İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3763
  • Toplantı No: 2007/069
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/069
Gündem No :91
Karar Tarihi:19.11.2007
Karar No :2007/UM.Z-3763
Şikayetçi:
 GE Medical Systems Türkiye Ltd. Şti. Sun Plaza Dereboyu Sok. 24 Kat:7 Maslak/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü Kampüs SİVAS
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.10.2007 / 30656
Başvuruya konu ihale:
 2007/94829 İhale Kayıt Numaralı “Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine Tıbbi Cihaz Alımı (71. Kalem Monoplan Flat Panel Dedektörlü Kroner Amaçlı Anjiografi Sistemi)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.11.2007 tarih ve 07.08.57.0162/2007-54E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü’nce 05.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine Tıbbi Cihaz Alımı” ihalesinin “71. Kalem  Monoplan Flat Panel Dedektörlü Kroner Amaçlı Anjiografi Sistemi” alımına ilişkin olarak GE Medical Systems Türkiye Ltd. Şti.’nin 04.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.10.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  26.10.2007 tarih ve 30656 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde kalan istekli tarafından teklif edilen Allura Xper FD 10 C model Philips marka cihazın, teknik şartnamenin 2.5 inci maddesi ile istenilen özelliğe göre UPS sisteminin cihazla entegre olmadığı, bunun ürün kataloğu ya da kurulu bir sistem üzerinden göstermesinin mümkün olmadığı, ayrıca cihazın kayıt ünitesinin hem CD hem DVD’ye kayıt yapabilecek istenen nitelikte bir iş istasyonu olmadığı, DVD kaydının yapılamadığı, CD kayıt ünitesi bellek ve hafıza kapasitesinin de teknik şartnamede istenen bellek ve harddisk kapasitelerini karşılamadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiaları ile ilgili olarak; teknik şartnamenin 2.5 inci maddesinde; “Sistem için tetkikin floroskopi modunda tamamlanmasına imkan verecek şekilde en az 20 dk. besleyebilecek güçte anjiyo sistemine entegre kesintisiz güç kaynağı (UPS) vereceklerdir.” 3.9.2 nci maddesinde; “Görüntülerin kayıt formatı DICOM standardına uygun olacaktır. Gerektiği takdirde kaydedilen CD ve DVD ler bu standarda uygun diğer sistemler tarafından okunup izlenebilmelidir.” ve 3.9.4 üncü maddesinde ise “Hastanın işlemi devam ederken aynı anda DVD ve CD’ye yapılabilmelidir.” şeklinde düzenlemeler yapılmıştır.

 

İdari şartnamenin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri başlıklı 7 nci maddesinde; ihaleye teklif veren isteklilerin teklif ettikleri ürünün teknik şartnameye uygunluğunun tespitinde hangi kriterlerin dikkate alınarak değerlendirileceğine ilişkin düzenlemelere yer verilmediği, ancak idari şartnamenin 57 nci maddesinde; “Teknik şartname ihale dokümanının ayrılmaz bir parçası olup istekliler teknik şartnameye bire bir cevap yazacaklardır.” şeklinde düzenleme yapıldığı, diğer taraftan teknik şartnamenin 2.6 ncı maddesinde; “Firmalar cihaz ile birlikte teklif edecekleri aksesuarlara (Soğuk ışık kaynağı, defibrilatör, hemodinamik kaydedici, UPS gibi) ait marka ve modelleri tekliflerinde belirtecekler ve bunlara ait orijinal katalogları da teklif dosyalarına dahil edeceklerdir.” şeklinde, 2.8 inci maddesinde ise; “Teklif veren firmalar bu şartnamedeki tüm teknik maddelere teker teker yazılı cevap verecekler ve tüm maddelerin karşılığı orijinal kataloglarda da işaretleyip numaralandıracaklardır.” şeklinde düzenlemeler yapılmıştır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları” başlıklı 41 inci maddesinde, isteklilerden mesleki ve teknik yeterlik kriteri olarak idarelerce gerek görüldüğü takdirde teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerin, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyalin verilmesini isteyebileceği düzenlenmiştir.

 

Buna göre; idarece teknik şartnamenin 2.6 ve 2.8 inci maddeleri ile ilgili yapılan düzenlemelerin, idari şartnamenin mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler başlıklı 7.3 üncü maddesinde düzenlenmesi gerekmekte ise de, ihale dokümanının kapsamının; idari şartname, ihtiyaç listesi, teknik şartname, sözleşme tasarısı ve standart formlardan oluştuğu ve ihale dokumanın bir bütün olarak kabul edilmesi gerektiği, ayrıca ihale konusu alımın 71 kalemden oluştuğu, söz konusu düzenlemenin ihalenin diğer kalemlerini kapsamaması durumuna karşılık olarak anılan düzenlemenin teknik şartnamede yapılmış olmasının esasa etkili olmadığı değerlendirilmektedir.

 

İhale dokümanında yapılan düzenlemelere göre, isteklilerin teklifleri ile birlikte idareye teknik şartnameye uygunluk beyanları ile teklif ettikleri ürünlere ait katalogları vermesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

İdareye yapılan şikayet üzerine idarece şikayete verilen cevapta; ihale üzerinde kalan isteklinin teknik şartnameye vermiş olduğu bire bir cevaptan itiraza konu olan maddeleri karşıladığının tespit edildiği, iş bu noktada idarelerinin ilgili firmanın teknik şartnameye bire bir taahhüdü varken ihale süreci içerisinde konuyla ilgili herhangi farklı bir karar almasının söz konusu olmadığı, ancak malzemenin teslim işlemleri yapılırken malzeme kabul komisyonunun dilekçedeki hususları dikkate alarak gerekli hassasiyeti göstereceği belirtilmiştir.

 

Her ne kadar idarece ihale dokümanında yapılan düzenlemeyle isteklilerden ayrıca teklif ettikleri ürüne ait kataloglarını da vermesi istenmişse de, ihale işlem dosyasındaki bilgi ve belgelerden idarenin kataloglar üzerinden bir değerlendirme yapıp yapmadığı hususunda bir tespit yapılamamıştır.

 

Ancak, istekliler tarafından hazırlanan katalogların, ürüne ait daha genel özellikleri içerdiği, oysa ki idarelerce hazırlanan teknik şartnamelerde genel özelliklerin yanında özel şartlara da yer verildiği bu nedenle idarelerce hazırlanan teknik şartnamelerin bütün maddelerinin istekliler tarafından teklif edilen ürüne ait katalog üzerindeki bilgilere dayanılarak teknik şartnameyi sağlayıp sağlamadığı yönünde bir değerlendirmenin yapılmasının her zaman mümkün olamayacağı, ayrıca başvuru sahibinin teknik şartnamenin 2.5 inci maddesinde yapılan düzenlemenin ürün kataloğu ya da kurulu bir sistem üzerinden göstermesinin mümkün olmadığı yönündeki beyanı da göz önünde bulundurulduğunda, isteklilerin teklif mektuplarındaki; “İdarenizce 05.09.2007 tarihinde ihalesi yapılacak olan C. Ü. Araştırma ve Uygulama Hastanesine Tıbbi Cihaz işine ait ihale dokümanını oluşturan  bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. İhaleye ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.” şeklindeki ifade ile ihale üzerinde kalan isteklinin teknik şartnamenin şikayete konu maddeleri için verdiği uygunluk beyanı birlikte değerlendirildiğinde, idarece tesis edilen işlemlerin bu haliyle mevzuata aykırılık taşımadığı anlaşılmış olup bu nedenle başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Diğer taraftan; teknik şartnamenin 3.8.9 uncu maddesinde yer alan; “Sistemle birlikte 4 adet radyolusen EKG kablosu (3 tane yedek) ….verilmelidir.” şeklindeki düzenlemeye istinaden ihale üzerinde kalan istekli tarafından teknik şartnameye verilen uygunluk beyanında; “Sistemle birlikte 3 adet radyolusen EKG kablosu (2 tane yedek) ….verilmektedir.” şeklinde,

 

Teknik şartnamenin 3.11.6 ıncı maddesinde yer alan; “Hemodinamik kayıt ünitesiyle birlikte, üzerindeki mevcut aksesuarlara ilaveten üstün kalitede 500 adet elektrod ve 10 rulo yazıcı kağıdı verilecektir.” şeklindeki düzenlemeye istinaden ihale üzerinde kalan istekli tarafından teknik şartnameye verilen uygunluk beyanında; “Hemodinamik kayıt ünitesiyle birlikte, üzerindeki mevcut aksesuarlara ilaveten üstün kalitede 300 adet elektrod ve 10 rulo yazıcı kağıdı verilecektir.” şeklinde,

 

Teknik şartnamenin 5.4 üncü maddesinde yer alan; “Tam garanti kapsamındaki ilk iki yıl içerisinde; tüm sistemin herhangi bir parçasında oluşacak arıza halinde, hastane idaresinin faks tarih ve saatinden sonraki 2 (iki) günün içinde firma cihazı yerinde (hastanede) inceleyip kesin arıza raporunu tutacak olup hastane idaresine resmi olarak vermelidir. Kesin arıza raporu hastane idaresine verildikten sonra yedek parça gerektirmeyen arızalarda 2 (iki), yedek parça gerektiren arıza durumunda 10 (on) resmi iş günü sonrasında arızanın mutlak giderilmiş olması gereklidir. Ancak, firmaların bazı yedek parçaları yurt dışından getirdiklerini göz önünde tutarak, bunun belgelenmesi durumunda hastane idaresinin resmi onayı ile en çok 5 (beş) gün daha süre verilebilir…” şeklindeki düzenlemeye istinaden ihale üzerinde kalan istekli tarafından teknik şartnameye verilen uygunluk beyanında; “Tam garanti kapsamındaki ilk iki yıl içerisinde; tüm sistemin herhangi bir parçasında oluşacak arıza halinde, hastane idaresinin faks tarih ve saatinden sonraki 2 (iki) iş gününde firma cihazı yerinde (hastanede) incelemiş olmalı ve kesin arıza raporu tutulmuş olup hastane idaresine resmi olarak verilmiş olmalıdır. Kesin arıza raporu hastane idaresine verildikten 10 (on) resmi iş günü sonrasında arızanın mutlak giderilmiş olması gereklidir. Ancak, firmaların bazı yedek parçaları yurt dışından getirdiklerini göz önünde tutarak, bunun belgelenmesi durumunda hastane idaresinin resmi onayı ile en çok 5 (beş) resmi iş  günü daha süre verilebilir…” şeklinde cevap verilerek teknik şartnamenin anılan maddelerine de uygun cevap verilmediği anlaşılmıştır.

 

Ayrıca ihale üzerinde kalan istekli tarafından teknik şartnameye verilen uygunluk beyanında, teknik şartnamenin 3.11.9-3.11.13 üncü maddelerine herhangi bir cevap verilmediği de görülmüştür.

 

Buna göre; ihale üzerinde kalan istekli tarafından teknik şartnameye uygunluk beyanı altında verilen cevapların teknik şartname hükümlerini tam olarak sağlamadığı anlaşılmış olmakla birlikte anılan isteklinin teklif mektubundaki “İdarenizce 05.09.2007 tarihinde ihalesi yapılacak olan C. Ü. Araştırma ve Uygulama Hastanesine Tıbbi Cihaz işine ait ihale dokümanını oluşturan  bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. İhaleye ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.” şeklindeki beyan ile teknik şartnamenin 4.8 inci maddesine vermiş olduğu, “Sistemin kurulacağı odada firmanın yapması gerekenlere yönelik olarak hastane yönetimi ile firmamız arasında doğabilecek herhangi bir anlaşmazlık durumunda firmamızın hastane yönetiminin kararını kabul etmek zorunda olduğunu kabul ediyoruz.” şeklindeki cevap birlikte değerlendirildiğinde anılan eksikliklerin idarece muayene kabul aşamasında giderilmesine engel bir durumun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşme hükümlerine uygun olarak malı idareye teslim etmesi, teslim edilen malın da idarece usulüne uygun olarak muayene ve kabulünün yapılarak teslim alınması esastır.

 

Bu bağlamda sözleşme tasarısının 21 inci maddesinde yüklenicinin yükümlülükleri, 29 uncu maddesinde; “Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan mal temini, teslimi veya kullanılması, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyanlardan doğrudan sorumludur. Ayrıca haklarında  4735 sayılı Kanunun 27 inci maddesi hükümleri uygulanır.” şeklindeki düzenlemeyle yüklenicinin tazmin sorumluluğu, 37 nci maddesi ile kabulden sonraki hata ve ayıplardan sorumluluk, 38 inci maddesi ile yüklenicinin sözleşme ile teslimini taahhüt ettiği işe ilişkin sorumluluk, 39 uncu maddesi ile de sözleşme ve eklerine uymayan işler düzenlenmiştir. Diğer taraftan sözleşmenin 35 inci maddesi ile de idarece yapılacak muayene ve kabul işlemlerine ilişkin esaslar  düzenlenmiştir. Buna göre idareye teslim edilen malın ihale dokümanına uygun olarak kabulü, sözleşmenin uygulanması aşamasında muayene ve kabul komisyonu marifetiyle idarenin sorumluluğundadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanmasının esas olduğu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 15 inci maddesinde, idarelerin idari şartnameleri mal alımında hangi ihale usulünü uygulayacaklar ise o usule göre anılan Yönetmeliğin ekinde yer alan ve doldurulmak üzere boş bırakılan ve dipnota alınan hususlara ve 4734 ve 4735 sayılı Kanuna ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla Tip İdari Şartnameyi esas alarak hazırlayacakları, Tip İdari şartnamelerde düzenlenmeyen ancak işin özelliğine göre düzenlenmesine gerek duyulan hususlara ise Tip İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünde yer verilebileceği, aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise gerek duyulması halinde alınacak malın teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren teknik şartnamenin idarelerce hazırlanarak ihale dokümanına ekleneceği, anılan Yönetmeliğe ekli Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamede ise ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ile yeterlik kriterlerine idari şartnamenin 7 nci maddesinde yer verileceği düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale açık ihale usulü ile yapılmıştır. Teknik şartnamenin 2.6 ve 28 inci maddesinde yer alan düzenlemeler mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin düzenlemeler olup ve idari şartnamenin mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterleri düzenleyen 7.3. maddesinde yer alması gerekmektedir.

 

Yeterlik kriteri olarak belirlenen bir hususa idari şartnamenin ilgili bölümünde yer verilmesi gerekirken teknik şartnamede yer verilmesi, isteklinin ihaleye katılmasında yeterli olup olmadığının tespitinde belirsizliğe neden olacağı, bunun da ihale mevzuatına aykırıdır ve teklifin değerlendirilmesinde esasa etkili olduğu düşünülmektedir.

 

Şikayet üzerine idarenin verdiği cevap başvuru sahibine 18.10.2007 tarihinde tebliğ edilmiş ve idare ihale üzerinde bırakılan istekli ile 24.10.2007 tarihinde sözleşme imzalamıştır. İdarenin ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalayabilmesi için verdiği cevabın tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük Kuruma şikayet süresinin dolduğu tarihe kadar beklemesi gerekmektedir.

 

İdarenin şikayete verdiği cevabın başvuru sahibine 18.10.2007 tarihinde tebliğ edildiği ve ihale üzerinde bırakılan istekli ile 24.10.2007 tarihinde sözleşme imzaladığı dikkate alındığında sözleşme imzalamak için 15 gün beklemediği, dolayısı ile ihale üzerinde bırakılan istekli ile usulüne uygun bir sözleşme imzalamadığı anlaşılmıştır.

 

Yukarıda belirtilen aykırılıklar nedeniyle ihalenin edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                               Adem KAMALI

                                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul