İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3690
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :119
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UM.Z-3690
Şikayetçi:
 Özel Zirve Savunma San. Medk. İth. İhrc. ve Tic. Ltd. Şti., Ali Suavi Sok. Akhan İşmerkezi No:23/31 Maltepe-Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 GATA Komutanlığı,Gn. Dr. Tevfik Sağlam Cad. 06018 Etlik/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.10.2007 / 30613
Başvuruya konu ihale:
 2007/116379 İhale Kayıt Numaralı “TSK Sağlık Teşkilleri 2007 Mali Yılı Sağlık Tüketim Malzemesi İhtiyacı Olan 139 (yüzotuzdokuz) Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.11.2007 tarih ve 07.08.56.0207/2007-65E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            GATA Komutanlığı’nca 17.10.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan TSK Sağlık Teşkilleri 2007 Mali Yılı Sağlık Tüketim Malzemesi İhtiyacı Olan 139 (yüzotuzdokuz) Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi” ihalesine ilişkin olarak Özel Zirve Savunma San. Medk. İth. İhrc. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 25.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 26.10.2007 tarih ve 30613 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

                                                         

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari Şartnamenin 7.3.1 maddesi ile istenilen belgelerin ihaleyi şeffaf olmaktan çıkardığı, isteklinin üretici olması halinde kapasite raporu, sanayi sicil belgesi gibi imalatçı olduğunu belirten bilgi ve belgeler istendiği, ancak isteklinin üretici olmaması halinde yani bayi ve dağıtıcı olması halinde ise üreticiden böyle bir belge istenmemesinin uygun olmadığı, bu halde bayi ve dağıtıcıdan istenmeyen üreticiye ait belgelerin üretici olarak ihaleye girenden istenmesinin ihalenin şeffaflığını ve rekabetçiliğini etkilediği,

 

2) İdari Şartnamenin 7.3.2 maddesi ile istenilen TS-EN İSO 9000 belgesinin CE belgesi sürecinde istenen ve CE belgesi için istenen olmazsa olmaz bir belge olduğu, ürüne ait CE belgesine sahip üretici istekliden ayrıca bu belgenin istenmesinin uygun olmadığı, CE belgesinin varlığının bu kalite belgesinin varlığına ispat olduğu,

 

3) İdari Şartnamenin 7.3.2 maddesi ile istenilen FDA belgesinin istenmesinin mümkün olmadığı, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yayınlamış olduğu 2006/43 sayılı Genelgede CE belgesinin istenmesinin FDA ve sair belgelerin istenmemesinin vurgulandığı, ayrıca kalite belgesi olmayan CE belgesi için TURKAK onayı istenmemesi gerektiğinin Kamu İhale Kurulu’nun yeni tarihli kararları ile sabit olduğu,

 

4) İdari Şartnamenin “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 46 ıncı maddesinde ödeme zamanı olarak bir vadenin belirtilmediği, ödeme zamanının açıkça belirtilmediği veya belirlenmesinin mümkün olmadığı bir sözleşmenin batıl olduğu, sözleşmeye mutlaka bir tarih konması gerektiği,

 

5) İdari Şartnamenin 49.1 maddesinde işe başlama talimatının yükleniciye ulaşmasını müteakip işe başlanacak ve teslimat başlayacaktır denildiği, maddenin devamı olan 49.2 de ise işin süresinin 45 takvim günü olduğundan bahsedildiği, maddenin açık olmadığı, iş için teslim süresi her ne kadar 45 gün olarak belirtilmiş ise de işe başlamanın idarenin tebliği üzerine başlayacağının beyan edildiği, işin idarenin belirsiz süreli tebliği üzerine başlayacağı anlamı çıktığı, idarenin istediği zaman teslimat talep etmesinin ve bunun için bir süre belirtilmesinin yüklenicileri zor durumda bırakacağı, günümüz ekonomik şartlarında kesin ve net bir teslimat takvimi olmamasının idare için de ileride sıkıntı oluşturabileceği, sözleşmenin süresinin 1400 gün olması halinde ise bu durumun yüklenici için büyük bir yük olabileceği,

 

6) İdari Şartnamenin madde 53.12/son fıkrada faks tebligatından bahsedildiği, 49.2. maddesinde idare tarafından çekilecek faks tebligatına istinaden 45 takvim günü içinde istenilen miktarlarda malzeme teslim edileceğinin beyan edildiği, Kamu İhale Kanunu´nda faks tebligatı şeklinde bir tebligat usulünün olmadığı, bu şekilde yapılan bir tebligatın yasal süreleri başlatmasının mümkün olmadığı, bu madde nedeniyle teslimat süresinin hiç başlamamasının dahi söz konusu olabileceği,

 

7) İdari şartnamenin 53.1 maddesinde malın 2 parti halinde teslim edileceğinin düzenlendiği, teslimatın 45 gün içinde mi yoksa idarenin tebligatı üzerine başlayacak 45 gün içinde mi olacağının net olmadığı, her iki maddenin birbiri ile çeliştiği, bu maddede teslimatın sözleşmenin imzasını müteakip 45 gün için yapılacağı ve istenirse iki parti şeklinde yapılacağının düzenlendiği, yükleniciden 1400 günlük teslim süresi içinde her an malın tesliminin istenebileceği ve istenmesi anından itibaren anlaşılmaz biçimde iki seferde ve 45 gün içinde teslimat yapılabileceğinin anlaşıldığı, bu durumda mal elinde bulunmayan istekliler ihaleye katılabileceği gibi malı elinde hazır olan ve ihaleyi alan yüklenicinin malını 4 yıl istemeyerek elinde tutmasına neden olabileceği, bu şekilde idarenin malı sözleşme süresi olan 4 yılın sonunda da talep edebileceği, malın bu kadar süre elde tutulmasının, muhafaza edilmesinin ve ülkenin ekonomik şartlarında firmanın ayakta kalabilmesinin mümkün olmadığı, bu maddelerin özellikle bayi veya dağıtıcı olup taahhüt altına girmiş firmalar aleyhine rekabeti ve eşitliği engellediği,

 

8) Madde 53.8’de malın ve işin kabulüne engel olmayacak kusur ve noksanlıkların tespiti halinde bir defaya mahsus olmak üzere tutanak mukabilinde yükleniciye süre verileceğinin düzenlendiği, malın kabulüne engel olarak tespit edilen kusur ve noksanlıkların verilecek sürede giderilebileceğinin düzenlenmediği, hangi hallerde bunların giderilebilecek kusur ve noksanlıklar olduğunun ve böyle kabul edileceğinin açık bir biçimde düzenlenmediği, bu haliyle kabule engel olmayacak kusur ve eksiklik ile giderilebilecek kusur ve eksiklik nitelendirmesinin idarenin takdirine bırakıldığı anlamının çıktığı, teknik şartname ile açıkça düzenlenmesi gereken ve kabul edilebilirlik sınırlarını açıkça çizmeyen bu maddenin şeffaflığa engel olacağı,

 

9) Madde 53.3.3’de muayene ve kabul işlemleri için yapılacak tebligatın postaya verilmesini müteakip 7 gün için içinde tebliğ edilmiş sayılacağına ilişkin maddenin bir hükmünün olmadığı, postaya verilme tarihini müteakip 7 iş günü sonunda tebliğ edilmiş sayılma kuralının bir istisna ve sadece ihale kararına ilişkin olduğu, bu istisnai hal dışında Tebligat Kanunu hükümlerinin uygulanması gerektiği,

 

10) 53.9 maddesinde yeni mal getirme konusunun düzenlendiği ancak konunun açık olmadığı, yeni mal getirme teknik şartnameye bağlı kalınmak, ilk teklif edilen maldan pahalı olmamak ve aynı veya daha üstün kalitede olmak kaydıyla mümkün iken bu hususun çok açık düzenlenmediği, bu şartlara haiz olmak kaydıyla aynı mal yerine başka marka mal getirmenin mümkün olması gerektiği, sadece fiyat ve belge bazlı bir inceleme neticesinde yapılan ihale neticesinde ileride yüklenicinin zor durumda kalmaması için bu imkanın tanınması gerektiği, aksi halde malın bir takım sübjektif değerlendirmeler neticesinde ret edilmesi halinde yüklenicinin zor durumda kalacağı,

 

11) Mala ilişkin olarak fiziksel muayeneyi müteakip fonksiyon muayenesi yapılacağının beyan edildiği, ancak fonksiyon muayenesinin şartları ve hangi bilimsel ve sayısal parametreler dikkate alınarak yapılacağının beyan edilmediği, konunun kapalı ve belirsiz kaldığı, sübjektif değerlendirmeye mahal verilmemesi gerektiği,

 

12) İhale sözleşmesinin teminatın iadesine ilişkin maddesinde teminatın işin bitimini müteakip tesliminden bahsedildiği, sözleşme süresi 1400 gün olduğu, 4 yılı geçkin bir süre sürecek sözleşmenin süresi kadar kesin teminatın tutulması gibi bir sonucun ortaya çıktığı, malın sarf malzemesi olduğu, malın miadı veya sözleşme süresi kadar kesin teminatın tutulmasının mümkün olmadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinde; “Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler; a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler veya sanayi sicil belgesi veya kapasite raporu, b) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ve imalatçının sanayi sicil belgesi veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler, NOT: İstekli yetkili satıcının temsilcisi ise; a ve b maddelerindeki belgeleri de verecektir. c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı, yetkili satıcı veya yetkili satıcının temsilcisi ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi vermek zorundadır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinde isteklinin imalatçı yada yetkili satıcı olması durumunda istenecek üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler düzenlenmiştir. Yetkili satıcı olan istekliden hangi belgeler istenmişse imalatçı olan istekliden de o belgeler istenmiştir.  İdari şartnamenin yukarıdaki düzenlemesinde bayi ve dağıtıcıdan istenmeyen üreticiye ait belgelerin üretici olarak ihaleye girenden istenmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı görülmüştür. Bu nedenle başvuru sahibinin birinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.2. maddesi ile Türk Standartları Enstitüsünden alınan ve ihale konusu ürünün ana grubunu/disiplinini veya ismini kapsayan TS-EN ISO 9000 serisi Toplam Kalite Belgesi istenmektedir. TS-EN ISO 9000 serisi Toplam Kalite Belgesi, CE belgesinin alınması sürecinde istenen ve CE belgesi için olmazsa olmaz bir belge olsa bile CE belgesi ile TS-EN ISO 9000 serisi Toplam Kalite Belgesi birbirinin yerine kullanılabilecek belgeler değildir. İdari şartname ile yeterlik kriteri olarak bu belgenin verilmesi istendiği için isteklilerin bu belgeyi teklif zarfı içerisinde sunmaları gerekmektedir. Bu nedenle başvuru sahibinin ikinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinin C bendinde; “Teklif edilen malzeme için verilecek belgeler; CE ayrıca FDA” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin “mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi” başlıklı (b) bendinin 8 nolu alt bendinde; “ihale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar” ve anılan Kanunun “şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinde, “… Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslar arası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır …” hükümleri ile,

 

            Ayrıca, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar” başlıklı 40 ıncı maddesinde; “idare, ihale konusu mala ilişkin olarak alımın niteliğini göz önünde bulundurarak imalatta yeterlik belgesi, ürün belgeleri, kalite uygunluk belgesi, kalite yönetim sistem belgesi, laboratuar yeterlilik belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesine ilişkin olarak sertifika ve belge isteyebilir. Bu belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. …” hükmüne yer verilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “XI- Mal Alım İhalelerinde Teknik Şartnameler” başlıklı bölümünde “…amaca uygun herhangi bir ayrım yapmaksızın birbiri yerine kullanılması mümkün olmayan ürün standardına  yönelik belgeler ile üretici firmanın kalite yönetim sistemine ilişkin belgelerin birlikte istenildiği, herhangi bir standart belirlemesi veya belgelendirme yapması söz konusu olmayan yabancı ülke kuruluşları da dahil olmak üzere, ulusal veya uluslararası standart belirleyen kuruluşlar, kalite/standarda uygunluk belgesi düzenleyen kuruluşlar ile ihale konusu ürünle ilgisi bulunmayan standardın/kuruluşun birlikte sayıldığı, bazen de sadece yabancı bir ülkede geçerli olan ulusal standartların arandığı ve hangi belgenin diğerinin yerine kabul edileceğinin (eşdeğer belgelerin) veya bir diğerinin yerine kullanılması öngörülmeyen belge/işaretin hangileri olduğunun açıkça belirtilmediği görülmektedir.

Hangi belgelerin bulunması halinde teklifin yeterli görüleceği hususundaki belirsizlik nedeniyle, ihale komisyonunca tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında sunulan tekliflerin değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılabilmesi de mümkün bulunmamaktadır.

Bu nedenle, idarelerce ihale dokümanının hazırlanması aşamasında ihale konusu malın piyasaya arzına ilişkin diğer mevzuat hükümleri de dikkate alınarak; istenilmesi zorunlu belge, işaret ve benzeri isteklerin tespit edilmesi ve bunlara ihale dokümanında yer verilmesi gerekmektedir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Bütün bu hükümler birlikte değerlendirildiğinde, sadece FDA adlı yabancı bir belgelendirme kuruluşu tarafından düzenlenmiş belgeye sahip olunması zorunluluğu getiren İdari Şartname düzenlemesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır. İdare tarafından adı geçen kuruluş tarafından verilen belgeye eşdeğer diğer belgelerin neler olduğu tespit edilerek idari şartnamede yer verilmesi veya “FDA veya benzeri belgeler (aynı nitelikteki belgeler)”  şeklinde düzenleme yapılmak suretiyle ihaleye katılımın ve rekabetin sağlanması gerekirken, idari şartnamenin mevcut düzenlemesinin ihalede katılımı sınırlayan ve rekabeti engelleyen bir düzenleme olduğu, bu yönüyle de bahse konu düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 10 ve 12 nci maddeleri ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin üçüncü iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 46 ıncı maddesinde ödeme yerine ilişkin şartlar düzenlenmiştir. Ödeme zamanı ve vadeye ilişkin olarak idari şartnamenin 49.2. maddesinde düzenlenme yapılmıştır. Söz konusu maddede idare tarafından çekilecek faks tebligatı üzerine 45 takvim günü içinde istenilen miktarlarda malzeme teslim edileceği düzenlenmiştir. Yapılan bu düzenleme ile ödeme zamanı ve vade 45 takvim günü olarak düzenlendiği için başvuru sahibinin dördüncü iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 49.1. maddesinde; “Sözleşmenin taraflarca imzalanmasını müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren mal teslim edilecek/işe başlanacaktır.” 49.2. maddesinde; “İşin süresi: İdare tarafından çekilecek faks tebligatına istinaden 45 takvim günü içinde istenilen miktarlarda malzeme teslim edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhale konusu malzemelerin tıbbi sarf malzemesi olan ameliyat iğnesi ve ipliği olduğu, bu malzemelerin piyasadan hazır olarak alınıp satılabilir özellikte olduğu, ihaleye bu şartlarda 4 isteklinin teklif verdiği, idarenin mal teslimi yapılmasını isteyeceği ve bu teslimatın 45 gün içinde yapılması gerektiği dikkate alındığında idarenin istediği zamanda teslimat talep etmesinin yüklenicileri zor durumda bırakmayacağı sonucuna varılmış olup başvuru sahibinin beşinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

6) Başvuru sahibinin altıncı iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddelerinde tebligatın imza karşılığı elden veya iadeli taahhütlü mektup ile yapılacağı, 65 inci maddesinde ise bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında Tebligat Kanunu hükümlerinin uygulanacağı düzenlenmiştir. Tebligat Kanununda ise faks yolu ile tebligat düzenlenmemiştir. Bu nedenle faks ile tebligat yapılması imkanı bulunmamaktadır. Tebligat Kanununun “Usulüne Aykırı Tebliğin Hükmü” başlıklı 32 nci maddesinde; “Tebliğ usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatabı tebliğe muttali olmuş ise muteber sayılır. Muhatabın beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi addolunur.” hükmü düzenlenmiştir. Sürelerin işlemeye başlayabilmesi için tebligatın usulüne uygun yapılması gerekmektedir. Kanunda düzenlenmeyen tebliğ usulü ile tebligat yapılması yapılan tebligatı usulsüz hale getirir. Kanunda faks ile tebligat düzenlenmemiş ise de faks ile yapılan tebligatı muhatap öğrenir ve öğrendiği tarihi bildirirse tebliğ usulüne uygun hale gelmiş olur. Ancak bu durumda tebliğin yapıldığını ispat etmek idarenin yükümlülüğünde olup, faks ile tebliğ yapılacağına ilişkin düzenleme isteklinin aleyhine bir durum değildir. Bu nedenle başvuru sahibinin altıncı iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

7) Başvuru sahibinin yedinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 53.1. maddesinde; “Malzemeler 2 parti halinde teslim edilecektir” 53.2. maddesinde; “İdare tarafından çekilecek faks tebligatında belirtilen kalem/kalemlerin tamamı ve miktarları eksiksiz olarak 45 takvim günü içinde teslim edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir. Bu düzenlemede teslimatın idarenin tebligatı üzerine başlayacak 45 takvim günü içinde 2 parti halinde yapılacağı düzenlenmiş olup, bu iki madde arasında herhangi bir çelişki bulunmamaktadır. Ancak idari şartnamenin 46.1. maddesinde; “MSB Bakanlığının 16 Ocak 2007 Gün ve MLY.:5010.1-7-07/MALİ YNT(1)T Sayılı Bakan Onayı ile 2008 yılına sari yapılacaktır.” düzenlemesi ile ihalenin 2008 yılına sari olarak yapılmasına rağmen sözleşme süresinin 2008 yılından sonraki yılları da kapsayıcı ve işin süresi ile uygun olmayacak şekilde 1400 gün olarak belirlenmesinin uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin sözleşme süresine ilişkin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

8) Başvuru sahibinin sekizinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Muayenelerde Görülecek Kusur ve Noksanlıklara Yapılacak İşlemler” başlıklı 53.8. maddesinde; “Sözleşme konusu malın veya işin kabulünde tespit edilen kusur ve noksanlıklar kabule engel olmayacak nitelikte bulunduğu takdirde bu husus ile kusur ve noksanlıkların tamamlanması için yükleniciye verilen sürede belirtilerek kabul raporu düzenlenir. Ancak kusur ve noksanlıkların tamamlandığının komisyon tarafından tespiti halinde komisyon üyeleri tarafından imzalar atılarak rapor işleme konulur. Muayene komisyonlarının verdiği süre teslim süresini geçemez.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin yukarıdaki düzenlemesinde malın kabulüne engel olarak tespit edilen kusur ve noksanlıkların verilecek sürede giderilebileceğinin düzenlendiği, fakat hangi kusur ve noksanlıkların malın teslimine engel olmadığı, hangilerinin engel olduğu ve giderilebilecek nitelikte olduğunun düzenlenmediği, bu şekilde yapılan bir düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde düzenlenen saydamlık ilkesine aykırı olduğu ve teknik şartnamede bu hususa ilişkin kriterler düzenlenmediği için objektif değerlendirme yapılamayacağı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin sekizinci iddiası yerinde bulunmuştur.

 

9) Başvuru sahibinin dokuzuncu iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 53.3.3. maddesinde; “Muayene Kabul Komisyon Başkanlığı veya bağlı olduğu komutanlık tarafından yükleniciye ve ilgili mal saymanlığına muayene ve kabul işlemlerinin yapılacağı tarih ve saat yazılı olarak bildirilir. Yükleniciden belirtilen yer, gün ve saatte kendisinin veya yetkili temsilcisinin hazır bulunması istenir. Bildirimin postaya verilmesini takip eden 7 (yedi) nci gün yükleniciye tebliği edilmiş sayılır. Bildirim imza karşılığı elden tebliğ edilmek suretiyle de yapılabilir. Bununla birlikte yüklenici muayene tarih ve saatini Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanlığı ile koordinasyonu sürdürerek öğrenir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Mal Alımları Denetim Muayene Ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğin “Muayene işlemleri” başlıklı 11 inci maddesinin (b) bendinde; “İdare tarafından öncelikle yükleniciye muayene ve kabul işlemlerinin yapılacağı tarih bildirilerek belirtilen yer, gün ve saatte kendisinin veya yetkili vekilinin hazır olması yazılı olarak bildirilir. Bildirimin postaya verilmesini takip eden yedinci gün yükleniciye tebliğ edilmiş sayılır. Bildirim imza karşılığı elden tebliğ edilmek suretiyle de yapılabilir.” hükmü düzenlenmiştir.

 

İdari şartnamenin 53.3.3. maddesindeki düzenleme, Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğin muayene işlemleri başlıklı 11 inci maddesinin (b) bendi hükmüne uygun olduğu için başvuru sahibinin dokuzuncu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

10) Başvuru sahibinin onuncu iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İşin Süresi İçinde Muayene Hakları” başlıklı 53.9. maddesinde; “İşin süresi içinde getirilen mal veya yapılan işin muayeneleri sonucunda uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici bu süre içinde malını alıp yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. İşin süresi içinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğin “İşin süresi içinde muayene hakları” başlıklı 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında; “İşin süresi içinde getirilen mal veya yapılan işin muayeneleri sonucunda uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici bu süre içinde malını alıp yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. İşin süresi içinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır.” hükmü düzenlenmiştir.

 

İdari şartnamenin 53.9. maddesindeki düzenleme, Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğin “İşin süresi içinde muayene hakları” başlıklı 19 uncu maddesinin birinci fıkra hükmüne uygun olduğu ve yapılan muayene sonucunda isteklilerin teslim ettikleri malın uygun olmadığı tespit edilmişse başka bir mal değil teklif ettiği malı getirmesi gerektiği için başvuru sahibinin onuncu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

11) Başvuru sahibinin on birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 53.6. maddesinde; “İhale dökümanı ve sözleşmesinde belirtilmesi durumunda veya ihtiyaç duyulması halinde fonksiyon testi yapılır/yaptırılır. İhale dökümanı ve sözleşmesinde aksine bir hüküm yok ise fonksiyon testi, öncelikle komisyon tarafından icra edilir. Bunun mümkün olmaması durumunda TSK ve diğer kamu imkanları araştırılarak yaptırılır. Fonksiyon testinin yapılabilmesi için ihale dökümanı veya sözleşmesinde aksine bir hüküm yok ise, yüklenici gerekli tüm ortam, alet ve avadanlığı, muayeneden önce hazırlamakla yükümlüdür. Fonksiyon testine, yüklenici veya yüklenicinin temsilcisi katılabilir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Fiziksel muayenede, malın fiziksel niteliklerinin tamamının ihale dokümanında belirtilen hükümlere uygun olup olmadığı kontrol edilmektedir. İdari şartnamede fonksiyon testine ilişkin olarak yapılan düzenlemede testin hangi kriterler dikkate alınarak yapılacağı belirtilmediği için fonksiyon testinde de idare malın idari ve teknik şartnamede düzenlenen kriterlere uygun olup olmadığını kontrol edebilecektir. Her ne kadar fonksiyon muayenesinin şartları ve hangi bilimsel ve sayısal parametreler dikkate alınarak yapılacağı belirtilmemiş ise de idari ve teknik şartnamede düzenlenen kriterlere göre fonksiyon muayenesi yapılabileceği için başvuru sahibinin on birinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

12) Başvuru sahibinin on ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 46.1. maddesinde; “MSB Bakanlığının 16 Ocak 2007 Gün ve MLY.:5010.1-7-07/MALİ YNT(1)T Sayılı Bakan Onayı ile 2008 yılına sari yapılacaktır.” düzenlemesi ile ihalenin 2008 yılına sari olarak yapılmasına rağmen sözleşme süresinin 2008 yılından sonraki yılları da kapsayıcı ve işin süresi ile uygun olmayacak şekilde 1400 gün olarak belirlenmesinin uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin on ikinci iddiası yerinde bulunmuştur.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirlenen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemlerinin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul