İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3868
  • Toplantı No: 2007/073
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/073
Gündem No :10
Karar Tarihi:03.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-3868
Şikayetçi:
 Hastıp Medikal Ürünleri Tic. Ltd. Şti. VEKİLİ: Av. Mehmet ALPER, Pınarbaşı Mah. Atatürk Bul. Taburlar Sit. B Blok 58/11 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Sağlık İşletmesi, Kızılay Sokak No:4 06100 Sıhhiye/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.10.2007 / 28437
Başvuruya konu ihale:
 2007/142832 İhale Kayıt Numaralı “Kalp Damar Cerrahisi 10 Kalem Tıbbi Cihaz Temini İhalesi (4. Kalem Şırıngalı İnfüzyon Pompası Cihazı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.11.2007 tarih ve 07.08.01.0178/2007-29E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Sağlık İşletmesi’nce 09.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Kalp Damar Cerrahisi 10 Kalem Tıbbi Cihaz Temini İhalesi (4. Kalem Şırıngalı İnfüzyon Pompası Cihazı) ihalesine ilişkin olarak Hastıp Medikal Ürünleri Tic. Ltd. Şti.’nin 20.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 05.10.2007 tarih ve 28437 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teknik şartnamenin 2.10. uncu maddesinin rekabeti engellediği, aynı şartnamenin 2.19 uncu maddesinin B. Braun markasını tarif ettiği iddia edilmektedir.

           

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin olarak, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıdadır.

 

            4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde, “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü ile,

4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde, “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

 

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin 2.10. maddesinde; “ Cihaz, 5-10-20-50 ml. Kapasiteli tüm enjektörler ile kullanılabilecektir. Kullanılabilen şırınga büyüklükleri ml. cinsinden olacaktır.” düzenlemesi, aynı şartnamenin 2.19. maddesinde; “ Cihaz, 5-10-20-50 ml. Kapasiteli tüm enjektörler ile kullanılabilecektir. Kullanılabilen şırınga büyüklükleri ml. cinsinden olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Konuyla ilgili olarak akademik bir kuruluştan alınan teknik görüşte; “Teknik şartnamenin 2.10. ve 2.19. maddelerinde geçen şartları birkaç farklı marka ve model cihazın karşılayabildiği görülmüş olup, bahsi geçen maddelerin tek bir marka ve modeli tarif etmediği…” ifadelerine yer verilmiştir.

 

            Diğer yandan, incelemeye konu ihalede teklifleri değerlendirmeye alınan üç isteklinin de teklif ettiği cihazın teknik şartnameyi karşıladığı yönünde değerlendirme yapıldığı anlaşıldığından, teknik şartnamedeki sözkonusu düzenlemelerde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul