• Karar No: 2007/UM.Z-3779
  • Toplantı No: 2007/070
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/070
Gündem No :8
Karar Tarihi:26.11.2007
Karar No :2007/UM.Z-3779
Şikayetçi:
 Prima Medikal Gereçleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Hasanhalife Mah. Balipaşa Cad. 28/1 Fatih/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Çukurova Devlet Hastanesi Baştabipliği Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.10.2007 / 30281
Başvuruya konu ihale:
 2007/101548 İhale Kayıt Numaralı “12 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (4. Kalem Ürolojik Ameliyat Masası)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.11.2007 tarih ve 07.08.46.0162/2007-53E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adana Çukurova Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 10.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “12 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı ihalesinin 4. Kalem Ürolojik Ameliyat Masası Alımı” kısmına ilişkin olarak Prima Medikal Gereçleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 27.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.10.2007 tarih ve 30281 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Adana Çukurova Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 10.09.2007 tarihinde yapılan 12 kalem Tıbbi Cihaz Alımı ihalesinin Ürolojik Ameliyat Masasına ilişkin 4 üncü kalemine teklif verdikleri, kendi tekliflerinin teknik şartnamenin 10.4 ve 17 nci maddelerine uygun olmadığı için idarece değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin Steris-Amsco marka Easymax Model Ameliyat Masasına teklif veren  istekli üzerine bırakıldığı ve ihalede ekonomik açıdan ikinci avantajlı isteklinin de olmadığı, ancak teknik şartnamenin 10.4 ve 17 nci maddelerinin Steris-Amsco marka Ameliyat Masasına ilişkin özellikler olduğu, ilgili maddelerin rekabeti sağlayacak şekilde düzeltilmesi gerektiğinin ilgili idareye ihaleden önce başvurularak bildirildiği, ihale tarihi itibariyle şikayetlerinin cevaplandırılmayıp ihaleden iki gün sonra cevap verilerek şikayetlerinin uygun bulunmadığı, ihaleye sadece Steris-Amsco marka Ameliyat Masasını teklif veren istekliyle birlikte bir de kendilerinin teklif verdiği göz önünde bulundurularak başvuruları hakkında gerekli incelemenin yapılması talep edilmektedir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddialarını değerlendirebilmek için teknik görüş alınmasına ihtiyaç duyulmuş ve 05.11.2007 tarihli yazımız ile akademik bir kuruluştan;

 

Teknik şartname yazımız ekinde gönderilmek üzere, teknik şartnamenin 10.4 üncü maddesinde; “Ayak bölümü yataydan aşağı doğru en az 100 derece ve yataydan yukarı doğru en az 40 derece, manuel olarak hareket etmeli ve istenilen noktada sabitlenebilmelidir.” şeklinde ve 17 nci maddesinde ise; “Masa tabanı, cerrahi ekibin operasyon sahasına girişlerine engel olmaması açısından “I” şeklinde imal edilmiş olmalıdır.” şeklinde düzenlemeler yapıldığı, başvuru sahibinin iddiasının ise anılan düzenlemelerin Steris-Amsco marka Easymax model ameliyat masasını tarif ettiği yönünde olduğu,

 

4734 sayılı Kamu ihale Kanunun 12 inci maddesinde; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

 

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

 

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmünün yer aldığı belirtilerek,

 

Buna göre; idarece teknik şartnamenin 10.4 ve 17 nci maddelerinde yapılan düzenlemelerin, başvuru sahibinin iddiaları da göz önünde bulundurulmak suretiyle Kanunun “Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” şeklindeki hükmüne uygun olup olmadığı yönündeki oluşturulacak gerekçeli görüşlerinin bildirilmesi istenmiştir.

 

Alınan 22.11.2007 tarihli cevabi yazıda;

 

“Teknik şartnamenin 10.4 maddesi; Bu maddede masanın ayak bölümünün hareketleriyle ilgili bilgiler yani hareket dereceleri bildirilmiştir. Şartnamenin diğer maddelerine bakıldığında bir çok ölçü daha verilmiş olduğunu görüyoruz. İtirazın eğer bir masayı işaret ettiği yönünde olursa tüm bu ölçülere de olması gerekirdi. (Sırt bölümünün hareketleri, masanın yüksekliği vb.) Tüm ürolojik masaları bilmediğimiz için bu ve diğer maddelerin sadece bir marka masaya ait olup olmadığı hakkında kesin fikir beyan edilemez. Ancak verilen değerlerde “en az” ifadesinin kullanılması kullanıcının istediği asgari değerleri gösterdiği ve üstünün de kabul edileceği anlamına geldiği için seçimde kabul edilebilir bir şart niteliğini taşımadığını düşünmekteyiz.

 

Teknik şartnamenin 17. maddesi; Bu maddede belirtilen tabanın “I” şeklinde olması özellikle floroskopi kullanılan endoskopik ameliyatlarda ve açık ameliyatlarda da masaya yanaşabilmek için önemli bir özelliktir. Bu maddenin de sadece bir masayı tarif etmekten ziyade kullanıcının kullanım kolaylığı açısından şartnameye konduğu kanaatini taşımaktayız.” şeklinde görüş bildirilmiştir.

 

            İhale işlem dosyası üzerinde yapılan inceleme ve alınan teknik görüş bir arada değerlendirildiğinde başvuru sahibinin iddiaları yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede tek geçerli teklif bulunduğu dikkate alındığında söz konusu ihalenin bu nedenle iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

 

 

                                                                                                               Adem KAMALI

                                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul