İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3865
  • Toplantı No: 2007/073
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/073
Gündem No :5
Karar Tarihi:03.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-3865
Şikayetçi:
 Cubit Bilişim Sistemleri Tıbbi Cihaz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., Cevizlidere Mahallesi 5. Cadde 7. Sokak No:2/6 Balgat/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Antalya Bölge Müdürlüğü, Kızıltoprak Mahallesi Ali Çetinkaya Cad. 109 07300 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.11.2007 / 31983
Başvuruya konu ihale:
 2007/130737 İhale Kayıt Numaralı “Bölge Müdürlüğüne Bağlı Akdeniz, Burdur, Isparta Yurduna Parmak İzli Öğrenci Geçiş ve Yemekhane Kontrol Sistemi Kurulumu” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.11.2007 tarih ve 07.08.88.0134/2007-64E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Antalya Bölge Müdürlüğü’nce 03.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bölge Müdürlüğüne Bağlı Akdeniz, Burdur, Isparta Yurduna Parmak İzli Öğrenci Geçiş ve Yemekhane Kontrol Sistemi Kurulumu” ihalesine ilişkin olarak Cubit Bilişim Sistemleri Tıbbi Cihaz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 17.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.11.2007-13.11.2007 tarih ve 31983-32685 sayılar ile Kurum kayıtlarına alınan 07.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Antalya Bölge Müdürlüğü tarafından 03.10.2007 tarihinde yapılan “Bölge Müdürlüğüne Bağlı Akdeniz, Burdur, Isparta Yurduna Parmak İzli Öğrenci Geçiş ve Yemekhane Kontrol Sistemi Kurulumu” alımı ihalesine istekli olarak katıldıkları, tekliflerinin ortaklık/hisse beyanının sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa teklif zarflarında bulunan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden firmalarının herhangi bir ortaklığının bulunmadığının açık olduğu, bu durumun teklif bedellerini veya geçici teminatlarını etkilemediği, ihaleye en düşük teklifi veren ilk üç firmanın bu sebeple elendiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İnceleme konusu ihalenin Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Antalya Bölge Müdürlüğü tarafından 03.10.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Bölge Müdürlüğüne Bağlı Akdeniz, Burdur, Isparta Yurduna Parmak İzli Öğrenci Geçiş ve Yemekhane Kontrol Sistemi Kurulumu” işi olduğu, ihaleye 6 isteklinin katıldığı, idare tarafından 3 teklifin geçerli teklif kabul edilerek idari şartname hükümleri doğrultusunda ihalenin sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır.

 

          İlanın 4.1.9 ile idari şartnamenin 7.1.n maddelerinde ihaleye katılan isteklilerden “Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre, ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname” istenilmiştir.

 

 Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesine göre; “Yaklaşık maliyetine bakılmaksızın yapılan her türlü mal alım ihalelerinde; isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgelerin, idarelerce istenilmesi zorunludur.” , Yönetmeliğin “İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlığı altındaki 34 üncü maddesine göre de “Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre, ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyannamenin, (standart form KİK027.3/M)” istenilmesi zorunlu olarak düzenlenmiştir. Aynı husus Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari şartnamenin 7.1.n maddesinde “Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname” olarak düzenlenmiştir.

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinde de, “Uygulama yönetmeliklerinde ve idari şartnamelerde ihaleye katılanların "gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre, ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyannameyi (standart form KİK027.3/….) vermeleri zorunlu tutulmuştur. Anılan hüküm gereği söz konusu beyannamenin ihaleye katılan bütün isteklilerce verilmesi zorunlu olduğundan, isteklilerin herhangi bir ortaklık ve/veya hissesi bulunmasa dahi beyannamenin 1 numaralı dipnotu gereği "Beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmamaktadır. Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz]" bölümünü doldurmak suretiyle beyannameyi düzenlemeleri ve sunmaları gerekmektedir.”  hükmü yer almaktadır.

 

        Söz konusu hükümlerden hareketle idare tarafından dokümanda gerekli düzenlemelerin yapıldığı ve ihale dokümanları arasında isteklilere KİK027.3/M standart formu olan “ortaklık/hisse beyanının” verildiği anlaşılmıştır.

 

        İdare tarafından düzenlenen “Zarf Açma Belge Kontrol Tutanağında” şikayetçi firmanın ortaklık/hisse beyanının olmadığı tutanak altına alınmıştır.

      

4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinde yer alan; “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.”  hükmünden hareketle “ortaklık/hisse beyanı” vermeyen şikayetçi firmanın idare tarafından değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık olmadığı anlaşılmış olup, şikayetçinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

                Açıklanan nedenlerle;

 

        4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

       
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul