İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3786
  • Toplantı No: 2007/070
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/070
Gündem No :19
Karar Tarihi:26.11.2007
Karar No :2007/UM.Z-3786
Şikayetçi:
 MES Tıbbi Cihazlar San. Tic. İth. İhr. Ltd. Şti., K.Karabekir Caddesi No: 91/46-47 İskitler/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği, Hastaneler Caddesi 21400 Dağkapı/DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.10.2007 / 30355
Başvuruya konu ihale:
 2007/142390 İhale Kayıt Numaralı “53 Kalem Tıbbi Demirbaş Alımı İhalesi 44. Kalem Yoğun Fototerapi Cihazı )”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.11.2007 tarih ve 07.08.48.G013/2007-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği’nce 10.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “53 Kalem Tıbbi Demirbaş Alımı İhalesinin 44. Kalem Yoğun Fototerapi Cihazı Kısmına” ilişkin olarak MES Tıbbi Cihazlar San. Tic. İth. İhr. Ltd. Şti.’nin 02.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.10.2007 tarih ve 30355 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) 44. Kalem Yoğun Fototerapi Cihazı Teknik Şartnamesinin Türkiye’de satışı yapılan Natus marka Neoblue model fototerapi cihazını birebir tarif etmekte olduğu, hastane tarafından verilen cevapta da bu durumun kabul edildiği, ayrıca bahsi geçen cihaz haricinde ihaleye teklif verilmediği dikkate alındığında  ileri sürdükleri iddialarını güçlendiği,

 

            2) Teknik şartnamenin (j) maddesinde yer verilen EN 60601-2-50 standardının CE belgeli bütün cihazlarda bulunması gereken bir özellik olduğu, bu düzenleme ile üstün bir özellikmiş gibi gösterilmesinin hatalı olduğu,

 

            3) Teknik şartnamenin (q) maddesinde FDA belgesi istendiği, bu belgenin ABD de geçerli bir belge olmakla birlikte Türkiye’de herhangi bir geçerliliğinin bulunmadığı, iddia edilmektedir.

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 ve 2 inci iddiasına ilişkin olarak;

           

            Şikayetçi tarafından idarenin düzenlediği teknik şartnamenin tek markayı tarif ettiği ve dilekçesinde teknik şartnamenin (j) maddesi olarak belirtmişse de (i) maddesinde belirtilen EN 606601-2-50 standardının CE belgeli bütün cihazlarda bulunması gereken bir özellik olduğu teknik şartnamede gösterilmesine gerek olmadığı  iddiaları ile dokümana yönelik yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine, ileri sürülen iddiaların tespiti için bir akademik kuruluştan teknik görüş talep edilmiştir.

 

            Alınan teknik görüşte özetle; düzenlenen teknik şartnamenin “yoğun fototerapi cihazını” tarif ettiği, klasik fototerapi cihazlarından farklı amaca yönelik kullanıldığı, bu nedenle idarenin zorunlu olarak teknik şartnameyi bu cihaza yönelik olarak hazırladığı, normal bir fototerapi cihazı koşullarını taşıyan bir teknik şartname düzenlemesinin uygun olmayacağı, (i) maddesinde istenilen belgenin bütün cihazlar için zorunlu ise zaten rekabeti engelleyen bir durum olmadığı, teknik şartnamenin LED ışınları ile çalışan bir yoğun fototerapi cihazını tanımladığı,bu hususu tek bir markayı tarif ettiği yönünde yorumlamanın hatalı olacağı belirtilmiştir.

 

            Yukarıda açıklamalar çerçevesinde şikayetçinin teknik şartnameye yönelik 1 ve 2 nci maddelerde belirtilen iddialarının yerinde olmadığı değerlendirilmiştir.

           

            2) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Yoğun Fototerapi Cihazına ait teknik şartnamenin (q) maddesinde “Cihaz CE, FDA ve ISO sertifikalarına haiz olmalıdır”, idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde ise “Teklif edilen belgelerin CE belgeleri olmaları zorunludur.” düzenlemeleri yapılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi “mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi” başlıklı (b) bendinin 8 nolu alt bendinde, “ihale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar” ve anılan Kanunun “şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinde, “… Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslar arası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır …” hükümleri ile,

 

            Ayrıca, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar” başlıklı 40 ıncı maddesinde, “idare, ihale konusu mala ilişkin olarak alımın niteliğini göz önünde bulundurarak imalatta yeterlik belgesi, ürün belgeleri, kalite uygunluk belgesi, kalite yönetim sistem belgesi, laboratuar yeterlilik belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesine ilişkin olarak sertifika ve belge isteyebilir. Bu belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. …” hükmüne yer verilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “XI- Mal Alım İhalelerinde Teknik Şartnameler” başlıklı bölümünde “…amaca uygun herhangi bir ayrım yapmaksızın birbiri yerine kullanılması mümkün olmayan ürün standardına yönelik belgeler ile üretici firmanın kalite yönetim sistemine ilişkin belgelerin birlikte istenildiği, herhangi bir standart belirlemesi veya belgelendirme yapması söz konusu olmayan yabancı ülke kuruluşları da dahil olmak üzere, ulusal veya uluslararası standart belirleyen kuruluşlar, kalite/standarda uygunluk belgesi düzenleyen kuruluşlar ile ihale konusu ürünle ilgisi bulunmayan standardın/kuruluşun birlikte sayıldığı, bazen de sadece yabancı bir ülkede geçerli olan ulusal standartların arandığı ve hangi belgenin diğerinin yerine kabul edileceğinin (eşdeğer belgelerin) veya bir diğerinin yerine kullanılması öngörülmeyen belge/işaretin hangileri olduğunun açıkça belirtilmediği görülmektedir.

            Hangi belgelerin bulunması halinde teklifin yeterli görüleceği hususundaki belirsizlik nedeniyle, ihale komisyonunca tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında sunulan tekliflerin değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılabilmesi de mümkün bulunmamaktadır.

            Bu nedenle, idarelerce ihale dokümanının hazırlanması aşamasında ihale konusu malın piyasaya arzına ilişkin diğer mevzuat hükümleri de dikkate alınarak; istenilmesi zorunlu belge, işaret ve benzeri isteklerin tespit edilmesi ve bunlara ihale dokümanında yer verilmesi gerekmektedir.” şeklinde belirtilmiştir.

 

            Teknik şartnamenin (q) maddesi ile isteklilerden CE, FDA ve  ISO belgeleri istendiği, ancak bunların hangisinin verilmesinin yeterli olacağı hususunda bir açıklama bulunmadığı, hangi belgenin diğerlerinin yerine ikame edileceğinin belirsiz olduğu, belirtilenlerin dışındaki benzeri belgelerinde sunulmasına imkan verilmemesinin ve idari şartnamede ve teknik şartnamede kalite belgelerine ilişkin olarak farklı kapsamlarda düzenleme yapılmış olmasının belirsizliği daha da güçlendirildiği sonucuna ulaşılmış olup, ihale dokümanında yapılan söz konusu düzenlemelerde idarenin isteğinin açık ve net olarak belirtilmediği, dolayısıyla teklifin kabul ve ret kriterlerinin belirlenemediği, objektif kriterler bulunmadığından 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata göre ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinin ve ihalenin sonuçlandırılması mümkün olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun “İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği ve İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar”ı düzenleyen 27 nci maddesinde; ihale dokümanında, isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgilerin bulunacağı, ön yeterlik dokümanında ise, adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verileceği,

 

             Aynı maddenin (e) bendinde; isteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterlerinin, işin idari şartnamelerinde belirtilmesinin zorunlu olduğu,  düzenlenmiştir.

 

            İdare tarafından idari şartnamenin.7.3.2 maddesinde  “Teklif edilen belgelerin CE belgeleri olmaları zorunludur.” düzenlemesi ile sadece CE belgesi istenmiş olmasına rağmen, teknik şartnamenin (q) maddesi ile FDA ve ISO belgelerinin de istenilmesi suretiyle idari şartname ile teknik şartname arasında mesleki ve teknik yeterlik belgelerinin düzenlenmesinde farklılığa neden olunduğundan, bu husus yukarıda belirtilen Kanun hükümlerine aykırılık taşımaktadır.

           

            B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ı) bendi yönünden incelenmesi tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            (ı) Ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki işlemlerde eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede:

 

            Yoğun Fototerapi Cihazı teknik şartnamenin (q) maddesi ile isteklilerden CE, FDA ve  ISO belgeleri istenilmiştir. İhalenin 44. kalemi üzerinde kalan isteklinin idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası ekinde FDA belgesine rastlanmamıştır. Şikayetçi tarafından FDA belgesinin istenilmemesi gerektiği iddiası ile şikayet başvurusunda bulunulduğu ve şikayet başvurusunun ret edildiği de dikkate alındığında, isteklinin teklifinin de FDA belgesi olmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir. İhalenin 44. kalemine tek istekli tarafından teklif verildiğinden belirtilen kaleme ilişkin olarak geçerli teklif sahibi de kalmamaktadır. Bu haliyle ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirmenin teknik şartname düzenlemesine aykırı olması yanında, şikayet konusu itibariyle şikayetçi ile ihale üzerinde kalan isteklilere eşit davranılmaması açısından 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine de aykırılık taşıdığı belirlenmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu ve ihalede geçerli teklif sahibi kalmadığı tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, 53 Kalem Tıbbi Demirbaş Alımı İhalesinin 44. Kalem Yoğun Fototerapi Cihazı kısmına ilişkin ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul