İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3773
  • Toplantı No: 2007/070
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/070
Gündem No :2
Karar Tarihi:26.11.2007
Karar No :2007/UM.Z-3773
Şikayetçi:
 Dimeka Sağlık ve Tıbbi Cih. San. ve Tic. Ltd. Şti., Molla Şeref Mahallesi Şehit Cengiz Kurtuluş Çıkmazı No:4/A Fatih/ İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Malatya Beydağı Devlet Hastanesi Baştabipliği, Ankara Asfaltı 6.km / MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.10.2007 / 30499
Başvuruya konu ihale:
 2007/70299 İhale Kayıt Numaralı “Ameliyat Masası ve Tıbbi Malzeme” İhalesinin Ameliyat Masası Alımı Kısmı
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.11.2007 tarih ve 07.08.52.0110/2007-68E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Malatya Beydağı Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 30.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Ameliyat Masası ve Tıbbi Malzeme”  İhalesinin Ameliyat Masası Alımı Kısmına  ilişkin olarak Dimeka Sağlık ve Tıbbi Cih. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 24.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.10.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  25.10.2007 tarih ve 30499 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teknik şartnamenin 12 nci, 14.6 ncı ve 19 uncu maddelerine uymadıkları gerekçesiyle ihale dışı bırakılmalarının yerinde olmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Şikayete konu ihalenin 02.07.2007 tarihinde yayımlanan ilanının 4.3.4 maddesinde; “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları teklif edilen ameliyat masası ve tıbbi malzemelerin resim veya katalogları teklif zarfında mutlaka bulunacaktır.” düzenlemesine, teknik şartnamenin 29 uncu maddesinde; “İhaleye teklif veren firmalar teklifleri ile birlikte teknik şartnameye uygunluk belgelerinde verilen cevaplardaki hususları, masanın orijinal dokümanlarında işaretleyecekler ve uygunluk belgelerinde, cevaplanan her maddede, bu hususların dokümanın hangi sayfasında belirtildiğini açıklayacaklardır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Teknik şartnamenin 12 nci maddesinde; “Ameliyat masası C-kollu röntgen kullanıma uygun olmalıdır. Masanın tüm kısımlarına radyolojik tetkiklerin yapılabilmesi için masa boyunun %100 ü oranında röntgen ışınlarını geçiren röntgen tablalarına sahip olmalıdır. Röntgen tablaları çıkarılsa bile masa üst kısımları masa boyunun %80’i oranında röntgen ışınlarını geçiren bir yapıda olmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Şikayet sahibi tarafından idareye sunulan “Teknik şartnameye uygunluk taahhütnamesi”nde, teknik şartnamenin 12 nci maddesine ilişkin olarak “... Masanın tüm kısımlarına radyolojik tetkiklerin yapılabilmesi için masa boyunun %100’ü oranında röntgen ışınlarını geçiren röntgen tablalarına sahiptir…”  ifadesi yer almasına rağmen, başvuru sahibinin gönderdiği Mediland Marka Amax 9000 model ameliyat masası katalogunun incelenmesi sonucunda, masa boyunun %85’i oranında röntgen ışınlarını geçiren yapıda röntgen tablalarına sahip olduğu görülmüş olup, şikayet sahibinin sunmuş olduğu katalogda bulunan röntgen ışınlarını geçirme özelliğinin teknik şartnamede istenilen özellikleri karşılamadığı anlaşılmıştır. 

 

Teknik şartnamenin 14.6 ncı maddesinde masanın Flex/Reflex hareketleriyle ilgili “Sırt bölümü için 20/25º oturma bölümü için 25/35º” olması gerektiği belirtilmiştir.

 

Şikayet sahibinin sunmuş olduğu katalogun incelenmesi neticesinde normal oryantasyon için Flex/Reflex değerlerinin; sırt ve oturma bölümü için 20/30º olduğu anlaşılmış olup, oturma bölümü için Flex/Reflex değerlerinin teknik şartnamede belirtilen değeri karşılamadığı tespit edilmiştir.

 

Teknik şartnamenin 19 uncu maddesinde; “Ameliyat masasının bulunduğu konumda sabitlenmesini sağlayan sistem, tekerleklerin aşağı-yukarı hareket etmesini gerektirmeyecek şekilde tekerleklerin hareketinden bağımsız olarak hareket eden ve en az üç adet sabitleme ayağı ile sağlanmalıdır. Sabitleme sırasında tekerlekler hiçbir şekilde aşağı-yukarı hareket etmemeli, sadece özel sabitleme ayakları aşağı-yukarı hareket etmelidir. Elektro-hidrolik sistemle çalışan ve el kumandası veya manuel olarak anahtar ile kumanda edilen bu sabitleme ayakları olmalıdır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İhaleyi kazanan istekli tarafından idareye sunulan  “Teknik Şartnameye Uygunluk Taahhütnamesi”nde, teknik şartnamenin 19 uncu maddesine ilişkin olarak, “Ameliyat masasının bulunduğu konumda sabitlenmesi masanın tüm gövdesi üzerine oturarak, üç adet sabitleme ayağından daha sağlam olarak oturması şeklinde sağlanır. Bu mekanizma el kumandasından elektro-hidrolik bir sistemle çalışır.” ifadesine yer verildiği anlaşılmış olup, sunulan katalogun incelenmesi sonucunda ameliyat masasında herhangi bir sabitleme ayağının olduğuna dair bir bilgiye de rastlanmamıştır.

 

İdarenin cevabi yazısında, gövde üstüne oturtularak sabitlenebilme özelliğinin teknik şartnamede istenilen en az 3 adet sabitleme ayakları ile sabitleme durumuna uymadığı için sunulan teklifin reddedildiği belirtilmiş olup, ilgili şartname düzenlemeleri, sunulan uygunluk taahhütnamesi ve ilgili katalogun incelenmesi sonucunda başvuru sahibinin teklif etmiş olduğu ameliyat masasının teknik şartnameye uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak şikayet sahibinin sunmuş olduğu Mediland Marka Amax 9000 model ameliyat masasının teknik şartnamenin 12, 14.6 ve 19 uncu maddelerine uygun olmadığı tespit edilmiş olup, teklif edilen ürünün teknik şartnamenin tek maddesine uygun olmamasının dahi başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması için yeterli olduğu da göz önüne alındığında, şikayet sahibinin teklifinin idare tarafından değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırı olmadığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul