İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3766
  • Toplantı No: 2007/069
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/069
Gündem No :94
Karar Tarihi:19.11.2007
Karar No :2007/UM.Z-3766
Şikayetçi:
 ANS Bilişim Dış Tic. Ltd. Şti. Mecidiye Cad. Vevher Apt. 3/12 Mecidiyeköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği E-5 Karayolu Bostancı Kadıköy/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.10.2007 / 28410
Başvuruya konu ihale:
 2007/67976 İKN|li “2007 Yılı Basılı Evrak, Kırtasiye ve Bilgisayar Sarf Malzemesi Alımı” ihalesi (Bilgisayar Sarf Malzemesi Alımı grubunun/kısmının 1, 3, 4, 5, 8 inci kalemleri)
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.11.2007 tarih ve 07.07.98.0184/2007-56E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 02.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı Basılı Evrak, Kırtasiye ve Bilgisayar Sarf Malzemesi Alımı” ihalesi (Bilgisayar Sarf Malzemesi Alımı grubunun/kısmının 1, 3, 4, 5, 8 inci kalemleri)’ne ilişkin olarak ANS Bilişim Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 29.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.09.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 05.10.2007 tarih ve 28410 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihalenin 1, 3, 4, 5 ve 8 inci kalemlerine ilişkin ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1- 1 ve 8 inci kalemlerde yetki belgelerinin bulunmadığı, 3, 4 ve 5 inci kalemlerde ise yetki belgeleri bulunmakla birlikte, teknik şartnamede orijinal ürünler istendiği oysa kendilerinin orijinal ürün teklif etmedikleri gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları,

 

2- Zarf Açma ve Belge Kontrol tutanağını uzun süre sonra ve ısrarlı talepleri neticesinde alabildikleri, tutanaktan bazı firmaların da yetki belgelerinin bulunmadığının görülebildiği, oysa yalnızca kendi tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer firmaların 1 inci ya da 2 nci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendikleri,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1- Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinde;

 

“İdarelerce alımın özelliği gözönünde bulundurularak, isteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin durumunun ihale konusu işi yerine getirebilmek için uygun olup olmadığı ile  yasal olarak ilgili ürünü teklif etme yetkisinin olup olmadığının tespiti amacıyla aşağıdaki belgelerden gerekli olanlar istenilebilir:

        

            a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve/veya sanayi sicil belgesi  ve/veya kapasite raporu,

 

b) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ve/veya imalatçının  sanayi sicil belgesi veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

 

c)Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi.

 

…”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 7.1.r maddesinde; “Kartuş ve tonerler için istekli yetkili satıcı/temsilci ise üreticinin düzenlediği yetkili satıcı/temsilci belgesi … ibraz edecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Görüldüğü üzere, Yönetmeliğin anılan düzenlemesinde, isteklinin yetkili satıcı olması durumunda, “yetkili satıcı olduğunu gösteren belgelerin” sunulmasından bahsedilirken, idari şartnamede yapılan düzenlemede, isteklilere yetki belgesinin doğrudan doğruya üretici tarafından verilmesi istenmiştir. Oysa bu hususta önemli olan, istekli ile malın üreticisi arasında bir silsile kurulup kurulmadığıdır. Diğer bir ifade ile, ihaleye katılan firmanın doğrudan doğruya üretici firmanın Türkiye distribütörü olmaması durumunda, üretici firma - Türkiye distribütörü ve kendisi arasındaki yetkilendirme silsilesini tevsik etmesi gerekli ve yeterli bulunmalıdır.

 

Başvuru sahibinin teklif dosyasının tetkikinden, üretici firmanın Türkiye distribütörünün Hisar Lazer Bilgisayar San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. olduğu, anılan distribütörün de başvuru sahibi adına bir yetki belgesi düzenlediği görülmektedir.

 

Şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararda, özetle; itirazen şikayet konusu 1 ve 8 inci kalemler ile ilgili olarak başvuru sahibinin herhangi bir yetki belgesi bulunmadığından, 3, 4 ve 5 inci kalemler ile ilgili olarak ise, Hisar Lazer Bilgisayar San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından verilen bir yetki belgesi bulunduğundan, ancak teknik şartnamede belirtilen HP marka printer’lar için orijinal ürünler istenmiş olmasına rağmen yapılan araştırmalar neticesinde üretici firmanın orijinal HP marka printer tonerleri üretimi veya yetkili firması olmadığından bahsedilmektedir.

 

Görüldüğü üzere, idare kararında, başvuru sahibinin teklif verdiği kalemlerden Samsung ve Brother marka ürünlere ilişkin olanlarında yetki belgesi bulunmadığından, HP marka ürünlere ilişkin olanlarında ise yetki belgesi bulunduğundan, ancak bu ürünlerin orijinal olmadığından söz edilmiştir. Bununla birlikte başvuru sahibinin teklif dosyasında, hangi kaleme hangi marka teklif edildiğine ilişkin bir bilgi yer almamaktadır. Hatta birim fiyat teklif cetvelinin altında yer alan “Teslim edeceğimiz Hprint markalı ürünlerimiz orijinal ürün ile aynı kalite ve baskı adedinde olup TÜV, CERT, İSO-9001 sertifikalarına sahip olduğu T.C. makamlarınca onaylamıştır.” ifadesinden, teklif edilen bütün kalemlerin HPRINT marka olduğu sonucuna ulaşmak da mümkündür.

 

Ayrıca ihale dokümanında teklif edilen ürünlerin markalarının belirtilmesi gerektiği şeklinde bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu durum, eğer kendileri belirtmediyse- isteklilerin teklif ettikleri markaların, dolayısıyla da yetki belgeleri bulunup bulunmadığının tespitini hemen hemen imkansız hale getirmektedir. Ancak bu durumun, aşağıda daha ayrıntılı olarak ele alınacağı üzere, idarece, teklif edilen ürünlerin orijinal olmasının istenmesinden kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 2, 3 ve 4 üncü fıkralarında;

“İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.”

hükmü yer almaktadır.

Bununla birlikte, idari şartnamenin 7.3.3 maddesinde; “Bilgisayar yazıcı ve fotokopi makinelerinin tonerleri orijinal olacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Teknik şartnamede de, itirazen şikayet konusu kalemlerin karşısında, “İstenen Teknik Özellikler” başlıklı sütunda, “Orijinal olmalıdır.” ibaresine yer verilmiştir.

 

Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlüğünde “orijinal” terimi, teknik (araç-gereç) bağlamında, “Fabrikası tarafından yapılmış olan taklit olmayan” şeklinde açıklanmıştır. Bu anlamda, idarece, halen kullanılmakta olan mevcut cihazların markasıyla aynı ürünlerin alınmak istendiği sonucuna ulaşılmaktadır.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; itirazen şikayet konusu kalemlere ilişkin ihale kararı ile ihale işlemlerinin iptali gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Diğer taraftan, Aktif Kitap ve Kırtasiye Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti. ile Melih Kağıt Kırtasiye Matbaa Malzemeleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifleri, anılan isteklilerin, 2 nci kaleme alternatif teklif verdikleri gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır. Her iki istekli de, itirazen şikayet konusu kalemler dışında başka kalemlere de teklif vermiştir. Aslında Aktif Kitap ve Kırtasiye Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti.’nin 12 nci kaleme verdiği teklif de, idarenin nitelendirmesine göre, aynı nitelikte olmasına rağmen, ihale komisyonu kararında buna ilişkin bir değerlendirmeye yer verilmemiştir.

İhalenin 2 nci kalemi “Siyah Beyaz ve Renkli HP Officejet 5610 ve HP PSC 1410 Printerlar ile Uyumlu HP Lazer Jet Print”, 12 nci kalemi ise, “Canon Pixma İP 1700 Siyah Beyaz + Renkli” olarak tanımlanmıştır.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’ndan alınan teknik görüşte, söz konusu kalem tanımlamalarının yazılış şeklinden, hangi kartuş çeşidinden (renkli ya da siyah beyaz) kaçar adet alınmasının planlandığının anlaşılamadığı ifade edilmektedir. İhale dosyası muhteviyatında yer alan birim fiyat teklif cetveli örneğinde de kalem ayrıntılarına yer verilmemiştir.

Melih Kağıt Kırtasiye Matbaa Malzemeleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin birim fiyat teklif cetvelinde, 2 nci kalemde ismi geçen cihazlar ve kartuşun renkli olup olmadığı ölçütlerine göre bu kaleme dört farklı kombinasyona göre teklif verildiği, Aktif Kitap ve Kırtasiye Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif mektubunda ise, ihalenin 2 ve 12 nci kalemlerinde, kartuş rengine göre ikili bir ayrıma gidildiği görülmüştür.

Bu kalemlere teklif veren diğer isteklilerin birim fiyat teklif cetvelleri incelendiğinde ise; Dolphin Bilgi İşlem Ürün ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin, 2 nci kalemi “HP 5610 1410 Yazıcı Kartuşu Siyah ve Renkli”, 12 nci kalemi ise “Canon Pixma İP 1700 Siyah Renkli Kartuş” şeklinde yazdığı; Akın Kırtasiye ve Büro Malzemeleri’nin, 2 nci kalemi “HP C8727A 3325/3420 Yazıcı Kartuşu”, 12 nci kalemi ise, “Canon PG-40 Kartuş Siyah İP-1700” olarak yazdığı, ihale üzerinde bırakılan istekli ile Yıldırım Kırtasiye’nin, idarece yapılan tanımlama şeklinde yazdığı görülmüştür.

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; idarece yapılan söz konusu kalem tanımlamalarında bir belirsizlik bulunduğu, bu durumun da isteklilerin söz konusu kalemlere sağlıklı teklif vermelerini engellediği ve bu çerçevede anılan kalemlere ilişkin ihale kararı ile ihale işlemlerinin iptali gerekmekle birlikte, itirazen şikayet konusu olmamaları nedeniyle, söz konusu kalemlere ilişkin olarak bu yönde bir karar alınmasının mümkün olamayacağı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca Aktif Kitap ve Kırtasiye Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti. ile Melih Kağıt Kırtasiye Matbaa Malzemeleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, itirazen şikayet konusu kalemlere verdikleri teklifler de, itirazen şikayet konusu olmayan 2 nci kaleme alternatif teklif verdiklerinden bahisle değerlendirme dışı bırakılmış olup, anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirmeye alınmasının uygun olacağı düşünülse de, yukarıda belirtilen nedenlerle ihale kararı ile ihale işlemlerinin iptali gerektiği düşünüldüğünden, bu hususun esasa etkili olmadığı, daha sonraki ihalelerde bu hususların da idarece dikkate alınmasının uygun olacağı sonucuna ulaşılmıştır.

2- Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 52 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında;

 

“Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı, başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerin her biri için ayrı sütun içerecek şekilde düzenlenir.

 

Hazır bulunanlar önünde yapılan ilk oturumda, sunulan zarflardan uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında, aday veya isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğu Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterilir. İhale usulüne göre ilgili oturumda istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurularak Açık İhale, Belli İstekliler Arasında İhale ve Pazarlık Usullerinde Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak da (standart form KİK020.0/M) doldurulur. Bu tutanakların onaylı suretini isteyenlere, bunların komisyon başkanınca onaylanmış suretleri, imza karşılığı verilmeden oturum kapatılamaz (standart form KİK020.2/M)”

 

düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale dosyası muhteviyatında “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı” yer almaktadır. Söz konusu tutanağın düzenleniş şekli ile ilgili olarak yapılan tespitler neticesinde; örneğin ihaleye vekil aracılığıyla katılınması halinde istenen noter tasdikli vekaletnamenin, doğası gereği, yalnızca bu durumdaki isteklilerce verilebilmesi mümkün iken bütün isteklilerce verildiğinin belirtildiği, benzer şekilde yine, doğası gereği, yalnızca ihaleye iş ortaklığı halinde katılan isteklilerce verilebilmesi mümkün olan “iş ortaklığı beyannamesinin” yine bütün isteklilerce verildiğinin belirtildiği görülmüş olup, tutanağın düzensiz tutulduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, tutanak tarihi ihale tarih ve saati olup, sonradan düzenlendiğine ilişkin bir belge ya da bilgiye rastlanmamıştır. Ayrıca ihale dosyası muhteviyatında yer alan “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı ve/veya Teklif edilen Fiyatlara İlişkin Tutanağın Hazır Bulunanlar Önünde Yapılan İlk Oturumda Talep Edenlere Verildiğine ilişkin Tutanaktan” da, başvuru sahibine, Zarf Açma Belge Kontrol Tutanağı verilmediği, İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlara ilişkin tutanağın verildiği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte başvuru sahibinin ilk oturumda Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı talep edip etmediği anlaşılamamaktadır.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; başvuru sahibinin bu husustaki iddialarını destekleyecek herhangi bir belge ya da bilgiye rastlanmadığından, ayrıca yukarıda belirtilen nedenlerle, itirazen şikayet konusu kalemlere ilişkin ihale kararı ile ihale işlemlerinin iptali gerektiğinden, belirtilen hususların esasa etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi, ayrıca, “tutanaktan bazı firmaların da yetki belgelerinin bulunmadığının görülebildiğini, oysa yalnızca kendi tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer firmaların 1 inci ya da 2 nci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiklerini” iddia etmektedir.

 

İhale dosyasının tetkikinden, ihale üzerinde bırakılan istekli dışındaki isteklilerin hepsinin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddia ettiği bu hususların yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen esasa etkili aykırılıklar aşağıda belirtilmiştir:

 

1- 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin yedinci fıkrasında; “Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikâyette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. İdarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli ile 03.10.2007 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

 

Başvuru sahibinin kesinleşen ihale kararını ne zaman tebellüğ ettiğine ilişkin tebliğ alındısından, başvuru sahibinin kesinleşen ihale kararını ne zaman tebellüğ ettiği anlaşılamamakla birlikte, kesinleşen ihale kararı yazısının tarihi 31.07.2007, postaya veriliş tarihi ise 01.08.2007 olup, başvuru sahibinin de bu karara karşı 07.08.2007 tarihinde açıklama talebinde bulunduğu dikkate alındığında, kesinleşen ihale kararının, en geç 07.08.2007 tarihi itibariyle başvuru sahibinin eline geçmiş olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibi kesinleşen ihale kararını tebellüğ ettikten sonra, 07.08.2007 tarihli yazı ile açıklama talebinde bulunduğu, söz konusu yazının 08.08.2007 tarihinde idare kayıtlarına girdiği görülmüştür.

 

İdarenin 10.08.2007 tarihli açıklama yazısı başvuru sahibince 16.08.2007 tarihinde tebellüğ edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin 29.08.2007 tarihli şikayet dilekçesi idare kayıtlarına aynı tarihte girmiştir.

 

Şikayet başvurusu üzerine idarece alınan 04.09.2007 tarihli kararın başvuru sahibince hangi tarihte tebellüğ edildiği tespit edilememektedir. Konuyla ilgili olarak idareden alınan faks yazısında da, tebligata ilişkin posta alındısının henüz kendilerine ulaşmadığı belirtilmektedir. Bu çerçevede; idare kararının başvuru sahibince tebellüğ edildiği tarih olarak başvuru sahibince beyan edilen 20.09.2007 tarihine itibar edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; sözleşmenin 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde aykırı olarak imzalandığı sonucuna ulaşılmıştır.

Diğer taraftan, ihale üzerinde bırakılan istekliye 14.08.2007 tarihli bir sözleşmeye davet yazısı gönderilmiş, ihale üzerinde bırakılan istekli söz konusu yazıyı 22.08.2007 tarihinde tebellüğ etmiştir. Bununla birlikte, ihale üzerinde bırakılan istekliye sözleşmeye davet yazısı gönderildiği tarihte idarece gönderilen ancak başvuru sahibince henüz tebellüğ edilmeyen bir açıklama yazısı bulunmaktadır. Ancak sözleşmenin imza tarihi dikkate alındığında, belirtilen hususun esasa etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

2- İhale üzerinde bırakılan isteklinin, ihalenin üç grubuna ilişkin ayrı ayrı üç teklif mektubu ve ekinde üç birim fiyat teklif cetveli verdiği görülmüştür. Teklif mektuplarında ihale adı belirtilmiş, ancak hangi gruba ilişkin olduğu belirtilmemiştir. Bununla birlikte ekindeki birim fiyat teklif cetvellerinden, hangi gruba ait oldukları anlaşılabilmektedir. Başvuru sahibince sunulan geçici teminat mektubunun tutarı da, toplam teklif fiyatını karşılamaktadır. Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde, üç ayrı teklif mektubunun tek bir teklif mektubu olarak mütalaa edilebileceği, bu itibarla bu hususun esasa etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin Bilgisayar Sarf Malzemesi Alımı grubunun/kısmının 1, 3, 4, 5, 8 inci kalemlerine ilişkin ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihalenin Bilgisayar Sarf Malzemesi Alımı grubunun/kısmının 1, 3, 4, 5, 8 inci kalemlerine ilişkin ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul