İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3759
  • Toplantı No: 2007/069
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/069
Gündem No :84
Karar Tarihi:19.11.2007
Karar No :2007/UM.Z-3759
Şikayetçi:
 Reproset Matb. Mak. ve Malz. Tic. ve San. A.Ş., Huzur Mahallesi, İmamçeşme Sokak, No: 6 34418 Seyrantepe/İSTANBUL(avr)
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya Devlet Hastanesi Baştabipliği, Varlık Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.10.2007 / 29963
Başvuruya konu ihale:
 2007/103325 İhale Kayıt Numaralı “Radyoloji Ünitesi Tıbbi Cihaz” ihalesinin 3 üncü kalemi olan “Bilgisayarlı Radyoloji CR. Sistemi” Alımı.
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.11.2007 tarih ve 07.08.35.G022/2007-57E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Antalya Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 14.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Radyoloji Ünitesi Tıbbi Cihaz”  ihalesinin 3. kalemi olan “Bilgisayarlı Radyoloji CR. Sistemi” Alımına ilişkin olarak Reproset Matb. Mak. ve Malz. Tic. ve San. A.Ş.’nin 05.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 22.10.2007 tarih ve 29963 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuruya konu ihalenin 3 üncü kaleminin, idarece 26.09.2007 tarihinde iptal edildiği ve iptal işleminde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; kesinleşen ihale kararıyla, teklif ettikleri sistemin teknik şartnameye uymadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıklarının bildirildiği, oysa kendilerinin en avantajlı teklifi verdikleri, idarece teknik şartnamenin 6.16. maddesinde; “dikey senkronizasyonu 75 KHz, yatay senkronizasyonu 60 Hz olmalıdır.” şeklinde yapılan düzenleme yanlış olmasına rağmen, kendilerinin teknik şartnameye verdikleri cevapta doğru değerleri yazdıkları, ayrıca teklif ettikleri sistemin teknik şartnamenin 2 nci maddesini karşılamadığının belirtildiği, oysa teknik şartnamenin 2 nci maddesinde sayı ve ebatları belirtilerek istenilen malzemelerle ilgili olarak firmaları tarafından sunulan teknik şartnameye uygunluk beyanında sehven sistemi oluşturan bileşenlerin istenenden daha az olarak yazıldığı, bu hatanın Kamu İhale Kanununun 37 nci maddesine göre düzeltilmesi söz konusu olabilecek iken, bunun göz önüne alınmadığı, Komisyon üyelerinin görevlerini gereği gibi yerine getirmediği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak; ihale komisyonunun 21.09.2007 tarihli kararı incelendiğinde ihalenin 1 inci kaleminin Ultra Med. Cihz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin, 2 nci kaleminin ise Meditel Ltd. Şti.’nin üzerinde bırakıldığı, söz konusu ihalenin 3 üncü kalemine 3 firmanın teklif verdiği, 3 firmanın da değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği, ihalenin şikayete konu 3 üncü kalemine ait teknik şartnamede yer alan çelişkili ve hatalı hususların tespit edilmesi üzerine, söz konusu çelişkili ve hatalı hususların giderilerek, mevcut şartnamenin yeniden düzenlenmesi ve ihalenin 3 üncü kaleminin iptal edilerek teknik şartnamede gerekli düzeltici işlemler yapıldıktan sonra yeniden ihale yapılması gerektiği belirtilerek ihale yetkilisinin onayına sunulduğu ve ihale kararının 26.09.2007 tarihinde onaylandığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü; aynı maddenin gerekçesinde ise: “Tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması, Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi nedenlerle, ihale yetkilisinin onayından önceki herhangi bir aşamada ihale komisyonunun kararı üzerine idareye uluslararası mevzuata paralel bir şekilde ihaleyi iptal etme yetkisi verilerek, buna ilişkin hükümler düzenlenmiştir.” hükmünün yer aldığı, ihaleye ait idari şartnamenin 35 inci maddesinde de aynı yönde düzenlemeye yer verildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde ise, “İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

 

İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır.

 

İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır.

 

4734 sayılı Kanunun 40. maddesinin 6. fıkrasında “İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.”

 

şeklinde hükümler yer almaktadır.

 

Şikayete konu ihaleye ait teknik şartnamenin 6.16. maddesinde: “dikey senkronizasyon 75 KHz, yatay senkronizasyon 60 Hz olmalıdır. Siyah beyaz 10 bit tonlama olmalıdır.” şeklinde düzenleme yapıldığı, başvuru sahibi tarafından ihale komisyonuna sunulan teknik şartnameye uygunluk beyanının 6.16. maddesinde: “dikey senkronizasyon 60 Hz, yatay senkronizasyon 96.72 KHz’dir. Siyah beyaz 10 bit tonlamaya sahiptir.” şeklinde, Digi-Com Elektronik Pazarlama tarafından ihale komisyonuna sunulan teknik şartnameye uygunluk beyanının 6.16. maddesinde: “dikey senkronizasyon 75 KHz, yatay senkronizasyon 60 Hz olmalıdır. Siyah beyaz 10 bit griskala tonlamasına sahiptir.” şeklinde, Akademik Tıbbi Ürün. Tic. Ozan Solmaz tarafından ihale komisyonuna sunulan teknik şartnameye uygunluk beyanının 6.16. maddesinde ise: “dikey senkronizasyon 75 KHz, yatay senkronizasyon 60 Hz olmalıdır. Siyah beyaz 10 bit tonlama bulunmaktadır.” şeklinde taahhütte bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

İdarece, teknik şartnamenin 6.16. maddesinin hüküm ve düzenleme birbirine karıştırılmış, “yatay senkronizasyon 75 KHz, dikey senkronizasyon 60 Hz olmalıdır.” şeklinde yazılması gerekirken, sehven “dikey senkronizasyon 75 KHz, yatay senkronizasyon 60 Hz olmalıdır.” şeklinde düzenlenmesi nedeniyle hatalı olduğunun tespit edilmesi (yapılan araştırmada dikey senkronizasyon Hz, yatay senkronizasyon KHz olması gerektiğinin anlaşılması) üzerine ihalenin 3 üncü kaleminin iptal edilerek teknik şartnamede gerekli düzeltici işlemler yapıldıktan sonra yeniden ihale yapılmasına karar verilmiştir.

 

Teknik şartnamenin 6.16. maddesindeki hatalı düzenleme nedeniyle 3 üncü kalemiyle ilgili olarak tekliflerin verilmesi ve değerlendirilmesi aşamasında tereddütler yaşandığı ve ihalenin iptali konusunda idareye tanınan takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanıldığı anlaşıldığından, teknik şartnamede hatalı düzenleme olduğunun tespit edilmesi nedeniyle ihalenin 3 üncü kaleminin iptal edilerek teknik şartnamede gerekli düzeltici işlemler yapıldıktan sonra yeniden ihale yapılmasına karar verilmesinde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

Diğer taraftan, 4734 Sayılı Kanununun 37 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Teknik şartnamenin sistemi oluşturan bileşenler başlıklı 2 nci maddesinin “kaset/fosfor plaka” bölümünde; 30 adet 35X43 cm., 30 adet 24X30 cm., 10 adet 24X30 cm. mamografi için, 10 adet 18X24 cm. mamografi için, 4 adet printer istenildiği, anılan şartnamenin Kaset/fosfor plaka başlıklı 7.1. maddesinde, kasetlerin 35X43 cm., 35X35 cm., 24X30 cm. ve 18X24 cm. ebatlarında olması gerektiğinin, ayrıca mamografi için mevcut mamografi cihazında kullanılmak üzere özel üretilmiş ve yüksek kalitedeki plakaların ve kasetlerin 18X24 cm. ve 24X30 cm. ebatlarında olması gerektiğinin belirtildiği görülmektedir.

 

Başvuru sahibi tarafından ihale komisyonuna sunulan teknik şartnameye uygunluk beyanının, “sistemi oluşturan bileşenler” başlıklı 2 nci maddesinde; 24 adet 35X43 cm., 24 adet 24X30 cm., 8 adet 24X30 cm. mamografi için, 8 adet 18X24 cm. mamografi için kaset/fosfor plaka, ayrıca 10 adet 35X43 cm., 10 adet 24X30 cm., 2 adet 24X30 cm. mamografi için, 2 adet 18X24 cm. mamografi için, 4 adet printer taahhüt edildiği, kaset/fosfor plaka başlıklı 7.1. maddesinde ise, kasetlerin 35X43 cm., 35X35 cm., 24X30 cm. ve 18X24 cm. ve 15 X30 cm. ebatlarında olduğu, mamografi için mevcut mamografi cihazında kullanılmak üzere özel üretilmiş ve yüksek kalitedeki plakaların ve kasetlerin 18X24 cm. ve 24X30 cm. ebatlarında olduğu belirtilmiştir.

 

Yukarıda belirtilen düzenlemeler göz önüne alındığında, başvuru sahibinin teklifinin teknik şartnameyi karşılamadığı, teknik şartnamede belirtilen sayı ve ebatlardan farklı sayı ve ebatlarda taahhütte bulunduğu ve bu durumun 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında da mevzuata aykırı bir husus bulunmamıştır.

 

Kaldı ki, 28.09.2007 tarihli olurla, ihalenin 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendi gereğince pazarlık usulü (21/b) ile yapılmasına karar verildiği, teknik şartnamenin düzeltildiği, 4 isteklinin teklif vermeye davet edildiği, 3 adet ihale dokümanının satın alındığı, 09.10.2007 tarihinde yapılan ihaleye, başvuru sahibi firma da dahil olmak üzere 2 isteklinin katıldığı, kararaın 09.10.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Digi-com Elektronik Pazarlama üzerinde bırakılmasına karar verildiği, 09.10.2007 tarihinde ihale yetkilisince onaylandığı, kesinleşen ihale kararının isteklilere gönderildiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, başvuruya konu ihalenin 3 üncü kaleminin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 26.09.2007 tarihinde iptal edildiği ve iptal işleminde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul