İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3862
  • Toplantı No: 2007/073
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/073
Gündem No :1
Karar Tarihi:03.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-3862
Şikayetçi:
 Meditel Medikal Teknik Elek. Ltd. Şti., Molla Şeref Mahallesi Halıcılar Köşkü Sokak No 24 Fatih/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Milli Savunma Bakanlığı İstanbul İç Tedarik Bölge Başkanlığı, Sirkeci Eminönü/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.10.2007 / 30445
Başvuruya konu ihale:
 2007/87795 İhale Kayıt Numaralı “15 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (1. Kalem 19 Adet Mobil Röntgen Cihazı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.11.2007 tarih ve 07.08.51.0092/2007-53E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul İç Tedarik Bölge Başkanlığınca 28.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “15 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı” ihalesinin “1. Kalem 19 Adet Mobil Röntgen Cihazıalımına ilişkin olarak Meditel Medikal Teknik Elek. Ltd. Şti.’nin 02.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.10.2007 tarih ve 30445 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu CE belgesinin, teklif edilen ürüne ait olmadığı, ilgili firmanın sunduğu CE belgesinin modifiye edilmiş bir cihaz için geçersiz kalmış olduğu, ihale üzerinde bırakılan firma tarafından DRX15i model mobil röntgen cihazı için geçerli olan CE belgesinin sunulduğu, ancak DRX15i model mobil röntgen cihazında tüp taşıyıcı kol dikey eksen etrafında ana ünite yerinden oynatılmadan ± 180 derece olan kabiliyeti ± 240 derece olarak üretilse ve muayene aşamasında gösterilse bile ürünün özelliklerinin değiştirilmiş olacağı, bu ürünün modifiye edilmiş bir ürün olacağı, dolayısıyla ihale aşamasında sunulan CE belgesinin bu cihaz için geçersiz kalmış olacağı,

 

            2) Tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin ihale komisyonu tarafından yapılmaması ve muayene aşamasına bırakılması durumunda, isteklilerin itirazen şikayet haklarının ortadan kalktığı, tekliflerle ilgili bütün değerlendirmelerin ihale komisyonu tarafından yapılmasının gerektiği, buna karşılık idarenin ihale dokümanında yer alan şart ve hükümlere göre teklifleri değerlendirmediği, en düşük fiyatı teklif eden isteklinin teklifinin değerlendirilmesini muayene kabul aşamasına bıraktığı, bu aykırılığın Kurumun 17.10.2007 tarih ve 2007/UM.Z-3384 sayılı kararında belirtildiği,

 

            3) Teklif ettikleri ürüne ilişkin sundukları katalogun ve uygunluk belgelerinin incelenmeksizin isteklinin “muayenede istenen özellikte malı teslim edeceğim. …” beyanına bağlı olarak ihale kararının alındığı, teklif edilen ürüne ilişkin teknik özellikler ve uygunluk beyanı incelenmediği halde, CE belgesinin mevcudiyetinin idari şartnamede istenmesinin ve tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında dikkate alınması ile isteklilerin teklifleri ile birlikte sundukları CE belgesinin hangi ürüne ait olduğunun belli olmaması sebebiyle başlı başına bir aykırılık teşkil ettiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibi bahse konu iddiası ile ilgili olarak, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen DRX15i model mobil röntgen cihazının, ihaleye ilişkin teknik şartnamenin 2.3.10 maddesinde yer alan “Cihazda tüp taşıyıcı kol dikey eksen etrafında ana ünite yerinden oynatılmadan en az ± 240 derece dönebilecektir” şartını sağlamadığı, Gazi Üniversitesinin 24.07.2007 tarihinde gerçekleştirdiği mobil röntgen cihazı alımı ihalesinde aynı firmanın aynı cihazı teklif ettiği, yapılan şikayet üzerine Gazi Üniversitesi tarafından yapılan değerlendirme neticesinde hazırlanmış bulunan cevap yazısında “Başvuru sahibi tarafından, ihale teklif zarfı içinde sunduğu ve teklif edeceği cihaza ait orijinal katalogun Mechanical Data bölümünün 4 üncü fıkrasında X-ray tube rotating around X axis  ± 180 derece ibaresinin bulunduğunun tespit edildiği, teknik şartnameye cevap ile başvuru sahibi tarafından ihale teklif zarfı içerisinde sunulan katalog arasında çelişki olduğundan, ihale teklif zarfı içinde sunulan belgenin yok sayılması mümkün olmadığından” ifadesine yer verildiği, dolayısıyla DRX15i model mobil röntgen cihazının teknik şartnamenin ilgili maddesindeki şartı sağlamadığı, Gazi Üniversitesinin ilgili yazısının bir örneği ile DRX15i model mobil  röntgen cihazının broşürünün örneğinin ekte sunulduğu hususları belirtilmiştir.

 

İhaleye ilişkin idari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri başlıklı” 7 nci maddesinin (r) bendinde, “Alımı yapılacak yurt içinde üretilen ve yurt dışından gelen tüm cihazların üzerinde CE işareti bulunacak ve CE işaretine ilişkin belgeler verilecektir” düzenlemesine ve teknik şartnamenin 2.3.10 maddesinde ise “Cihazda tüp taşıyıcı kol dikey eksen etrafında ana ünite yerinden oynatılmadan en az ± 240 derece dönebilecektir” düzenlemesine yer verilmiştir. Diğer taraftan, mobil röntgen cihazı alımı ihalesinde hangi marka ve model cihazın teklif edileceğinin belirtilmesi gerektiğine dair,  ihale dokümanında herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde; ihaleye katılan isteklilerden, mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak ihale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikaların istenebileceği hüküm altına alınmıştır.

 

            Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinde de; “İdare, ihale konusu mallara ilişkin olarak alımın niteliğini göz önünde bulundurarak imalatta yeterlik belgesi, ürün belgeleri, kalite uygunluk belgesi, kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, deney-analiz-kalibrasyon laboratuarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliği ile personel belgelendirilmesine ilişkin olarak sertifika ve belge isteyebilir. ….” hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan hükümler uyarınca, idare tarafından söz konusu ürün belgelerinin istenmesi ile ilgili olarak idari şartnamede yapılan düzenlemenin yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

CE belgesinin istenmesine yönelik yapılan düzenlemeler uyarınca, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından, mobil röntgen cihazları için “Dynamic X-Ray markalı Mobil DRX 3-i, 6-i, 15-i ve 60-i” modellerini kapsayan 11.05.2005 tarih ve 5-430-200-0505 numaralı CE belgesinin sunulduğu belirlenmiştir. CE belgelerinde ürün ve üretici ile ilgili olarak, ürünün adı, modeli, üreticinin adı ile ürün birkaç parça cihazdan oluşan bir sistem ise bu sistemi oluşturan cihaz parçalarının adları yer almakta olup, ürünün teknik özelliklerine ilişkin herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Bahse konu sertifikada, sistemi oluşturan parçaların tek tek sayılmasıyla yetinildiği, tüp taşıyıcısının  kolunun dikey eksen etrafında (en az ± 180 derece veyahut da en az ± 240 derece) ne kadar dönebildiğine dair bir bilginin bulunmadığı görülmüştür.

 

İdare tarafından hazırlanan ihale dokümanında, ihale konusu cihazın, teknik şartnamede öngörülen kriterleri taşıyıp taşımadığını ortaya koymak üzere, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tedarik edilecek cihaza ilişkin kitap, katalog, broşür benzeri bilgi ve belge istenilmemiştir. Alınan tüm teklifler geçerli kabul edilmiş ve en düşük fiyat veren istekli üzerinde ihale bırakılmış, teklif edilen cihazın teknik açıdan uygun olup olmadığının tespitinin ise muayene ve kabul aşamasına bırakıldığı belirlenmiştir.

 

Üretilen cihaz üzerinde performansı artırıcı veya eksiltici herhangi bir değişiklik yapılması halinde, bu değişiklikle ilgili olarak CE sertifikasını veren kuruluşa bilgi verilmesi ve yapılan performans artırıcı veya eksiltici değişikliğin bu kuruluş tarafından CE belgesine eklenmesi gerekmektedir.

 

Bu çerçevede, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ihale dokümanında teknik yönden değerlendirme yapma imkanı sağlayacak herhangi bir bilgi veya belge istenilmemek suretiyle, teklif edilen cihazlara ilişkin teknik değerlendirmenin muayene kabul aşamasına bırakılması nedeniyle, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin 2.3.10 maddesinde yer alan “Cihazda tüp taşıyıcı kol dikey eksen etrafında ana ünite yerinden oynatılmadan en az ± 240 derece dönebilecektir” şartını sağlayıp sağlamadığı konusunda ihale komisyonu tarafından herhangi bir tespit yapılamamaktadır. Gazi Üniversitesinin yapmış olduğu aynı konulu ihalede ilgili idarece ortaya konulduğu belirtilen tespit ve değerlendirmelerin ise ilgili ihale için geçerliğinin bulunduğu, şikayet konusu ihalede ayrıca inceleme yapmaksızın doğrudan doğruya dikkate alınmasının uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

 

Diğer taraftan, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından kendi firması adına düzenlenmiş ve 4 farklı mobil röntgen cihaz modelini kapsayan CE belgesi sunulmuş olduğundan ve teklif edilen cihazın teknik özellikleri ile ilgili olarak bu aşamada herhangi bir tespit yapılması söz konusu olmadığından, uygunluğu muayene kabul aşamasında teyit edilmek üzere, bahse konu belgenin ihale komisyonu tarafından geçerli bir belge olarak kabul edilmesi kararının yerinde olduğu belirlenmiştir.

 

Dolayısıyla, ihale konusu cihazın tesliminde muayene kabul komisyonunca yapılacak muayene, kontrol ve kabul işlemleri sırasında; tüp taşıyıcısının kolunun dikey eksen etrafında en az ± 240 derece dönüp dönmediği hususunun ortaya konulması ile birlikte iddia edildiği üzere taşıyıcı kolun en az ± 240 derece dönebilme özelliğinin cihaz modifiye edilmek suretiyle sonradan eklenip eklenmediği hususunun da tespit edilmesi ve sunulan CE sertifikasında şikayet konusu edilen teknik özelliği sağlayan cihazın marka ve modelinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi suretiyle, muayene ve kabul işlemlerinin tamamlanması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdare tarafından hazırlanan ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamede, teklif edilecek cihazların taşıması gereken özellikler tüm ayrıntılarıyla sayılmış olmakla birlikte, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında belirtilen bu özelliklerin ilgili cihazlarda bulunup bulunmadığını teyit etmek üzere, isteklilerden cihazın fotoğrafının, tanıtım broşürünün, cihaz katalogunun, uygunluk beyanının veyahut da benzeri tanıtım materyalinin ihale dosyası kapsamında sunulması gerektiğine dair bir düzenlemenin yapılmadığı belirlenmiştir.

 

İhale konusu cihazın, teknik şartnamede öngörülen kriterleri taşıyıp taşımadığını ortaya koymak üzere, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tedarik edilecek cihaza ilişkin bilgi ve belge istenilmek suretiyle bir değerlendirme yapılmasının zorunlu olup olmadığı hususu ihale mevzuatı açısından ele alındığında;

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (b) bendinde, mesleki ve teknik açıdan yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere istenebilecek bilgi ve belgelerin sayıldığı, bu bendin 9 numaralı alt maddesinde ise, idarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numunelerinin, katalogları ve/veya fotoğraflarının istenebileceği hususu hüküm altına alınmıştır.

 

Mal Alımı İhaleleri ve Uygulama Yönetmeliğinin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları” başlığı altındaki 41 inci maddesinde ise, “İdarelerce gerek görüldüğü takdirde,teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerinin, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyalinin de verilmesi istenilebilir. İdarelerce bunların doğruluğunun teyidi için üretim ve/veya imalat aşaması ile sevkiyat aşamalarında idarece belirlenen uzmanlarca denetlenmesi de talep edilebilir” hükmü ile,

 

Aynı Yönetmeliğin “Açık ihale usulünde yeterlik” başlıklı 43 üncü maddesinde ise, “Açık ihale usulünde, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitesini belirleyen ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tespit edilen yeterlik kriterleri ile ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenerek, uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır”,

 

Hükmü yer almaktadır.

 

Bahse konu hükümler uyarınca, tedarik edilecek ürüne ilişkin öngörülen teknik kriterlerin doğruluğunu teyit etmek üzere numune, katalog veya fotoğrafların istenmesi konusunda bir zorunluluğun bulunmadığı, bu konuda bilgi ve belge istenmesinde idarenin serbestisinin bulunduğu, ihale komisyonuna tekliflerin teknik yönden yeterliklerinin değerlendirilmesi konusunda bir zorunluluğun getirilmediği, bu durumda ise teknik değerlendirmenin yapılması görev ve sorumluluğunun, Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca, muayene ve kabul komisyonu üzerinde bulunduğu anlaşılmaktadır.

 

Bu çerçevede, teknik yeterliliği değerlendirmek açısından ihale dokümanında isteklilerden herhangi bir bilgi ve belge istenmediğinden, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bu yönde herhangi bir tespit yapılmasının da söz konusu olmadığı, ihaleye katılımda diğer kriterler açısından yeterli görülen istekliler arasında en düşük fiyat teklif eden istekli üzerinde ihalenin bırakılması suretiyle ihalenin sonuçlandırılmasının uygun olduğu, diğer taraftan ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulacak cihazın, öngörülen teknik özellikleri sağlayıp sağlamadığının tespiti işlemlerinin muayene ve kabul aşamasına bırakılmasının gerektiği, dolayısıyla yapılan şikayetin ihale komisyonunca tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında reddedilmesinin yeterli olmadığı, istenen özelliklerin ilgili cihazda bulunup bulunmadığının tespit sorumluluğunun muayene kabul komisyonunca yerine getirilme zorunluluğunun bulunduğu anlaşılmıştır. Buna göre muayene ve kabul aşamasında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, öngörülen teknik kriterlere uygun cihazı sunmadığının tespiti halinde, bu isteklinin yasaklanarak sözleşmenin feshine karar verilmesi gerektiği belirlenmiştir.

 

Diğer taraftan, başvuru sahibi tarafından bahse konu şikayet dilekçesinde belirtilen aykırılığın, 17.10.2007 tarih ve 2007/UM.Z-3384 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında da açık bir şekilde ortaya konulduğu iddia konusu edilmiştir. Ancak, atıf yapılan kurul kararında, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında teknik yönden yapılan değerlendirme ile ilgili olmak üzere, ihale komisyonunca tekliflerin teknik yönden değerlendirildiği, buna karşılık ihale dokümanı uyarınca istenmiş bulunan demonstrasyon işleminin ise ihale komisyonu üyesi olmayan kişilerce yapılmış olmasının bir aykırılık olarak ortaya konulduğu görülmektedir. Buna karşılık, başvuru sahibi tarafından şikayet konusu edilen hususun ise teklif edilen cihazların teknik yönden değerlendirmesinin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında yapılması gerektiği, bu değerlendirmenin muayene- kabul aşamasına bırakılmaması gerektiğine dair olup, ihale komisyonunca tekliflerin teknik yönden değerlendirilmesi yapılmakta ise bu değerlendirme işleminin yine ihale komisyonunca devam ettirilip sonuçlandırılması gerektiğine dair bir şikayetin söz konusu olmadığı anlaşıldığından, bahse konu Kurul kararının şikayet konusuna örnek olarak gösterilmesinin yerinde olmadığı belirlenmiştir.

 

Netice itibarıyla, ihalede istenebilecek bilgi ve belgeler ile tekliflerin değerlendirilmesini düzenleyen hükümler, ayrıca teknik açıdan yeterlilik değerlendirmesi işlemlerinin ihale dokümanında belirtilen şartlara göre yapılmasının gerekmesi ve ihale aşamasında teknik değerlendirme yapmaya esas belgelerin istenmesinin ise zorunluluk arz etmeksizin bizzat idarenin taktirinde olması hususları bir arada değerlendirildiğinde, alıma konu cihazın teknik özelliklerinin değerlendirilmesini sağlamaya yönelik herhangi bir düzenlemenin idarece yapılmadığı, bu konudaki tüm sorumluluğunun en düşük fiyat veren istekli ile sözleşme imzalanmasını müteakiben muayene ve kabul komisyonunda olduğu görüldüğünden, yapılan şikayetin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan CE belgesinde, “Dynamic X-Ray markalı Mobil DRX 3-i, 6-i, 15-i ve 60-i” modellerini kapsayan mobil röntgen cihazları belirtilmiştir.  İhale dokümanında yapılan bahse konu edilen düzenlemeler uyarınca, sunulan CE belgesinin bu haliyle tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ihale komisyonu tarafından kabul edilmesinde, ayrıca muayene kabul aşamasında ise iddia konusu edilen hususların araştırılmasında ihale mevzuatı açısından yukarıda (1) ve (2) numaralı iddialara ilişkin olarak yapılan değerlendirmeler çerçevesinde herhangi bir aykırılık görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul