İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3768
  • Toplantı No: 2007/069
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/069
Gündem No :96
Karar Tarihi:19.11.2007
Karar No :2007/UM.Z-3768
Şikayetçi:
 Kimeks Kim. Mad. ve Sağ. Ger. Tic. A.Ş., Abide-i Hürriyet Cad. Geçit Sok. 12 34394 Şişli/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,61080/TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.10.2007 / 30801
Başvuruya konu ihale:
 2007/86602 İhale Kayıt Numaralı “49 Kalem Laboratuar Malzeme Alımı (2, 3, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 38 ve 39 uncu Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.11.2007 tarih ve 07.08.61.0185/2007-47E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nca 11.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “49 Kalem Laboratuar Malzeme Alımı” ihalesinin “2, 3, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 38 ve 39 uncu kalemlerine” ilişkin olarak Kimeks Kim. Mad. ve Sağ. Ger. Tic. A.Ş.’nin 10.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  30.10.2007 tarih ve 30801 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ekonomik açıdan en avantajlı teklifi verdikleri 18 kalemde idarece mevzuata aykırı olarak değerlendirme dışı bırakıldıkları iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale komisyon kararından, başvuru konusu kalemlere teklif edilen anatomik maketlerin idarece hazırlanan teknik şartnameye uygun olmadığı gerekçesiyle başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmaktadır.

 

Teknik şartnamenin tetkiki neticesinde, alım konusu anatomik modellere ilişkin ayrıntılı olarak yükseklik, derinlik, genişlik, ağırlık ve parça sayısı ölçülerine yer verildiği görülmüştür. Başvuru sahibi tarafından idareye sunulan orijinal katalogların idarece hazırlanan teknik şartname ile karşılaştırılması neticesinde, teklif edilen maketlerin teknik şartnamede aranan teknik kriterleri karşılamadığı görüldüğünden başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılma işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 

            Kaldı ki; teknik bir değerlendirme yapılmaksızın teklif dosyası kapsamında idareye sunulan iş deneyim belgesi nedeniyle de başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir. Zira, başvuru sahibince Bilfen Eğitim Kurumları A.Ş.’ye karşı yüklenilen bir işe ilişkin ve yine bu kuruluş tarafından düzenlenen iş deneyim belgesi idareye sunulmuştur.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş Deneyim Belgeleri” başlıklı 35 inci maddesinde, bir taahhüt kapsamında özel sektörde yerine getirilen mal tedariklerinde, iş deneyimini tevsik için yüklenicilerce, işe ait sözleşme ve sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura asılları veya örnekleri veya bu örneklerin noter onaylı suretlerinin idareye sunulacağı, ayrıca iş deneyim belgesi düzenlenmeyeceği şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

 

Anılan düzenleme gereği; iş deneyim belgesi istenen ihalelerde, özel sektöre taahhüt edilen işlere ilişkin iş deneyim belgesi düzenlenmemesi, bunun yerine sözleşme ve sözleşmenin uygulanmasına yönelik bir takım belgelerin kullanılması gerekmekteyken bu düzenlemeye aykırı olarak başvuru sahibince özel sektöre taahhüt edilen bir işe ilişkin hukuki geçerliği olmayan iş deneyim belgesinin idareye sunulduğu görülmüştür. 

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            1) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (e) bendi gereği teknik şartname yönünden yapılan incelemede;

 

İdarece hazırlanan teknik şartname ve ihale üzerinde kalan istekli tarafından sunulan SOMSO markalı anatomi modellerine ilişkin orijinal katalogun karşılaştırmalı olarak incelenmesi neticesinde, idarece SOMSO markalı maketlere ilişkin katalogda yer alan ölçülerin bire bir esas alınarak teknik şartnamenin hazırlandığı görülmüştür.

           

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde;

 

“İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.”,

 

            “Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinde;

 

            “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

 

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

 

            Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.”

 

Hükümleri yer almaktadır.

 

            Anılan hükümler uyarınca; idarelerin ihale konusu alıma yönelik teknik kriterleri belirledikleri teknik şartnamelerde, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik düzenlemelere yer verilmesi, buna mukabil rekabeti ve istekliler arasında fırsat eşitliğini engelleyecek düzenlemelere yer verilmemesi gerekmektedir. Bu çerçevede; teknik şartnamelerde, belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün isminin belirtilmemesi ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmemesi gerekmektedir. Başvuru konusu ihalede, ulusal veya uluslararası bir standardın sağlanma amacı güdülmeksizin, modellere ilişkin teknik şartnamede yükseklik, derinlik, genişlik ve ağırlık gibi parametrelerin belirli aralıklar dahilinde istenilmesi mümkün iken bu yola başvurulmaksızın SOMSO marka anatomik modellerin yükseklik, derinlik, genişlik, ağırlık ve parça sayısı gibi  değerleri bire bir esas alınarak teknik şartnamenin hazırlandığı görüldüğünden, bu hususun yukarıda belirtilen hükümlere aykırılık teşkil ettiği ve mevcut teknik şartname düzenlemeleriyle 4734 sayılı Kanununun temel ilkelerinin tesis edilmesinin mümkün olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            2) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (ğ) bendi gereği ihale dokümanının ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması yönünden yapılan incelemede;

 

            İhale konusu işe ilişkin teknik şartnamenin “Modellerin Genel Özellikleri” başlıklı bölümünde; “İthalatçı ve teklif veren firmaların Türkiye genelinde geniş referans listesi olmalıdır. Referansları yeterli görülmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde; idarelerin ihalelerde rekabeti sağlamakla sorumlu olduğu; aynı Kanunun “Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinde ise; ihale konusu alıma ilişkin teknik kriterlere ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilmesi ve belirlenen teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması gerektiği,

 

Anılan Kanunun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinde; ihaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak istenebilecek belgelerin neler olduğu, bu çerçevede; isteklilerin mesleki yeterliklerini ölçmek amacıyla iş deneyim belgesi istenebileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Bununla birlikte, Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci maddesi; “Deneyime İlişkin Referans” başlıklı (I) bendinde; “Uygulama yönetmeliklerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin  belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmiş olmakla birlikte bazı ihalelerde bu düzenlemelerin aksine alımlarda özellikle bazı ülke yada Avrupa Birliği ülkeleri gibi belirlemeler yapılarak bu ülkelerde iş yapıldığına dair referans getirilmesi zorunluluğu konulduğu  görülmektedir. Çeşitli uyuşmazlık kararlarında da görüleceği üzere Kamu İhale Kurulunca iş deneyim yada benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenemeyeceği bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça karar altına alındığından, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerektiği” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Anılan hüküm ve düzenlemelere göre; idarelerce, Kanunun 5 inci maddesinde hüküm altına alınan temel ilkeler çerçevesinde ihale konusu malın yeterliğine yönelik teknik kriterlere teknik şartnamelerde yer verilmesi gerekmekte olup, teklif edilen malın yeterliğine ilişkin teknik kriterlerin karşılanması dışında referans belgelerinin istenilmemesi gerekmektedir. Bu çerçevede; teknik şartnamede referans listesinin istenmesine ve referansları uygun görülmeyen isteklilerin değerlendirme dışı bırakılacağına yönelik düzenleme Kanunun 10 uncu maddesinde hüküm altına alınan yeterlik kriterleri dışında yeni bir yeterlik kriteri ihdası niteliği taşıdığı ve piyasaya yeni arz edilen ve daha üstün özellik taşıyabilecek malların teklif edilmesini, dolayısıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde hüküm altına alınan temel ilkelerin tesisini engelleyebilecek nitelikte olduğu anlaşıldığından mevcut ihale dokümanı düzenlemesi ile ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılamayacağı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 38 ve 39 uncu kalemlere ilişkin ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul