• Karar No: 2007/UM.Z-3871
  • Toplantı No: 2007/073
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/073
Gündem No :13
Karar Tarihi:03.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-3871
Şikayetçi:
 Oto Aksoy Oto. Yed. Par. Ser. Hizm. Ltd. Şti., M.K. Atatürk Caddesi Yunusemre Apt. No:66/1 26010 / ESKİŞEHİR
 İhaleyi yapan idare:
 Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı,İki Eylül Caddesi No:53 26130 / ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.11.2007 / 32093
Başvuruya konu ihale:
 2007/108879 İhale Kayıt Numaralı “Lastik Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.11.2007 tarih ve 00.08.91.0185/2007-49E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından 31.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Lastik Alımı” ihalesine ilişkin olarak Oto Aksoy Oto. Yed. Par. Ser. Hizm. Ltd. Şti.’nin 24.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 08.11.2007 tarih ve 32093 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında;

 

            1) Teklif mektupları üzerinde çizik bulunduğunun ve düzeltme yapıldığının gösterildiği oysa ki, teklif mektuplarının kanunen aranan şartları haiz olduğu,

 

            2) İş deneyim belgesinin sunulmadığının belirtildiği, oysa iş deneyimlerini tevsik eder belgenin teklifleri kapsamında idareye sunulduğu,

 

            3) İdari şartnamede istenen kalite belgelerinin eksik sunulduğunun belirtildiği, oysa teklifleri kapsamında TSE belgesinin idareye sunulduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

           

İdari şartnamenin 18 inci maddesinde; “İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle  her bir iş kaleminin miktarı ile   iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.” şeklinde düzenlemeye yer verildiği,

 

Başvuru sahibince sunulan birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelinin tetkikinden, birim fiyat teklif mektubundaki teklif bedelinin rakamla yazıldığı kısımda, yazılan rakamın okunmasını engellemeyecek şekilde rakamın üzerine çizgi çekildiği, teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinin 13 üncü kaleminin “birim fiyat” ve “tutar” bölümlerine yazılan rakamlar üzerinde düzeltme yapıldığı, 57 ve 58 inci kalemlere ilişkin teklif edilen “Jantsa” markalarının üzerinin karalanarak “Pirelli” markasının yazıldığı görülmüştür.

 

            Kamu İhale Kanununun “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında; Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.”, Tekliflerin Alınması ve Açılması başlıklı 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında; “İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.”, Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında; Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.” hükümleri yer almaktadır.

 

            Anılan hükümler uyarınca;  isteklilerce teklif mektupları üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme yapılmaması gerekmekte olup, aksi yönde hareket değerlendirme dışı bırakılmayı gerektirmektedir. Bu çerçevede, istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelinde oynama yapıldığı açıkça tespit edildiğinden idarece değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında bu hususa yer verilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

           

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinde; “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler. İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin %25 oranında, ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.” şeklinde düzenlemeye yer verildiği,

            Başvuru sahibi tarafından Tetik Las. ve Oto. San. Tic. Ltd. Şti. firmasına karşı üstlenilen işe ilişkin ve anılan firma tarafından düzenlendiği anlaşılan iş deneyim belgesi ve eki irsaliyeli faturanın sunulduğu görülmüştür.

       4734 sayılı Kanunun İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinde; İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70´i oranında gerçekleştirdiği veya % 50´si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenebileceği,

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş Deneyim Belgeleri” başlıklı 35 inci maddesinde; bir taahhüt kapsamında özel sektörde yerine getirilen mal tedariklerinde iş deneyimini tevsik için yüklenicilerce, işe ait sözleşme ve sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura asılları veya örnekleri veya bu örneklerin noter onaylı suretlerinin idareye sunulacağı, ayrıca iş deneyim belgesi düzenlenmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan hükümler gereği; iş deneyim belgesi istenen ihalelerde, özel sektöre taahhüt edilen işlere ilişkin iş deneyim belgesi düzenlenmemesi, bunun yerine sözleşme ve sözleşmenin uygulanmasına yönelik bir takım belgelerin teklif kapsamında sunulması gerekmekteyken bu düzenlemeye aykırı olarak başvuru sahibince özel sektöre taahhüt edilen bir işe ilişkin hukuki geçerliği olmayan iş deneyim belgesi ve faturanın idareye sunulduğu görülmüştür. Bu itibarla; idarece değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında bu hususa yer verilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

           3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale ilanının 9 ve idari şartnamenin 21 inci maddesinde; “Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.”, ihale ilanının 4.3.2 ve idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde; “İstekliler tarafından temin edilecek lastiklerin ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresi sona ermemiş TSE veya ISO belgelerini vermeleri zorunludur.” şeklinde düzenlemelere yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibince sunulan birim fiyat teklif cetvelinin tetkikinden; muhtelif kalemler için “Petlas”, “Pirelli”, “Puma”, “Michelin”, “Martek”, markalı lastiklerin teklif edildiği, bununla birlikte, teklif dosyası kapsamında; “Pirelli” markalı lastikler ve üreticisi Türk Pirelli Lastikleri A.Ş. ticaret unvanlı firmaya ilişkin TSE ve ISO belgelerinin sunulduğu ancak teklif edilen diğer marka ürünlere ilişkin TSE veya ISO belgelerinin sunulmadığı görülmüştür.

 

            İhalenin kısmi teklife kapalı olması hasebiyle isteklilerce bütün kalemlere teklif verilmesinin zorunlu olması ve mevcut idari şartname düzenlemelerinin mevzuata uygunluğu araştırılmaksızın ilgili düzenleme gereği, teklif edilen bütün kalemlere ilişkin TSE veya ISO belgelerinin idareye sunulması gerektiği hususları, başvuru sahibi tarafından teklif edilen lastiklerden “Pirelli” haricindeki diğer marka lastiklere ilişkin TSE veya ISO belgelerinin sunulmaması hususu ile birlikte değerlendirildiğinde, ihalede istenen belgelerin başvuru sahibince eksik olarak idareye sunulduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca, ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki işlemlerde eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede:

 

  İdari şartname düzenlemesi gereği teklif edilen lastiklere ilişkin TSE veya ISO belgelerinin isteklilerce sunulması gerekmekte olup, başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinden biri olarak teklif edilen lastiklerin her birine ilişkin kalite belgelerinin sunulmaması gösterilmiştir.

 

            İhale komisyon kararı ile tek geçerli teklif olarak belirlenen ve ihalenin üzerinde bırakıldığı istekli tarafından muhtelif kalemlere “Goodyear”, “Fulda”, “Michelin”, “Lassa” ve “Pirelli” markalı lastiklerin teklif edildiği, teklif edilen lastiklerden “Lassa” dışında kalan diğer markalı ürünlere yönelik TSE 11374 ve 11375 numaralı Türk standartlarına uygunluk belgelerinin teklif kapsamında idareye sunulduğu görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.”, hükmü yer almaktadır. Anılan hüküm gereği, idarelerce istekliler arasında eşitlik ilkesine aykırılık teşkil edecek nitelikte işlem tesis edilmemesi gerekmektedir.

 

            Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde; idari şartnamede istenen TSE veya ISO belgelerinin teklif edilen her bir lastiğe ilişkin olarak sunulması gerekmekte olup idari şartnamenin 21 inci maddesi gereği ihalenin kısmi teklife kapatılmış olması sebebiyle tek bir marka lastiğe ilişkin TSE veya ISO belgesinin sunulmaması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirmektedir. Bu çerçevede; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen “Lassa” markalı lastiklere yönelik olarak TSE veya ISO belgelerinin teklifi kapsamında idareye sunulmadığı görüldüğünden anılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, ayrıca, idarece, başvuru sahibinin sunduğu kalite belgelerinin noksan olup olmadığı araştırılmış olmasına  karşın ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu kalite belgelerinde bu yönde bir araştırma yapılmamış olması nedeniyle idarece “eşitlik” ilkesine aykırı işlem tesis edildiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin de değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden ihalede geçerli teklif kalmayacağı, dolayısıyla, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihaleye katılmak üzere 4 isteklinin doküman aldığı 3 isteklinin teklif verdiği, ancak geçerli bir teklifin bulunduğu ihalede, gerekli rekabet koşullarının oluşmadığı,  bu nedenle de anılan ihalenin iptal edilmesi gerektiği görüşüyle, iptal kararına katılıyorum.

 

 

 

Adem KAMALI                                         

                                                                                                   Kurul Üyesi 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul