• Karar No: 2007/UM.Z-3869
  • Toplantı No: 2007/073
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/073
Gündem No :11
Karar Tarihi:03.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-3869
Şikayetçi:
 Ufuk Tasarım Eğitim Turz. Gıda Mak. İnş. Bil. Hiz. San. ve Tic. A.Ş., S.S. Ağaç İşleri Yapı Koop. 521. Sokak 27 Yenimahalle/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 MEB. Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı,Milli Eğitim Müdürlüğü Kampüsü D Blok Beşevler/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.10.2007 / 30621
Başvuruya konu ihale:
 2007/100813 İhale Kayıt Numaralı “İlköğretim Ders Araçları Alımı (1. Kalem İlköğretim Fen ve Teknoloji "6-8. Sınıflar" Ders Aracı Takımı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.11.2007 tarih ve 07.08.58.0178/2007-32E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            MEB. Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı’nca 25.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İlköğretim Ders Araçları Alımı” ihalesinin “1. Kalem İlköğretim Fen ve Teknoloji "6-8. Sınıflar" Ders Aracı Takımı” alımına ilişkin olarak Ufuk Tasarım Eğitim Turz. Gıda Mak. İnş. Bil. Hiz. San. ve Tic. A.Ş.’nin 08.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.10.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  26.10.2007 tarih ve 30621 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Başvuruya konu ihalede teklif ettikleri ürünlerin Türkiye/Çin menşeli olduğunu ifade ettikleri, Çin menşeli ürünler için yetki belgesi sunmadıkları gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale konusunun elektronik, kimyevi, ahşap, cam ve kağıt olmak üzere farklı sektörlere hitap ettiği, bu durumda 125 kalem mal için ayrı ayrı yetki belgesinin sunulması gerektiği, tekliflerini takım olarak sunduğu ve idarece tekliflerinin takım bazında değerlendirilmesi gerektiği,

 

2) Aynı idarenin, Anasınıfı Eğitim ve Donatım Malzemeleri adıyla çıktığı ihalede idari şartnamenin 15.3.1 maddesinin (b) bendini; “İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ve imalatçının sanayi sicil belgesi veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler” şeklinde değiştirdiği,

 

3) İhale üzerinde kalan isteklinin sadece projeksiyon makinesi için yetki belgesi verdiği, söz konusu isteklinin diğer kalemlere ilişkin yetki belgesinin veya üretici firma olduğunu gösterir belgesinin bulunmadığı, bu kalemleri üretecek makine ve teçhizatının olup olmadığının idarece araştırılmadığı, idarece projeksiyon cihazının iş kaleminin % 25’ini oluşturduğundan bu kaleme ilişkin yetki belgesinin verilmesi gerektiğinin ifade edildiği,

 

4) İhale sonuçlandırılmadan, 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca firmalarından tekliflerine açıklık getirilmesinin istenilmesi gerektiği,

 

İddia edilmektedir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinde; “Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler;

  a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler

  b) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler

 c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi”nin verilmesi istenilmiştir.

 

İhale dokümanı içerisinde yer alan teknik şartnamede 125 kalem malın teknik özellikleri ile miktarı belirtilmiştir.

 

İdareye yapılan şikayet başvurusunun; Projeksiyon makinesinin henüz Türkiye’de üretilmediği, bu ürünün yurt dışından ithal edilmesi gerektiği, başvuru sahibinin ürünün menşei olarak Türkiye/Çin ifadesini kullandığı, kapasite raporundan Projeksiyon makinesinin kendisi tarafından üretilmediğinin anlaşıldığı, Projeksiyon makinesinin tek başına sözkonusu kalemin yaklaşık maliyetinin % 25’ini oluşturduğu, başvuru sahibinin hangi marka ve modeli sunacağı ve buna ilişkin üreticiden veya genel dağıtıcından alınmış yetki belgesini teklifiyle birlikte sunmadığı gerekçesiyle reddedildiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibine ait teklif dosyası incelendiğinde; başvuru sahibinin, eğitim araçları ürettiğine ilişkin ISO belgesi ile kapasite raporu ve kapasite hesabını teklifiyle birlikte idareye sunduğu, ancak yurt dışından ithal edeceği ürünlere ilişkin üretici firmadan veya ürünün Türkiye genel dağıtıcısından alınmış yetki belgesini teklifiyle birlikte idareye sunmadığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin, aynı zamanda eğitim araçlarının imalatçısı olması nedeniyle 125 kalem eğitim araçlarının tamamı için ayrı ayrı yetki belgesi sunmasına gerek bulunmadığı, dosya içersinde bulunan kapasite raporu ve kapasite hesabının yeterli olduğu, ancak kendisi tarafından üretilmeyen ve başka tedarikçilerden temin edilecek mal kalemleri için yetkili satıcılık belgesini sunması gerektiği, başvuru sahibinin teklifinde ürünlerin bir kısmını Çin’den ithal edeceğini taahhüt ettiğine göre, bu Ülkeden ithal edeceği ürünün marka ve modelini açıkça belirtmesi ve idari şartnamenin 7.3.1 maddesine göre bu ürünü Türkiye’de satmaya yetkili olduğuna dair yetki belgesini teklifiyle birlikte idareye sunması gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibinin teklifinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

           

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinde, “İdarelerce alımın özelliği gözönünde bulundurularak, isteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin durumunun ihale konusu işi yerine getirebilmek için uygun olup olmadığı ile yasal olarak ilgili ürünü teklif etme yetkisinin olup olmadığının tespiti amacıyla aşağıdaki belgelerden gerekli olanlar istenilebilir:

           

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve/veya sanayi sicil belgesi  ve/veya kapasite raporu,

b) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ve/veya imalatçının  sanayi sicil belgesi veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

c)Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi.” düzenlemesi yer almaktadır.

           

İdarelerce alımın niteliğine göre, anılan Yönetmelik hükmü çerçevesinde isteklinin ihale konusu işi yerine getirebilme yeterliğinin tespiti ile yasal olarak ilgili ürünü teklif etme yetkisinin olup olmadığının tespiti amacıyla yukarıdaki belgelerden hangilerinin istenilmesi gerektiği hususu idarenin yetki ve sorumluluğunda bulunduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmemiştir. 

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Epson Italia Spa. tarafından Epson Video Projektör ürünlerini Türkiye’de satması hususunda Betek Bilişim Eğt. ve Büro Don. San. Tic. Ltd. Şti.’nin yetkili kılındığı, ihale üzerinde kalan isteklinin ise anılan şirketten almış olduğu yetki belgesini ve okul araç ve gereçleri ile laboratuar malzemelerini imal ettiğine ilişkin kapasite raporunu teklifiyle birlikte idareye sunduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin bu hususa yönelik iddiası yerinde görülmemiştir.

 

4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde; “İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede, idarece kendi içerisinde birden fazla kalemden oluşan okul araç ve gereçleri İlköğretim Fen ve Teknoloji (6-8. Sınıflar) Ders Aracı Takımı, İlköğretim Matematik (1-5. Sınıflar) Ders Aracı Takımı ve İlköğretim Matematik (6-8. Sınıflar) Ders Aracı Takımı olmak üzere sınıf bazında birleştirilerek üç kalem iş için kısmi teklife açık olarak ihaleye çıkılmış, başvuru sahibi tarafından üç kaleme de teklif verilmiştir.

 

Teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, başvuru sahibinin her üç kalem için teklif ettiği bedeli birim fiyat teklif cetvelinde ayrıca belirttiği, üç kaleme verilen teklifin teklif mektubundaki toplam miktarı yansıttığı, dolayısıyla başvuru sahibinin teklifine açıklık getirmesini gerektirecek bir hususun bulunmadığı, anılan maddenin “…Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde… ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez…” amir hükmü karşısında, başvuru sahibinden teklifine açıklık getirilmesinin istenilmemesinde ve idarece bu hususta tesis edilen işlemlerde her hangi bir mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (h) bendi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

           

h) İlk oturumda tutulması gereken tutanaklar yönünden yapılan incelemede,

 

4734 sayılı Kanun’un 36 ncı maddesinde;Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

 

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan hükme göre, dış zarfı uygun olan teklifler ihale komisyonunca hazır bulunanlar önünde ihalenin yapıldığı saatte açılarak, belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan isteklilerin tutanakla tespit edilmesi, bütün istekliler ile bunların verdiği teklif fiyatlarının açıklanması, bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanağın ihale komisyonunca imzalanmasını müteakip ilk oturumun kapatılmasının gerekmektedir.

 

İncelemeye konu ihalede, Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının ihale tarihi olan 25.09.2007 tarihinde ve istekliler huzurunda ilk oturumda tutulması gerekirken, sözkonusu tutanağın 26.09.2007 tarihinde tutulduğu, bu itibarla teklif zarflarının açılması, zarfların içindeki belgelerin kontrolü işleminin anılan Kanun 36 ncı maddesine uygun olarak gerçekleştirilmediği anlaşılmakla birlikte, sözkonusu aykırılık ihale sonucuna etkili görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun’un 36 ncı maddesinde;Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

 

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan hükme göre, dış zarfı uygun olan teklifler ihale komisyonunca hazır bulunanlar önünde ihalenin yapıldığı saatte açılarak, belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan isteklilerin tutanakla tespit edilmesi, bütün istekliler ile bunların verdiği teklif fiyatlarının açıklanması, bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanağın ihale komisyonunca imzalanmasını müteakip ilk oturumun kapatılmasının gerekmektedir.

 

İncelemeye konu ihalede, Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının ihale tarihi olan 25.09.2007 tarihinde ve istekliler huzurunda ilk oturumda tutulması gerekirken incelemeye konu ihalede sözkonusu tutanağın 26.09.2007 tarihinde tutulduğu, bu itibarla teklif zarflarının açılması, zarfların içindeki belgelerin kontrolü işleminin anılan Kanun 36 ncı maddesinde uygun olarak gerçekleştirilmediği tespit edilmiştir.

 

          Sonuç olarak, Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının ilk oturumda tutulmamış olmasının, bu oturumdan sonra yapılacak olan ihale işlemlerini sakatlayacağı ve ihalenin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkelerine uygun şekilde neticelendirilmesi imkanını ortadan kaldıracağı açıktır.

 

 Söz konusu ihalenin bu nedenle iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

                                                                                                               Adem KAMALI

                                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul