yandan, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin bir kısmı düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının Gül Ecza Deposu-Güner Zeynep YÜCELER, Göksu Ecza Dep. Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş., Beşer Ecza Dep. ve İlaç Paz. A.Ş.  ve Erciyes Ecza Dep. A.Ş. yönünden iptal edilerek tekliflerin değerlendirilmesi aşamasından sonraki ihale işlemlerinin, başvuru sahibinin teklifi de değerlendirmeye alınarak mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince kısmen itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına, aynı fıkranın  (a) bendi gereğince kısmen düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

2) Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Sağlık Bakanlığı´na bildirilmesine,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oy çokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Kamu İhale Kurumu tarafından şikayet inceleme sürecinde idareye 23.10.2007 tarihli yazıya cevaben “23.10.2007 tarihi itibariyle sözleşmenin imzalanmadığı” hususu yazılı olarak bildirilmiştir.

 

İhale işlem dosyası incelendiğinde; Gül Ecza Deposu ile 03.10.2007 tarihinde, Göksu Ecza Deposu ile 01.10.2007 tarihinde, Öz-Sel Ecza Depoları A.Ş. ile 25.09.2007 tarihinde, Beşer Ecza Deposu İle 09.10.2007 tarihinde, Gürcan Ecza Deposu ile 25.09.2007 tarihinde, Erciyes Ecza Deposu ile 03.10.2007 tarihinde, Kon-Yazır İlaç Ecza Deposu ile 25.09.2007 tarihinde sözleşmelerin imzalandığı anlaşılmıştır. Bu durumda idarece Kuruma gönderilen 23.10.2007 tarihli yazının hakikate muhalif olarak düzenlendiği anlaşılmaktadır.

 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunun “Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi” başlıklı 279 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” hükmü bulunmaktadır. Dolayısıyla konunun tarafımızca Türk Ceza Kanununun 279 uncu maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığına bildirilmesi gereği hasıl olmuştur.

 

Açıklanan nedenlerle hakikate muhalif evrak tanzim eden görevliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılıyorum.

 

 

                                                                                                               Adem KAMALI

                                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul