İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3647
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :53
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UM.Z-3647
Şikayetçi:
 A Medikal Tıbbi Cihaz ve Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti., Yenişehir Mah. 16. Sokak Benay Apt. No:6 Kat:1 Daire:1 İskenderun/HATAY
 İhaleyi yapan idare:
 Hatay Antakya Devlet Hastanesi Baştabipliği,Altınçay Mah. M.Kafadar Cad. No:1 HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.10.2007 / 29151
Başvuruya konu ihale:
 2007/69930 İhale Kayıt Numaralı “Ameliyathane Ünitesi Tıbbi Sarf Malzemeleri Alımı (1. ve 2. Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.11.2007 tarih ve 07.08.23.0207/2007-63E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Hatay Antakya Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 17.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ameliyathane Ünitesi Tıbbi Sarf Malzemeleri Alımı” İhalesinin “1. ve 2. Kalemlerine” ilişkin olarak A Medikal Tıbbi Cihaz ve Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin 02.08.2007  tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.08.2007 tarihli yazısı ile kabulü üzerine, ihale üzerinde kalan isteklinin idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvurunun idare tarafından kabulü üzerine başvuru sahibinin 15.10.2007 tarih ve 29151 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) 01.08.2007 tarihli kesinleşen ihale kararının bildirimi üzerine ihale üzerinde kalan firmanın teklif ettiği ürünlerin teknik şartnameye uygun olmadığı gerekçesiyle yapmış oldukları itirazın idare tarafından haklı bulunduğu ve ihalenin iptal edildiği, akabinde ihale üzerinde kalan As Medikal firmasının ihalenin iptaline yapmış olduğu itiraz sonucu ihalenin iptal edilmediğinin bildirildiği, 28.09.2007 tarihli kesinleşen ihale kararında 1 ve 2 nci kalemlerin As Medikal üzerinde kaldığının bildirildiği, As Medikal firmasının idareye yapmış olduğu itirazın yasal süresi içerisinde olmadığı,

 

            2) 28.09.2007 tarihli kesinleşen ihale kararında firmalarının idari şartnamenin 7.3.2.3 maddesinde istenilen (satılacak parçaların lot numaraları içeren belge) belgeleri sunmadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, teklif ettikleri ürünlerin kod numaralarının sabit olmakla birlikte aynı kodlu her ürün için lot numaralarının değişiklik gösterebildiği, idareye hangi ürünlerin verileceğinin (hangi lot numaralı ürünlerin teslim edileceği) distribütör tarafından malzeme siparişinin kontrol edilememesi ve firmaları açısından da satışın kesinleşmemesi sureti ile önceden tespit edilemediği, malzemenin üretici tarafından üretilmemiş olmasının bile söz konusu olabileceği, ihalenin üzerlerinde kalması durumunda lot numaralarının önceden bildirileceği ile ilgili taahhütnamenin ihale dosyası içinde idareye sunulduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; idari şartnamenin 7.3.3.2 maddesi ile teklif edilecek ürünlerin numune ve kataloglarının istendiği, 27.07.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin 1inci ve 2 nci kalemlerinin As Medikal firması üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibinin idari şartnamenin 7.3.2.3. maddesinde istenilen (satılacak parçaların lot numaralarını içeren belge) belgesi olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale komisyon kararının ihale yetkilisince onaylandığı, 01.08.2007 tarihli kesinleşen ihale kararının isteklilere gönderildiği, kesinleşen ihale kararının tebliği üzerine başvuru sahibinin, ihale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği cihazın teknik şartnameye uymadığı gerekçesiyle 01.08.2007 tarihli dilekçe ile 02.08.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuru üzerine yapılan incelemede ihale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği cihazın teknik şartnameye uymadığının tespiti üzerine idarenin 31.08.2007 tarihli kararı ile itiraz konusunun haklı bulunduğu, bu nedenle karar tashihi yapılmasına karar verildiği, bu karar doğrultusunda ihale komisyonunca 31.08.2007 tarihinde ihalenin iptaline karar verildiği,

 

İhalenin iptaline ilişkin kararın 03.09.2007 tarihli üst yazı ile As Medikal firmasına tebliği üzerine adı geçen isteklinin 07.09.2007 tarihli dilekçe ile 11.09.2007 tarihinde idareye yaptığı şikayet başvurusu üzerine, idarenin As Medikal firmasının teklif ettiği cihazın numuneleri üzerinde demonstrasyon yaptığı, yapılan demonstrasyonda As Medikal firmasının teklif ettiği cihazın teknik şartnamede belirlenen kriterleri karşıladığının tespit edildiği, bu tespit üzerine idarenin 28.09.2007 tarihli kararı ile karar tashihi yapılmasına karar verildiği, bu karar doğrultusunda 28.09.2007 tarihinde ihale komisyonunca ihalenin 1 inci ve 2 nci kalemlerinin As Medikal firmasından alınmasına karar verildiği, ihale komisyon kararının 28.09.2007 tarihinde ihale yetkilisince onaylandığı, 28.09.2007 tarihli kesinleşen ihale kararının isteklilere gönderildiği, tespit edilmiştir.

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “İnceleme Talebinde Bulunulması” başlıklı 54 üncü maddesinde; “İdareler ve ihale komisyonları, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumludur. Bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu aşağıda belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabilir.” hükmü,

 

“İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde; “İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

 

Bu şikâyetler;

 

a) Sözleşme imzalanmamışsa,

 

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa, idarece dikkate alınır.” hükmü düzenlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun yukarıdaki düzenlemeleri gereğince bir isteklinin idareye şikayet başvurusunda bulunabilmesi için öncelikle bir hak kaybına veya zarara uğraması veya zarara uğramasının muhtemel olması gerekmekte olup, şikayet başvurusunun şikâyete yol açan durumların farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen 15 gün içinde yapılması gerekmektedir.

 

İhalenin 1 inci ve 2 nci kaleminin As Medikal firmasında kaldığı 01.08.2007 tarihli kesinleşen ihale kararı ile adı geçen istekliye bildirildikten sonra A Medikal firmasının idareye yaptığı şikayet başvurusu üzerine ihale iptal edilmiştir. As Medikal firmasının hak kaybına veya zarara uğramasına sebep olan olay idarece ihalenin iptaline karar verilmesidir. Bu nedenle adı geçen isteklinin ihalenin iptaline ilişkin kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekmektedir. İhalenin iptaline ilişkin karar As Medikal firmasına 03.09.2007 tarihli üst yazı ile gönderilmiştir. Bu bildirim üzerine adı geçen istekli 07.09.2007 tarihli dilekçe ile 11.09.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunmuştur. Görüldüğü gibi As Medikal firması idareye şikayet başvurusunu süresi içerisinde yapmış bulunmaktadır. Bu nedenle başvuru sahibinin birinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.2.3. maddesinde; “…satılacak parçanın lot numaralarını içeren belge … ihale komisyonuna sunulacaktır.” 23.1. maddesinde; “Teklif mektubu ve geçici teminatta dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur.” 32.1. maddesinde; “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı bu şartnamenin 31.2.3. üncü maddesine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına kara verilir.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesinden; başvuru sahibinin teklif zarfı içerisinde teklif ettikleri ürünlerin lot numaralarını teslimattan önce bildireceklerine ilişkin olarak bir taahhütname verdiği, satılacak parçanın lot numaralarını içeren belgeyi teklif zarfı ile birlikte vermediği tespit edilmiştir.

 

İdari şartnamenin 7.3.2.3 maddesi ile istenen belge isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için teklifleri kapsamında sunmaları gereken yeterlik kriterlerine ilişkin bir belge olup, bu belgenin teklif zarfı içerisinde sunulması gerekmektedir. Başvuru sahibi teklif zarfı içerisinde adı geçen belgeyi sunmadığı için değerlendirme dışı bırakılmasının ihale mevzuatına uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin ikinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul