İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3866
  • Toplantı No: 2007/073
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/073
Gündem No :7
Karar Tarihi:03.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-3866
Şikayetçi:
 Prosis Profesyonel Sistemler Medikal İnş. Turz. San ve Tic. Ltd. Şti. İller Sok. 13/2 06580 Mebusevleri/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bartın Devlet Hastanesi Baştabipliği Tuna Mah. Ömertepesi Mevkii 74100 BARTIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.10.2007 / 30141
Başvuruya konu ihale:
 2007/111305 İhale Kayıt Numaralı “5 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (1. Kalem Laparoskopik Cerrahi Konsol)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.11.2007 tarih ve 07.08.40.0162/2007-51E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bartın Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 05.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “5 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı ihalesinin 1 inci Kalemi Laparoskopik Cerrahi Konsol” alımına ilişkin olarak Prosis Profesyonel Sistemler Medikal İnş. Turz. San ve Tic. Ltd. Şti.’nin 05.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.10.2007 tarih ve 30141 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Bartın Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 05.09.2007 tarihinde yapılan 5 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı ihalesinin 1 inci Kalem Laparoskopik Cerrahi Konsol kısmına teklif verdikleri, tekliflerinin teknik şartnamenin 2.2 nci maddesine uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, anılan madde de “Kamera minimum 3 lux aydınlanma ile görüntü vermelidir.” düzenlemesinin yer aldığı, teklif ettikleri ürünün katalogunda “min. 1,5 lux” yazdığı ve teknik şartnamede istenilen şartı sağladığı, ayrıca  idareye yaptıkları şikayet başvurusunun idare tarafından dokümana yönelik bir şikayet olarak nitelendirilerek ihale dokümanının satın alındığı tarihten itibaren onbeş gün içinde yapılmadığı gerekçesiyle reddedildiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale işlem dosyası üzerinden yapılan incelemede, ihalenin şikayete konu kalemi olan “Laparoskopik Cerrahi Konsol” alımı ihalesine beş istekli tarafından teklif verildiği, teknik şartnamenin 2.2 nci maddesinde yer alan; “Kamera minimum 3 lux aydınlanma ile görüntü vermelidir.” şeklindeki düzenlemeye uygun olmadığı gerekçesi ile başvuru sahibi ile birlikte bir istekli de dahil olmak üzere toplam iki isteklinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakıldığı, Gizem Medikal İtr. Paz. Tic. (Aynur ERMİŞ) ile ihaleye en düşük fiyat ile teklif veren Dora Tıbbi Cihaz San. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif edilen ürünler için idarece 14.09.2007 tarihli tutanak ile demostrasyon istenmesine karar verildiği, idarenin 17.09.2007 tarihli yazısı ile her iki isteklinin de 25.09.2007 tarihinde demostrasyona davet edildiği, ancak ihaleye en düşük fiyat ile teklif veren Dora Tıbbi Cihaz San. Tic. Ltd. Şti.’nin 18.09.2007 tarihli yazısı ile ihale dokümanında demostasyon ile ilgili herhangi bir düzenleme yapılmadığı, bu nedenle yeterli süreye ihtiyaç duydukları, bu sürenin kendileri için 09.10.2007 tarihi olduğu, ancak idarenin bu tarihten önce talebi olması halinde başka bir idarede her türlü masraflar idareye ait olmak üzere karşılanacağının belirtildiği, ayrıca Dora Tıbbi Cihaz San. Tic. Ltd. Şti.’nin bila tarihli yazısı ile demostrasyonun 03.10.2007 tarihinde idarelerinde yapılacağı hususunun da bildirildiği, ancak idarece düzenlenen 25.09.2007 tarihli tutanak ile demostrasyon için sadece Gizem Medikal İtr. Paz. Tic. (Aynur ERMİŞ) tarafından katılımın sağlandığı, yapılan deneme sonucunda teknik şartnameye uyduğunun tespit edildiği anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “İlgili mevzuatı gereğince ödenecek tüm vergiler (KDV hariç) resim, harç, ulaşım, nakliye, taşıma ve her türlü sigorta giderleri ile montaj, eğitim ve demostrasyon giderleri isteklinin teklif ettiği fiyata dahildir.” şeklinde ve “İhalenin sözleşmeye bağlanması” başlıklı 45.5 nci maddesinde; “Sözleşmenin yapılmasına ait ilgili mevzuatı gereğince ödenecek vergi (KDV) hariç tüm giderler yükleniciye aittir.” şeklinde düzenleme yapıldıktan sonra bentler halinde sözleşmenin yapılmasına ait giderler sayılmıştır. Anılan maddenin (j) bendinde de demostrasyon ifadesine yer verilmiştir. İhale dokümanının anılan maddeleri ile yapılan düzenlemelerden demostrasyon yapılabileceğinin anlaşıldığı, ancak ihale dokümanında hangi şartlar altında demostrasyon yapılacağına ilişkin düzenlemelere de yer verilmediği anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibinin, teklif ettikleri ürünün katalogunda “min. 1,5 lux” yazdığı ve teknik şartnamede istenilen şartı sağladığı yönündeki iddiası ile ilgili olarak teknik görüş alınmasına ihtiyaç duyulmuş ve 02.11.2007 tarihli yazımız ile;

 

Teknik şartname yazımız ekinde gönderilmek üzere, teknik şartnamenin Endoskopik Video Kamera başlıklı 2 nci maddesinin 2.2 nci maddesinde; “Kamera minimum 3 lux aydınlanma ile görüntü vermelidir.” şeklinde düzenleme yapıldığı, istekliler tarafından teklifleri ile birlikte verilen cihaz kataloğu ve teknik şartnameye uygunluk belgelerinden, başvuru sahibi tarafından teklif edilen konsola ait endoskopik video kamerasının 1,5 lux, bir başka isteklinin de 0,9 lux aydınlatma ile görüntü verdiğinin idarece tespit edilerek iki teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

Ancak her iki isteklinin de teknik bilgi açısından kameranın ışık lux’u düştükçe kameranın kalitesinin arttığı, kendileri tarafından teklif edilen kameranın daha üstün özelliklere sahip olduğu, ayrıca teknik şartnamedeki minimum ifadesi yerine en fazla ibaresinin kullanılması gerektiği, bu nedenle idarece yapılan değerlendirmenin yerinde olmadığının iddia edildiği belirtildikten sonra;

 

Teknik şartnamenin 2.2 nci maddesindeki düzenlemede yer alan minimum ifadesinin bu şekilde kullanılıp kullanılmayacağı ve her iki istekli tarafından teklif edilen 0,9 lux ile 1,5 lux değerinin kameranın ışık lux’u düştükçe kameranın kalitesinin arttığı, kendileri tarafından teklif edilen kameranın daha üstün özelliklere sahip olduğu yönündeki iddiaya göre teknik şartname ile istenilen değerden daha iyi olup olmadığı hususundaki gerekçeli görüşlerinin bildirilmesi istenmiştir.

 

Alınan 29.11.2007 tarihli cevabi yazıda; “Genel olarak bir kameranın az ışık ile net görüntü veriyor olması tercih edilen bir durumdur. Bu anlamda şartnameye itiraz eden isteklilerin itirazlarının kabulü uygundur.” şeklinde görüş bildirilmiştir.

 

Buna göre; idari şartnamede demostrasyon ile ilgili yeterince ayrıntılı düzenleme yapılmamış olması sebebiyle ihaleye ekonomik açıdan en avantajlı teklif veren isteklinin teklifinin idarece değerlendirmeye alınmamış olması ve teknik şartnamenin şikayete konu maddesine yönelik olarak alınan görüşte anılan düzenlemenin bu haliyle hatalı olduğu sonucuna ulaşıldığından, ihale dokümanındaki söz konusu düzenlemeler çerçevesinde sağlıklı bir değerlendirmenin yapılamayacağı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul