İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3772
  • Toplantı No: 2007/070
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/070
Gündem No :1
Karar Tarihi:26.11.2007
Karar No :2007/UM.Z-3772
Şikayetçi:
 Hastek Hastane ve Teknik Cihazlar San. Tic. Ltd. Şti., Konur Sokak No:41/2 Bakanlıklar/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Tokat Sağlık Müdürlüğü, Hükümet Konağı 60100 TOKAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.10.2007 / 29404
Başvuruya konu ihale:
 2007/125791 İhale Kayıt Numaralı “1 Adet Röntgen Cihazı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.11.2007 tarih ve 07.08.26.0105/2007-62E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tokat Sağlık Müdürlüğü’nce 13.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “1 Adet Röntgen Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Hastek Hastane ve Teknik Cihazlar San. Tic. Ltd. Şti.’nin 13.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.10.2007 tarih ve 29404 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalede ihale dokümanı satın aldığı, ancak idarenin 03.10.2007 tarihinde düzenlediği zeyilnamenin usulüne uygun olmadığı, ihale dokümanının ihaleye katılmaya ilişkin hususlar bölümünde yer alan düzenlemelerin Sağlık Bakanlığının 2006/43 sayılı Genelgesine aykırı olduğu, teknik şartnamenin 2.5.7 maddesindeki düzenlemenin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine aykırı olduğu iddia edilmektedir.

          

Başvuru sahibinin iddialarıyla sınırlı olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yer almaktadır:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibi tarafından, ihale ilanının (27.08.2007), ihale tarihinden (13.09.2007) sadece 16 gün önce yapıldığı, oysa idari şartnamenin 13.1. maddesinde isteklilerin ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden 20 gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebileceklerinin belirtildiği, ihale ilanı ile ihale tarihi arasındaki sürenin şartnamenin anılan düzenlemesinin uygulanmasını imkansız kıldığından bahisle 03.09.2007 tarihinde düzenlenen zeyilnamenin geçersiz olduğu iddia edilmektedir. 

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında; ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabileceği, yapılan bu değişikliklere ilişkin olarak düzenlenen zeyilnamenin, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderileceği, yine aynı maddenin üçüncü fıkrasında isteklilerin ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden 20 gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilecekleri hükme bağlanmıştır.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda, idare tarafından 03.09.2007 tarihinde düzenlenen zeyilname ile teknik şartnamenin 2.2.4. maddesinde yer alan X-ışın tüpünün anot ısı kapasitesinin 20 KHU olan minimum değerine ilişkin düzenlemenin 15 KHU olarak değiştirildiği, zeyilnamenin düzenlendiği tarih olan 03.09.2007 tarihine kadar sadece bir isteklinin ihale dokümanı satın aldığı, bu istekliye aynı tarihte bildirim yapıldığına ilişkin herhangi bir belge bulunmamakla birlikte anılan istekli tarafından ihaleye teklif verilmediğinden bu durumun ihale sürecinin esasına tesir edecek bir aykırılık yaratmadığı, zeyilnamenin diğer isteklilere ihale dokümanı ile birlikte verildiği, hiçbir istekli olabilecek ya da isteklinin 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında açıklama talebinde bulunmadığı, yaklaşık maliyet tutarı göz önüne alındığında 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca ihale ilanın ihale tarihinden en az 14 gün önce yapılmasının yeterli olduğu anlaşılmış, dolayısıyla başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibi tarafından, idari şartnamenin 7.1.r. maddesinde yer alan “…ihale konusu malın ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren CE işareti zorunlu ürünlerde bu belge ile; yerli imalat ise TSE veya TSEK belgesi, ithal ürünler için ise uluslar arası kabul görmüş (ISO 9001, TUV, FCC v.b.) kalite standart belgelerinden birini vermesi zorunludur…” düzenlemesinin Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 11.04.2006 tarih ve 2006/43 sayılı Genelgesine aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Adı geçen Genelgenin 1 inci maddesinde; “Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında yapılacak satın almalarında AT Sertifikası/Sertifikaları (EC Certificate) yeterli olup, ayrıca Paul Ehrlich, TSE, ISO, VDE, FDA, IEC, TÜV, UL, DIN gibi belgelerin istenilmemesi gerekmektedir.”, 7 nci maddesinde de; “Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri (90/385/EEC, 93/42/EEC ve 98/79/EC sayılı AB Direktiflerine uygun olarak) kapsamına girip CE işareti ve ilgili belgelere sahip (Uygunluk Beyanı – Declaration of Conformity; AT Sertifikaları – EC Certificate) olan vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar, tıbbi cihazlar ve vücut dışında kullanılan (in-vitro) tıbbi tanı cihazları, malların serbest dolaşımı ilkesi çerçevesinde herhangi bir kısıtlama olmadan piyasaya arz edilebilecekler ve bu cihazlarla ilgili olarak başka herhangi bir belge aranmayacaktır…” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

Sağlık Bakanlığının 2006/43 sayılı Genelgesinin yukarıda belirtilen maddeleri çerçevesinde, konusunu tıbbi cihaz alımlarının teşkil ettiği mal alımı ihalelerinde, ilgili AT sertifikalarının haricinde başkaca bir belge aranmaması gerektiğinden idarenin başvuruya konu düzenlemesinde mevzuat hükümlerine uyarlık bulunmamaktadır.

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibi tarafından, teknik şartnamenin 2.5.7. maddesinde yer alan; teklif edilen cihazın Türkiye’deki referanslarının teklifte yer alması gerektiğini ve yapılan araştırma sonucunda referansı iyi olmayan sistemlerin reddedileceğini öngören düzenlemenin rekabeti ihlal edici nitelikte olduğu iddia edilmektedir.

 

 4734 Sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü, 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasında ise; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” hükmü bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “I. Deneyime İlişkin Referans” başlığı altında; “Uygulama yönetmeliklerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmiş olmakla birlikte bazı ihalelerde bu düzenlemelerin aksine alımlarda özellikle bazı ülke yada  Avrupa Birliği ülkeleri gibi belirlemeler yapılarak bu ülkelerde iş yapıldığına dair referans getirilmesi zorunluluğu konulduğu  görülmektedir. Çeşitli uyuşmazlık kararlarında da görüleceği üzere Kamu İhale Kurulunca iş deneyim yada benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenemeyeceği bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça karar altına alındığından, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerekmektedir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Teknik şartnamede böyle bir düzenleme yapılması 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 ve 12 nci maddeleri ile Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda belirtilen düzenlemesine aykırıdır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede tek geçerli teklif bulunduğu dikkate alındığında söz konusu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılıyorum.

 

 

 

                                                                                                               Adem KAMALI

                                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul