İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3870
  • Toplantı No: 2007/073
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/073
Gündem No :12
Karar Tarihi:03.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-3870
Şikayetçi:
 Medko Makina İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti. Mollaşeref Mah. Halıcılar Köşkü Sok. 24 K:1 Fatih/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Baştabipliği Hasan Efendi Mah. Hastane Cad. No:1 AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.10.2007 / 30968
Başvuruya konu ihale:
 2007/126170 İKN’li “Dijital Monoplan Koroner Anjiyografi Cihazı Alımı” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.11.2007 tarih ve 07.08.64.0184/2007-59E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Baştabipliği tarafından 11.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Dijital Monoplan Koroner Anjiyografi Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Medko Makina İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 17.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.10.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 30.10.2007 tarih ve 30968 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1- Teknik şartnamenin 3.7, 4.1, 6.6, 7.10 ve 7.12 maddelerinin, firmalarının ihaleye katılımını engellediği, ayrıca teknik şartnamenin tek bir firmayı işaret ettiği, bu nedenle ihalede rekabet ortamının sağlanamayacağı,

 

2- Teknik şartnamenin 12.2 maddesinde, “Firmalar programlarında bulunan yüksek düzeyde teknik özellikler içeren ve halen üretimi devam eden gelişmiş sistemleri teklif edeceklerdir.” düzenlemesine yer verildiği, teknik şartnamede, istenen cihazın teknik özelliklerine yer verildiği halde böyle bir düzenlemeye de yer verilmesinin, farklı marka cihazlar açısından haksız rekabete yol açacağı,

 

3- Teknik şartnamenin 12.11 maddesinde, “Yüklenici firma, teslim ettiği cihazları hastane idaresinin istediği bir tarihte yeni hastanemize ücretsiz tekrar taşıyıp, montajını yapacak ve çalışır vaziyette teslim edecektir.” düzenlemesine yer verildiği, bu düzenlemede istenen hususların, maliyet hesabına dolayısıyla da teklif fiyatlarına doğrudan etkisi olduğu ve bunları belirsizleştirdiği, ayrıca ileride taşınmaktan vazgeçilmesinin de olasılık dahilinde olduğu, yine teknik şartnamenin 12.5 ve 12.6 maddelerinde, sistemin kurulacağı yerde bazı işlerin yüklenici firma tarafından ücretsiz anahtar teslimi üstlenileceğinin belirtildiği, söz konusu ikinci taşınma işlemi sırasında da bu işlere ilişkin giderlerin yüklenici firmaya ait olup olmadığı hususunun ise belirsiz olduğu, ayrıca teknik şartnamede bu şekilde idarece “sistemin yerinin değiştirileceğinden” bahsedilirken, idari şartnamenin 53.2.7 maddesinde ise “hastane idaresinin yer değişikliğini gerekli görmesi halinden” bahsedildiği, bu durumun da, teklif bedelinin oluşturulmasında tereddüte yol açtığı,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1-     Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 3.7 maddesinde; “Masanın uzunluğu en az 280 cm ., genişliği en az 50 cm . olmalıdır. Masa boylamasına en az +- 100 cm ., enlemesine de en az +- 17.5 cm . (toplam 35 cm .) hareket edebilmelidir. Masa yüksekliği ayarlanabilir olmalıdır. Minimum yüksekliği en az 78- 104 cm . aralığında olmalıdır.” düzenlemesine, 4.1 maddesinde; “Sistemde flat panel dedektör kullanılmalıdır. Dedektör malzemesi amorphus silikon –CSI olmalıdır. DQE (Dedektör Quantum Efficiency) değeri en az %75 olmalıdır.” düzenlemesine, 6.6 maddesinde; “Sistemde otomatik wedge filtre bulunmalıdır. Bu filtre değişen projeksiyon açılarını takip ederek otomatik filtre ayarlarını yapmalıdır.” düzenlemesine,  7.10 maddesinde; “Periferik vasküler incelemeler standart olarak yapılabilmelidir. Sistemde DSA yazılımı bulunmalıdır. Teklif edilen DSA yazılımı 3 frame/sn’nin altında olmak üzere 3 farklı hızda çalışabilmelidir.” düzenlemesine, 7.12 maddesinde; “Dijital ünitede analitik programlar kullanılarak hemodinamik hesaplar kateter odasındaki kontrol ünitesinde yapılabilmeli ve on-line olarak oda içi monitörde izlenebilmelidir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibi, söz konusu maddelerin firmalarının ihaleye katılımını engellediğini, ayrıca teknik şartnamenin belli bir firmayı işaret ettiğini iddia etmektedir.

 

Başvuru sahibinin birinci iddiası ile ilgili olarak akademik bir kuruluştan alınan teknik görüşte, özetle; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan teknik dokümanın, teknik şartnamede istenen cihazın özelliklerini sunmaktan çok, cihaz tanıtımına ve kullanımına yönelik olduğu, ayrıca teknik şartnamenin genel olarak ihaleye katılımı kısıtlar nitelikte olduğu hususlarına yer verilmiştir.

 

İhalede bir istekli doküman satın almış, bir istekli ihaleye teklif vermiştir.

 

Teknik görüş ve dosyada bulunan belge ve bilgilerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde teknik şartnamenin katılımı kısıtlayıcı nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

2- Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

Teknik şartnamenin 12.2 maddesinde; “Firmalar programlarında bulunan yüksek düzeyde teknik özellikler içeren ve halen üretimi devam eden gelişmiş sistemleri teklif edeceklerdir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir…” hükmü çerçevesinde, idarece alımı planlanan cihaza ilişkin bütün teknik kriterlerin teknik şartnamede gösterilmesi gerekmektedir.

03.09.2007 tarih ve 2007/UM.Z-2912 sayılı Kurul Kararında da, isteklinin teknik şartnamede belirlenen teknik özellikleri sağlayan bir markanın farklı model ve teknik özellikteki birden fazla ürün modellerinden dilediği herhangi birini teklif edebileceği, teklif edilen ürünün “en son model” veya “en üst seviyeli model” olmasının istenmesinin farklı marka mallar açısından haksız rekabet oluşmasına neden olabileceği belirtilmiştir.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; idarece, teknik şartnamede, alım konusu cihaza ilişkin olarak yer verilen teknik özellikler haricinde, ayrıca, “firmaların programlarında bulunan yüksek düzeyde teknik özellikler içeren ve halen üretimi devam eden gelişmiş sistemleri” teklif etmelerinin istenmesinin mevzuata aykırı olduğu, bu itibarla ihale kararı ile ihale işlemlerinin iptali gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

3-     Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 12.11 maddesinde; “Yüklenici firma, teslim ettiği cihazları hastane idaresinin istediği bir tarihte yeni hastanemize ücretsiz tekrar taşıyıp, montajını yapacak ve çalışır vaziyette teslim edecektir.”,

 

Teknik şartnamenin 12.5 maddesinde; “Montaj: Sistemin montajı, hastanenin göstereceği bu amaç için uygun bir yere firma tarafından, ayrıca montaj ücreti talep edilmeksizin yapılacaktır. Sistemlerin kurulacağı yerin Hastane İdaresinin belirteceği şekilde hazırlanması, oda içi elektrik tesisatı, inşaat, tefrişat,vb… işleri yüklenici firma tarafından anahtar teslimi olarak ücretsiz yapılacaktır.”,

 

Teknik şartnamenin 12.6 maddesinde; “Sistemin kurulacağı mekanın her türlü radyasyon koruması (kurşunlama,…vb.) yüklenici firma tarafından ücretsiz yapılacaktır. TAEK’dan (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) lisans almak için gerekli her türlü masraf yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.”,

 

İdari şartnamenin 53.2.7 maddesinde; “Cihaz satıcı firmanın yetkili personeli tarafından kurumun göstereceği yere ücretsiz olarak monte edilecek, çalışır vaziyette, uygulama çalışmaları yapıldıktan sonra teslim alınacaktır. Hastane idaresi yer değişikliğini gerekli gördüğü taktirde firma bu işlem için bir ücret talep etmeyecektir.”,

 

düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

Teknik şartnamenin 12.11 maddesi, ihale konusu cihazın idarece belirlenecek olan bir tarihte idarenin yeni binasına taşınmasını öngörmektedir. Görüldüğü üzere bu tarih şu an için  “belirsiz” bir tarihtir. Dolayısıyla bu işlemin maliyet tutarının şimdiden hesaplanması, dolayısıyla da fiyat teklifinin sağlıklı bir şekilde oluşturulabilmesi mümkün görünmemektedir. Kaldı ki, idarenin binasında yer alan mevcut bütün ekipman ve cihazın da taşıma konusu yapılacağı açık olup, hastane cihaz ve ekipmanının yeni binaya taşınmasının da ayrı bir iş konusu teşkil ettiği açıktır.

 

Diğer taraftan teknik şartnamenin 12.11 maddesi ile idari şartnamenin 53.2.7 maddeleri bir arada değerlendirildiğinde de, söz konusu taşınma işleminin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği hususunun açık olmadığı, anılan maddelerden birincisinde, hastanenin “belirsiz bir tarihte de olsa” taşınacağı belirtilmekle birlikte, idari şartnamede yer alan düzenlemede bu işlemin idarenin “gerekli görmesi” şartına bağlanmış olduğu anlaşılmaktadır.

 

Ayrıca, teknik şartnamenin 12.5 ve 12.6 maddelerinde sistemin montajı esnasında yapılacak işlere ilişkin masrafların yükleniciye ait olduğu belirtilmiş olmasına rağmen, muhtemel taşınma işlemi esnasında cihazın kurulacağı yerde yapılacak işlerin masrafının kime ait olduğu hususunda bir açıklık bulunmamaktadır. Her ne kadar böyle bir düzenleme yapılmamış olması nedeniyle böyle bir durumda ortaya çıkacak masrafların yükleniciye mal edilemeyeceği düşünülse de, belirtilen hususların fiyat tekliflerinin oluşturulmasında tereddüt yaratacak nitelikte olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kaldı ki yine anılan düzenlemede, sistemin kurulacağı yerde yapılacak işler sayılırken kullanılan “…vb.” ifadesinden de, montaj sırasında yapılacak işlerin sayılanlarla sınırlı olmadığı anlaşılmaktadır ki, bu durum da yine fiyat teklifinin sağlıklı bir şekilde oluşturulmasını güçleştirmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihaleye katılmak üzere 5 isteklinin doküman aldığı ancak 1 isteklinin teklif verdiği dikkate alındığında, anılan ihalede gerekli rekabet koşullarının oluşmadığı, bu nedenle de anılan ihalenin iptal edilmesi gerektiği görüşüyle, iptal kararına katılıyorum.

 

 

 

 

Adem KAMALI                                         

                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul