• Karar No: 2007/UM.Z-3780
  • Toplantı No: 2007/070
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/070
Gündem No :9
Karar Tarihi:26.11.2007
Karar No :2007/UM.Z-3780
Şikayetçi:
 Nortel Networks Netaş Telekomünikasyon A.Ş. Cinnah Cad.12 06690 Kavaklıdere Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı Hipodrum Cad. 12 06330 Akköprü Yenimahalle/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.10.2007 / 28964
Başvuruya konu ihale:
 2007/134139 İhale Kayıt Numaralı “Bilgisayar, Donanım, İletişim Ağı ve Yazılım Alt Yapılarının Yeni Teknolojilerle Güncellenmesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.11.2007 tarih ve 07.08.19.0162/2007-50E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı’nca 17.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Bilgisayar, Donanım, İletişim Ağı ve Yazılım Alt Yapılarının Yeni Teknolojilerle Güncellenmesi” ihalesine ilişkin olarak Nortel Networks Netaş Telekomünikasyon A.Ş.’nin 18.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.10.2007 tarih ve 28964 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1- Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı tarafından 17.10.2007 tarihinde yapılan “Bilgisayar, Donanım, İletişim Ağı ve Yazılım Alt Yapılarının Yeni Teknolojilerle Güncellenmesi” ihalesine ait teknik şartnamenin iletişim ağı ile ilgili bölümünde tek bir üreticinin ürünlerine ilişkin düzenlemeler yapılarak 4734 sayılı Kanunun 5 inci ve 12 inci maddelerinin ihlal edildiği,

 

2- Teknik şartnamedeki birçok teknik değerin teknik şartname hazırlama tekniğine aykırı olarak  “en az” ya da “en çok” ibareleri olmadan, virgülden sonra bir hane hassasiyete kadar verildiği,

 

3- Teknik şartnamenin 9.1 inci maddesinde yapılan düzenlemeye göre ses iletişimi ile ilgili bölümün, ya mevcut ihale içine tam bir paket halinde eklenmesi ya da mevcut ihaleden tamamen ayrılarak tam ve tek bir paket halinde ayrı bir ihale olarak yapılması,

 

4- Teknik şartnamenin “TKİ Planlanan Yapı” dokümanında, kurulmak istenen iletişim altyapısının topolojik gösteriminin belli bir firmanın ürün model numaraları verilerek oluşturulduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

           

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddialarına yönelik olarak teknik görüş alınmasına ihtiyaç duyulmuş 05.11.2007 tarihli yazımız ile; “Bilgisayar, Donanım, İletişim Ağı ve Yazılım Alt Yapılarının Yeni Teknolojilerle Güncellenmesi” ihalesi ile ilgili olarak başvuru sahibinin iddialarına yer verildikten sonra,

 

Söz konusu iddialarla ilgili olarak idarece başvuru sahibine; ihalenin sadece iletişim altyapısı ile ilgili olmadığı, Kurum bünyesinde yer alan sunucular, network alt yapısı, mevcut sistem odası, tüm bina kablolaması ve en önemlisi veritabanı sürüm güncellenmesi gibi büyük ölçekli bir proje olarak ele alındığı, iletişim altyapısı ve ses entegrasyonunun bu büyük projenin yalnızca küçük bir bölümünü oluşturduğu, bu alt yapı yenilenmesine bağlı olarak Kurumun dağıtık yapıdaki uygulamalarının web tabanlı merkezi yapıya dönüştürülmesi projesinin de paralel olarak yürütüldüğü, söz konusu ihalede yer alan ihtiyaçların bu hedef doğrultusunda belirlendiği,

 

Bu nedenle yerel alan ağı, geniş alan ağı ve İP telefon sistemlerinin birbirlerini destekleyecek ve uyumlu bir yapıda olması, böylelikle uçtan uca bütünleşik bir sistem yapısının oluşturulması, merkez ile uç bağlantılar arasında kriptolama ile güvenliğin sağlanması, tüm iletişim ağının merkezden ve tek bir noktadan yönetilebilmesinin Kurumsal açıdan büyük önem taşıdığı,

 

Teknik Şartnamenin, Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda mevcut teknik altyapı, personel durumu, ileriye yönelik planlar ve hedefler göz önüne alınarak hazırlandığı, Kurumsal stratejileri   de değerlendirerek hazırladıkları şartnamede ihtiyaçların karşılanması ile birlikte gerekli rekabet ortamının sağlanmasına da özen gösterildiği,

 

Kurumları için planladıkları iletişim alt yapısı şartnamesinin 6. maddesinin, bu planlamada Kurumun dağınık yapısı ve ileride gerçekleştirilecek olan sistemler de göz önüne alınarak, dağıtık yapıdaki uygulamaların merkezi yapıya değiştirilmesi söz konusu olduğu için hatlardaki kesintilere karşı mevcut Frame Relay Hatlar üzerinden yedekli bir yapı kurulması öngörülerek;  “Kurumumuza ait 8 bölgede kurulu bulunan bilgisayar ağları Frame Relay Teknolojisi ile halihazırda birbirine bağlıdır. Bölgelere önerilecek yeni ve yüksek performanslı yönlendiriciler ile ses iletişimi uygulamalarına açık bir yapı kurulacak ve merkeze G.SHDSL yedeklemenin yapılması sağlanacaktır. Frame Relay ve G.SHDSL hatlarda yük dengelemeli bir şekilde çalışma sağlanacak, iki hattan birisinde arıza meydana geldiğinde diğer hattan iletişim devam edecektir.” şeklinde düzenlendiği,

 

Şartnamenin 6.1.4, 6.1.6 maddelerinde mevcuttan farklı markaların teklif edilmesine de olanak sağlandığı, 6.1.3 maddesinde yer alan; “Kurumun elinde bulunan Cisco 3745 cihazı için AIM-VPN/HPII-PLUS modülü ve IPsec DES, IPsec 3DES ve AES kriptolama algoritmalarının desteklenmesi için gerekli yazılım artırımı yapılacaktır. Kurum garanti süresi boyunca bu cihazın garantisini şartnamede belirtildiği gibi üstlenecektir. Eğer firma farklı bir marka yönlendirici öneriyor ise aşağıdaki özellikleri destekleyen yeni bir yönlendirici teklif edecektir.” şeklinde yapılan düzenleme ile mevcut yazılım artırımı söz konusu olduğu halde farklı tekliflerin verilmesine de açıldığı,

 

Şartnamenin 9.1 maddesinde yer alan; "2500 adet İP telefonu destekleyecek yedekli bir İP telefon sisteminin kurulması" şeklindeki ifadenin ise Kurumun planları doğrultusunda belirlediği, ileride yapılacak olan alımların zamanı, miktarı ve niteliği ise söz konusu ihalenin kapsamı dışında olduğu,

 

Yönünde cevap verildiği,

           

Başvuru sahibinin ise idarenin vermiş olduğu cevaba karşılık olarak; hem iletişim altyapısı ve ses entegrasyonunun tüm projenin yalnızca küçük bir bölümünü oluşturduğu ifadesinin hem de “Bu nedenle yerel alan ağı, geniş alan ağı ve İP telefon sistemlerinin birbirlerini destekleyecek ve uyumlu bir yapıda olması, böylelikle uçtan uca bütünleşik bir sistem yapısının oluşturulması” şeklindeki gerekçenin gerçeği yansıtmadığı, çünkü halihazırda sayısız kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşunun yerel alan ağı, geniş alan ağı ve IP telefon sistemlerinin aynı marka cihazlardan oluşmadığı, teknik şartnamenin 6.1.3, 6.1.4 ve 6.1.6 ncı maddelerinde; “aşağıdaki maddelerde tarif edilen cihazlar teklif etmelidir.” şeklindeki düzenlemeyle de yine tek üreticinin ürünlerinin tarif edildiği, idarenin 200 adet abonenin bağlanacağı bir sistem için 2500 adet IP telefonu destekleyecek yedekli bir IP telefon sistemi kurmasının da 2500 kullanıcılı bir sistemin ortak teçhizatının önceden kurulup asıl yekünü oluşturan 1000’den fazla IP telefon setinin alımının sonraya bırakılarak daha sonra alınacak ürünlerin bu firmadan alınması zorunluluğunu getirdiği, böylece idarenin bu durumdan zarar göreceği, bu nedenle ses ve iletişim ile ilgili bölümün ya mevcut ihale içine tam bir paket halinde eklenmesi ya da mevcut ihaleden tamamen ayrılarak tam ve tek bir paket halinde rekabete açık ayrı bir ihale yapılmasının kamu yararına olacağı, idarece kurulmak istenilen iletişim altyapısının topolojik gösteriminde belli bir firmanın (CISCO Firması) ürün model numaralarının verildiği, teknik şartnamenin 7.6 ncı maddesindeki düzenlemenin de yazılımın omurga switch cihazı ile aynı marka olmasının istenmesinin de anlamlı olduğu, teknik şartnamenin 8.1.12 maddesinin 4. paragrafı gibi pek çok maddede istenen sayısal teknik değerlerin virgülden sonra bir hane hassasiyetine kadar istendiği şeklinde karşı görüş ile idarenin vermiş olduğu cevabın yerinde olmadığını iddia ettiği belirtilerek,

 

Buna göre;

 

1- Teknik şartnamenin iletişim ağı ile ilgili bölümünün tek bir üreticinin ürünlerine ilişkin olarak düzenlenip düzenlenmediği,

 

2- Teknik şartnamedeki teknik değerlerin “en az” ya da “en çok” ibareleri olmadan, virgülden sonra bir hane hassasiyete kadar verilmesinin verimlilik ve fonksiyonellik açısından zorunlu olup olmadığı,

 

3- Teknik şartnamenin 9.1 inci maddesinde yapılan düzenlemenin bu haliyle yerinde olup olmadığı,

 

4- Teknik şartnamenin, kurulmak istenen iletişim altyapısının topolojik gösterimindeki düzenlemede yer alan CISCO ifadesinin belli bir firma ürününün teklif verilmesini zorunlu kılıp kılmadığı,

 

Yönündeki oluşturulacak gerekçeli görüşlerinin bildirilmesi istenmiştir.

 

15.11.2007 tarihinde alınan 07.11.2007 tarihli cevabi yazıda;  “İlgi yazı ve ekler, bahse konu yazıda istenen hususlar doğrultusunda incelenmiş ve aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

            1- Teknik şartnamenin iletişim ağı ile ilgili bölümünün tek bir üreticinin ürünlerine
ilişkin olarak düzenlenip düzenlenmediği,

Bahse konu teknik şartname incelendiğinde, belli bir ürün grubu baz alınarak yazıldığı anlaşılmaktadır. Ama bu durum başka markaların muadil cihaz teklifini engelleyecek yapıda görülmemektedir.

            2- Teknik şartnamedeki teknik değerlerin "en az" yada "en çok” ibareleri olmadan,
virgülden sonra bir hane hassasiyete kadar verilmesinin verimlilik ve
fonksiyonellik açısından zorunlu olup olmadığı,

Bahse konu teknik şartnamede, gerekli yerlerde yeterince "en az" ve "en çok" ifadesi kullanılmıştır. Ayrıca şartnamede virgülden sonra bir hane hassasiyet olarak şikayet edilen değerler haberleşmede standart değerlerdir. Bu alanda satılan tüm ürünler desteklemelidir. Bu durumun verimlilik ve fonksiyonellik ile ilgisi bulunmamaktadır.

            3- Teknik şartnamenin 9.1 inci maddesinde yapılan düzenlemenin bu haliyle yerinde
olup olmadığı,

Şartnameden toplu halde bir ağ çözümü alındığı anlaşılmaktadır. Bu bağlamda voip telefon sistemi de bu ağı kullanacağından bu sistemle beraber alınması uygundur.

            4-Teknik şartnamenin, kurulmak istenen iletişim altyapısının topolojik
gösterimindeki düzenlemede yer alan CISCO ifadesinin belli bir firma ürününün
teklif verilmesini zorunlu kılıp kılmadığı,

Şartnamenin topolojik gösteriminde, yapıda verilen firma isimleri verilmesi sebebiyle eğer kanunen bir zorunluluk yoksa, oradaki gösterilen ürünlerin benzer ve muadilleri diğer markalarda bulunmaktadır. Fakat topolojik gösterim bu isimler verilmeden de hazırlanabilirdi.” şeklinde görüş bildirilmiştir.  

 

Başvuru sahibinin, teknik şartnamenin kurulmak istenen iletişim altyapısının topolojik gösteriminin belli bir firmanın ürün model numaraları verilerek oluşturulduğu yönündeki iddiasına karşılık, idarece 27.09.2007 tarihinde zeyilname düzenlendiği, anılan zeyilname ile topolojik gösterimde yer alan CISCO ifadesinin çıkarıldığı anlaşıldığından bu konudaki iddia ortadan kalkmıştır. Alınan teknik görüş doğrultusunda başvuru sahibinin ikinci ve üçüncü iddialarının yerinde olmadığı anlaşılmıştır. Ancak teknik görüşün birinci maddesinde yer alan; “Bahse konu teknik şartname incelendiğinde, belli bir ürün grubu baz alınarak yazıldığı anlaşılmaktadır.” şeklindeki ifadeden teknik şartnamenin belli bir üreticinin ürününe yönelik olarak hazırlandığı sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Ayrıca, Söz konusu ihalenin yaklaşık maliyetinin 2.100.000 YTL olduğu, ihaleye 3 isteklinin katıldığı, ihaleye teklif  veren Meteksan Tic. A.Ş.’nin 2.188.000 YTL, Proline Tic. A.Ş.’nin 2.290.000 YTL, Destek Tic. A.Ş.’nin ise 2.375.000 YTL teklif verdiği henüz  ihale komisyonu karar almadığı için kaç geçerli teklifin olduğu ve ihalenin hangi istekli üzerinde kalacağının bilinmediği ihale işlem dosyasındaki bilgi ve belgelerden tespit edilmiştir.

 

İhaleye teklif veren isteklilerin teklif ettikleri bedeller dikkate alındığında; teklif edilen bedellerin kendi arasında birbirine yakın ve yaklaşık maliyetin üzerinde olması dikkate alındığında; söz konusu ihalede yeterli rekabetin oluşmadığı anlaşılmaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde “temel ilkeler” başlığı altında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı’nca 17.10.2007 tarihinde yapılan “Bilgisayar, Donanım, İletişim Ağı ve Yazılım Alt Yapılarının Yeni Teknolojilerle Güncellenmesi” ihalesinde; ihaleye katılan 3 isteklinin teklifinin birbirine yakın olması ve verilen bu tekliflerin tamamının yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu dikkate alındığında ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sağlıklı bir fiyat yarışması sonucunda oluşmadığı anlaşılmıştır. İdareler bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde aynı zamanda kamu kaynaklarını verimli kullanmakla da sorumludur. Bu sebeple de ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

Buna göre; başvuru sahibinin iddiaları ile ilgili alınan teknik görüş ve ihale işlem dosyası üzerinde yapılan inceleme sonucunda ihale işlemlerinin iptal edilmesinin yerinde olacağı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak alınan teknik görüşte; “Bahse konu teknik şartname incelendiğinde, belli bir ürün grubu baz alınarak yazıldığı anlaşılmaktadır.Ama bu durum başka markaların muadil cihaz teklifini engelleyecek yapıda görülmemektedir.” şeklinde görüş  bildirilmiş olup, anılan görüşteki “Ama bu durum başka markaların muadil cihaz teklifini engelleyecek yapıda görülmemektedir.” Şeklindeki ifade göz önünde bulundurulup ihaleye iki farklı modelle teklif verildiği de anlaşıldığından başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmadığından çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

 

 

                                   Ali KAYA                                            Abdullah DÜNDAR

                                  Kurul Üyesi                                               Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul