İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3781
  • Toplantı No: 2007/070
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/070
Gündem No :12
Karar Tarihi:26.11.2007
Karar No :2007/UM.Z-3781
Şikayetçi:
 Yeniyöntem Kimyevi Analiz Maddeleri Tic. A.Ş. Eski Çırpıcı Yolu Sok. Merter İş Merkezi Bağımsız Bölüm 10 34169 Zeytinburnu/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Ordu Devlet Hastanesi Baştabipliği Şahincili Mah. Dr. Fahrettin Önsel Cad. 52200 ORDU
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.10.2007 / 28949
Başvuruya konu ihale:
 2007/73330 İKN|li “Bir Yataklı Uyku Sistemi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.11.2007 tarih ve 07.08.18.0184/2007-57E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Ordu Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 10.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bir Yataklı Uyku Sistemi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yeniyöntem Kimyevi Analiz Maddeleri Tic. A.Ş.’nin 21.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.09.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 10.10.2007 tarih ve 28949 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; yapılan demonstrasyon neticesinde, teklif ettikleri cihazın teknik şartnamenin 24 üncü maddesini karşılamadığından bahisle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa cihazlarının söz konusu maddeyi karşıladığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun ihaleye katılımda yeterlik kurallarını düzenleyen 10 uncu maddesinin mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin (b) fıkrasının 9 numaralı bendinde; ihale konusu işin niteliğine göre idarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğraflarının istenebileceği ve bu hususun ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtileceği hükmü yer almaktadır.

                       

            Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde de; “İdarelerce gerek görüldüğü takdirde,teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerinin, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyalinin de verilmesi istenilebilir. İdarelerce bunların doğruluğunun teyidi için üretim ve/veya  imalat aşaması ile sevkiyat aşamalarında idarece belirlenen uzman larca denetlenmesi de talep edilebilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde de; “Muayenede aranacak hususlar; ihale dokümanında yazılı şartlardır…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğu, idareler tarafından, “tekliflerin değerlendirilmesi” aşamasında “demonstrasyon” ya da “numune değerlendirmesi” yoluyla yapabileceği gibi, bu değerlendirme ürünün teslimini müteakip “muayene ve kabul” aşamasında da gerçekleştirilebilir. Bu konudaki takdir yetkisi idarelere ait olup, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ürünün teknik değerlendirmesinin de yapılmasının öngörülmesi halinde bu hususun da ihale dokümanında düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca bu değerlendirme ister tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında isterse muayene ve kabul aşamasında gerçekleştirilsin, idarece ürünün teknik şartnamede yer alan düzenlemelere uygun olup olmadığı yönünde yapılan değerlendirme neticesinde alınan kararlara ilişkin nihai sorumluluğun idareye ait olduğu açıktır.

 

Diğer taraftan 4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (f) bendine göre, “yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterlerin” ihale ilanında belirtilmesi zorunludur.

 

Ayrıca, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında; İhale konusu alımın/işin niteliğine göre, bu Yönetmelikte düzenlenen bilgi ve/veya belgelerden yeterlik değerlendirmesi için isteneceklerin ve bu belgelerde aranacak yeterlik kriterlerinin ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilmesi zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Bununla birlikte, ihale ilanında ve ihale dokümanında, teklif edilen ürünlerin teknik yeterliliğinin tespiti amacıyla demonstrasyon yapılacağına ilişkin herhangi bir düzenlemeye rastlanmamıştır.

 

İhale komisyonu üyelerince tutulan 17.7.2007 tarihli tutanakta, ihale komisyonunun teknik üyelerinin, teklif edilen sistemlerdeki bazı hususların, ancak firmalar tarafından yapılacak demonstrasyon neticesinde anlaşılabileceği görüşünde oldukları, bu nedenle teklif edilen cihazların demonstrasyonlarının yapılmasının uygun olacağı değerlendirmesine yer verilmiştir. Bunun üzerine ihaleye katılan her iki istekliye de bu durum bildirilmiştir.

 

Görüldüğü üzere, söz konusu tutanakta, teklif edilen sistemlerdeki bazı hususların, ancak firmalar tarafından yapılacak demonstrasyon neticesinde anlaşılabileceği belirtilmiştir. Bununla birlikte, söz konusu tutanakta, yapılacak demonstrasyon neticesinde anlaşılacak hususların hangileri olduğu belirtilmemiştir.

 

Teknik şartnamenin 24 üncü maddesinde; “Sistemin bölünmüş zaman tabanlı gösterim fonksiyonu bulunmalıdır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

 

Başvuru sahibince teklif edilen cihazın demonstrasyonuna ilişkin olarak tutulan tutanakta, özetle; başvuru sahibince teklif edilen cihaza ait kataloğa göre bu özelliğin sağlandığı, bununla birlikte demonstrasyon esnasında istekli tarafından bu özelliğin gösterilemediği, kendisine bu hususun tekrar sorulması üzerine cihazda bu özelliğin bulunmadığının belirtildiği hususlarına yer verilmiştir. Başvuru sahibine gönderilen kesinleşen ihale kararında da aynı hususlara yer verilmiştir.

 

Şikayet başvurusuna idarece verilen cevapta özetle; başvuru sahibince teklif edilen cihazın anılan özelliğe sahip olmadığı, başvuru sahibinin şikayet başvuru dilekçesinde bölünmüş zaman fonksiyonu olarak tanımladığı özelliğin bir polisomnografi parametresi olmayan hipnogramın 1 saatlik bölümünün ekranda ayrıca gösterilmesi durumu olduğu, bölünmüş zaman fonksiyonu tanımının, uyku ile ilgili tüm uzmanların bildiği üzere, polisomnografik çekim parametrelerinin aynı anda farklı zaman aralıklarında sunulması anlamına geldiği, bu özellik sayesinde uyku evrelemesinin 30 sn. kardiyo respiratör skorlama 2 dakikada aynı anda yapılabildiği, 30 sn ve 2 dakikalık tanımlamaların ayrı bir isteği ifade etmediği, bu özelliğin ayrıntılı açıklaması olduğu hususlarına yer verilmiştir.

                                                           

Başvuru sahibi, itirazen şikayet dilekçesinde, özetle; teknik şartnamenin 24 üncü maddesinden, idare kararında belirtilen özelliğin anlaşılmasının mümkün olmadığı, kendilerinden, teknik şartnamede yer almayan bir özelliğin gösterilmesinin istendiği, aslında cihazlarında bu özelliğin de bulunduğu, demonstrasyonu yapan personellerinin bu özelliği gösteremediğini, kendilerine bir demonstrasyon imkanı daha tanınırsa bu özelliği de gösterebilecekleri hususlarına yer vermiştir.

 

Diğer taraftan, başvuru sahibi, itirazen şikayet dilekçesinde, teklif ettiği cihazın bu özelliği sağladığını, bununla birlikte, bu özelliğin, teknik şartnamede yer verilmeyen ilave bir özellik olduğunu iddia etmektedir.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; itirazen şikayet konusu ihalede teklif edilen cihazlara ilişkin teknik değerlendirmenin, ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerektiği, ihale ilanında ve ihale dokümanında yer verilmediği halde demonstrasyon yapmak suretiyle bir teknik değerlendirme yapılamayacağı sonucuna ulaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibi ile idare arasındaki temel anlaşmazlık konusu, teknik şartnamenin 24 üncü maddesinin nasıl yorumlanması gerektiği hakkındadır.

 

Belirtilen hususla ilgili olarak akademik bir kuruluştan teknik görüş talep edilmesine rağmen, henüz görüş gelmemiştir. Bu itibarla, teknik şartnamenin 24 üncü maddesinde yer verilen düzenleme ile idare kararında, şikayet dilekçesinde ve itirazen şikayet dilekçesinde belirtilen hususlar sınırlı bir teknik ayrıntı düzeyinde bir arada değerlendirildiğinde; idarece teknik şartnamenin anılan maddesinde yapılan düzenlemenin, idare kararında belirtildiği şekilde anlaşılabilmesinin mümkün olmadığı, dolayısıyla, idarenin alımını planladığı cihazda bulunmasını istediği bir özelliği ihale dokümanına gerektiği şekliyle yansıtamadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede üç adet ihale dokümanı satın alındığı, iki adet teklif verildiği ve tek geçerli teklif bulunduğu, Teknik Şartnamenin 76 ncı maddesinde yer alan düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hükme aykırı olduğu da dikkate alındığında söz konusu ihalenin bu nedenlerle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılıyorum.

 

 

 

                                                                                                               Adem KAMALI

                                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul