En son güncellemeler 7 Mayıs 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3864
  • Toplantı No: 2007/073
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/073
Gündem No :3
Karar Tarihi:03.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-3864
Şikayetçi:
 Merkez Diş Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Ziya Gökalp Caddesi Dr. Mediha Eldem Sokak No:33/1 06420 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Aksaray Ağız ve Diş Sağlık Merkezi Baştabipliği, Zafer Mah. 3163 Sk. No:1 68100 AKSARAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.11.2007 / 32579
Başvuruya konu ihale:
 2007/133468 İKN|li 8 Kalem Tıbbi Cihaz ve 28 Kalem Tıbbi Demirbaş Alımı (5. Kalem 6 Adet Diş Üniti ve Hasta Koltuğu (Fotöy))
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.11.2007 tarih ve 07.08.98.0105/2007-63E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Aksaray Ağız ve Diş Sağlık Merkezi Baştabipliği’nce 01.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “8 Kalem Tıbbi Cihaz ve 28 Kalem Tıbbi Demirbaş Alımı” ihalesinin 5. Kalem Diş Üniti ve Hasta Koltuğu (Fotöy) Alımı” kısmına ilişkin olarak Merkez Diş Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 02.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.11.2007 tarih ve 32579 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) Sağlık Bakanlığının 2006/43 sayılı Genelgesi uyarınca tıbbi cihazlarda CE belgesi aranması gerektiği halde, teknik şartnamenin 12 ve 13 üncü maddelerinde istenilen kavitron ve ışınlı dolgu cihazları için CE belgesi istenildiğine ilişkin bir düzenlemenin bulunmadığı,

 

2) İstenilecek olan ürün kalite belgelerinin mevzuat uyarınca TURKAK’tan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi zorunlu olduğu halde idari şartnamede bu yönde bir düzenleme bulunmadığı,

 

3) 2006/43 sayılı Genelgenin 7.3.2 maddesinde yer alan sertifikalardan birinin aranması gerektiği, idari şartnamenin 7.1.r maddesinde  ihale konusu mal için ilgili mevzuatı uyarınca yetkili kuruluşlarca getirilen zorunluluklar çerçevesinde istenen belgelere ve/veya bilgilere yer verilmesi gerektiği halde bu düzenlemeye uyulmadığı,

 

4) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif etmiş olduğu diş ünitesine ait EC belgesinin Sağlık Bakanlığının 2006/43 sayılı Genelgesinde belirtilen kriterler kapsamında olmadığı ve bu belgeye ilişkin TURKAK tarafından verilen teyit yazısının bulunmadığı, sunulan belgenin beyan olduğu ve bu beyanında belirli bir seri numaraya verildiği, belgenin son geçerlik tarihinin olmadığı, akredite bir kuruluş tarafından verilmediği,

 

İddia edilmektedir.   

 

A) Başvuru sahibinin ihale dokümanına yönelik iddialarıyla sınırlı olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin “Cihazla Birlikte Verilecek Parçalar” başlıklı bölümünde ihale konusu diş üniti ve fotöy cihazı ile birlikte verilecek parçaların üretici firmanın önerdiği ürünler olması ve üretici firma tarafından belgelenmesi gerektiği belirtilmiş, cihaz ile birlikte her ünit için iki adet airrotor başlığı, mikromotor, bir adet ışınlı dolgu cihazı, beş adet sigorta, bir adet montaj ve onarımda kullanılan takım seti, bir adet kavitron cihazı verileceği düzenlenmiştir.

 

Teknik şartnamenin 9.4 maddesinde; “Teklif edilen cihaz veya sistemin ulusal veya uluslar arası geçerli olan(TSE, TSEK, ISO, VDE, FDA, IEC, TÜV, UL, DIN, vb.) standartlara ve/veya normlara uygunluk belgesi ile CE belgesi olmalı ve firma teklifinde belgelenmelidir.” düzenlemesine yer verilmiştir. Bu düzenleme ile CE belgesinin sistemi kapsayan tüm parçalar için istenildiği anlaşılmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

CE işareti, Avrupa Birliği normlarına, teknik mevzuatına uygunluk anlamına gelmekte olup, ürüne, ürünün güvenliğine ilişkin bir işarettir. CE işareti, ürünlerin amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini belirtir.   

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin altıncı fıkrasında;  Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenen belgeler ve bunların tercümeleri, bu belgelerin alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslukları veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır. Ancak bu belgelerin, Türk Akreditasyon Kurumundan alınan ve bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde belirtilen teyit yazısı ile birlikte sunulması gerekmektedir. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları veya Türk Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan  belge ve sertifikalar için ise Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.” düzenlemesi ile,

 

Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında; “İdare, ihale konusu mallara ilişkin olarak alımın niteliğini göz önünde bulundurarak imalatta yeterlik belgesi, ürün belgeleri, kalite uygunluk belgesi, kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliği ile personel belgelendirilmesine ilişkin olarak sertifika ve belge isteyebilir. Bu belge ve sertifikaların (deney- analiz- kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliği ile ilgili belgeler hariç), Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin (düzenlenen bu belgelerden, TÜRKAK’ın tabi olduğu mevzuat uyarınca geçerliliğinin tespiti mümkün olanların) geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

CE belgesi yukarda yer verilen hükümler kapsamında bir kalite belgesi olmadığından söz konusu belgenin TURKAK’tan alınan teyit yazısı ile birlikte sunulması gerekli değildir. Bu nedenle başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Tip idari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7.1.r maddesinin 1.1 nolu dipnotunda “İlgili kamu kuruluşlarının düzenlemeleri ile getirilen mecburi standartlara; ilgili mevzuatı gereği TSE marka zorunluluğu getirilen sanayi malları için TSE belgesine; ihale konusu mal için ilgili mevzuatı uyarınca yetkili kuruluşlarca getirilen zorunluluklar çerçevesinde istenen belgelere ve/veya bilgilere burada yer verilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda, yeterlik kriteri olarak tip idari şartnamenin dipnotunda belirtilen belgelere idari şartnamenin anılan maddesinde yer verilmediği, ancak teknik şartnamenin 9.4 maddesinde, teklif edilen cihaz veya sisteme ait CE belgesi olması ve bunun firma teklifinde belgelenmesi gerektiğinin belirtildiği anlaşılmıştır.

 

Her ne kadar yukarıda anılan belgenin yeterlik kriteri olarak idari şartnamenin 7 nci maddesi altında düzenlenmesi gerekmekte ise de teknik şartnamede CE belgesinin “firma teklifinde belgelenmesi” gerektiği belirtildiğinden söz konusu belge bir yeterlik kriteri niteliği kazanmaktadır. 

 

Sonuç olarak CE belgesi istenilmesine ilişkin düzenlemenin yeterlik kriteri olarak teknik şartnamede yer almasının ihale sürecinin esasını etkileyecek bir aykırılık yaratmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır. 

 

B) Başvuru sahibinin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasına yönelik iddiasına ilişkin olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak yukarıda yapılan inceleme neticesinde CE belgesi bir kalite belgesi olmadığından söz konusu belgenin TURKAK’tan alınan teyit yazısı ile birlikte sunulması gerekli olmadığı anlaşıldığından, “bu belgeye ilişkin TURKAK tarafından verilen teyit yazısının bulunmadığı, sunulan belgenin beyan olduğu ve bu beyanında belirli bir seri numaraya verildiği, belgenin son geçerlik tarihinin olmadığı, akredite bir kuruluş tarafından verilmediği” iddiaları yerinde bulunmamıştır.

 

          C) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ı) bendi uyarınca tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında itirazen şikayet konusu yapılan işlemler bakımından diğer aday ve isteklilere eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Arda Emrah Özçelik’in teklifi kapsamında ışınlı dolgu ve kavitron cihazlarına ilişkin CE belgesi sunmadığı, bu nedenle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken ihalenin anılan isteklinin üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin alınmasından sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

 Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Başvuru konusu ihalenin Teknik Şartnamesinin 9.3. maddesinde “Teklif edilen cihazın halen kullanıldığı ülkeler ve Türkiye’de kullanıldığı yerler hakkında referans verilecektir. Bu referans belgesinde sadece teklif edilen marka ve model cihazlara ait referanslar, kullanıcı hekim ve kurum olarak telefon ve fakslarıyla birlikte ayrıntılı olarak verilecektir. Bu referanslardan gerektiğinde yazılı görüş alınarak değerlendirme yapılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Teknik şartnamenin 9.4. maddesinde; “Teklif edilen cihaz veya sistemin ulusal veya uluslar arası geçerli olan(TSE. TSEK, ISO, VDE, FDA, IEC, TÜV, UL, DIN, vb.) standartlara ve/veya normlara uygunluk belgesi ile CE belgesi olmalı ve firma teklifinde belgelenmelidir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

4734 Sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü, 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasında ise; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” hükmü bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “I. Deneyime İlişkin Referans” başlığı altında; “Uygulama yönetmeliklerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmiş olmakla birlikte bazı ihalelerde bu düzenlemelerin aksine alımlarda özellikle bazı ülke yada  Avrupa Birliği ülkeleri gibi belirlemeler yapılarak bu ülkelerde iş yapıldığına dair referans getirilmesi zorunluluğu konulduğu  görülmektedir. Çeşitli uyuşmazlık kararlarında da görüleceği üzere Kamu İhale Kurulunca iş deneyim yada benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenemeyeceği bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça karar altına alındığından, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerekmektedir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Teknik şartnamede böyle bir düzenleme yapılması 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 5 ve 12 nci maddeleri ile Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda belirtilen düzenlemesine aykırıdır.

 

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 11.04.2006 tarih ve 2006/43 sayılı Genelgesinin 1 inci maddesinde; “Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında yapılacak satın almalarında AT Sertifikası/Sertifikaları (EC Certificate) yeterli olup, ayrıca Paul Ehrlich, TSE, ISO, VDE, FDA, IEC, TÜV, UL, DIN gibi belgelerin istenilmemesi gerekmektedir.”, 7 nci maddesinde de; “Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri (90/385/EEC, 93/42/EEC ve 98/79/EC sayılı AB Direktiflerine uygun olarak) kapsamına girip CE işareti ve ilgili belgelere sahip (Uygunluk Beyanı – Declaration of Conformity; AT Sertifikaları – EC Certificate) olan vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar, tıbbi cihazlar ve vücut dışında kullanılan (in-vitro) tıbbi tanı cihazları, malların serbest dolaşımı ilkesi çerçevesinde herhangi bir kısıtlama olmadan piyasaya arz edilebilecekler ve bu cihazlarla ilgili olarak başka herhangi bir belge aranmayacaktır…” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

Her ne kadar Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine aykırı olmamakla birlikte Sağlık Bakanlığının 2006/43 sayılı Genelgesinin yukarıda belirtilen maddeleri çerçevesinde, konusunu tıbbi cihaz alımlarının teşkil ettiği mal alımı ihalelerinde, ilgili AT sertifikalarının haricinde başkaca bir belge aranmaması gerektiğinden idarenin teknik şartnamenin yukarıda anılan 9.4. maddesinde CE belgesi dışında belgeler istenmesini öngören düzenlemesinde mevzuat hükümlerine uyarlık bulunmamaktadır.

 

          İşe ait teknik şartnamenin 9.4. maddesinde; “Teklif edilen cihaz veya sistemin ulusal veya uluslar arası geçerli olan(TSE. TSEK, ISO, VDE, FDA, IEC, TÜV, UL, DIN, vb.) standartlara ve/veya normlara uygunluk belgesi ile CE belgesi olmalı ve firma teklifinde belgelenmelidir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Söz konusu düzenlemeye göre anılan belgelerden hangilerinin verilmesinin yeterli olduğunun anlaşılamadığı, çünkü ürüne ve sisteme yönelik standartlar bakımından bir ayrımın yapılmadığı, bu hususunda isteklileri tereddüte düşürecek nitelikte olduğu tespit edilmiştir.

 

Öte yandan Arda Emrah Özçelik’in teklifi kapsamında ışınlı dolgu ve kavitron cihazlarına ilişkin CE belgesi sunmadığı, bu nedenle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken ihalenin anılan isteklinin üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru konusu ihalenin açıklanan nedenlerle iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

                                                                                                               Adem KAMALI

                                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul