İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3691
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :124
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UM.Z-3691
Şikayetçi:
 Neo Tech Biomedikal Teknoloji Ürünleri Tic. Ltd. Şti., Yeni Baraj Mah. 38.Sokak No:1 Seyhan/ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Antakya Doğum ve Çocuk Bakımevi Baştabipliği,Şirince Mah. Dabbahhane Sok. 31060 HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.11.2007 / 31525
Başvuruya konu ihale:
 2007/151474 İhale Kayıt Numaralı “Laparoskopi Cihaz Seti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.11.2007 tarih ve 07.08.74.0207/2007-67 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Antakya Doğum ve Çocuk Bakımevi Baştabipliği tarafından 23.10.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “Laparoskopi Cihaz Seti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Neo Tech Biomedikal Teknoloji Ürünleri Tic. Ltd. Şti.’nin 05.11.2007 tarih ve 31525 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 23.10.2007 tarihinde Antakya Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesinin “Laparoskopi Cihaz Seti Alımı” ihalesinin teknik şartnamesinin Karl Storz marka ürüne ait olduğu, tek bir firmaya hitap ettiği iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde, başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla  ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükmüne,

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, yapılan ön inceleme sonucunda bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükmüne, 22 nci maddesinde ise, ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

Yapılan inceleme sonucunda başvuru sahibinin, vekil ya da temsilcisinin adı, soyadı, ünvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunmadığı, tespit edilen bu eksikliklerin tamamlanmadığı,

 

İdareye yapılan şikayet başvurusuna idarenin, insan sağlığı alanında hizmet verdikleri ve bu hizmet sunumu esnasında en üstün özelikli, güvenilir ve daha kaliteli cihazlarla hizmet vermeyi amaçladıkları şeklinde cevap verdiği,

 

Sözleşmenin imzalanmadığı, başvuru sahibinin idareye yaptığı şikayet başvurusunda teknik şartnamenin Karl Storz marka ürünü tanımladığına ilişkin olarak bir iddiada bulunmadığı, Kuruma itirazen şikayet başvuru dilekçesinde ise, teknik şartnamenin Karl Storz marka ürünü tanımladığını iddia ettiği, başvuru sahibinin iddiasını ispatlayacak hiçbir bilgi ve belge sunmadığı, ihaleye 2 isteklinin teklif verdiği, bu tekliflerin geçerli teklif olduğu, teklif edilen cihazların farklı markalar olduğu, ihalenin en düşük teklifi veren istekli üzerinde kaldığı, bu isteklinin Richard Wolf marka laparoskopi cihazını teklif ettiği, bu nedenlerle iddianın somut ve ciddi olmadığı,

 

Anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul