İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3757
  • Toplantı No: 2007/069
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/069
Gündem No :82
Karar Tarihi:19.11.2007
Karar No :2007/UM.Z-3757
Şikayetçi:
 Ankara Çelik Yangın Güv. Sistemleri San. ve Tic. A.Ş., VEKİLİ : Av. Burak G. Çavuş - Av. A.Çağlar Çoşkunsu, Sıraselviler Caddesi Yenihayat Apt. No:87 Kat:4 Daire:10 Taksim/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı, İsmetpaşa Mah. Azerbeycan Bulvarı 46100 KAHRAMANMARAŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.10.2007 / 28670
Başvuruya konu ihale:
 2007/119787 İhale Kayıt Numaralı “Şnorkel Tipi Merdivenli İtfaiye Aracı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.11.2007 tarih ve 07.08.09.0092/2007-50E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı’nca 04.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Şnorkel Tipi Merdivenli İtfaiye Aracı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ankara Çelik Yangın Güv. Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.’nin 13.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.10.2007 tarih ve 28670 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci  fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1- Teknik şartnamede, aracın çalışma yüksekliğinin 45 metre olması gerektiği belirtilmiş olmasına rağmen, ayrıca firmalardan 30 metreye açılabilir 5 adet merdivenli yangın platformu araç imal ettiklerine ilişkin olarak il belediyelerinden referans belgesinin istenmesinin, tek bir firmadan alımın yapılmasına yönelik olması açısından mevzuata aykırı olduğu,

 

2- Teknik şartnamede akma mukavemetinin ithal çelik (WELDOX 700 veya muadili) sac malzemeden imal edilmiş olması gerektiği yönünde düzenlemelere yer verildiği, ancak  WELDOX 700’ün aslında SSAB Oxelölund AB firmasının ürettiği çeliğin ticari ismi olduğu, çelik türevi olmadığından muadilinin olmadığı, Türkiye’de de sadece bir firmanın üretimlerinde kullanılan bir hammadde olduğu, bu durumda idarece belli bir şirketin ürününün kullanımının zorunlu hale getirilerek rekabetin engellendiği, teknik şartnamenin WELDOX 700 ibaresi kullanılmadan sadece çeliğin akma dayanım değerinin verilmesi suretiyle düzenlenmesinin uygun olacağı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin “İstenen Belgeler” başlıklı 11 inci maddesinde, firmalarca en az 30 metreye açılabilir 5 adet merdivenli yangın platformu araç imal edildiğine ilişkin olarak İl Belediyelerinden alınan iyi referansların araçların teslimi esnasında kabul komisyonuna ibraz edilmesi gerektiği yönünde düzenleme yapılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü, 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasında ise; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “I. Deneyime İlişkin Referans” başlığı altında; “Uygulama yönetmeliklerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmiş olmakla birlikte bazı ihalelerde bu düzenlemelerin aksine alımlarda özellikle bazı ülke yada  Avrupa Birliği ülkeleri gibi belirlemeler yapılarak bu ülkelerde iş yapıldığına dair referans getirilmesi zorunluluğu konulduğu  görülmektedir. Çeşitli uyuşmazlık kararlarında da görüleceği üzere Kamu İhale Kurulunca iş deneyim yada benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenemeyeceği bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça karar altına alındığından, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerekmektedir.” Düzenlemesi yer almaktadır.

 

Her ne kadar teknik şartnamede yer alan düzenlemede söz konusu belgenin teklifle birlikte verilmesi istenilmemiş ise de bu düzenleme ile, ihale konusu 2 adet merdivenli itfaiye aracı alımı iken, 5 adet merdivenli yangın platformu araç imal edildiğine ilişkin referansın istenildiği ve sadece il belediyelerine yapılan işlerle daha da sınırlandırıldığı, dolayısıyla bu belgeleri olmayan firmaların ihaleye katılımının engellendiği anlaşılmıştır.

 

Teknik şartnamede yapılan düzenleme, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 ve 12 nci maddeleri ile Kamu İhale Genel Tebliğin de yer alan düzenlemeye yukarıdaki hükmüne aykırılık teşkil etmektedir.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            “Genel Yapı” başlığı altında teknik şartnamenin;

 

            2.2.2 maddesinde; “Ayaklar şaseye monte edilmiş min. akma mukavemeti 690 N/mm² ve kalınlığı en az 10 mm olan ithal çelik (WELDOX 700 veya muadili) sac malzemeden kuru konstrüksiyon şeklinde imal edilecek şaseye uygun bir şekilde bağlanacaktır. …”,

 

            2.3.1 maddesinde; “…Akma mukavemeti 690 N/mm² ve kalınlığı en az 6 mm olan ithal çelik (WELDOX 700 veya muadili) sac malzemeden imal edilmiş olacaktır.”,

 

            2.4.2 maddesinde; “Bomlar, min. akma mukavemeti 690 N/mm² ve kalınlığı en az 6 mm olan ithal çelik (WELDOX 700 veya muadili) sacdan teleskopik imal edilecektir.”,

 

            düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiası ile ilgili olarak, adı geçen WELDOX 700’ün piyasada muadilinin bulunup bulunmadığı ve teknik şartnamede “WELDOX 700 veya muadili” şeklinde kullanılan ifade ile ihaleye katılımın engellenip engellenmediği hususlarında teknik görüş alınmasına ihtiyaç duyulmuş olup, alınan teknik görüşte;

 

WELDOX, İsveç´te SSAB Oxelösund AB firmasına ait ticari bir çelik markasıdır. WELDOX 700 ise bu markaya ait, akma mukavemetinin minimum 700 N/mm2 olduğu genel yapı çeliğinin kodlamasıdır. Bu kodlama, Türk Standartları Enstitüsü (TSE)´ne veya uluslararası diğer standartlara ait bir ifade değildir. Tamamen firmaya ait bir kodlama şeklidir.

 

Buna ek olarak; bir yapı çeliğinin mukavemetini sadece akma mukavemeti ile ifade etmek, kullanım yerine bağlı olarak her zaman yeterli olmaz. Özellikle itfaiye aracı merdiveni gibi çok farklı koşul ve dış ortam sıcaklıklarında kullanılacak yapı elemanlarında, darbe tokluğu gibi mekanik özellikler de önem kazanır.

 

WELDOX 700 çeliği, "Sıcak haddelenmiş yapı çelikleri - Bölüm 6: Suverilmiş ve temperlenmiş durumdaki yüksek akma dayanımlı yapı çeliklerinden imal edilmiş yassı mamullerin teknik teslim şartları" başlığı altında verilen TS EN 10025-6 nolu TSE standardındaki kodlamayla S690Q serisi bir çeliktir ve bu standartta verilen şartları sağlamaktadır.

 

Bu hususlar göz önüne alındığında, "WELDOX 700 veya muadili" ifadesi yerine, TS EN 10025 nolu sıcak haddelenmiş yapı çelikleriyle ilgili (TS EN 10025-1…TS EN 10025-6) standartlarda geçen kimyasal ve mekanik özelliklerden gerekli olan değerlere atıfta bulunularak teknik şartnamenin hazırlanmasının uygun olacağı” ifadeleri yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun şartnamelerin düzenlendiği 12 inci maddesinin ikinci fıkrasında; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” hükmü,

 

Aynı maddenin üçüncü fıkrasında; “Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.”  hükmü,

 

Mal Alımı  İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; “Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesi ve akademik kuruluştan alınan teknik görüş birlikte değerlendirildiğinde, teknik şartnamede yer alan “WELDOX 700 veya muadili” ifadesinin kullanılmasının yeterli olmadığı, bunun yerine ilgili standartlarda geçen kimyasal ve mekanik özelliklerden gerekli olan değerlere atıfta bulunulmasının uygun olacağı anlaşıldığından, yapılan teknik düzenlemelerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlayacak nitelikte olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Netice itibariyle, ulusal ve/veya uluslar arası standartlar bulunduğu halde “veya muadili” ifadesine yer verilmesi suretiyle marka veya model belirtilmesinin Kanunun 5 ve 12 nci maddelerine aykırılık teşkil ettiği belirlenmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci  fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Kahramanmaraş belediyesi tarafından yapılan ŞNORKEL tipi merdivenli yangın söndürme aracı ihalesindeki ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline katılmakla beraber;yangın söndürme aracının merdivenlerinin imalatında kullanılacak malzemenin WELDOX 700 çeliği veya muadili olma şartının bir marka ve modele işaret ettiği ek gerekçesine katılmıyoruz. Şoyleki yangın söndürme aracı bir komplike araç olup yangın söndürme merdivenleri aracın bir parçasını teşkil etmektedir.Yangın söndürme aracında özellikle merdivenlerde kullanılacak malzemenin yüksek ısıya dayanıklı olması gerekmektedir.WELDOX 700 çeliğinin en önemli özeliği akma mukavemetinin yüksek olmasıdır.Ayrıca sadece WELDOX 700 çeliği istenmemektedir,veya demekle mukavemet değerleri aynı olan diğer çeliklerde kullanılabilir denilmektedir.

      Ayrıca araç imalatçıları WELDOX 700 çeliği veya muadilini alıp imalatta kullanacakları için farklı üretici firmalar tarafından kullanılabilir gerekçesiyle ek gerekçeyle çoğunluk kararına katılmıyoruz.

 

 

 

              Ali KAYA           Kazım ÖZKAN              Abdullah DÜNDAR                  Hicabi ECE

       Üye                         Üye                                      Üye                                           Üye

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul