En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3760
  • Toplantı No: 2007/069
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/069
Gündem No :87
Karar Tarihi:19.11.2007
Karar No :2007/UM.Z-3760
Şikayetçi:
 AMS Tıbbi Cihaz İmalat İth. İhr. Ltd. Şti., Kazım Karabekir Caddesi No:95/75 06060 İskitler/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Yenişehir Devlet Hastanesi Baştabipliği, Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. No: 60 16900 Yenişehir / BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.10.2007 / 28357
Başvuruya konu ihale:
 2007/144175 İhale Kayıt Numaralı “Tıbbi Cihaz ve Demirbaş Malzeme Alımı (1. Kalem Elektronik Ventilatörlü ve Monitörlü Anestezi Cihazı Alımı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.11.2007 tarih ve 07.0797.0160/2007-55E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yenişehir Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 10.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tıbbi Cihaz ve Demirbaş Malzeme Alımı” ihalesinin “1. kalemdeki Elektronik Ventilatörlü ve Monitörlü Anestezi Cihazına” ilişkin olarak Ams Tıbbi Cihaz İmalat İth. İhr. Ltd. Şti.’nin 26.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.10.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  05.10.2007 tarih ve 28357 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) Başvuruya konu ihalenin 10.10.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığından, iptal edilen ihaleye ilişkin başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

2) Başvurunun esasına etkili olmayan ancak 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırılığı tespit edilen hususların değerlendirilmek, incelenmek ve/veya gerekiyorsa soruşturulmak üzere konunun idarenin bağlı bulunduğu Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuruya konu ihalenin 1. kaleminde yer alan “Elektronik Ventilatörlü ve Monitörlü Anestezi Cihazı” için idarece hazırlanmış olan teknik şartnamenin bir firmanın cihazını tarif ettiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

            İnceleme aşamasında, ihaleye ilişkin ilân yapılmadığından ihalenin 10.10.2007 tarihinde idarece iptal edildiği anlaşılmıştır.  

 

            İhalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğindedir. 

 

Diğer taraftan, 2007/144175 ihale kayıt numaralı ihalenin yaklaşık maliyeti dikkate alındığında, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca; ihaleye ilişkin ilânın ihale tarihinden en az 21 gün önce Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde en az birer defa yayımlanması gerekmektedir. Anılan Kanun gereğince; ihale mevzuata uygun olarak ilân edilmediğinden ihalenin gerçekleştirilmesi mümkün değildir.

 

İhale yetkilisi, ihale komisyonunun başkan ve üyeleri ile ihale sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililer görevlerini kanuni gereklere uygun olarak yerine getirmekle yükümlüdürler.

 

İdarece incelenmek üzere Kuruma gönderilen dosyada, ihale sürecinin önemli ve ilk  adımını oluşturan ilânın mevzuata uygun olarak yayımlanması hususunda bir gayret görülmemiştir. İlânın yayımlanmadığının tespit edildiği tarih belirsizdir. Dosyada bulunan bilgi ve belgeler tutarsızdır. İhalenin ihale öncesinde veya sonrasında iptal edilmesi mümkün olup her durum farkı hükümlerin uygulanmasını gerektirmektedir. İhalenin iptal edildiği ilgililere mevzuata uygun olarak duyurulmamıştır. İhale yetkilisinin ihalenin iptaline ilişkin onayı bulunmamaktadır. Dosyada bulunan belgelerde; ihalenin ihale tarihinde, saat 14:09’da iptal edildiği kaydı bulunmakla birlikte, bu tarihten sonra da ihale sürecince devam edildiği,  tekliflerin değerlendirildiği, teklifi uygun bulunanların yasaklı olup olmadıklarının sorgulandığı anlaşılmaktadır.   

 

Kurumun 08.10.2007 tarih ve 1884 sayılı yazısı ile idareden ihale işlem dosyası istenilmiştir. Dosya istenildiği şekilde, tam olarak ve süresinde gönderilmediğinden, ihale sürecinde yapılan işlemler süresinde Kuruma bildirilmediğinden, ihale sürecine ilişkin bilgi ve belgeler tutarsız bilgiler içerdiğinden ve mevcut belgeler konu hakkında sağlıklı bir inceleme yapılmasına elverişli olmadığından; idarenin bu süreçte görev alan personelinin yükümlülüğünü mevzuata uygun olarak yerine getirmediği anlaşılmıştır.  

 

Açıklanan nedenlerle,

 

1) Başvuruya konu ihalenin iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığından, iptal edilen ihaleye ilişkin başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

 

 

 

2) 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırılığı tespit edilen işlemlerin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul