• Karar No: 2007/UM.Z-3641
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :47
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UM.Z-3641
Şikayetçi:
 Burak Medikal İnş. Gıda Tıbbi Malz. Tem. Pet. Ürün. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. Terminal Caddesi Nevriye Akkurt Apt. No:1/1 NİĞDE
 İhaleyi yapan idare:
 Niğde Devlet Hastanesi 51100 NİĞDE
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.09.2007 / 27.518
Başvuruya konu ihale:
 2007/52359 İKN|li “144 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı ihalesi” (başvuru sahibinin teklif verdiği kalemler -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 109, 110, 112, 113, 115, 117,118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144 üncü kalemler)
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.11.2007 tarih ve 07.07.73.0184/2007-55E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Niğde Devlet Hastanesi tarafından 23.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “144 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı” ihalesinde başvuru sahibince teklif verilen kalemlere ilişkin olarak Burak Medikal İnş. Gıda Tıbbi Malz. Tem. Pet. Ürün. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 10.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.09.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 27.09.2007 tarih ve 27.518 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihalenin, başvuru sahibince teklif verilen kalemlerine ilişkin ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) 11 inci kalemde teklif edilen ürünlerin teknik şartnamenin 5 inci maddesinde istenen özelliği karşılamadığı, 13 üncü kalemde teklif edilen ürünlerin teknik şartnamenin 4, 6, 8 ve 12 nci maddelerinde belirtilen özellikleri karşılamadığı, 15 inci kalemde ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen ürünün teknik şartnamenin 5, 14 ve 15 inci maddelerinde belirtilen özellikleri karşılamadığı (Her ne kadar itirazen şikayet dilekçesinde 11, 13 üncü kalemlerle ilgili olarak “teklif edilen ürünlerden” bahsedilmekle birlikte, kastedilenin “ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen ürün” olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.),

 

2) 21 ve 22 nci kalemlerde, teklif fiyatları yaklaşık maliyetin altında olmasına karşın alımdan vazgeçildiği,

 

3) 28, 29, 30, 31, 32, 33 ve 42 nci kalemlerde tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğundan bahisle vazgeçildiği,

 

4) 43, 44 ve 45 inci kalemlerine konu ürünlerin hastane demirbaşında kayıtlı olan OERTLİ marka fako cihazı için istenmiş olduğu, bu kalemlerde ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif etmiş olduğu ürünlerin bu cihaza uyum sağlayamayacağı, bu nedenle bu firmaca idareye başka bir cihaz kurma teklifi yapıldığı,

 

5) 133 ve 134 üncü kalemlerde ihale üzerinde bırakılan isteklinin, ihale ilanında, ürünlere ilişkin teknik şartnamelerin 16 ve 17 nci maddelerinde ve idari şartnamenin 7.3.1 maddesinde belirtilen belgeleri sunmadığı, bu minvalde ihale üzerinde bırakılan isteklinin, distribütörlük belgesinin ya da yetkili satıcılık belgesinin ve üreticiden alınmış garanti belgesinin bulunmadığı, ayrıca bu isteklinin ürünlere ilişkin sunduğu sertifikaların da orijinal olmayıp usulüne uygun olmadığı,

 

6) İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde ayrı bir sınıf beyanı istenmiş olmasına karşın bu beyanı sunmayan isteklilerin teklifinin de değerlendirmeye alınmış olduğu,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) 4734 sayılı Kanunun ihaleye katılımda yeterlik kurallarını düzenleyen 10 uncu maddesinin mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin (b) fıkrasının 9 numaralı bendinde; ihale konusu işin niteliğine göre idarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğraflarının istenebileceği ve bu hususun ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtileceği hükmü yer almaktadır.

                       

            Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde de; “İdarelerce gerek görüldüğü takdirde,teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerinin, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyalinin de verilmesi istenilebilir. İdarelerce bunların doğruluğunun teyidi için üretim ve/veya  imalat aşaması ile sevkiyat aşamalarında idarece belirlenen uzman larca denetlenmesi de talep edilebilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde de “Muayenede aranacak hususlar; ihale dokümanında yazılı şartlardır…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğu, idareler tarafından, “tekliflerin değerlendirilmesi” aşamasında “demonstrasyon” ya da “numune değerlendirmesi” yoluyla yapabileceği gibi, bu değerlendirme ürünün teslimini müteakip “muayene ve kabul” aşamasında da gerçekleştirilebilir. Bu konudaki takdir yetkisi idarelere ait olup, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ürünün teknik değerlendirmesinin de yapılmasının öngörülmesi halinde bu hususun da ihale dokümanında düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca bu değerlendirme ister tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında isterse muayene ve kabul aşamasında gerçekleştirilsin, idarece ürünün teknik şartnamede yer alan düzenlemelere uygun olup olmadığı yönünde yapılan değerlendirme neticesinde alınan kararlara ilişkin nihai sorumluluğun idareye ait olduğu açıktır.

 

İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinde; “İstekliler teklif ettikleri malzemelere ait numunelerini ihale saatine kadar malzeme üzerine firma kaşesi ve ihale malzeme sıra numarası yazarak ihale komisyonuna teslim edecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhale dosyası muhteviyatında teklif edilen ürünlerin numune değerlendirmesine ilişkin olarak tutulan bir tutanağa rastlanmamakla birlikte, gerek idari şartnamede teklif edilen ürünlerin teknik değerlendirmesine ilişkin olarak yalnızca numuneye ilişkin bir düzenleme yapıldığından gerekse ihale komisyonu kararı ile idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararda geçen ifadelerden, teklif edilen ürünlere ilişkin olarak bir numune değerlendirmesi yapıldığı sonucuna ulaşılmaktadır.

 

Şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararda ihale üzerinde bırakılan firmanın, 11 inci kalemle ilgili olarak, ürünün teknik şartnameye uygunluğunun yeniden değerlendirildiği ve uygun olduğunun görüldüğü, 13 üncü kalemle ilgili olarak ise (Söz konusu kararda sehven 13 üncü kalem yerine de 11 inci kalem yazıldığı anlaşılmaktadır.), teknik şartnamenin 4 ve 8 inci maddelerine uyduğu, ancak 6 ncı maddede yer alan ve cihazda iki adet beyaz buton bulunması gerekliliğini ifade eden özelliğe uymamakla birlikte, buton renginin cihaz fonksiyonelliğini hiçbir şekilde etkilemediği için fiyatı en uygun olan malzemenin alımına karar verildiği hususlarına yer verildiği görülmüştür. İdare kararında 15 inci kaleme ilişkin herhangi bir açıklamaya yer verilmemiştir.

 

Bu çerçevede;

 

İhalenin 11 inci kalemi ile ilgili olarak; idarece ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen ürünün teknik değerlendirilmesi numune üzerinden yapılarak uygun görüldüğünden bu kaleme ilişkin itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı,

 

İhalenin 13 üncü kalemi ile ilgili olarak; teknik şartnamede belirtilen cihazın üzerinde bulunması gereken düğmelerin rengine ilişkin düzenleme idarenin de ifade ettiği haliyle “cihazın fonksiyonelliği açısından” önem arz etmediğinden ve bu düzenlemenin ihaleye katılımı kısıtlayıcı dolayısıyla da rekabeti engelleyici niteliği nedeniyle bu kaleme ilişkin ihale kararı ile ihale işlemlerinin iptali gerektiği,

 

İhalenin 15 inci kalemi ile ilgili olarak; başvuru sahibinin, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen ürünün teknik şartnamenin muhtelif maddelerini karşılamadığı şeklindeki iddiası idare kararında karşılanmamış olmakla birlikte, kararın sonuç kısmında başvuru sahibinin iddialarının yerinde bulunmadığı belirtilmiş olduğundan, bu iddianın da yerinde görülmediği, idarece ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen ürünün teknik değerlendirilmesi numune üzerinden yapılarak uygun görüldüğünden bu kaleme ilişkin itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı,

 

sonucuna ulaşılmıştır.

 

Bununla birlikte aşağıda belirtilen nedenlerle başvuru sahibinin teklif verdiği kalemlerde ihale kararı ile ihale işlemlerinin iptali gerektiğinden, bu hususlar esasa etkili görülmemiştir.

 

İhaleye teklif veren firmaların birim fiyat teklif cetvellerinin, numune teslim tutanaklarının ve teklif zarfı alındı belgelerinin bir arada değerlendirilmesi neticesinde ulaşılan sonuçlara ilişkin özet değerlendirmeye aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

 

İstekli

İhale dosyasında Numune Teslim Tutanağının Bulunup Bulunmadığı

Teklif Verilen Ancak Numunesi Teslim Edilmeyen Kalemler

Teklif Zarfı Teslim Tarih ve Saati

Numune Teslim Tarih ve Saati

Genç Medikal

Yok

Numune teslim tutanağı bulunmamaktadır.

23.05.2007

09:58

---

Ermişler Medikal

Yok

Numune teslim tutanağı bulunmamaktadır.

23.05.2007

09:57

---

Neotech Biomedikal

Yok

Numune teslim tutanağı bulunmamaktadır.

23.05.2007

09:31

---

Yaşam Medikal

Yok

Numune teslim tutanağı bulunmamaktadır.

22.05.2007

23:15

---

Duru Medikal

Var

4,40,49,52,53,54,66,67,109,136

23.05.2007

09:54

23.05.2007

???

Burak Medikal

Var

1-2, 28-33, 34-39, 92-93 kalemlerde tek numune verilmiş, 102 nci kalemde numune bulunmamaktadır.

23.05.2007

09:53

23.05.2007

???

Medimpeks Tıbbi Malz.

Var

Numuneler kargoyla gelmiştir. İstekli 22 kaleme teklif vermiş olmasına rağmen, idare yetkilisince tutulan tutanakta (tek personel imzası vardır.) 1 kalem tıbbi sarf malzemesinin teslim alındığı belirtilmiştir.

22.05.2007

14:03

21.05.2007

10:30 (Kargo ile)

Bes&M Has. Medikal

Var

14,46,53,71,79,97,98

22.05.2007

23:12

23.05.2007

???

Tekno-Kim Tıbbi Malzeme

Var

---

23.05.2007

09:42

23.05.2007

???

Gökçen Medikal

Var

28-33 kalemlere tek numune verilmiştir.

21.05.2007

08:57

21.05.2007

09:15

VSY Sağlık Yat.

Var

28-31,32-33,34-36,37-39 kalemlere tek numune verilmiştir.

23.05.2007

09:48

23.05.2007

08:45

Labor-Med

Var

---

23.05.2007

09:49

23.05.2007

08:45

Çalık Medikal

Var

---

23.05.2007

09:45

23.05.2007

???

Pınar Medikal

Var

---

23.05.2007

09:41

23.05.2007

???

Gediz Medikal

Var

4,5,23,50,58,68,108,132

23.05.2007

09:43

23.05.2007

08:45

Tıp Med

Var

52,55,56,59,60,63,66,67,70,71,72,73,74,75,76

23.05.2007

09:33

???

???

 

 

4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi gereğince, ihale komisyonu tarafından değerlendirmeye tabi tutulacak teklife ilişkin tüm unsurların teklifle birlikte verilmesi gerekmektedir. Bu itibarla; “yeterlik değerlendirmesine” esas teşkil etmek üzere isteklilerden teklif ettikleri ürünlere ilişkin olarak numune sunmalarının istenmesi durumunda, söz konusu numunelerin teklifler ile birlikte sunulmasının istenmesi gerekmektedir.

 

Oysa idari şartnamenin 7.3.3 maddesinde yapılan düzenleme, teklifin bir unsuru olan numunelerin, tekliflerden ayrı olarak teslim edilmesine olanak vermektedir. Nitekim, tablonun tetkikinden de, Medimpleks, VSY, Labor-Med ve Gediz firmalarının numunelerinin tekliften ayrı olarak teklif zarfından önce, Gökçen Medikal firmasının numunelerinin ise yine tekliften ayrı olarak teklif zarfından sonra teslim edildiği görülmektedir. Ayrıca bazı isteklilerin teklif zarflarının mesai saatleri dışında teslim alındığı anlaşılmaktadır.

 

Ayrıca, ihale dokümanından, teknik değerlendirmenin yalnızca sunulan numuneler üzerinden yapılacağı anlaşılmakla birlikte, bazı isteklilerin hiç numune teslim etmediği, bazılarının ise birim fiyat teklif cetvelinde yer alan kalemlerin bir kısmı için teslim ettiği anlaşılmaktadır.

 

Bununla birlikte, konuyla ilgili olarak idare yetkilileri ile yapılan şifahi görüşmede, ihale dosyasında numune teslim tutanağı bulunmayan isteklilerden bazılarının numunelerini sunmuş oldukları, ihale saatinden hemen önce idareye ulaşan numuneler ile ilgili olarak tutulan tutanaklarda aceleden kaynaklanan hatalar yapılmış olabileceği, dolayısıyla aslında numune verilen bazı kalemlere numune verilmemiş gibi görünebildiği, numune sunmayan isteklilerin bu durumlarının ihale komisyonu kararında belirtildiği beyan edilmiştir. İhale komisyonu kararında bazı isteklilerin, muhtelif kalemlere numune sunmadığından bahisle değerlendirme dışı bırakıldıkları görülmüştür.

 

Diğer taraftan, teknik değerlendirmenin yalnızca sunulan numuneler üzerinden gerçekleştirildiği ihalede, hangi isteklinin teklif verdiği kalemlere ilişkin olarak numunelerini verip vermediğinin belgeler üzerinden anlaşılabilmesinin mümkün olamaması ile, ihalede teklifin unsurlarından biri olan numunelerin tekliften ayrı olarak sunulabilmesine imkan tanıyan idari şartname düzenlemesi ile bunun sonucunda ortaya çıkan durumun, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde ifadesini bulan ve idarelerce ihalelerde sağlanması zorunlu bulunan temel ilkelerden “saydamlık”, “güvenirlik”, “kamuoyu denetimi” ve “rekabet” ilkelerine aykırılık teşkil ettiği, ihalenin bu haliyle sağlıklı bir şekilde neticelendirilebilmesinin mümkün olmadığı, dolayısıyla başvuru sahibinin teklif verdiği kalemlere ilişkin ihale kararı ile ihale işlemlerinin iptali gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

2) 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu hüküm çerçevesinde, idarelere, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal edebilmek hususunda bir takdir hakkı tanınmıştır.

 

“Ameliyathane sorumlusu” ve “faturalama memuru” unvanlı personel tarafından Baştabiplik makamına hitaben kaleme alınan bila tarihli yazıda; özetle, ihalenin 21, 22 ve 138 inci kalemlerinde alımı planlanan ürünlerin alımının yapılarak kullanılmaları durumunda, ürünlerin kullanıldığı ameliyatların maliyetinin bütçe uygulama talimatındaki ameliyat paket fiyatlarını aşacağı belirtilmiştir.

 

İhale komisyon kararında da; “…idareden gelen … yazıya istinaden ihale listesinin 21, 22 ve 138. kalemlerinin yaklaşık maliyetin altında olmasına rağmen alındığı zaman ameliyat paket fiyatını aşacağı ve hastaneyi zarara uğratacağı için bu kalem malzemelerin alınmamasına karar verilmiştir.” değerlendirmesine yer verilmiştir.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; idarece söz konusu tespitin henüz yaklaşık maliyetin belirlenmesi safhasında yapılarak söz konusu malzemelerin alınıp alınmayacağına bu safhada karar verilmesi gerektiği değerlendirilse de, Kanunun anılan hükmü çerçevesinde idarece bu yönde bir takdir hakkı kullanılmış olmasında mevzuata aykırılık görülmemiş olup, başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Bununla birlikte, yukarıda belirtilen nedenlerle, başvuru sahibinin teklif verdiği kalemlere ilişkin ihale kararı ile ihale işlemlerinin iptali gerektiğinden, bu hususun esasa etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

3) Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII.C maddesinde;

 

“İdarelerce tespit edilen yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

 

İhale komisyonu;

 

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

 

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

 

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

 

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve  bütçe ödeneklerini de göz önünde  bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda  takdir hakkına sahiptir.

 

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak  kabul edilebilir.”

 

düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale komisyonunca 29.06.2007 tarihinde tutulan ara tutanakta, özetle; aralarında başvuru sahibinin itirazen şikayet konusu ettiği 28, 29, 30, 31, 32, 33 ve 42 nci kalemlerim de yer aldığı bazı kalemlere idarenin belirlediği yaklaşık maliyetin üzerinde fiyat teklif edildiğinden bu teklifleri reddetmeden önce, mevzuat gereği, yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen herhangi bir husus olup olmadığı, yaklaşık maliyetin güncellenip güncellenmediği, verilen tekliflerin piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığı ve ayrıca yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte tekliflerin kabul edilebilir nitelikte bulunması halinde ek ödeneğin bulunup bulunmadığı hususlarında idareden bilgi alınmasına karar verildiği hususlarına yer verilmiştir.

 

İhale komisyonu kararında da bu sürece değinilmiştir. Karar tutanağının devamında yer alan tabloda da söz konusu kalemlere ilişkin satırlar boş bırakılmıştır. Bu kalemlerin iptal edildiğine ilişkin açık bir ibareye rastlanmamakla birlikte, ihale komisyonu karar tutanağı ve söz konusu tablo bir arada değerlendirildiğinde, anılan kalemlerin iptal edildiği sonucuna ulaşılmaktadır.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; idarece bu yönde bir takdir hakkı kullanılmış olmasında mevzuata aykırılık görülmemiş olup, başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Bununla birlikte, yukarıda belirtilen nedenlerle, başvuru sahibinin teklif verdiği kalemlere ilişkin ihale kararı ile ihale işlemlerinin iptali gerektiğinden, bu hususun esasa etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

4) Şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararda, özetle; ihale dokümanında, söz konusu kalemlere konu ürünlerin mevcut fako cihazına uyumlu olması gerektiği şeklinde bir şart bulunmadığı, kendilerince teknik şartnameye uygun olan ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif durumunda bulunan ürünlerin alındığı hususlarına yer verilmiştir.

 

Bu çerçevede; başvuru sahibinin bu kalemlere ilişkin olarak iddia ettiği hususları kanıtlayacak herhangi bir belge ya da bilgiye rastlanmadığından, başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Bununla birlikte, yukarıda belirtilen nedenlerle, başvuru sahibinin teklif verdiği kalemlere ilişkin ihale kararı ile ihale işlemlerinin iptali gerektiğinden, bu hususun esasa etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

5) İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinde isteklilerden, imalatçı iseler imalatçı olduklarını gösteren belgelerini, yetkili satıcı iseler yetkili satıcı olduklarını gösteren belgelerini, Türkiye’de serbest bölgede faaliyet gösteren imalatçı ya da yetkili satıcı iseler bu belgelerin yanısıra serbest bölge faaliyet belgelerini sunmaları istenmiştir.

 

İhale dosyasının tetkikinden, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, teklif ettiği TYCO marka ürünlere ilişkin olarak bu meyanda bir belge sunmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerekirken bırakılmamış olmasının mevzuata aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, anılan kalemlere ilişkin teknik şartnamelerin 16 ncı maddelerinde; “Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.”, 17 nci maddesinde ise; “Malzemeyi teklif eden firma distribütörlük veya yetkili satıcı belgesini ibraz etmelidir.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

İhaleye katılım için istenen “yeterlik kriterleri” idari şartnamelerin 7 nci maddesinde düzenlenmekte ve ihaleye teklif veren isteklilerin bu kriterleri karşılayıp karşılamadıkları hususu “tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında” değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, ihale konusu mal ya da ürünlere ilişkin olarak teknik şartnamede aranan özellik ve kriterler ise “teknik kriterler” niteliğinde olup, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen mal ya da ürünlerin söz konusu teknik kriterleri karşılayıp karşılamadığı hususunun “muayene ve kabul aşamasında” değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Bu çerçevede ihale üzerinde bırakılan isteklinin teknik şartnamenin 16 ncı maddesinde  istenen “yazılı üretici firma garantisinin” bulunup bulunmadığı hususunun “tekliflerin değerlendirilmesi” aşamasında değil, muayene ve kabul aşamasında değerlendirilmesi gereken bir husustur. Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yer alan “Muayenede aranacak hususlar; ihale dokümanında yazılı şartlardır…” düzenlemesi çerçevesinde ihale süreci sonunda imzalanan sözleşme neticesinde teslim alınan malın ihale dokümanına uygun olup olmadığının tespitine ilişkin hukuki sorumluluğun idareye ait olduğu açıktır.

 

Bununla birlikte, yukarıda belirtilen nedenle ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin ihalenin 133 ve 134 üncü kalemlerinde değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden, bu hususun esasa etkili olmadığı sonucuna ulaşılmış, yine bu çerçevede, başvuru sahibinin, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, teklif ettiği ürünlere ilişkin sunduğu sertifikaların orijinal ve usulüne uygun olmadığı şeklindeki iddiasının değerlendirilmesine de gerek görülmemiştir.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; 133 ve 134 üncü kalemlerde ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Bununla birlikte, yukarıda belirtilen nedenlerle, başvuru sahibinin teklif verdiği kalemlere ilişkin ihale kararı ile ihale işlemlerinin iptali gerektiğinden, bu hususun esasa etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

6) İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde; “Teklif edilen malzemelere ait CE işaretlemesine ilişkin belgelerin ihale teklif dosyasında bulunması zorunludur. Teklif edilen malzemenin hangi risk grubu ve hangi sınıfına girdiği belirtilerek yüksek risk grubuna girenler için AT sertifikası ve TÜRKAK onayı, yüksek risk grubuna girmeyen malzeme için üretici firma tarafından hazırlanan uygunluk beyanı verilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir. Söz konusu düzenleme ihale konusu kalemlerin tamamını kapsamaktadır.

 

Söz konusu düzenlemeden isteklilerin, teklif ettikleri ürünlere ilişkin olarak ayrı bir sınıf beyanı vermeleri gerektiği değil, teklif dosyaları muhteviyatında bu hususu belirtmeleri gerektiği ifade edilmektedir. Kaldı ki başvuru sahibi, itirazen şikayet dilekçesinde,  hangi isteklilerin hangi kaleme teklif ettikleri ürünler için sınıf beyanı vermediklerini de belirtmemiştir. Bu çerçevede başvuru sahibinin söz konusu iddiasını somutlaştırmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Bununla birlikte başvuru sahibinin teklif verdiği, ihale komisyonu kararında iptal edildiği belirtilmeyen kalemler dikkate alınmak suretiyle isteklilerin teklif dosyalarında yapılan inceleme neticesinde, isteklilerin çoğunun, teklif ettikleri ürünlere ilişkin olarak ya ayrı bir sınıf beyanı verdikleri, ya ürünlerin sınıflarını birim fiyat teklif cetvellerinde belirttikleri ya da ihale dosyalarında yer alan AT sertifikalarından ürünlerin sınıflarının anlaşılabildiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, Gediz Medikal firması tarafından ihalenin 13 ve 16 ncı kalemlerinde teklif edilen “Purple” marka ürünlerle ilgili olarak ihale dosyası muhteviyatında ilgili AT sertifikalarına yer vermediği, Yaşam Medikal firması tarafından ihalenin 58 inci kaleminde (Cilt stapleri) teklif edilen ürünle ilgili değil de aynı markanın farklı bir ürününe ilişkin (Staple remover ) bir AT sertifikası sunduğu görülmüştür. Anılan firmaların söz konusu kalemlere ilişkin tekliflerinin bu nedenlerle değerlendirme dışı bırakılması gerekirken bırakılmamış olmasının mevzuata aykılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

Bununla birlikte, yukarıda belirtilen nedenlerle, başvuru sahibinin teklif verdiği kalemlere ilişkin ihale kararı ile ihale işlemlerinin iptali gerektiğinden, bu hususun esasa etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihalenin, başvuru sahibince teklif verilen kalemlerine ilişkin ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul