En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3778
  • Toplantı No: 2007/070
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/070
Gündem No :7
Karar Tarihi:26.11.2007
Karar No :2007/UM.Z-3778
Şikayetçi:
 Çartaş Petrol İnş. Nakliye Gıda Temizlik Hizm. Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti., 5 Nisan Mah. Emek Cad. Kayakent Yapı Koop. 1.Kısım B Blok No:1/1 Bağlar / DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü, M. Akif Ersoy Cad. No:1 Eğitim Fakültesi Eski Hizmet Binası Şehitlik / DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.10.2007 / 29479
Başvuruya konu ihale:
 2007/101003 İhale Kayıt Numaralı “Özel Kalorifer Yakıtı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.11.2007 tarih ve 07.0830.0160/2007-57E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 17.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Kalorifer Yakıtı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Çartaş Petrol İnş. Nak. Gıda Tem. Hizm. Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 04.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 17.10.2007 tarih ve 29479 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; şikayet konusu kalorifer yakıtı alımı ihalesinde, üzerinde ihale bırakılan firmanın teklif ettiği fiyatın aşırı düşük olduğu iddia edilmektedir.           

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdarenin “İlköğretim Okulları için 1400 ton Özel Kalorifer Yakıtı Alımı” ihalesi için oniki (12) isteklinin teklif verdiği ve ihalenin 1.643.600 YTL ile en düşük fiyatı teklif eden isteklinin üzerinde bırakıldığı, üzerinde ihale bırakılan firmanın ve diğer firmaların teklif fiyatlarının idarece aşırı düşük olarak değerlendirilmediği, dolayısıyla isteklilerden teklif fiyatlarına ilişkin olarak idarece yazılı bir açıklama istenilmediği, başvuru sahibinin şikayet dilekçesi üzerine idarece verilen 05.10.2007 tarihli cevapta da; ihalede verilen en düşük fiyatlı teklifin aşırı düşük olarak değerlendirilmediğinin belirtildiği anlaşılmıştır.  

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesinde;

 

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

                          

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Şikayet konusu ihale için teklif edilen fiyatlar en düşükten itibaren sıralandığında, üzerinde ihale bırakılan firmanın teklif fiyatının ikinci, üçüncü ve dördüncü sıradaki firmaların fiyatlarından yaklaşık olarak % 1,5 – 2 oranında düşük ve aynı zamanda idarece tespit edilen yaklaşık maliyetin altında olduğu ve aşırı düşük olmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca, ihale konusu kalorifer yakıtı için idarece “aşırı düşük teklif” sorgulamasında kullanılabilecek resmi bir fiyat tarifesi bulunmamaktadır.

 

Diğer taraftan, ihale üzerinde bırakılan isteklinin taahhüdünü sözleşme hükümlerine ve ilgili mevzuata göre yerine getireceği açıktır. İstekli ihale konusu işi sözleşme hükümlerine ve ilgili mevzuata göre yerine getirmek, idare ise sözleşme hükümlerine ve ilgili mevzuata göre kabul etmek sorumluluğundadır. Taahhüdün sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi halinde mevzuatın öngördüğü yaptırımlar uygulanabilecektir. Ancak, bu durum sözleşmenin uygulanması aşamasında değerlendirilecektir.

 

Açıklanan nedenlerle,  

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede aşırı düşük tekliflere ilişkin sorgulama yapılması gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

 

 

                                                                                                               Adem KAMALI

                                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul