İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3639
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :45
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UM.Z-3639
Şikayetçi:
 Hidro Damla Sulama İnş. Plastik Tarım ve Orm. Ürün. İth. İhrc. San. Tic. Ltd. Şti. 2.Cadde 34/1 Bahçelievler/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Eskişehir İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü,Hoşnudiye Mah.Ambarlar Sokak İstasyon Arkası/ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.10.2007 / 28773
Başvuruya konu ihale:
 2007/106927 İhale Kayıt Numaralı “Açık Renkli Turba Alımı-Sphagnum Fuscum Orjinli Uluslar Arası Von Post Sınıflamasına Göre H1-h3 Sınıfı Açık Renkli Turba ” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.11.2007 tarih ve 07.08.14.0178/2007-28E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Eskişehir İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 03.09.2007 tarihinde  ile yapılan “Açık Renkli Turba Alımı-Sphagnum Fuscum Orjinli Uluslar Arası Von Post Sınıflamasına Göre H1-h3 Sınıfı Açık Renkli Turba”  ihalesine ilişkin olarak Hidro Damla Sulama İnş. Plastik Tarım ve Orm. Ürün. İth. İhrc. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 17.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.10.2007 tarih ve 28773 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Yaklaşık maliyet ile diğer tekliflere göre aşırı düşük teklif veren ihale üzerinde bırakılan istekliden, 4734 sayılı Kanunun 38 nci maddesi uyarınca aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeden ihalenin sonuçlandırıldığı,

 

2) İdarece istenilen turbanın sadece fidan yetiştirmek için üretildiği, söz konusu ürünün idare dışında özel sektör imalatçıları tarafından çok az miktarda kullanılan bir ürün olduğu, ihale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği ürünün ithal turba olduğu, 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun 38 nci maddesinin birinci fıkrasında; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.” hükmü yer almaktadır. 

 

Kanunun anılan maddesine göre, aşırı düşük teklif sorgulamasının ya istekliler tarafından verilen teklifler dikkate alınarak veya idarece tespit edilen yaklaşık maliyet esas alınarak yapılması, bir teklifin, aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulabilmesi için istekli tarafından teklif edilen bedelle o işin yapılıp yapılamayacağı hususunda bir tereddüt oluşması gerekmektedir. İncelemeye konu ihaleye 4 isteklinin teklif verdiği, tekliflerin en düşüğünün 133.500,00.YTL, en yükseğinin ise 193.500,00.YTL olduğu, diğer iki istekli tarafından verilen teklif fiyatı da dikkate alındığında, ihale üzerinde kalan Saray Botanik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifi, diğer tekliflere göre aşırı düşük teklif olarak nitelendirilmediğinden idarece tesis edilen işlemlerde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

2)      Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanı ve idari şartnamede ihale konusu iş, “1.500.000 Litre Sphagnum Fuscum Orijinli Uluslararası Von Post Kompostlaşma Sınıflamasına Göre H1-H3 Sınıfı Açık Renkli Turba” şeklinde tanımlanmıştır.

 

Turbanın organik maddeden imal edilmesi ve açık tütün renginde olması, analiz sonuçlarına göre turbanın sahip olması gereken asgari değerler gibi teknik özellikler “Turba Alımına Ait Teknik Şartname”de sayılmış, Teknik Şartnamede, turbaların muayene ve kabul komisyonu tarafından Eskişehir Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Müdürlüğünde tekrar analiz edilerek teslim alınacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmiş, ancak turbaların yerli üretim veya ithal olması hususunda ihale dokümanında her hangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

 

İdari şartnamenin 36.2. maddesine göre, “ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat” esasına göre belirlenecektir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği gereğince sunulması zorunlu belgeler dışında ihale konusuyla ilgili mevzuat gereğince idarelerin, idari ve teknik şartnamelerde tedarik edilecek malların numunelerini isteyip istememek hususunda takdir yetkisine sahip olduğu, incelemeye konu ihalede teklif edilen ürünlere ait numune istenilmediği, dolayısıyla idari şartnamenin 36.2. maddesi gereğince belgeleri tam olan ve ekonomik bakımdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde ihalenin bırakılması gerektiği, kaldı ki, teklif edilen malın idareye teslimi sırasında “muayene ve kabul komisyonları” tarafından analiz yapılarak malın teslim alınacağına ilişkin düzenlemeye yer verildiği anlaşıldığından, idarece tesis edilen işlemlerde bu yönüyle mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul