İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3785
  • Toplantı No: 2007/070
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/070
Gündem No :17
Karar Tarihi:26.11.2007
Karar No :2007/UM.Z-3785
Şikayetçi:
 ADS Elektronik Tıbbı Cihazlar İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., Kıbrıs Sokak 19/1 06690 A.Ayrancı/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi, Beyşehir Cad. Yunus Emre Mah. Akyokuş Meram/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.10.2007 / 29383
Başvuruya konu ihale:
 2007/126058 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Tıbbi Cihazlar İhalesi IV. Grup 1. Kalem Video Ürodinami Cihazı Alımı Kısmı”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.11.2007 tarih ve 07.08.27.G013/2007-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’nce 08.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Tıbbi Cihazlar İhalesi IV. Grup 1. Kalem Video Ürodinami Cihazı Alımı” kısmına ilişkin olarak ADS Elektronik Tıbbı Cihazlar İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 14.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.10.2007 tarih ve 29383 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Gerek yaklaşık maliyetin tespiti aşamasında, gerekse ihale aşamasında örnek Kamu İhale Kurumu kararlarını da sunmalarına rağmen Ürodinami Cihazı ile Ürodinami Masası alımının ayrı kalemler olarak ihale edilmediği, Türkiye genelinde eğitim hastaneleri ve üniversiteler incelendiğinde birçok hastanenin ürodinami sistemlerini ayrı ihale ettikleri, burada firmaları tarafından vurgulanmak istenenin masanın gerekliliği veya gereksizliği değil, bağımsız alınabilecek bir masanın birleştirerek alımına gidilmesinin rekabeti engellendiği hususu olduğu, aynı konuda firmaları tarafından daha önce Kamu İhale Kurumuna yaptıkları itiraz üzerine alınan kararlarında şikayetlerini desteklediği,

 

            2) Video-Ürodinami Sistemi teknik şartnamesinin, 1.9, 1.10,1.12, 1.15, 1.16, 1.19,1.25, 1.27, 1.30 nolu maddelerinin tek firmayı işaret etmekte olduğu, bu maddelerle ilgili hem yaklaşık bedelin tespiti aşamasında, hem de ihalenin yayımlanması aşamasında itiraz ettikleri,.tek bir firmayı işaret eden bu özelliklerin hiçbir ürodinami sisteminde olmadığı halde idare tarafından klinik ihtiyaç olarak yorumlanarak değiştirilmediği,

           

İddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

           

            İdare tarafından düzenlenen idari şartnamenin 21 inci maddesinde ihalede kısmi teklif verilebileceği ve gruplardaki her kalem için de kısmi teklif verilebileceği düzenlemiştir. İdari şartname ekinde sunulan ihale gruplandırılmasına göre şikayetçinin şikayetine konu ettiği Video–Ürodinami Sistemi ve Ürodinami Masası IV. Grup 1 inci kalemde Video Ürodinami Cihazı olarak sınıflandırılarak ihaleye çıkartılmıştır. Yapılan gruplandırmaya göre istekliler tarafından  IV. Grup 1 inci kalemde Video Ürodinami Cihazına ilişkin olarak kısmi teklif verme imkanı sağlanmış olmakla birlikte Video–Ürodinami Sistemi ile Ürodinami Masasının ayrı ayrı ihale edilmesi sağlanmamıştır.

 

            Anılan düzenleme kapsamında ihaleye kısmi teklif verilebileceği anlaşılmakla birlikte ihalenin şikayete konu kaleminin sistem ile masanın birlikte tek bir kalem olarak düzenlendiği, dolayısıyla sisteme teklif veren isteklinin masaya da teklif vermesini zorunlu kıldığı anlaşılmaktadır.

 

            Konu ile ilgili olarak, Kuruma ulaşmış bir başka itirazen şikayet başvurusu üzerine alınan 15.01.2007 tarih ve 2007/UM.Z-135 sayılı Kurul kararına esas teşkil eden 21.12.2006 tarih 14840 sayılı yazımız ile; “ihale konusu olan Video-Ürodinami Sistemi Alımı ihalesine ait teknik şartnameye satışı tamamen ayrı yapılan, sistemin ayrılmaz bir parçası olmayan çok fonksiyonlu küçük müdahale ve ürodinami masasının da eklenerek tek firmaya işaret edildiği, üreticileri farklı olan bu iki sistem tek kalem olarak ihale edilerek, ihaleye katılımın engellendiği, ürodinami masası üreticileri ile ürodinami sistemi üreticilerinin tek başlarına teklif vermeleri imkansızlaştırılarak rekabet koşullarının bozulduğu yönünde” iddiada bulunduğu belirtilerek,

 

            4734 sayılı Kamu ihale Kanunun 12 inci maddesinde; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

 

            Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir….” hükmünün de yer aldığı hatırlatılarak,

 

            İhale konusu alıma ait teknik şartname yazımız ekinde gönderilmek suretiyle, “idarece belirlenen teknik kriterlerin, verimlilik ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olup olmadığı hususu da göz önünde bulundurularak başvuru sahibinin iddialarının yerinde olup olmadığı” hususunda teknik görüş istenmiştir.

 

            08.01.2007 tarihli cevabi teknik görüş yazısında; “Ürodinami masası üreticileri ile ürodinami sistemi üreticilerinin tek başına teklif vermeleri imkansızlaştırılarak rekabet koşullarının sağlanmadığı kanaatindeyim.” şeklinde görüş bildirilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde hüküm bulunmaktadır.

 

            Buna göre; yukarıda belirtilen teknik görüş, Kurulun bu konuda vermiş olduğu kararlar ve yapılan değerlendirme sonucunda, idarece ihalenin şikayete konu kalemi olan Video-Ürodinami Sistemi Alımı ihalesine ait teknik şartnameye, satışı tamamen ayrı yapılan, sistemin ayrılmaz bir parçası olmayan ürodinami masasının da eklenerek ihaleye çıkılmasının, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan rekabet koşullarını sağlamadığı anlaşılmış olup ihalenin şikayete konu IV Grup 1 inci kalemi olan Video-Ürodinami Sistemi Alımının iptal edilmesi gerekmektedir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Şikayetçi tarafından Video-Ürodinami Sistemi teknik şartnamesinin 1.9, 1.10, 1.12, 1.15, 1.16, 1.19, 1.25, 1.27, 1.30 nolu maddelerinin tek firmayı işaret etmekte olduğu iddia edilmektedir. Belirtilen iddiaların değerlendirilebilmesi amacıyla bir akademik kuruluştan teknik görüş talep edilmiştir. 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin 6 ncı fıkrasının son cümlesinde “Kurum, nihai kararını başvuruyu izleyen kırkbeş gün içinde verir.” hükmü bulunmaktadır. Başvuru tarihinin 19.10.2007 olduğu dikkate alındığında, son karar alma tarihi 30.11.2007 tarihi itibariyle teknik görüş gelmemekle birlikte kararın 1 inci bölümünde yer verilen tespit neticesinde ihalenin iptali gerektiğinden bu konuda bir değerlendirme yapılmamıştır.

 

            B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (b) bendi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            İlanın usulü yönünden yapılan incelemede, 4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde “İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez. İhalede aşağıda belirtilen hususların belirtilmesi zorunludur.

            i) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı,” hükmü ile 26 ncı maddesinde “13, 24, ve 25 nci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda, ilan bu maddelere uygun şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz” hükümleri yer almaktadır.

 

            İdare tarafından düzenlenen idari şartnamenin 3 üncü maddesinde ihale tarihi olarak 30.10.2007 belirtilmiş olmasına rağmen ihale ilanının  3 üncü maddesinde ihale tarihi 08.10.2007 tarihi olarak belirtilmiş ihalenin de bu tarihte yapıldığı anlaşılmıştır. İdari şartname ile ilan düzenlemesindeki sözkonusu farklılık 4734 sayılı Kanunun 24 ve 26 ncı maddelerine aykırılık taşımaktadır.

           

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, IV. Grup 1. Kalem Video Ürodinami Cihazı kısmına ilişkin olarak ihale işlemlerinin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, IV. Grup 1. Kalem Video Ürodinami Cihazı kısmına ilişkin ihale işlemlerinin iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

1-İdari şartnamenin 7.3.3.7 nci maddesinde “Teklif edilen cihazlara ait ulusal veya uluslar arası standartlara uygunluk belgesi (TSE, ISO, TÜV, FDA vb.)”  düzenlemesi yapılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi “mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi” başlıklı (b) bendinin 8 nolu alt bendinde, “ihale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar” ve anılan Kanunun “şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinde, “… Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslar arası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır …” hükümleri ile,

 

            Ayrıca, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar” başlıklı 40 ıncı maddesinde, “idare, ihale konusu mala ilişkin olarak alımın niteliğini göz önünde bulundurarak imalatta yeterlik belgesi, ürün belgeleri, kalite uygunluk belgesi, kalite yönetim sistem belgesi, laboratuar yeterlilik belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesine ilişkin olarak sertifika ve belge isteyebilir. Bu belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. …” hükmüne yer verilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “XI- Mal Alım İhalelerinde Teknik Şartnameler” başlıklı bölümünde “…amaca uygun herhangi bir ayrım yapmaksızın birbiri yerine kullanılması mümkün olmayan ürün standardına yönelik belgeler ile üretici firmanın kalite yönetim sistemine ilişkin belgelerin birlikte istenildiği, herhangi bir standart belirlemesi veya belgelendirme yapması söz konusu olmayan yabancı ülke kuruluşları da dahil olmak üzere, ulusal veya uluslararası standart belirleyen kuruluşlar, kalite/standarda uygunluk belgesi düzenleyen kuruluşlar ile ihale konusu ürünle ilgisi bulunmayan standardın/kuruluşun birlikte sayıldığı, bazen de sadece yabancı bir ülkede geçerli olan ulusal standartların arandığı ve hangi belgenin diğerinin yerine kabul edileceğinin (eşdeğer belgelerin) veya bir diğerinin yerine kullanılması öngörülmeyen belge/işaretin hangileri olduğunun açıkça belirtilmediği görülmektedir.

            Hangi belgelerin bulunması halinde teklifin yeterli görüleceği hususundaki belirsizlik nedeniyle, ihale komisyonunca tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında sunulan tekliflerin değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılabilmesi de mümkün bulunmamaktadır.

            Bu nedenle, idarelerce ihale dokümanının hazırlanması aşamasında ihale konusu malın piyasaya arzına ilişkin diğer mevzuat hükümleri de dikkate alınarak; istenilmesi zorunlu belge, işaret ve benzeri isteklerin tespit edilmesi ve bunlara ihale dokümanında yer verilmesi gerekmektedir.” şeklinde belirtilmiştir.

 

            İdari Şartnamenin 7.3.3.7  maddesi ile isteklilerden TSE, ISO, TÜV, FDA vb belgeleri istendiği, ancak bunların hangisinin verilmesinin yeterli olacağı hususunda bir açıklama bulunmadığı, hangi belgenin diğerlerinin yerine ikame edileceğinin belirsiz olduğu, belirtilenlerin dışındaki benzeri belgelerinde sunulmasına imkan verilmemesinin ve idari şartnamede ve teknik şartnamede kalite belgelerine ilişkin olarak farklı kapsamlarda düzenleme yapılmış olmasının belirsizliği daha da güçlendirildiği sonucuna ulaşılmış olup, ihale dokümanında yapılan söz konusu

 

 

düzenlemelerde idarenin isteğinin açık ve net olarak belirtilmediği, dolayısıyla teklifin kabul ve ret kriterlerinin belirlenemediği, objektif kriterler bulunmadığından 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata göre ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinin ve ihalenin sonuçlandırılması mümkün değildir.

 

2-Ayrıca  4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede geçerli tek teklifin olduğu göz önüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen ilkelerin inceleme konusu ihalede oluşmamıştır.

 

Yukarıda belirtilen mevzuat aykırılıkları nedenleriyle de ihalenin iptal edilmesi gerektiği düşüncesiyle çoğunluk görüşüne katılıyorum.

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adem KAMALI

              Kurul Üyesi

EK GEREKÇE

 

            İdari şartnamenin 7.3.3.7 nci maddesinde “Teklif edilen cihazlara ait ulusal veya uluslar arası standartlara uygunluk belgesi (TSE, ISO, TÜV, FDA vb.)”  düzenlemesi yapılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi “mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi” başlıklı (b) bendinin 8 nolu alt bendinde, “ihale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar” ve anılan Kanunun “şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinde, “… Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslar arası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır …” hükümleri ile,

 

            Ayrıca, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar” başlıklı 40 ıncı maddesinde, “idare, ihale konusu mala ilişkin olarak alımın niteliğini göz önünde bulundurarak imalatta yeterlik belgesi, ürün belgeleri, kalite uygunluk belgesi, kalite yönetim sistem belgesi, laboratuar yeterlilik belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesine ilişkin olarak sertifika ve belge isteyebilir. Bu belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. …” hükmüne yer verilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “XI- Mal Alım İhalelerinde Teknik Şartnameler” başlıklı bölümünde “…amaca uygun herhangi bir ayrım yapmaksızın birbiri yerine kullanılması mümkün olmayan ürün standardına yönelik belgeler ile üretici firmanın kalite yönetim sistemine ilişkin belgelerin birlikte istenildiği, herhangi bir standart belirlemesi veya belgelendirme yapması söz konusu olmayan yabancı ülke kuruluşları da dahil olmak üzere, ulusal veya uluslararası standart belirleyen kuruluşlar, kalite/standarda uygunluk belgesi düzenleyen kuruluşlar ile ihale konusu ürünle ilgisi bulunmayan standardın/kuruluşun birlikte sayıldığı, bazen de sadece yabancı bir ülkede geçerli olan ulusal standartların arandığı ve hangi belgenin diğerinin yerine kabul edileceğinin (eşdeğer belgelerin) veya bir diğerinin yerine kullanılması öngörülmeyen belge/işaretin hangileri olduğunun açıkça belirtilmediği görülmektedir.

            Hangi belgelerin bulunması halinde teklifin yeterli görüleceği hususundaki belirsizlik nedeniyle, ihale komisyonunca tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında sunulan tekliflerin değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılabilmesi de mümkün bulunmamaktadır.

            Bu nedenle, idarelerce ihale dokümanının hazırlanması aşamasında ihale konusu malın piyasaya arzına ilişkin diğer mevzuat hükümleri de dikkate alınarak; istenilmesi zorunlu belge, işaret ve benzeri isteklerin tespit edilmesi ve bunlara ihale dokümanında yer verilmesi gerekmektedir.” şeklinde belirtilmiştir.

 

            İdari Şartnamenin 7.3.3.7  maddesi ile isteklilerden TSE, ISO, TÜV, FDA vb belgeleri istendiği, ancak bunların hangisinin verilmesinin yeterli olacağı hususunda bir açıklama bulunmadığı, hangi belgenin diğerlerinin yerine ikame edileceğinin belirsiz olduğu, belirtilenlerin dışındaki benzeri belgelerinde sunulmasına imkan verilmemesinin ve idari şartnamede ve teknik şartnamede kalite belgelerine ilişkin olarak farklı kapsamlarda düzenleme yapılmış olmasının belirsizliği daha da güçlendirildiği sonucuna ulaşılmış olup, ihale dokümanında yapılan söz konusu

 

 

düzenlemelerde idarenin isteğinin açık ve net olarak belirtilmediği, dolayısıyla teklifin kabul ve ret kriterlerinin belirlenemediği, objektif kriterler bulunmadığından 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata göre ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinin ve ihalenin sonuçlandırılması mümkün olmadığı bu nedenle de ihalenin iptal edilmesi gerektiği görüşüyle, iptal kararına katılıyorum.

 

 

 

 

Hakan GÜNAL

Üye

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul