İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3783
  • Toplantı No: 2007/070
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/070
Gündem No :14
Karar Tarihi:26.11.2007
Karar No :2007/UM.Z-3783
Şikayetçi:
 Met Tıp Cihazları Sanayi ve Tic Ltd. Şti., Şehit Adem Yavuz Sok. No:9/12 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü,Necatibey Cad. No:18 Kat 4 34425 Karaköy/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.10.2007 / 28478
Başvuruya konu ihale:
 2007/74584 İhale Kayıt Numaralı “100 Adet Eforlu Ekg Cihazı Alınması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.11.2007 tarih ve 07.07.99.0207/2007-61E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nce 31.07.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “100 Adet Eforlu Ekg Cihazı Alınması” ihalesine ilişkin olarak Met Tıp Cihazları Sanayi ve Tic Ltd. Şti.’nin 06.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 05.10.2007 tarih ve 28478 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teknik şartnamenin zeyilname ile değiştirildiği, zeyilname düzenlendiğini numune muayenesi sırasında öğrendikleri, zeyilnamenin idari şartnamenin 14 üncü maddesi gereğince ihaleden önce elden veya posta yoluyla taraflarına ulaştırılmadığı, ihaleye zeyilname öncesi hazırlanan teknik şartname şartlarına göre teklif verdikleri, idareye taptıkları şikayet başvurusuna idarenin; zeyilnamenin şartname alanlara ve başvuruda bulunanlara gönderildiği, firmaları şartname alanlar arasında yer almadığından zeyilname gönderilmediği, şeklinde cevap verdiği, ihaleye Met Tıp ve İnkur Gıda olarak ortak girişim şeklinde iştirak ettikleri, proje ortakları olan İnkur firmasının 11.07.2007 tarih ve F00552 sayılı makbuz karşılığı ihale dökümanı satın aldığı, zeyilnamenin ihaleden önce elden veya posta yoluyla İnkur firmasına ulaştırılmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 29 uncu maddesinin 1 ve 2 nci fıkralarında; “İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

 

Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.” hükmü düzenlenmiştir.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesinden; ihale dökümanını İnkur firmasının satın aldığı, Met Tıp firmasının satın almadığı, Met Tıp ve İnkur firmalarının ortak girişim olarak teklif verdiği, zeyilname ile teknik şartnamenin 15 inci maddesindeki; “Sistemin frekans cevabı en az 0,05 – 500 Hz olmalıdır.” şeklindeki düzenlemenin “Sistemin frekans cevabı en az 0,05 – 150 Hz olmalıdır.” şeklinde, 28 inci maddesindeki; “Treadmill hızı en az 1,5 – 20 km/h aralığında eğimi ise en az %0 – 15 aralığında ayarlanabilmelidir.” şeklindeki düzenlemenin “Treadmill hızı en az 1,5 – 17 km/h aralığında eğimi ise en az %0 – 15 aralığında ayarlanabilmelidir.” şeklinde, tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesi başlıklı bölümünün 4 üncü maddesindeki; “Teklif edilen cihaz yerli ise TSE ve CE, yabancı menşeli ise ISO 9000 ve CE standartlarına haiz olmalıdır ve bu durum belgelerle tekliflerde kanıtlanmalıdır.” şeklindeki düzenlemenin “Teklif edilen cihaz CE standartlarına haiz olmalıdır ve bu durum belgelerle tekliflerde kanıtlanmalıdır.” şeklinde değiştirildiği, İnkur, Sesa, Penta, Tepa ve Schiller firmalarının doküman satın aldığı, zeyilnamenin Schiller ve Penta firmalarına gönderildiği, Sesa, Tepa ve Met Tıp – İnkur Ortak Girişimine gönderilmediği, Met Tıp – İnkur Ortak Girişiminin teklifini değişiklikten önceki teknik şartname şartlarına göre verdiği,

 

Yapılan demonstrasyon neticesinde ihaleye teklif veren 2 isteklinin teklif ettikleri cihazların teknik şartnameyi karşıladığının tespit edildiği, ihale üzerinde kalan Tepa firmasının yerli malı teklif ettiği ve teklif ettiği ürüne ilişkin yerli malı belgesini sunduğu, idari şartnamenin “Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması” başlıklı 36.7. maddesinin; “Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanacaktır. Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine %15 (yüdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. (cihazın yerli üretim olduğuna dair belgelerinin sunulması halinde). Ancak yabancı firma ile ortak girişim halinde ihaleye katılan yerli firmalar fiyat avantajından yararlanamayacaktır.” hükmü gereğince Tepa firmasına %15 fiyat avantajı uygulandığı, bu durumda Met Tıp – İnkur Ortak Girişiminden daha düşük teklif verdiği görüldüğünden ihalenin Tepa firması üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin, teknik şartnamede zeyilname yapılmış olduğunu numune muayenesi aşamasında öğrendikleri ve zeyilnamenin taraflarına gönderilmediği iddiası ile yaptığı şikayet başvurusunu idare, zeyilnamenin şartname satın alanlara gönderildiği, şartname satın alanlar içerisinde isim ve tebligat adresleri olmadığı bu nedenle taraflarına zeyilname gönderilmediği gerekçesiyle reddetmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 25 ve 26 ncı maddesi ve  idari şartnamenin 14 üncü maddesi gereği zeyilnamenin son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilmesi gerekmektedir.  Met Tıp firması ihale dökümanı satın almadığı için zeyilnamenin bu firmaya gönderilmemesinde mevzuata aykırılık bulunmamakla birlikte, İnkur firması ile Sesa ve Tepa firmalarına gönderilmemesinde anılan mevzuat hükümlerine uyarlık görülmemiştir.

 

Tespit edilen aykırılık, tekliflerin ihale dökümanına uygun şekilde verilmesini, sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesini engelleyici ve düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan ihale işlemleri ve ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul