İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3758
  • Toplantı No: 2007/069
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/069
Gündem No :83
Karar Tarihi:19.11.2007
Karar No :2007/UM.Z-3758
Şikayetçi:
 A M S Tıbbi Cihaz İmalat İthalat İhr. Ltd. Şti., Kazım Karabekir Caddesi, No: 95/75 06060 İskitler/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Babür Cad., No:36 06080 Telsizler Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.10.2007 / 30963
Başvuruya konu ihale:
 2007/99699 İhale Kayıt Numaralı “Tıbbi Cihaz ve Sarf Malzeme Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.11.2007 tarih ve 07.08.65.G022/2007-60E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 29.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tıbbi Cihaz ve Sarf Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak A M S Tıbbi Cihaz İmalat İthalat İhr. Ltd. Şti.’nin 08.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  30.10.2007 tarih ve 30963 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamenin 7 nci maddesinde istenilen tüm belgelerin; ticaret sicil gazetesinin, tüzel kişiliğin ortaklarının, üyelerinin veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir biçimdeki ticaret sicil gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ihale dosyasında sunulduğu halde, ticaret sicil gazetesindeki eksiklik nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinde ihaleye katılacak isteklilerden, mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak, isteklinin mevzuatı gereği odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgelerin istenebileceği hüküm altına alınmıştır. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 34 üncü maddesinin (d) bendinde; idarelerce bu Yönetmelik kapsamında yapılacak mal alımı ihalelerinde isteklilerden “Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin” istenilmesinin zorunlu olduğu, hükmü altına alınmış olup, idari şartnamenin 10 uncu maddesinin (h) bendinde ise, “Bu şartname ile idare tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen isteklilerin ihale dışı bırakılacağı” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İşe ait idari şartnamenin 7.1.c.2. maddesine göre ihaleye katılan isteklilerin; “Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini” ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

AMS Tıbbi Cihaz İmalat İthalat İhracat Ltd. Şti.’nin ihaleye sunduğu teklif dosyasının incelenmesi sonucunda; söz konusu isteklinin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler kapsamında, Ankara 54. Noterliğince 03.08.2007 tarih ve 12090 yevmiye numarası ile düzenlenen imza sirküleri ile imza sirkülerinin dayanağı olarak Ticaret Sicil Gazetesi nüshasını ibraz ettiği, şirket ortaklarının Mustafa Uçak ve Ayla Özkaya olduğu, şirketin işleri ve muamelelerinin ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir müdür tarafından yürütüleceği, 5 yıl için Mustafa Uçak’ın şirket müdürü olarak seçildiği, şirketi temsil ve ilzama yetkili kişinin Mustafa Uçak olduğunun belirtildiği, Ankara 54. Noterliğinin 03.08.2007 tarih ve 12090 sayı ile onaylı Ticaret Sicil Gazetesi nüshasında şirketin sermaye yapısına ilişkin bilgilerin mevcut olduğu anlaşılmıştır.

 

Bu durumda başvuru sahibi olan  tüzel kişiliğin teklifinde yer vermiş olduğu Ticaret Sicil Gazetesinin tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterdiği, bu hususa ilişkin bilgi içeren belgeye teklifinde yer verdiği ve sunulan imza sirkülerinin şirketi temsil etme yetkisi olan Mustafa Uçak’a ait olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasında kamu yararına ve anılan mevzuat hükmüne uyarlık görülmemiş ve başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

Kaldı ki, idarece gönderilen ihale işlem dosyası ile başvuru dilekçesi ve eklerinin birlikte değerlendirilmesi neticesinde, bu sorunun 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin ikinci paragrafında yer alan “…Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir.” hükmü uyarınca giderilmesi mümkün bulunmaktadır.

 

Diğer taraftan, Metko Medikal ve Tıbbi Cihazlar Tic. Ltd. Şti. ile Sun Medikal Tıbbi Cihaz İthalat ve İhracat Ltd. Şti.’nin tekliflerinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasında da mevzuata uyarlık görülmemiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, anılan firmaların tekliflerinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul