İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3776
  • Toplantı No: 2007/070
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/070
Gündem No :5
Karar Tarihi:26.11.2007
Karar No :2007/UM.Z-3776
Şikayetçi:
 Bir İmaj İnş. Temz. Gıda Turizm Medikal ve Basın Yayın Tic. Ltd. Şti., G.O.P. Bulvarı Hoca Ahmet Mahallesi 32. Sokak No:2/A TOKAT
 İhaleyi yapan idare:
 Tokat Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi Baştabipliği, TOKAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.11.2007 / 33608
Başvuruya konu ihale:
 2007/153366 İhale Kayıt Numaralı “Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Demirbaş Alımı (11. Kalem Yenidoğan Ventilatör Cihazı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.11.2007 tarih ve 07.09.19.0134/2007-66 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Tokat Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi Baştabipliği tarafından 31.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Demirbaş Alımı” ihalesinin “11. Kalem Yenidoğan Ventilatör Cihazına” ilişkin olarak Bir İmaj İnş. Temz. Gıda Turizm Medikal ve Basın Yayın Tic. Ltd. Şti.’nin 19.11.2007 tarih ve 33608 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Tokat Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi Baştabipliği tarafından 31.10.2007 tarihinde yapılan Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Demirbaş Alımı ihalesine teklif verdikleri, ancak ihaleden önce 11. Kalem olan “Yenidoğan Ventilatör Cihazı” için teknik şartnamede zeyilname başvurusunda bulundukları, zeyilname başvurusuna idarenin kısmen olumlu cevap verdiği, söz konusu kalemde en ucuz teklifi vermelerine rağmen teknik şartnameye uygunsuzluk nedeniyle tekliflerinin değerlendirilmeye alınmadığı, söz konusu kalemin teknik şartnamesinin rekabeti engellediği iddia edilmektedir.

           

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği,

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği,hükme bağlanmıştır.

 

            Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesinde idarece şikayet üzerine düzenlenen zeyilnamenin bildirim tarihinin belirtilmediği ve başvuru dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği eklenen belgelerin fotokopi olduğu hususları tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

Aynı zamanda şikayetçinin 10.10.2007 tarihinde zeyilname düzenlenmesi için başvuruda bulunduğu; ancak idarece düzenlenen ve başvuru sahibinin talebini kısmen karşılamayan zeyilnamenin kendisine bildirilmesini izleyen 15 (onbeş) gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken bu süreyi geçirdikten sonra Kuruma başvurduğu da tespit edilmiştir.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

           Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi ve ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığı yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 

 

 

 

                                                                                                               Adem KAMALI

                                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul