En son güncellemeler 5 Mart 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3684
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :103
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UM.Z-3684
Şikayetçi:
 Sincan Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti., Eski Mezbaha Yanı No: 40 Sincan / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kocaeli İli Çevre ve İmar Koruma Birliği, Körfez Mah. Şehit Rafet Karaca Sk. Karayolları Tesisi İçi İzmit / KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.10.2007 / 29124
Başvuruya konu ihale:
 2007/133914 İhale Kayıt Numaralı “PVC Plastik Atık Bidonu Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.11.2007 tarih ve 07.0825.0160/2007-63 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Kocaeli İli Çevre ve İmar Koruma Birliği tarafından 02.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “PVC Plastik Atık Bidonu Alımı” ihalesine ilişkin olarak Sincan Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 15.10.2007 tarih ve 29124 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; şikayete konu “PVC Plastik Atık Bidonu Alımı” ihalesinde idarece üzerinde ihale bırakılan firmanın üretici bir firma olmadığı, anılan firmanın idareye verdiği numunesinin şekil ve renk olarak teknik şartnameye uygun olmadığı, teknik şartname ile silindir biçiminde kırmızı renkte bidon istenildiği ancak firmanın kırmızı renkte olmayan oval biçimli numune verdiği, bu firmanın teknik şartname ile istenilen TSE, TSEK, ISO kalite belgelerine veya CE belgesine sahip olmadığı iddia edilmektedir.   

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği,

 

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında; bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği,

 

Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinde ise; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği,

 

Hükme bağlanmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesinin ekinde başvuru sahibinin başvuruda bulunmaya yetkili olduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunmadığının tespit edildiği, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin 12 nci maddesinin 6 ncı fıkrasına uygun olarak, söz konusu eksikliğin son başvuru tarihi olan 01.11.2007 tarihine kadar tamamlanması ve başvurunun “İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun hale getirilmesi gerektiğinin www.ihale.gov.tr adresinde 18.10.2007 tarihinden itibaren ilân edildiği, ancak söz konusu eksikliğin süresinde tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

Öte yandan, başvuru sahibinin dilekçesi ile şikayete konu edilen ihale hakkında aynı iddialarla Kurum’a yapılmış başka bir itirazen şikayet başvurusu üzerine 26.10.2007 tarihinde esasın incelenmesine geçilmiş olup, konu hakkındaki inceleme süreci devam etmektedir.  

 

Başvuru sahibince şikayet konusu edilen ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş bir başka başvurunun olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul