İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3646
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :52
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UM.Z-3646
Şikayetçi:
 Filmat Matbaa ve Sağlık Ürünleri Tic. A.Ş., Atb İş Merkezi, No:247, Yenimahalle/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, Adnan Menderes Cd., Orman Böl. Müd. Binası, Kat:4, No:54100 ADAPAZARI
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.09.2007 / 27745
Başvuruya konu ihale:
 2007/86138 İKN|li “Değişik Vasıfta 11 Adet Cr Sistemi, Değişik Vasıfta 8 Mini Pacs Sistemi, Değişik Ebatta 192 Adet Fosfor Plak Kaseti ve Değişik Ebatta 202.000 Adet Kuru Yazıcı Filmi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.11.2007 tarih ve 07.07.77.0200/2007-49E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü’nce 23.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Değişik Vasıfta 11 Adet Cr Sistemi, Değişik Vasıfta 8 Mini Pacs Sistemi, Değişik Ebatta 192 Adet Fosfor Plak Kaseti ve Değişik Ebatta 202.000 Adet Kuru Yazıcı Filmi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Filmat Matbaa ve Sağlık Ürünleri Tic. A.Ş.’nin 06.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.09.2007 tarih ve 27745 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamenin 7.2.2/c maddesine göre kısa vadeli banka borçlarının özkaynaklara oranının 0,75’ten küçük olmaması nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, bilançoda şirket mülkiyetinde bulunan arsa ve binanın 67,14 ve 67,15 YTL gibi sembolik bir değerle bulunduğu, bu durumun finansal kiralama yoluyla elde edilmiş olmalarından ve eski mevzuata göre muhasebeleştirilmiş olmalarından kaynaklandığı, bu eksikliğin hemen giderilmiş olduğu ve söz konusu taşınmazların rayiç değerlerinin 1.532.355,71 YTL olduğunun tespit edildiği ve bunun ihale komisyonuna bildirildiği, bu hususun teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmadığı ve eksikliklerin tamamlanmasının mümkün olduğu, ihale tarihi itibariyle ekonomik ve mali yeterliklerinin bulunduğu, tekliflerinin %23 oranında, 262.280 YTL tutarında daha düşük olduğu, kamu yararı ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri doğrultusunda ihalenin uhdelerinde bırakılması gerektiği, ihale üzerinde bırakılan şirketin teklifinin teknik şartnameye uygun olmadığı, birim fiyat teklif cetvelindeki düzenlemelere uygun olmadığı, ihaleyi kazanan firmanın birim fiyat teklif cetvelindeki bilgiler ile ihale sürecine dahil olan diğer firmanın birim fiyat cetvelindeki bilgilerin birbiri ile çeliştiği, birisinden birinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, ihale üzerinde bırakılan şirketin teklifinin teknik şartnamede belirlenen okunan kasetin geri alınması beklenilmeden arka arkaya verilebilecek en az kaset sayısı 4 olmalıdır şartına uygun olmadığı iddia edilmektedir

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde;

 

            “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

 

En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re´sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.”

 

            Hükmü yer almaktadır.

 

            İdari Şartnamenin 7.2.2. maddesinde;

 

            “İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri

İhalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıla ait isteklinin yıl sonu bilançosu veya gerekli görülen bölümleri yoksa bunlara eşdeğer belgeler 

İsteklinin;

            a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,

            b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,

            c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

Yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, bir önceki yılın yanısıra iki önceki yılın belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan bu iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan bilanço, düzenlemenin (c) bendinde yer alan oranı karşılamamaktadır. Başvuru sahibinin teklifi İdari Şartnamenin 7.2.2.c maddesinde belirtilen yeterlik kriterine uygun olmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmıştır. İdarece, yeterlik kriterlerine uygun olmadığı tespit edilen teklifin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

            2) İdari Şartnamenin 21.1 maddesinde;

 

“Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.  Kısmi teklif verilemez.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdare tarafından ihale dokümanının istekli olabileceklere CD ortamında teslim edildiği, tarafımıza gönderilen ihale dokümanına ilişkin CD’de birim fiyat teklif cetvelinin “Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması” bölümünün boş bırakıldığı görülmüştür. 

 

İdari şartnamenin 2.c maddesinde, işin türü ve miktarında değişik ebatta 192 adet fosfor plak kaseti istenildiği belirtilmektedir. Başvuru sahibi ve Digi-com Elek. Paz. A.Ş.-Elektromarket San. Paz. ve Dış Tic. A.Ş. ortak girişimi tarafından toplam 194 adet fosfor plaka kalemi için teklif verildiği anlaşılmaktadır. İdari şartnamenin 2.c maddesinde, işin türü ve miktarında değişik ebatta 202.000 adet kuru yazıcı filmi istenildiği belirtilmektedir. Digi-com Elek. Paz. A.Ş.-Elektromarket San. Paz. ve Dış Tic. A.Ş. ortak girişimi tarafından toplam 196.000 adet kuru yazıcı filmi için teklif verildiği anlaşılmaktadır.

 

Teklif mektubunda yapılan bu hataların idare ve isteklilerce değiştirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, Digi-com Elek. Paz. A.Ş.-Elektromarket San. Paz. ve Dış Tic. A.Ş. ortak girişiminin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

İdarece hazırlanmış olan teknik şartnamede BS Sınıfı CR Siteminin istenildiği (B sınıfı CR okuyucu, yerel oda ön izleme işlem paneli, güç kaynağı, CR sisteminin tanımlandığı gibi çalışması için gerekli her türlü yazılım ve donanım), ancak ihale üzerinde kalan istekli tarafından AS Sınıfı CR sisteminin teklif edildiği (A Sınıfı CR Okuyucu + İş İstasyonu + UPS) teklif edildiği anlaşılmaktadır.

 

            Teknik şartnamede BS Sınıfı CR Sitemi yerine AS Sınıfı CR sisteminin sunulabileceğine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teknik şartnamede istenilen ürünün teklif edilmediği anlaşılmaktadır. Teklif edilen sistemin istenilmiş olan sistemin diğer tüm özelliklerini karşıladığı düşünülse dahi, kısmi teklife de kapalı olan ihalede idarenin ihtiyaçları doğrultusunda belirlemiş olduğu kalemlerden birinin istekli tarafından değiştirilerek teklif edilmesi ve ihalenin bu istekli üzerinde bırakılması, Kanunun 5 inci maddesinde yer alan, ihtiyaçların uygun şartlarla kullanılması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerine aykırılık teşkil edecektir.

 

3) Teknik şartnamenin 3.2 maddesinde yapılmış olan tabloda, A sınıfı CR okuyucusunda, okunan kasetin geri alınmasını beklemeden arka arkaya verilebilecek en az kaset sayısının 4 olması gerektiği düzenlenmiştir. İdare, şikayet dilekçesine verdiği cevapta, şartnamede konu edilenin, CR okuyucunun önünde sırada bekleyen kaset sayısının olduğu, teknik şartnamedeki ifadeden anlaşılması gerekenin cihazın önüne okunmak üzere konulabilecek park sayısının olduğu ifade edilmektedir.

           

Daha önce yapılan bir başka itirazen şikayet başvurusu kapsamında, ihale üzerinde bırakılan şirketin teklif etmiş olduğu Konica Minolta Marka Regius 190 Model cihazın, “Okunan kasetlerin geri alınmasını beklemeden arka arkaya en az 4 kaset okuyucuya verilebilmelidir” düzenlemesine uygunluğu hakkında alınan görüşte;

 

“{Okunan kasetlerin geri alınmasını beklemeden arka arkaya en az 4 (dört) kaset okuyucuya verilmelidir.} koşulunu Konica Minolta marka Regius 190 model cihazın karşılamadığı, çünkü söz konusu cihazda kasetleri geri alınmasını beklemeden 4 adet kasetin okuyucuya verilmediği görülmüş olup dolayısı ile ilgili maddeyi karşılamadığının düşünüldüğü” belirtilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan şirketin sunmuş olduğu A sınıfı CR okuyucusu olan Konica Marka, Regius 190 Model cihazın kullanım kılavuzunda belirtilen teknik özelliklerinde, kaset girişinin tek olduğu, artı 1 kasetin beklemede bulunabileceği belirtilmektedir. Anılan teknik görüş ve istekli tarafından sunulan belgeler birlikte değerlendirildiğinde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği ürünün teknik şartnameye uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, başvuruya konu ihalede geçerli teklif kalmadığından ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul