İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3648
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :54
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UM.Z-3648
Şikayetçi:
 Gatamed Tıbbi Cihaz ve Malzemeler Ltd.Şti., Gn.Dr.Tevkik Sağlam Cad. 7/4 Gata Karşısı Etlik/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı, Gn.Dr.Tevfik Sağlam Cd. 06018 Etlik/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.10.2007 / 29681
Başvuruya konu ihale:
 2007/112744 İhale Kayıt Numaralı “TSK Sağlık Teşkilleri 2007 Mali Yılı Sağlık Tüketim Malzemesi İhtiyacı Olan 10 (on ) Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.11.2007 tarih ve 07.08.33.G013/2007-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı’nca 04.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “TSK Sağlık Teşkilleri 2007 Mali Yılı Sağlık Tüketim Malzemesi İhtiyacı Olan 10 (on ) Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Gatamed Tıbbi Cihaz ve Malzemeler Ltd. Şti.’nin 21.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.10.2007 tarih ve 29681 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            İdari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde teklif edilen malzemeler için CE belgesi yanında ayrıca FDA belgesinin de istendiği, bu düzenlemenin Sağlık Bakanlığının 11.04.2006 tarih ve 7091 sayılı Genelgesinin 1 nci maddesine de aykırı olduğu, FDA belgesinin istenmemesi gerektiği, iddia edilmekte ve itirazen şikayet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması talep edilmektedir.

 

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin 7.3.2.C maddesinde, “Teklif edilen malzemeler için verilecek belgeler; CE ayrıca FDA” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi “mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi” başlıklı (b) bendinin 8 nolu alt bendinde, “ihale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar” ve anılan Kanunun “şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinde, “… Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslar arası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır …” hükümleri ile,

 

            Ayrıca, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar” başlıklı 40 ıncı maddesinde, “idare, ihale konusu mala ilişkin olarak alımın niteliğini göz önünde bulundurarak imalatta yeterlik belgesi, ürün belgeleri, kalite uygunluk belgesi, kalite yönetim sistem belgesi, laboratuar yeterlilik belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesine ilişkin olarak sertifika ve belge isteyebilir. Bu belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. …” hükmüne yer verilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “XI- Mal Alım İhalelerinde Teknik Şartnameler” başlıklı bölümünde “…amaca uygun herhangi bir ayrım yapmaksızın birbiri yerine kullanılması mümkün olmayan ürün standardına yönelik belgeler ile üretici firmanın kalite yönetim sistemine ilişkin belgelerin birlikte istenildiği, herhangi bir standart belirlemesi veya belgelendirme yapması söz konusu olmayan yabancı ülke kuruluşları da dahil olmak üzere, ulusal veya uluslararası standart belirleyen kuruluşlar, kalite/standarda uygunluk belgesi düzenleyen kuruluşlar ile ihale konusu ürünle ilgisi bulunmayan standardın/kuruluşun birlikte sayıldığı, bazen de sadece yabancı bir ülkede geçerli olan ulusal standartların arandığı ve hangi belgenin diğerinin yerine kabul edileceğinin (eşdeğer belgelerin) veya bir diğerinin yerine kullanılması öngörülmeyen belge/işaretin hangileri olduğunun açıkça belirtilmediği görülmektedir.

            Hangi belgelerin bulunması halinde teklifin yeterli görüleceği hususundaki belirsizlik nedeniyle, ihale komisyonunca tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında sunulan tekliflerin değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılabilmesi de mümkün bulunmamaktadır.

            Bu nedenle, idarelerce ihale dokümanının hazırlanması aşamasında ihale konusu malın piyasaya arzına ilişkin diğer mevzuat hükümleri de dikkate alınarak; istenilmesi zorunlu belge, işaret ve benzeri isteklerin tespit edilmesi ve bunlara ihale dokümanında yer verilmesi gerekmektedir.” şeklinde belirtilmiştir..

 

            Bütün bu hükümler birlikte değerlendirildiğinde, sadece FDA adlı yabancı bir belgelendirme kuruluşu tarafından düzenlenmiş belgeye sahip olunması zorunluluğu getiren İdari Şartname düzenlemesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır. İdare tarafından adı geçen kuruluş tarafından verilen belgeye eşdeğer diğer belgelerin neler olduğu tespit edilerek idari şartnamede yer verilmesi veya “FDA veya benzeri belgeler(aynı nitelikteki belgeler)”  şeklinde düzenleme yapılmak suretiyle ihaleye katılımın ve rekabetin sağlanması gerekirken, idari şartnamenin mevcut düzenlemesinin ihalede katılımı sınırlayan ve rekabeti engelleyen bir düzenleme olduğu, bu yönüyle de bahse konu düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 10 ve 12 nci maddeleri ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (d) bendi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            İhale komisyonu yönünden yapılan incelemede, ihale komisyonunun görevlendirilmesine ilişkin onayda Maliye üyesi asil üye Kamil TAŞKIRAN, yedek üye Yakup SÜTÇÜ olarak belirlenmiş olmasına rağmen ihalede tekliflerin alınması ve devamında maliye üyesi olarak Salih AYDOĞAN’ın katıldığı belirlenmiştir. İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede maliye üyesinin değiştirildiğine ilişkin bir bilgi ve belgeye rastlanmamıştır. Bu nedenle görevli olmayan kişinin katılımı ile ihale komisyonunun toplanması 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine aykırılık taşımaktadır.

 

            İhalede verilen teklif belgelerindeki Kanuna ve ilgili mevzuatına ilişkin aykırılıklar yönünden aşağıdaki tespit ve değerlendirmeler yapılmıştır;

 

            İhaleye katılan isteklilerin yetkili satıcı ise Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 36 ncı maddesine göre yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeleri, eğer vekaleten ihaleye katılıyor iseler usulüne uygun noter onaylı vekaletnameleri ile ihaleye katılmaları gerekmektedir.   İhalenin birinci grubuna teklif veren iki isteklinin de Yetki Belgeleri incelendiğinde;

 

            Aynı şirket tarafından ihaleye teklif veren her iki firmaya yetki belgesi verildiği, ancak verilen yetki belgesinde yetkili satıcı olunduğuna ilişkin bir belirleme yapılmadığı, her iki firmaya da yetki veren şirket adına teklif verilmek üzere yetki verildiği görülmektedir.

 

            Yukarıda belirtilen yetki belgesi değerlendirildiğinde; belge içeriğine göre firmalara yetkili satıcı sıfatı verilmediği için,

 

            Yetki belgesinde yer verilen “firmamız adına” beyanı dikkate alındığında da her iki istekliye de yetki veren şirket tarafından usulüne uygun noter tarafından düzenlenmiş vekaletname ile yetki devri yapılması gerekmekte olup, ihale işlem dosyasında her iki istekli tarafından buna ilişkin vekaletname sunulmadığından, adı geçen şirket adına teklif verme imkanı da bulunmadığından,

 

            İki isteklinin de teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

            Her iki isteklinin yetki belgesinde yetki veren şirket adına teklif verecekleri belirtildiğinden, idare tarafından, ihaleye katılan isteklilerin yetki veren şirket adına birden fazla teklif vermek suretiyle 4734 sayılı Kanunun17 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen “Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek” hükmü doğrultusunda yasak fiil ve davranışta bulunup bulunulmadığı noktasında değerlendirme yapılarak, sonucuna göre 4734 sayılı Kanunun 58 nci maddesi kapsamında işlem yapılıp yapılmayacağı hususunun değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

           

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul