İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3650
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :56
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UM.Z-3650
Şikayetçi:
 Kamutay Tıbbi Malzm. Tic. Ltd. Şti, 846. Sokak 27/202 Konak/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Çiğli Devlet Hastanesi Baştabipliği, 8845. Sk. 4 35610 Egekent Çiğli/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.10.2007 / 30827
Başvuruya konu ihale:
 2007/120482 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı 8 Kalem Tıbbı Demirbaş Alımı İhalesinin 4. Kalem Ameliyat Mikroskobu Kısmı
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.11.2007 tarih ve 07.08.62.G013/2007-8 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Çiğli Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 12.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007 Yılı 8 Kalem Tıbbı Demirbaş Alımı ihalesinin 4. Kalem Ameliyat Mikroskobu kısmına ilişkin olarak Kamutay Tıbbi Malzm. Tic. Ltd. Şti’nin 30.10.2007 tarih ve 30827 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin 4, 10 ve 14 üncü maddelerine uygun olmadığı, istekli tarafından teklif edilen cihazda yer ayakları olmamasına rağmen, buna ilişkin değerlendirmenin ilgili mühendis veya teknikere yaptırılması gerekirken doktor tarafından değerlendirme yapılmak suretiyle cihazın uygun olduğuna karar verilmesinin yerinde olmadığı iddia edilmektedir.

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği,

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği, hükme bağlanmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

            İncelenen ihalede, şikayetçi tarafından yapılan idareye şikayet başvurusu üzerine idare tarafından görevlendirilen doktor tarafından bizzat cihaz üzerinde demonstrasyon yapıldığı, yapılan demonstrasyonda herhangi bir uyumsuzluğa rastlanmadığı, ihale üzerinde kalan firma tarafından teklif ekinde mikroskop ve yer ayağı için model ve numaraların belirtildiği, cihazın teknik şartnamenin 4, 10 ve 14 üncü maddelerine uyumlu olduğu, bu belirlemenin de bizzat cihazın denenmesi suretiyle tespit edildiği anlaşılmıştır.

 

İhalenin Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul