En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3645
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :51
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UM.Z-3645
Şikayetçi:
 Gençay Sos. Hizm. Müşv. Gıd. İnş. Tur. Teks. San. Tic. Ltd. Şti., Öz Ankara Toptancılar Sitesi 3.Blok 121 Gimat/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kazan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,Hükümet Konağı Kazan/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.10.2007 / 28457
Başvuruya konu ihale:
 2007/146230 İhale Kayıt Numaralı “Hamdi Eriş İlköğretim Okuluna Taşıma İle Gelen Öğrencilere Öğle Yemeği Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.10.2007 tarih ve 07.08.02.0185/2007-42E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kazan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 21.09.2007 tarihinde açık ihale usulü  ile yapılan “Hamdi Eriş İlköğretim Okuluna Taşıma İle Gelen Öğrencilere Öğle Yemeği Alımı” ihalesine ilişkin olarak Gençay Sos. Hizm. Müşv. Gıd. İnş. Tur. Teks. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 27.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.10.2007 tarih ve 28457 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 21.09.2007 tarihinde yapılan “Hamdi Eriş İlköğretim Okuluna Taşıma İle Gelen Öğrencilere Öğle Yemeği Alımı” ihalesine verdikleri teklifin, teklif mektuplarında teklif fiyatının KDV dahil olarak belirtilmesi ve teklif mektubunda düzeltme yapıldığı gerekçesiyle mevzuata aykırı olarak değerlendirme dışı bırakıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 18 inci maddesinde; “İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle  her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.”  şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunu 53 üncü maddesinde yer alan 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara ilişkin bütün mevzuatı, standart ihale dokümanlarını ve tip sözleşmeleri hazırlamak, geliştirmek ve uygulamayı yönlendirme görevine istinaden Kamu İhale Kurumunca ihdas edilen “Birim Fiyat Teklif Mektubu”na ilişkin standart formda; “İhale konusu işin [tamamını/ (fiyat cetvelinde yer alan mal kalemlerini /kısmını)] teklif mektubumuz ekindeki birim fiyat cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden  KDV hariç [para birimi belirtilerek teklif edilen toplam bedel rakam ve yazı ile yazılacaktır.]  bedel karşılığında  yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.” cümlesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibince sunulan teklif mektubunun tetkikinden, birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat cetveli kullanılmaksızın götürü bedel teklif mektubuna ilişkin standart form kullanılarak teklif mektubunun hazırlandığı ve kullanılan standart formda yer alan “İhale konusu işin tamamını KDV hariç toplam ….  bedel karşılığında  yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.” cümlesindeki “hariç” ibaresinin üstü çizilerek yerine “dahil” ibaresinin yazıldığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddenin 2 nci fıkrasında; “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.”, 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında; “İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.”, 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında; Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.” hükümleri yer almaktadır.

 

Anılan hükümler uyarınca; isteklilerce hazırlanan teklif mektupları üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme yapılmaması gerekmekte olup, aksi yönde hareket değerlendirme dışı bırakılmayı gerektirmektedir. Bu çerçevede; başvuru sahibi tarafından teklif mektubu üzerinde oynama yapıldığı açıkça tespit edildiğinden, değerlendirme dışı bırakılma işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1)      İhale usulü yönünden yapılan incelemede;

 

İhale onay belgesi ve idari şartnameden, ihalenin konusu itibariyle 116 gün toplam 19256 öğün öğlen yemeği alımı olduğu, teknik şartnamenin tetkikinden, öğünlerin sıcak olarak servis yapılmasının istendiği, ihale konusu işe ilişkin idari şartname, sözleşme tasarısı ve standart formların Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan dokümanlardan oluştuğu, idari şartnamenin 7 nci maddesinde belirlenen bir takım yeterlik kriterlerinin hizmet alımı ihalelerine özgü nitelik taşıdığı görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde, yemek hazırlama ve dağıtım işine “hizmet” tanımı içerisinde yer verilmiştir.

 

Bu çerçevede; ihale konusu işin hizmet alımı niteliğinde olmasına karşın ihalenin mal alımı olarak gerçekleştirilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

2)      İlanın usulüne uygun yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

          İhale işlem dosyasının tetkikinden, yaklaşık maliyetin 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinin 1 numaralı alt bendinde hüküm altına alınan eşik değerin altında yer aldığı, idarece ilanın ilan panolarına asılması hususunda Kazan Mal Müdürlüğüne ve ses yayın cihazları ile ilan edilmesi hususunda idarece Kazan Belediyesine hitaben 14.09.2007 tarihinde yazı yazıldığı, ihale tarihinden 4 gün önce 17.09.2007 tarihinden itibaren ihale ilanının Hükümet Konağı ilan panosuna asıldığı ve Belediye tarafından hoparlör vasıtasıyla 18.09.2007 tarihinden itibaren ihalenin ilan edilmeye başlandığı anlaşılmış olup, bu hususları tevsik eder tutanakların tutulduğu görülmüştür.  

         

4734 sayılı Kanunun,

 

“Temel ilkeler” başlıklı 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

           

            İhale İlân Süreleri ve Kuralları” başlıklı 13 üncü maddesinde;

 

            “Yaklaşık maliyeti elliyedibin yediyüzaltmışbir Yeni Türk Lirasına kadar olan mal veya hizmet alımları ile yüzonbeşbin beşyüzyirmidört Yeni Türk Lirasına kadar olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yedi gün önce ihalenin ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin;

 

            En az ikisinde en az birer defa yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulur.

 

            İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde ilân, aynı süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilân tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir.” hükmü,

 

“İlânın Uygun Olmaması” başlıklı 26 ncı maddesinde; “13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz. Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilânların yayımlanmasını takibeden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.” hükmü,

Yer almaktadır.

Yukarıda yer alan hükümler uyarınca, temel ilkelerin korunması ve tesis edilmesini teminen ihale konusu işe ilişkin idarece tespit edilen yaklaşık maliyet dikkate alınarak, ihale tarihinden en az 7 gün önce ihalenin ilan edilmesi gerekirken, ihale tarihinden 4 gün önce ilan edildiği görülmüştür. Anılan 26 ncı maddede yer alan ilan sürelerine uyulmadan ihaleye çıkılması halinde ilanın usulüne uygun şekilde yenilenmesi gerektiği, aksi takdirde ihalenin yapılamayacağı şeklindeki amir hüküm gereği; idarece ilan usulüne uygun olarak yenilenmedikçe tesis edilen işlemlerin hüküm ifade etmeyeceği sonucuna ulaşılmıştır.

 

            3) Ödenek yönünden yapılan incelemede; ihale onay belgesinin tetkikinden kullanılabilir ödenek tutarına ilişkin bölümün boş bırakıldığı görülmüştür. Sadece bu kısmın boş bırakılması ile ihale konusu işe ilişkin ödeneğin bulunmadığı yönünde kesin kanaate ulaşılması mümkün olmasa dahi, başlı başına bu eksiklikle idarenin standart formu usulüne uygun olarak doldurmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

4) İlk oturumda tutulması gereken tutanaklar yönünden yapılan incelemede; “İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlar”a ilişkin tutanağın tutulmadığı görülmüştür.

 

            5) İhale dokümanının ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması yönünden yapılan incelemede;

 

            a) İhale ilanının 4.2.6, idari şartnamenin 7.3.6 maddesinde istenen belgeler arasında “teklif edilen bedelin % 25 inden az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi”ne yer verildiği, ancak ihale ilanı ve ihale dokümanı kapsamında “benzer iş” tanımına yer verilmediği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddede isteklilerin mesleki ve teknik yeterliklerini tespit edebilmek maksadıyla ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70´i oranında gerçekleştirdiği veya % 50´si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler istenebileceği hüküm altına alınmıştır.

 

 Başvuru konusu ihalede, isteklilerin teklif kapsamında sunduğu iş deneyim belgelerinin üzerinden mesleki ve teknik yeterliklerin belirlenebilmesi için öncelikle iş deneyim belgelerinin ihale konusu iş veya benzer işe uygun olup olmadığının tespit edilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede; ihale ilanı ile idari şartnamede benzer işin tanımına yer verilmemesi tekliflerin değerlendirilmesini etkileyebilecek bir husus olduğundan benzer işin tanımının yapılmamasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

b) İhale ilanının 4.1.12 maddesinde istenen kayıtlı olunan oda tarafından mesleki faaliyetlerden men edilmediğine dair belgeye idari şartnamede yer verilmediği, bununla birlikte, idari şartnamenin 7.2.2 maddesinde istenen isteklilerin bankalardan alacağı mali durumu gösteren belgeye ihale ilanında yeterlik kriterleri arasında yer verilmediği görülmüştür. 

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasının (g) bendi gereği ihale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılacağı, aynı maddenin son fıkrasında ise 10 uncu madde kapsamında istenilen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulacağının Kurum tarafından belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

 

Belirtilen hususa ilişkin olarak, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 47 nci maddesinde “İhaleye katılan aday veya isteklilerden ihale tarihi itibarıyla (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin başvuru veya teklifleriyle birlikte (standart formlar KİK027.0/M, KİK027.1/M), ihale üzerinde kalan istekliden ise bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Bu çerçevede; başvuru konusu ihalede, mesleki faaliyetlerden men edilmediğine dair taahhütname istenmesi gerekirken bunun yerine doğrudan bu hususu tevsik eder belgenin istenmesinin anılan hüküm ve düzenlemeye aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Bununla birlikte, 4734 sayılı Kanunun “İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar” başlıklı 24 üncü maddesinde İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemeyeceği ve ihaleye katılabilme şartları ile istenilen belgelerin ihale ilanında belirtilmesinin zorunlu olduğu, İlânın Uygun Olmaması” başlıklı 26 ncı  maddesinde 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hataların bulunması durumunda, idarelerce ilânların yayımlanmasını takibeden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebileceği, aksi halde ihale ilanlarının geçersiz olacağı ve bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterliğin yapılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan hükümlere aykırı olarak, ihale dokümanında yer verilmeyen “isteklilerin kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetlerden men edilmediğine dair belge”ye ihale ilanında yer verildiği ve ihale dokümanında yer verilen “bankalardan alınacak mali durumu tevsik eder belge”ye ihale ilanında yer verilmediği, bununla birlikte, ihale ilanı ve ihale dokümanı arasındaki bu uyumsuzluğun 26 ncı maddede öngörülen usul kullanılarak düzeltilmediği görülmüştür. Bu hususun isteklileri tereddüde düşürebilecek, dolayısıyla ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasını etkileyebilecek nitelikte bir aykırılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul