İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3762
  • Toplantı No: 2007/069
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/069
Gündem No :90
Karar Tarihi:19.11.2007
Karar No :2007/UM.Z-3762
Şikayetçi:
 Dent Lazer Sağlık İth. İhr. Tic. Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Teyyareci M. Alibey Sok. 1/3 Şişli/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü Kampüs SİVAS
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.11.2007 / 31883
Başvuruya konu ihale:
 2007/104315 İhale Kayıt Numaralı “Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine 3 Kalem Cihaz Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.11.2007 tarih ve 07.08.86.0162/2007-56 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 10.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine 3 Kalem Cihaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak Dent Lazer Sağlık İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.’nin 07.11.2007 tarih ve 31883 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluştuğu anlaşılmış olmakla birlikte idarenin 25.09.2007 tarihli yazısından; Maliye Bakanlığı’nın 31.08.2007 tarih ve 10 sıra no’lu Tasarruf Tedbirleri Genelgesince idarenin ödeneğinin bloke edildiği bu nedenle idarece söz konusu cihazların alımından vazgeçildiği tespit edildiğinden, bu aşamada, bir ihale ve süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmadığından,

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından 10.09.2007 tarihinde yapılan 3 Kalem Cihaz Alımı ihalesinde, her bir kaleme ilişkin teknik şartnamenin bazı maddelerinde yapılan düzenleme ile bir firmanın cihazına işaret edildiği, bu hususta idareye şikayet başvurusunda bulundukları, ancak şikayetleri ile ilgili olarak idareden herhangi bir geri dönüşün olmadığı, ihaleye de sadece ihalenin ND Yag Lazer kalemi için teknik şartnamenin cihazın ağırlığı ile ilgili maddesine uymadıkları halde teklif verdikleri, dolayısıyla teklif ettikleri ürünün teknik şartnameyi sağlamadığı gerekçesi ile idarece değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak teknik şartnamede cihazın ağırlığı ile ilgili yapılan düzenlemenin de lazer ışınları için hiç önemli bir husus olmadığı,

 

İddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibinin 16.08.2007 tarihli dilekçeyle idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 30 günlük sürede şikayet başvurusu üzerine bir karar vermediği, şikayetçinin anılan Kanun ve Yönetmeliğin yukarıda yer alan hükümleri gereği, idarenin 30 günlük karar verme süresinin bitimini takip eden 15 günlük süre içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekmekte iken, bu süre geçtikten sonra 07.11.2007 tarihinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan; başvuru sahibinin kesinleşen ihale kararına yönelik olarak da idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin şikayet üzerine verdiği cevabın kendisine bildirimini izleyen 15 (onbeş) gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken bu süreyi de geçirdikten sonra Kuruma başvurduğu anlaşılmışsa da her iki dilekçedeki şikayet konuları dokümana yönelik olduğundan, idareye yapılan ve ilk başvuru ile aynı mahiyette olan daha sonraki şikayet başvurularına idarece cevap verilmiş olmasının başvuru sürelerini ihya etmeyeceğinden başvuru sahibinin sonraki başvurusunun esas alınması da mümkün bulunmamıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

İncelenen ihalede, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluştuğu anlaşılmış olmakla birlikte, idarenin 25.09.2007 tarihli yazısından, Maliye Bakanlığı’nın 31.08.2007 tarih ve 10 sıra no’lu Tasarruf Tedbirleri Genelgesince idarenin ödeneğinin bloke edildiği bu nedenle idarece söz konusu cihazların alımından vazgeçildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul